HYCAMTIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HYCAMTIN IV 4 MG 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HYCAMTIN IV 4 MG 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çıkar

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699522794720
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 23-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

HYCAMTİN TM i.v.liyofilizetoziçerenenjektablflakon

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde:Herbirflakonda,4mgtopotekanaeşdeğertopotekanhidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Mannitolvetartarikasit

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçimönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında yüksekveya

şükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.HYCAMTİNnedirveneiçinkullanılır?

2.HYCAMTİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.HYCAMTİNnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.HYCAMTİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.HYCAMTİNnedirveneiçinkullanılır?

HYCAMTİNkanserhücrelerininbüyümesiniyavaşlatırveyadurdururveyadaöldürür.Birdoktor

veyahemşirehastanedebuilacıdamarınızainfüzeetmeksuretiylesizeuygulayacaktır.

HYCAMTİNaşağıdakidurumlarıntedavisindekullanılır.

Overkanseri

Küçükhücreliakciğerkanseri

2.HYCAMTİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

HYCAMTİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğertopotekanveyaHYCAMTİN’iniçeriğindekiherhangibirmaddeyeaşırıduyarlı(alerjik)

iseniz,

Eğerhamileysenizveyahamileolduğunuzudüşünüyorsanızveyaemziriyorsanız

Eğerkanhücresayınızçokdüşükise.Doktorunuzsonkantestisonuçlarınadayanarak,sizibu

durumdanhaberdaredecektir.

Eğerbunlardanherhangibirininsizdeolduğunudüşünüyorsanız,doktorunuzsizikontroledene

kadarHYCAMTİNalmayınız.

HYCAMTİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğerböbrekprobleminizvarsa,dozayarlamasınaihtiyacınızolabilir.

Eğerhamilekalmayıplanlıyorsanız,

Eğerbunlardanherhangibirininsizdeolduğunudüşünüyorsanız,doktorunuzasöyleyiniz.

HYCAMTİNbazıkötüdurumlaraveyaciddiyanetkilerenedenolabilir.HYCAMTİNkullanırken

bazıbelirtileredikkatetmenizgerekmektedir.

HYCAMTİNtümörleriyokederken,diğerbazıhücrelerideetkileyebilir.Budurumkanınızdaki

hücrelerinseviyelerinindüşmesinenedenolabilir.

HYCAMTİNkullanırken,doktorunuzunsizedüzenliolarakkantestleriyapmasılazımdır.

HYCAMTİN’inyiyecekveiçecekilebirliktekullanılması

Veriyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

Eğerhamileyseniz,hamileolduğunuzudüşünüyorsanızveyahamilekalmayıplanlıyorsanız

HYCAMTİNkullanmayınız.Böylebirdurumdaacilendoktorunuzadanışın.

HYCAMTİNhamilekalmadanönce,hamileliksırasındaveyatedavininhemensonrasında

doğmamışbebeklerezararverebilir.EğerHYCAMTİNkullanırkenhamilekalırsanız,acilen

doktorunuzadanışın.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HYCAMTİNiletedaviyebaşlandığınızdaemzirmeyiniz.HYCAMTİN’iniçeriğindekimaddeler

annesütünegeçebilirvebebeğinizezararverebilir.Doktorunuzgüvenliolduğunusöyleyenekadar

emzirmeyeyenidenbaşlamayınız.

Araçvemakinekullanımı

HYCAMTİN’inkonsantrasyonunuzuetkileyenyanetkileriolabilir.Eğerkendiniziyorgunveya

güçsüzhissedersenizaraçveyamakinekullanmayınız.

HYCAMTİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

çeriğindekimannitoldendolayıhafifderecedelaksatifetkiolabilir.Ancakkullanımyolunedeniyle

herhangibiruyarıgerekmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızıbunlarhakkındabilgiveriniz.

3.HYCAMTİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzkansertipinize,vücutbüyüklüğünüzevetedavidenönceyapılankantestlerinin

sonuçlarınabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

BirdoktorveyahemşireHYCAMTİN’inuygundozunuinfüzyon(damlatmaşeklinde)size

uygulayacaktır.Genellikle,yaklaşık30dakikasüreilekolunuzainfüzyonyapılır.

Küçükhücrelikanserveoverkanseriiçin5günsüreilegündebirkezverilir.

Butedavidüzeninormalolarakherüçhaftadatekrarlanır.

