HUMAN ALBUMIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON
 • Reçete türü:
 • Mor
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HUMAN ALBUMIN %20 BEHRING (DUSUK TUZ) 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • albümin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 4047725118340
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a bildirme-

leri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

HUMAN ALBUMİN %20 BAXTER FLEXBUMIN 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren

torba

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER FLEXBUMIN, en az %95’i insan albumini olan 200

g/L (%20) protein içerir.

100 mL çözelti içeren bir torba 20 g insan albumini içerir.

Çözelti hiperonkotiktir.

Yardımcı madde(ler ):

Sodyum: 130-160 mmol/L

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

İntravenöz infüzyon için çözelti.

Hafifçe visköz berrak sıvı; hemen hemen renksiz, uçuk sarı, kehribar ya da yeşil renklidir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Hacim eksikliği gösterilmiş ve bir kolloid kullanımının uygun olduğu aşağıdaki hastalarda

dolaşımdaki kan hacminin düzeltilmesi ve devamlılığının sağlanması için kullanılır.

Child sınıflandırılmasına göre CHILD-C grubunda olup masif refrakter asiti olan ve kan

albumin düzeyi < 2 g/dL olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında,

Asit varlığında “Spontan bakteriyel peritonit” gelişen hastalarda tedaviye yardımcı

olarak,

Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında kan albumin düzeyinden bağımsız olarak,

Kök hücre transplantasyonu ve veno oklüzif hastalık tedavisinde,

Septik şok tablosunda kristaloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve kan albumin

düzeyi < 2 g/dL olan yoğun bakım hastalarında,

Pediyatrik yaş grubundaki hastalarda Nefrotik Sendrom tanılı ve kan albumin düzeyi <

2 g /dL olan ve beraberinde plevral efüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve bulguları

olan pediyatrik hastalarda,

Gebelik toksemisinde; kan albumin düzeyi < 2 g/dL olan olgularda (preklampsi ve

eklampsi tablolarında),

İatrojenik ovarian hiperstimülasyon sendromunda (OHSS); kan albumin düzeyi < 2

g/dL altında olan ve beraberinde plevral efüzyon, asit, akciğer ödemi semptom ve

bulguları olan hastalarda endikedir.

Hastanede yatan diyabetik nefropatili hastalarda evre IV kalp yetmezliği, tedaviye

yanıtsız ödem ve hipervolemi varlığında kan albumin düzeyi < 2.5 g/dL olduğunda

diüretik tedaviye yardımcı olarak kısa süreli kullanılabilir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Albumin preparatlarının konsantrasyonu, dozaj ve infüzyon hızı bireysel olarak hastanın

gereksinimlerine göre ayarlanmalıdır.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Uygulanacak doz, hastanın ağırlığına, travma ya da hastalığın şiddetine ve devam etmekte

olan sıvı ve protein kaybına göre ayarlanır. Gereken dozun belirlenmesinde plazma albumin

düzeyleri değil dolaşımdaki hacimin yeterliliğinin ölçülmesi esas alınmalıdır.

Hastaya uygulanırken düzenli olarak hastanın hemodinamik durumundaki değişiklikler

izlenmelidir. Bu izleme de aşağıdaki parametreler kullanılabilir:

Arteriyel kan basıncı ve nabız hızı

Santral venöz basınç

Pulmoner arter kapiler (PCW) basıncı

İdrar miktarı

Elektrolit

Hematokrit / hemoglobin

Kardiyak / respiratuvar yetmezliğin klinik belirtileri (örn. dispne)

Artan kafa içi basıncının klinik belirtileri (örn. baş ağrısı)

Uygulama şekli:

HUMAN

ALBUMIN

BAXTER

FLEXBUMIN

doğrudan

intravenöz

yoldan

uygulanabileceği gibi izotonik bir çözeltiyle (örn. % 5 glukoz ya da % 0.9 sodyum klorür)

seyreltilerek de kullanılabilir.

Uygulama hızı:

İnfüzyon hızı hastanın bireysel klinik durumuna ve kullanıldığı endikasyona göre ayarlanır.

Plazma

değişiminde

infüzyon

hızı,

albuminin

ortamdan

uzaklaşma

hızına

göre

ayarlanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Böbrek / Karaciğer yetmezliğiyle ilgili ek bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda fizyolojik plazma hacmi yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterir; hesaplamalarda

bu durum dikkate alınmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda da erişkin dozları kullanılır.

4.3

Kontrendikasyonlar

Albumine ya da yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık durumu.

