HYDREA 500 MG KAPSUL, 100 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HYDREA 500 MG KAPSUL, 100 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HYDREA 500 MG KAPSUL, 100 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • hydroxycarbamide

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 236/22
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-10-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

HYDREA500mgkapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirkapsülde500mghidroksiüre.

Yardımcımaddeler:Sitrikasitanhidr,sodyumfosfatbibazikanhidr,magnezyumstearat,

laktoz,jelatin,eritrosin(E127),indigotin(E132),titanyumdioksit(E171),kinolinsarısı

(E104)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizde,doktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. HYDREAnedirveneiçinkullanılır?

2. HYDREA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. HYDREAnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. HYDREA’nınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. HYDREAnedirveneiçinkullanılır?

HYDREAkapsül,yeşilkapakvepembeopakgövdeliikiparçadanoluşansertjelatin

kapsülleriçindebeyaztozhalindedir.

HYDREA500mgKapsül,100kapsüllükblisterambalajlardavekullanmatalimatınındayer

aldığıkartonkutudatakdimedilmektedir.

HYDREA,antineoplastiklerolarakadlandırılanvekansertedavisindekullanılanbirilaç

grubundandır.

HYDREArahimağzıkanserigibibazıkanserhastalıklarınıntedavisinde,kronikmiyelositik

lösemiadıverilenbirçeşitkanhücrelerininkansertedavisindeveorakhücrelianemi(birtür

kansızlık)tedavisindekullanılır.

HYDREAkullanmanızınnedeninidahaaçıkolaraköğrenmekiçindoktorunuzadanışınız.

2.HYDREA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

HYDREA’yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Hidroksiüre’yeveyailacındiğerbileşenlerinekarşıalerjinizvarisekullanmayınız.

Hamileisenizveyahamilekalmayıyadaemzirmeyiplanlıyorsanızkullanmayınız.

HYDREA’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Herhangibirkanhastalığıgeçirdiyseniz,

Böbreğinizleilgilibirprobleminizvarsa,

Gut(damlahastalığı)hastalığınızvarsa,

HIV(insanimmünyetmezlikvirüsü)’nekarşıbirilaçkullanmaktaysanız,

Halenkansertedavisiiçinherhangibirilaçkullanıyorsanız,özellikleinterferontedavisi

alıyorsanız

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

HYDREA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

HYDREA’nınyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.HYDREAiletedavigörürken

böbrekleriniziniyiçalışmasıiçinbolmiktardasıvıtüketiniz.Tedavialtındaykenalkol

kullanımıhakkındadoktorunuzadanışınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileisenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız,ancakdoktorunuzkesingereklilik

olduğunakararverirseHYDREAkullanabilirsiniz.

HYDREAiletedavisırasındahamilekalmaktankaçınınızveetkilibirdoğumkontrol

yöntemiuygulayınız.Aksitakdirdebebeğinizilaçtanzarargörebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HYDREAannesütünegeçtiğindentedavigördüğünüzsıradabebeğiniziemzirmeyiniz.

Araçvemakinekullanımı

HYDREAuykuluhissetmenizenedenolabilir.Doktorunuzadanışmadanherhangibiraraçve

makineyikullanmayınız.

HYDREA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

çeriğindebulunanlaktoznedeniyle,eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıdayanıksızlığınız(intoleransınız)olduğusöylenmişse,HYDREA’yıalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı:

HYDREAilebirliktebazıilaçlarınalınmasıdozayarlamasıgerektirebilir.

Eğer,

Kanürikasitseviyesinidüşüren(ürikozürik)ilaçlarkullanıyorsanız

Kemikiliğinibaskılayanilaçlarveyaışıntedavisialıyorsanız

Sitarabin(kansertedavisindekullanılanbirilaç)alıyorsanızdoktorunuzumutlaka

bilgilendiriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.HYDREAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

HYDREA’yıherzamandoktorunuzunsöylediğişekildekullanınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızamuhakkakdanışınız.

Önerilendoz,gündebirkerevücutağırlığınızınherbirkilogramıiçin20-30miligramveyaüç

gündebirvücutağırlığınızınherbirkilogramıiçin80miligramolarakhesaplanmalıdır.

OrakHücreliAnemi:

Önerilendozgündebirkerevücutağırlığınızınherbirkilogramıiçin15miligramdır.