Tedavikantestlerinizinsonuçlarınagöredeğiştirilebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

HYCAMTİN’ikendikendinizeuygulayamazsınız.Sadecedamariçineuygulanmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:Çocuklardakullanımıtavsiyeedilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:65yaşüstühastalarvedahagençhastalararasındaetkinlikyönündenönemli

birfarklılıkbulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardadozayarlamasıgerekmemektedir.

Hafifderecedeböbrekyetmezliğiolanhastalardadozayarlamasıgerekmemektedir.Ortaderecede

böbrekyetmezliğiolanhastalardadozayarlanmasıönerilir.Şiddetliböbrekyetmezliğiolanhastalara

verebilmekiçinyeterliveribulunmamaktadır.

EğerHYCAMTİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzaveyaeczacınızilekonuşun.

KullanmanızgerekendendahafazlaHYCAMTİNkullandıysanız:

Dozaşımınınbeklenenilketkisikemikiliğininbaskılanmasıveağıziçindeoluşaniltihaptır.

HYCAMTİNiledozaşımıiçinbilinenbirantidot/ilaçbulunmamaktadır.

HYCAMTİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

HYCAMTİN ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

HYCAMTİNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Veriyoktur.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiHYCAMTİN ’ iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir,fakatbuetkilerherkestegörülmez.

Çokyaygınyanetkiler

Buetkiler10kişide1’denfazlagörülür:

Yorgunlukvegüçsüzlükhissi(kansızlık),bazenkannakligerekebilir.

Kilodaveiştahtaazalma(anoreksi-iştahsızlık),bitkinlik,güçsüzlük,iyihissetmeme

Bulantı,kusma,karınağrısı,ishalvekabızlık

Ürinerproblemlerveyaağrıyanboğazgibilokalbelirtiler(örn;idraryaparkenyanmahissi

kibubiridraryoluenfeksiyonundankaynaklanabilir)

Dilde,dişetindeveyaağızdayaralarveiltihap

Vücutsıcaklığınınartması(ateş)

Saçdökülmesi

Enfeksiyon(Ateş,ishalvekusma,aşırıderecedeyorgunlukhissi,ürinerproblemlerveya

ağrıyanboğazgibilokalbelirtilere(örn;idraryaparkenyanmahissikibubiridraryolu

enfeksiyonundankaynaklanabilir)dikkatetmekgerekir.

Bağırsakiltihabı(Ciddikarınağrısı,ateşveishale(nadirenkanlı)gibibelirtileredikkat

etmekgerekir.)

Çokyaygınyanetkilerkantestlerinizdedegörülebilir.

Kanınpıhtılaşmasıiçingereklihücrelerinazalması.Budurumçürüklere,kanamayave

nadirenciddikanamayanedenolabilir(hemoraji)

Beyazkanhücrelerininsayısınınazalması(nötropeni).Budurumenfeksiyonlaraneden

olabilir.

Yaygınyanetkiler

Buetkiler10kişide1’denazgörülür:

Alerjikveyaaşırıduyarlılıkreaksiyonları(Kabarıkvekaşıntılıdöküntüler(kurdeşen),nefes

almayıgüçleştiren,bazenyüzdeveağızdagörülenşişkinlik(anjiyoödem)vekollaps(aşırıbitkinlik)

gibibelirtileredikkatetmekgerekir.)

Sarımsıderi(sarılık)

Kaşıntıhissi

Kasağrısı

Seyrekyanetkiler

Buetkiler100kişide1’denazgörülür:

Enjeksiyonyerindehafifağrıveiltihap

Akciğeriltihabı(İnterstisyelakciğerhastalığı)(Zornefesalıp-verme,öksürük,ateşgibi

belirtileredikkatetmekgerekir.)

Eğerbuyanetkilerdenbiriciddiveyacansıkıcıolmayabaşlarsadoktorunuzaveyaeczacınıza

söyleyin.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.HYCAMTİN’insaklanması

HYCAMTİN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Ampulleri30°Caltında,ışıktankoruyarakveambalajınıniçindemuhafazaediniz.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakisonkullanmatarihindensonra HYCAMTİN’i

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

GlaxoSmithKlineİlaçlarıSan.VeTic.A.Ş.

1.LeventPlazaBüyükdereCad.No:173BBlok343941.Levent/İSTANBUL

Üretici:

SmithKlineBeechamCorporation,A.B.D

Bukullanmatalimatı23.08.2011tarihindeonaylanmıştır.