Anemi

Böbrek yetmezliği

Kalp yetmezliği

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Viral güvenlik

İnsan

kanı

veya

plazmasından

hazırlanan

tıbbi

ürünlerin

kullanımından

kaynaklanan enfeksiyonları önlemek için standart önlemler arasında, donörlerin

seçimi,

bireysel

bağışın

ve

plazma

havuzunun

spesifik

enfeksiyon

belirteçleri

açısından izlenmesi ve virüslerin inaktivasyonu/uzaklaştırılması için etkili üretim

basamaklarının uygulanması yer alır. Buna rağmen, insan kanı veya plazmasından

üretilen tıbbi ürünlerin uygulanması sırasında, enfekte edici ajanların bulaşma

ihtimali tam olarak ortadan kaldırılamaz. Bu durum henüz bilinmeyen ya da yeni

görülen virüsler ve diğer patojenler için de geçerlidir.

Alınan önlemlerin HIV, HBV, HCV gibi zarflı ve HAV gibi zarfsız virüsler üzerinde

etkili olduğu kabul edilmektedir.

Alınan bu önlemler Parvovirüs B19 gibi diğer zarfsız virüslere karşı kısıtlı etkili

olabilir. Parvovirüs B19 enfeksiyonu hamile kadınlar (fötal enfeksiyon) ve immün

yetersizliği ya da artmış eritropoez görülen (örn. hemolitik anemi) hastalar için riskli

olabilir.

Bu ürün insan kanından elde edildiğinden, virüsler gibi enfeksiyöz ajanların ve

teorik

olarak

Creutzfeldt-Jacob

(CJD)

hastalığı

ajanlarının

bulaşma

riskini

taşıyabilir. Hekim bu ürünün riskleri ve yararları hakkında hastaya bilgi vermelidir.

Belirlenmiş prosedürlerle, Avrupa Farmakopesi spesifikasyonlarına göre üretilmiş albumin

ile virüs bulaşımına dair rapor bulunmamaktadır.

HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER FLEXBUMIN hastaya her verildiğinde, hasta ve ürün

seri numarası arasında bir bağlantı kurulabilmesi için, ürünün adı ve seri numarasının

kaydedilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

Alerjik veya anafilaktik tip reaksiyon şüphesi varsa infüzyon derhal sonlandırılmalıdır. Şok

durumunda standart şok tedavisi uygulanmalıdır.

Aşağıda albumin çözeltilerinin hipervolemi ve bunun sonuçlarının ya da hemodilüsyonun

hasta için özel bir risk oluşturduğu durumlar için örnekler bulunmaktadır:

Dekompanse kardiyak yetmezlik

Hipertansiyon

Özofagus varisleri

Pulmoner ödem

Hemorajik diyatezler

Şiddetli anemi

Renal ve post renal anüri

200 g/L veya 250 g/L insan albumininin kolloid ozmotik etkisi, kan plazmasının yaklaşık

dört katıdır. Bu nedenle konsantre albumin uygulandığında, hastanın uygun bir şekilde

hidrate

edildiğinden

emin

olunmalıdır.

Dolaşım

yüklenmesi

hiperhidrasyondan

kaçınmak için hastalar dikkatle izlenmelidir.

200 g/L - 250 g/L insan albumin çözeltilerinin elektrolit içeriği, 40 g/L - 50 g/L insan

albumin çözeltilerine göre nispeten düşüktür. Albumin verildiğinde, hastanın elektrolitler

açısından durumu izlenmelidir (bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji) ve elektrolit dengesi bozulmuşsa

düzeltmek ya da normal düzeylerinde idame ettirmek için uygun önlemler alınmalıdır.

Uygulanan kişide hemolize neden olabileceğinden, albumin çözeltilerinin enjeksiyonluk su

ile seyreltilmemesi gerekir.

Büyük miktarlarda sıvı replasmanı yapılacaksa koagülasyon ve hematokrit değerlerinin

kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu durumda diğer kan bileşenlerinin de (koagülasyon

faktörleri, elektrolitler, trombositler ve eritrositler) yeterli olduğundan emin olunmalıdır.

Çözeltinin

dozajı

uygulama

hızı

hastanın

dolaşım

durumuna

göre

ayarlanmazsa

hipervolemi

oluşabilir.

Kardiyovasküler

yüklenmenin

erken

belirtilerinde

(baş

ağrısı,

dispne, juguler ven konjesyonu) ya da kan basıncının artması, santral venöz basıncının

yükselmesi veya pulmoner ödem belirtilerinden birisi tespit edildiği an infüzyon derhal

durdurulmalıdır.

HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER FLEXBUMIN litresinde 130-160 mmol sodyum

içerir.

durum

kontrollü

sodyum

diyetinde

olan

hastalara

uygulanırken

dikkate

alınmalıdır.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İnsan albumini ile diğer ilaçlar arasında herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER FLEXBUMIN’in çocuk doğurma potansiyeli bulunan

kadınlarda ve gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

HUMAN

ALBUMIN

BAXTER

FLEXBUMIN

hayvan

üreme

çalışmaları

yapılmamıştır.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, gebelik / ve-veya / embriyonal / fetal gelişim /

ve-veya / doğum / ve-veya

doğum

sonrası

gelişim

üzerindeki

etkiler

bakımından

yetersizdir (bkz. bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER FLEXBUMIN’in gebelerde kullanımdaki güvenliliği

kontrollü klinik çalışmalarla gösterilmemiştir. Buna rağmen albuminle elde edilen klinik

deneyimlerde,

gebelik

döneminde

fetus

yenidoğan

bebekte

zararlı

etki

görülmesi beklenmemektedir. HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER FLEXBUMIN gerekli

olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

İnsan albumininin anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. İnsan albumininin süt ile

atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına

HUMAN

ALBUMIN

BAXTER

FLEXBUMIN

tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağına/tedaviden

kaçınılıp

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verilirken,

emzirmenin

çocuk

açısından

faydası

HUMAN

ALBUMIN

BAXTER

FLEXBUMIN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Albuminin fertilite üzerindeki etkileri incelenmemiştir. Mevcut veri bulunmamaktadır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir.

4.8 İstenmeyen etkiler

HUMAN

ALBUMIN

BAXTER

FLEXBUMIN’in

kullanımı

sırasında

görülen

istenmeyen etkiler ve advers reaksiyonların görülme sıklıkları, şu şekildedir: Çok yaygın

1/10),

yaygın

1/100

<1/10),

yaygın

olmayan

1/1,000

<1/100),

seyrek

1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek:

Anafilaktik şok

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek:

Bulantı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek:

Yüz ve boyunda kızarıklık (flushing), deri döküntüsü

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Seyrek:

Ateş

Şiddetli reaksiyon görülen durumlarda infüzyona son verilerek uygun tedavi başlatılmalıdır.

Pazarlama sonrası deneyimde aşağıdaki advers etkiler bildirilmiştir:

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor:

Anafilaktik reaksiyonlar, aşırı duyarlılık/alerjik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor:

Baş ağrısı, disguzi (tat alma bozukluğu)

Kardiyak hastalıklar

Bilinmiyor:

Miyokart enfarktüsü, atriyal fibrilasyon, taşikardi

Vasküler hastalıklar

Bilinmiyor:

Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Bilinmiyor:

Pulmoner ödem, dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor:

Bulantı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Bilinmiyor:

Ürtiker, kaşıntı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Bilinmiyor:

Titreme

HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER FLEXBUMIN (İnsan kaynaklı albumin) ile yürütülen

klinik

çalışmalarda

advers

reaksiyonlar

hakkında

herhangi

mevcut

veri

bulunmamaktadır.

Kan yoluyla bulaşabilen ajanlarla ilgili uyarılar için bkz. Bölüm 4.4.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

infüzyon

hızı

çok

yüksek

olursa

hipervolemi

gelişebilir.

Kardiyovasküler

yüklenmenin erken belirtilerinde (baş ağrısı, dispne, juguler ven konjesyonu) ya da kan

basıncının artması, santral venöz basıncının yükselmesi veya pulmoner ödem belirtilerinden

birisi

tespit

edildiği

infüzyon

derhal

durdurulmalı

hastanın

hemodinamik

parametreleri dikkatle izlenmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik Grubu: Plazma yerine kullanılanlar ve plazma protein fraksiyonu

ATC kodu: B05AA01

İnsan albumini miktar olarak plazmadaki proteinlerin yarısından fazlasını ve karaciğerdeki

protein sentezinin yaklaşık %10 kadarını oluşturur.

Fizikokimyasal olarak 200 g/L ya da 250 g/L insan albumininin hiperonkotik etkisi vardır.

