HITRIZIN 1MG/ ML ŞURUP, 200 ML SURUP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HITRIZIN 1MG/ ML ŞURUP, 200 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HITRIZIN 1MG/ML ŞURUP, 200 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetaminofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 180/99
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 21-01-1997
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

HİTRİZİN1mg/mlşurup

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Setirizindihidroklorür

urup’unherbirml’si1mgsetirizindihidroklorüriçermektedir.

Yardımcımaddeler:Propilenglikol,gliserin,sorbitol,sodyumsakarin,metilparaben,

propilparaben,sodyumasetattrihidrat,asetikasit,frambuazesansı,deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. HİTRİZİNnedirveneiçinkullanılır?

2. HİTRİZİNkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. HİTRİZİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. HİTRİZİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.HİTRİZİNnedirveneiçinkullanılır?

HİTRİZİN,hemenhemenrenksiz-hafifsarımsırenkli,karakteristikkokulu(frambuaz)berrak

birçözeltidir.HİTRİZİN,2.5ml’yeişaretli5ml’lik1kaşıkveplastikkapakilekapatılmış

amberrenklicamşişedesunulur.

HİTRİZİN,alerjiknezle,müzminnedenibilinmeyenkurdeşenvekaşıntılarıntedavisinde

kullanılanbirilaçtır.

HİTRİZİN,

2yaşveüstüçocuklardaveerişkinlerde;

Alerjiknezleninburunvegözileilgilibelirtilerinintedavisinde,kronikidiopatikürtikerin

(müzminnedenibilinmeyenkurdeşen)vekaşıntınınbelirtilerinintedavisindekullanılır.

2.HİTRİZİNkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

HİTRİZİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

HİTRİZİN’inetkinmaddesineveyayardımcımaddelerdenherhangibirine,hidroksizine

veyapiperazintürevlerinekarşıaşırıduyarlılıköykünüzvarsa,

Ağırböbrekyetmezliğiniz(kreatininklerensinizin(böbrekfonksiyonlarınıizlemekiçin

kullanılanbirmaddeolankreatinininböbrekleraracılığıylakandantemizlenmesi)10

ml/dk’nınaltındaolduğuböbrekyetmezliği)varisebuilacıkullanmayınız.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtoleransınızolmadığı(bu

türşekerlereduyarlıolduğunuz)söylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncemutlaka

doktorunuzlatemasageçiniz.

HİTRİZİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLEKULLANINIZ

HİTRİZİN’ialkollebirliktealıyorsanızdikkatliolunuz.

draraçıkmaproblemlerinizvarsa(omurilikproblemleriyadaprostatveyamesane

problemleri)doktorunuzadanışınız.

Alerjitestiyaptırmanızgerekiyorsa,testtenbirkaçgünönceHİTRİZİNiletedaviyikesip

kesmeyeceğinizidoktorunuzadanışınız.HİTRİZİNalerjitestininsonuçlarını

etkileyebilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

HİTRİZİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

HİTRİZİN’iaçveyatokkarnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HİTRİZİN’inhamilekadınlardakullanımınailişkinmevcutklinikveriçokazdır.Hayvan

çalışmalarızararlıbiretkigöstermemişolsadaHİTRİZİN’inhamilelikboyuncaancakmutlak

gerekliolduğundavedikkatlekullanılmasıönerilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

Bebeğiniziemziriyorsanızilacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HİTRİZİN’iniçeriğindekietkinmadde(setirizin)annesütünegeçtiğindenemzirenannelerin

HİTRİZİN’ikullanmasıönerilmez.

Araçvemakinekullanımı

Önerilen10mgdozdaHİTRİZİNaraçkullanmabecerisi,uykuyadalmavesimulemontaj

hattı(ilacınuyuşukluk/uykuhalietkisiniölçmedekullanılan,gerçekişortamındaki

performansıtemsileden,bilgisayarlayapılanveuykuhalindekitümdeğişkenlerehassas

ölçümtesti)verimliliğineklinikteanlamlıetkigöstermemiştir.

Araçkullanmayıplanlayan,potansiyelolaraktehlikeliişlerdeçalışanvemakinekullanan

hastalar,önerilendozuaşmamalıveilacaverdikleriyanıtıdikkatealmalıdırlar.Butipduyarlı

hastalarda,HİTRİZİN’inalkolveyadiğersantralsinirsistemidepresanları(baskılayıcıları)ile

eşzamanlıkullanımı,uyanıklıktaazalmayaveperformansbozukluğunayolaçabilir.

HİTRİZİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

HİTRİZİN’iniçeriğindesorbitolbulunur.Eğerdoktorunuz,bazışekerçeşitlerinekarşıhassas

olduğunuzubelirtmişse,builacıkullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.

HİTRİZİN,metilparabenvepropilparabeniçerir,bunlar(muhtemelengecikmiş)alerjik

reaksiyonlarasebebiyetverebilir.