DoktorunuzvücutağırlığınızavekandeğerlerinizebağlıolarakHYDREA’nınbaşlangıç

dozunakararverecektir.Dahasonradoz,ilacınetkisinedayanıklılıkgösterdiğinizenyüksek

doza(kandeğerlerinizdeciddibirdüşüşenedenolmayanenyüksekdoz)kadarartırılabilir.

HYDREAtedavisinebaşlandıktansonradoktorunuzbelliaralıklarlakandeğerlerinizikontrol

edecektir.SonuçlaragöredozunuzdeğiştirilebilirveyaHYDREAtedavisinebirsüreiçinara

verilebilir.

EğerışıntedavisigörüyorsanızHYDREA’yıışıntedavisiuygulanmadan7günönce

almalısınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Kapsülleriyeterlimiktardasuilealınız.Eğerkapsülleriyutamıyorsanız,kapsüliçeriğinibir

bardaksuyaboşaltılıpderhaliçerekdealabilirsiniz.Kapsülüniçindekibazıdolgumaddeleri

sudaçözünmeyerekyüzeydekalabilir,bukonudaendişelenmeyiniz.

Kapsüliçeriğinisolumayınız.Eğertozcildinizetemasederse,derhalsiliniz.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım:

HYDREA’nın18yaşaltındakihastalardagüvenliliğiveetkililiğibelirlenmemiştir.

Yaşlılardakullanım:

YaşlıhastalarHYDREA’nınetkilerinedahaduyarlıolabilirlervedahadüşükdozda

kullanmalarıgerekebilir.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

BöbrekveyakaraciğeryetmezliğinizvarsadoktorunuzHYDREA’nınbaşlangıçdozunu

azaltabilirvekandeğerlerinizyakındanizlenmelidir.

EğerHYDREA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaHYDREAkullandıysanız:

GereğindenfazlaHYDREAkullandığınızdaderhaldoktorunuziletemaskurmalıyadaen

yakınhastaneyebaşvurmalısınız.İlacınızınkutusunugösteriniz.

HYDREA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

HYDREA’yıkullanmayıunutursanız

HYDREA’yıkullanmayıunutursanız,unuttuğunuzdozuatlayınızvenormalzamanında

dozlarınızıalmayadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

HYDREAiletedavisonlandığındakioluşabileceketkiler:

HYDREAgenelliklekullanmayabaşladıktanaltıhaftasonraetkieder.Doktorunuz

tedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Kendiniziiyihissetsenizbiledoktorunuza

danışmadantedaviyierkenkesmeyiniz.

Builacınkullanımıileilgilibaşkasorularınızolursadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,HYDREA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaHYDREA’yıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Havale(nöbet)

Derikanseri

Nefesalmadabeklenmedikgüçlükveyaateşlebirlikteseyredenöksürük

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Belveyaböğürdeağrı

Siyah,koyurenklidışkıveyadışkıdakan

Normaldışıkanamaveyaezikler

Açıklanamayanateş,üşümeveyaboğazağrısı

Elveyaayaklardahissizlikveyakarıncalanma

Deriülseri,özellikleciddiiltihapilebirlikte

Kansızlık

Halüsinasyon(olmayanşeyleriduyma,görmeveyahissetme)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

İş tahsızlık

Kuvvetsizlikveyaenerjikaybı

Bulantı,kusma,ishal

Kabızlık,hazımsızlık,sindirimbozukluğu

Başağrısı

Uykuhali,uyuşukluk

Sersemlik

Dudakveyaağızdayaralar

Geçicisaçdökülmesi

Döküntü

Derininrengindekoyulaşma

Derivetırnakkaybı

Deridemoryaralanmalarveyasoyulma

Karınağrısı

Çevreyeuyumsorunu(dezoryantasyon)

Titreme

Işıntedavisisonrasındaderininkızarması

Zoryadaağrılıidrar

BunlarHYDREA’nınhafifyanetkileridir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada08003140008

numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'nebildiriniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazla

bilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.HYDREA’nınSaklanması

HYDREA’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Hamilelerveyahamilekalmayıplanlayanlar

ilaçlatemasetmemelidir.Kapsülleraşırıısınmamalıvenemlenmemelidir.Bunedenle

ilacınızıradyatörgibiısıtıcılarınyanında,pencereönündeveyabanyodabırakmayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraHYDREA’yıkullanmayınız.

“SonKullanmaTarihi”belirtilenayınsongünüdür.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizHYDREA’yıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:1

34303Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malYeri:

DevaHoldingA.Ş

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

KaraağaçMah.FatihBulvarıNo:26

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.