Albuminin en önemli fizyolojik fonksiyonları kanın onkotik basıncına katkıda bulunmak ve

kan dolaşımı içinde diğer maddelerin taşınmasıdır. Albumin kardiyovasküler dolaşımdaki

kan hacmini stabilize eder ve hormonlar, enzimler, ilaçlar ve toksinler için taşıyıcı görevi

görür.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

Normal koşullarda, %40-45'i intravasküler ve %55-60'ı ekstravasküler bölmelerde olmak

üzere,

toplam

değiştirilebilir

albumin

havuzu

vücut

ağırlığının

kg’ı

başına

gram

kadardır. Kapiler geçirgenliğinin artması, albuminin farmakokinetiğini değiştirebilir ve ciddi

yanıklar ya da septik şok gibi durumlar, albuminin anormal dağılımına neden olabilir.

Emilim:

HUMAN ALBUMIN %20 BAXTER FLEXBUMIN intravenöz uygulama için geliştirilmiş

bir ürün olduğundan bu bölümle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Dağılım:

İnfüzyondan

sonraki

saat

içerisinde,

uygulanan

albuminin

%10'dan

daha

azı

intravasküler bölmenin dışına çıkar. Plazma hacmi üzerindeki etkisi açısından hatırı sayılır

bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Bazı hastalarda plazma hacmi bir kaç saat daha yüksek

olarak kalabilir. Buna rağmen kritik hastalığı olanlarda albumin, damar dışı alana önceden

tahmin edilemeyen hızda ve önemli miktarlarda sızabilir.

Biyotransformasyon:

Normal

koşullarda,

albuminin

ortalama

yarı

ömrü

gündür.

Sentezlenmesi

parçalanması arasındaki denge, feedback düzenlemeyle sağlanır. Katabolizma, ağırlıklı

olarak hücre içerisinde ve lizozom proteazları aracılığıyla gerçekleşir.

Eliminasyon:

Albumin parçalandığında ortaya çıkan amino asitler vücutça gereksinim duyulan diğer

proteinlere dönüştürülür. Gereksinim duyulandan fazla amino asit ise parçalanarak azotlu

bileşikler şeklinde idrarla atılır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

İnsan albumini, insanlarda plazmanın normal bir bileşenidir ve fizyolojik albumin gibi

hareket eder.

İnsanlardaki toksik ya da letal dozları ya da doz-etki ilişkisini belirlemede, hayvanlarda

gerçekleştirilen tek doz toksisite testlerinin bir önemi bulunmamaktadır. Tekrarlayan doz

toksisite

çalışmalarıysa,

hayvan

modellerde

heterolog

proteinlere

antikor

geliştiğinden

pratik değildir.

Şimdiye kadar insan albumininin embryo-fetal toksisiteye yol açtığı, onkojen ya da mutajen

potansiyel taşıdığını bildiren herhangi bir bildirim bulunmamaktadır.

Hayvan modellerde akut toksisiteye ilişkin herhangi bir işaret tanımlanmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür

Sodyum kaprilat

Sodyum asetiltriptofanat

Hidroklorik asit ve/veya Sodyum bikarbonat (pH ayarı için)

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

İnsan albumini bölüm 6.6’da belirtilenler dışında diğer ilaçlarla ya da tam kan ve eritrosit

süspansiyonlarıyla

karıştırılmamalıdır.

Ayrıca

proteinlerde

presipitasyona

neden

olabileceğinden

uygulama

sırasında

protein

hidrolizatları

alkol

içeren

çözeltilerle

karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

24 ay.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Dondurulmamalıdır.

Işıktan korumak amacıyla dış kutusu içinde saklanmalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Polietilen uygulama ucu bulunan 100 mL’lik polietilen torbalarda.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

HUMAN

ALBUMIN

BAXTER

FLEXBUMIN

doğrudan

intravenöz

yoldan

uygulanabileceği gibi izotonik bir çözeltiyle (örn. % 5 dekstroz ya da % 0.9 sodyum klorür)

seyreltilerek de kullanılabilir.

Uygulanan kişide hemolize neden olabileceğinden, albumin çözeltilerinin enjeksiyonluk su

ile seyreltilmemesi gerekir.

Büyük miktarlarda kullanılacağı zaman, ürün oda ya da vücut sıcaklığına getirilmelidir.

Eğer çözelti bulanıksa ya da partikül içeriyorsa kullanılmamalıdır. Bu durum proteinin

stabil olmadığını ya da çözeltinin kontamine olduğunu gösterebilir.

Torba sızdırıyorsa kullanılmamalıdır. Eğer sızıntı varsa atınız.

Torba açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır. Tek kullanımlıktır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi ürünlerin kontrolü yönetmeliği’

‘Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

yönetmeliği’ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

River Plaza, Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 Kat:24 34394 Levent/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

17.08.2017

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 2017/598

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

------