HİTRİZİN,10ml’sinde1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozdasodyuma

bağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı:

HİTRİZİN’indiğerilaçlarla,bilinen,klinikteanlamlıbiretkileşimiyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.HİTRİZİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

2-6yaşarasıçocuklarda:Günde1kez2.5mg(yarımkaşık)(2.5mg/2.5mlşurup)uygulanır.

Buyaşgrubundagünlükdoz5mg’ayükseltilebilirvegünde1kez5mg(tamkaşık)

(5mg/5mlşurup)veyagündeikikez(12saattebir)2.5mg(2.5mg/2.5mlşurup)verilebilir.

6-12yaşarasıçocuklarda:Semptomlarınşiddetinegöregünde1kez5mg(tamkaşık)

(5mg/5mlşurup)veya10mg(ikitamkaşık)(10mg/10mlşurup)uygulanırveyagünlükdoz

ikiyebölünerekdeuygulanabilir.

12yaşüstüçocuklardaveerişkinlerde:Semptomlarınşiddetinegöregünde1kez5mg(tam

kaşık)(5mg/5mlşurup)veya10mg(ikitamkaşık)(10mg/10mlşurup)uygulanır.

Uygulamayoluvemetodu:

HİTRİZİNağızdankullanımiçindir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:HİTRİZİN’in2yaşaltıçocuklardakullanımıönerilmez.

Yaşlılardakullanımı:Böbrekişlevinormalsedozunazaltılmasınagerekyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

Böbrekyetmezliğivekaraciğeryetmezliğinizvarisedozböbrekyetmezliğininşiddetinegöre

doktorunuztarafındanayarlanır.

Böbrekyetmezliğiolançocuklardadoz,böbrekfonksiyonu(işlevi)vevücutağırlığıgöz

önünealınarak,doktortarafındanbireyselolarakayarlanmalıdır.

Sadecekaraciğeryetmezliğiolanhastalarnormalreçetelenendozualabilirler.Hemböbrek

hemdekaraciğeryetmezliğiolanhastalardadozayarlanmasıönerilir.

EğerHİTRİZİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaHİTRİZİNkullandıysanız

HİTRİZİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızhemenbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

HİTRİZİN’ikullanmayıunutursanız

Doktorunuzunsizeverdiğitalimatlarauygunolarakilacıalmayadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

HİTRİZİNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

HİTRİZİNiletedavininsüresiklinikbelirtilerevebireyselolarakhastalığınseyrinebağlıdır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiHİTRİZİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Bukullanmatalimatındakiyanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekilde

sıralanmıştır.

Çokyaygın :10hastanınenaz1'indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1,000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1,000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10,000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

AşağıdakilerdenbiriolursaHİTRİZİN’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Trombositopeni[kandatrombosit(kanpıhtılaşmasınısağlayanhücreler)sayısının

azalması]

Anafilaktikşok(Aniaşırıduyarlılıktepkisi)

Aşırıduyarlılık

Konfüzyon(zihinkarışıklığı)

Halüsinasyon(Varsanı,gerçekteolmayanşeylerigörmek/duymak)

Konvülsiyonlar(istemdışıkaskasılmaları,nöbet,havale)

Senkop(baygınlık)

Titreme

Akomodasyonbozukluğu(gözdeuyumbozukluğu)

Bulanıkgörme

Okülojirasyon(gözküresininistemdışı,herhangibiryöndehareketi)

Taşikardi(dakikadakikalpatımsayısının–nabzın-normalinüstüneçıkması)

Karaciğerfonksiyonanormalliği(transaminaz,alkalenfosfataz,gamma-GTvebilirubin

artışı)

Anjiyonörotiködem(eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağız

veyaboğazınyutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmelerinde)

Bunlarhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinHİTRİZİN’e

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdaheleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Halsizlik

Sersemlikhissi

Başağrısı

Ağızkuruluğu

Midebulantısı

Somnolans(uyuklamahali)

Rinit(nezle)

Farenjit(yutakiltihabı)

Diyare(ishal)

Agresyon(saldırganlıkhali)

Ajitasyon(aşırıhuzursuzlukhali)

Unutkanlık

Hafızabozukluğu

Uykusuzluk

Tik

Tatalmabozukluğu

Diskinezi(istemlihareketetmedegüçlük)

Parestezi(geçicihisyokluğu,uyuşma/karıncalanma)

Kaşıntı

Döküntü

Ürtiker(kurdeşen)

Sabitilaçerüpsiyonu(döküntü)

Disüri(ağrılıişeme)

Enürez(idrarkaçırma)

Asteni(yorgunluk)

Kırıklık

Kiloartışı

Karınağrısı

Depresyon

Ödem

Distoni(kaslarınistemdışıoluşanseğirmeleri,spazmlarıyadahareketleri)

İş tahartışı

ntihardüşüncesi

Dengebozukluğundankaynaklananbaşdönmesi(vertigo)

draryapamama,işemezorluğu

BunlarHİTRİZİN’inhafifyanetkileridir.Buyanetkilerinsıklığıbilinmemektedir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.HİTRİZİN’insaklanması

Çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajındakisonkullanmatarihindensonraHİTRİZİN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.