HITRIZIN 10 MG FILM TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HITRIZIN 10 MG FILM TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HITRIZIN 10 MG FILM TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetaminofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 180/98
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 21-01-1997
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

HİTRİZİN10mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Setirizindihidroklorür

Herbirfilmkaplıtablet10mgsetirizindihidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,mısırnişastası,sodyumnişastaglikolat,

kolloidalsilikondioksit,magnezyumstearat,hidroksipropilmetilseluloz,titanyum

dioksit(E171),polietilenglikol,talk

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. HİTRİZİNnedirveneiçinkullanılır?

2. HİTRİZİNkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. HİTRİZİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. HİTRİZİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.HİTRİZİNnedirveneiçinkullanılır?

HİTRİZİN,beyazfilmkaplı,biryüzü“HTZ”yazılı,diğeryüzüortadançentikli,hafif

bombelioblongtabletlerdir.Herkutuda10veya20tabletbulunur.

HİTRİZİNalerjiknezle,müzminnedenibilinmeyenkurdeşenvekaşıntılarıntedavisinde

kullanılanbirilaçtır.

HİTRİZİN;

6yaşveüstüçocuklardaveerişkinlerde;

Alerjiknezleninburunvegözileilgilibelirtilerinintedavisinde,kronikidiopatik

ürtikerin(müzminnedenibilinmeyenkurdeşen)vekaşıntınınbelirtilerinintedavisinde

kullanılır.

2.HİTRİZİNkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

HİTRİZİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

HİTRİZİN’inetkinmaddesineveyayardımcımaddelerdenherhangibirine,hidroksizine

veyapiperazintürevlerinekarşıaşırıduyarlılıköykünüzvarsa,

Ağırböbrekyetmezliğiniz(kreatininklerensinizin(böbrekfonksiyonlarınıizlemekiçin

kullanılanbirmaddeolankreatinininböbrekleraracılığıylakandantemizlenmesi)10

ml/dk’nınaltındaolduğuböbrekyetmezliği)varisebuilacıkullanmayınız.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtoleransınızolmadığı(bu

türşekerlereduyarlıolduğunuz)söylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncemutlaka

doktorunuzlatemasageçiniz.

HİTRİZİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLEKULLANINIZ

HİTRİZİN’ialkollebirliktealıyorsanızdikkatliolunuz.

draraçıkmaproblemlerinizvarsa(omurilikproblemleriyadaprostatveyamesane

problemleri)doktorunuzadanışınız.

Alerjitestiyaptırmanızgerekiyorsa,testtenbirkaçgünönceHİTRİZİNiletedaviyikesip

kesmeyeceğinizidoktorunuzadanışınız.HİTRİZİNalerjitestininsonuçlarını

etkileyebilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

HİTRİZİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

HİTRİZİN’iaçveyatokkarnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HİTRİZİN’inhamilekadınlardakullanımınailişkinmevcutklinikveriçokazdır.Hayvan

çalışmalarızararlıbiretkigöstermemişolsadaHİTRİZİN’inhamilelikboyuncaancakmutlak

gerekliolduğundavedikkatlekullanılmasıönerilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

Bebeğiniziemziriyorsanızilacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HİTRİZİN’iniçeriğindekietkinmadde(setirizin)annesütünegeçtiğindenemzirenannelerin

HİTRİZİN’ikullanmasıönerilmez.

Araçvemakinekullanımı

Önerilen10mgdozdaHİTRİZİNaraçkullanmabecerisi,uykuyadalmavesimulemontaj

hattı(ilacınuyuşukluk/uykuhalietkisiniölçmedekullanılan,gerçekişortamındaki

performansıtemsileden,bilgisayarlayapılanveuykuhalindekitümdeğişkenlerehassas

ölçümtesti)verimliliğineklinikteanlamlıetkigöstermemiştir.

Araçkullanmayıplanlayan,potansiyelolaraktehlikeliişlerdeçalışanvemakinekullanan

hastalar,önerilendozuaşmamalıveilacaverdikleriyanıtıdikkatealmalıdırlar.Butipduyarlı

hastalarda,HİTRİZİN’inalkolveyadiğersantralsinirsistemidepresanları(baskılayıcıları)ile

eşzamanlıkullanımı,uyanıklıktaazalmayaveperformansbozukluğunayolaçabilir.

HİTRİZİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

HİTRİZİNlaktoziçerir.Nadirkalıtımsalgalaktozintoleransı,Lapplaktozyetmezliğiyada

glikoz-galaktozmalabsorpsiyonproblemiolanhastalarınbuilacıkullanmamalarıgerekir.

HİTRİZİN,hertabletinde1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozda

sodyumabağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı:

HİTRİZİN’indiğerilaçlarla,bilinen,klinikteanlamlıbiretkileşimiyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.HİTRİZİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

6yaşveüstüçocuklardaveerişkinlerde:Semptomlarınşiddetinegöregündebirkez5mg

(1/2tablet)veya10mg(1tb)uygulanır.

Uygulamayoluvemetodu:

HİTRİZİNağızdankullanımiçindir.

HİTRİZİN’ibirbardaksuileyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:6yaşaltıçocuklardaHİTRİZİN10mgfilmtablet’inkullanımı

önerilmezçünkübuformülasyondoğrudozadaptasyonunaizinvermemektedir.

Yaşlılardakullanım:Böbrekişlevinormalsedozunazaltılmasınagerekyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

Böbrekyetmezliğivekaraciğeryetmezliğinizvarisedozböbrekyetmezliğininşiddetinegöre

doktorunuztarafındanayarlanır.

Böbrekyetmezliğiolançocuklardadoz,böbrekfonksiyonu(işlevi)vevücutağırlığıgöz

önünealınarak,doktortarafındanbireyselolarakayarlanmalıdır.

Sadecekaraciğeryetmezliğiolanhastalarnormalreçetelenendozualabilirler.Hemböbrek

hemdekaraciğeryetmezliğiolanhastalardadozayarlanmasıönerilir.

EğerHİTRİZİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaHİTRİZİNkullandıysanız

HİTRİZİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızhemenbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

HİTRİZİN’ikullanmayıunutursanız

Doktorunuzunsizeverdiğitalimatlarauygunolarakilacıalmayadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

HİTRİZİNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

HİTRİZİNiletedavininsüresiklinikbelirtilerevebireyselolarakhastalığınseyrinebağlıdır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiHİTRİZİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Bukullanmatalimatındakiyanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekilde

sıralanmıştır.

Çokyaygın :10hastanınenaz1'indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1,000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1,000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10,000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

AşağıdakilerdenbiriolursaHİTRİZİN’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Trombositopeni[kandatrombosit(kanpıhtılaşmasınısağlayanhücreler)sayısının

azalması]

Anafilaktikşok(Aniaşırıduyarlılıktepkisi)

Aşırıduyarlılık

Konfüzyon(zihinkarışıklığı)

Halüsinasyon(Varsanı,gerçekteolmayanşeylerigörmek/duymak)

Konvülsiyonlar(istemdışıkaskasılmaları,nöbet,havale)

Senkop(baygınlık)

Titreme

Akomodasyonbozukluğu(gözdeuyumbozukluğu)

Bulanıkgörme

Okülojirasyon(gözküresininistemdışı,herhangibiryöndehareketi)

Taşikardi(dakikadakikalpatımsayısının-nabzın-normalinüstüneçıkması)

Karaciğerfonksiyonanormalliği(transaminaz,alkalenfosfataz,gamma-GTvebilirubin

artışı)

Anjiyonörotiködem(eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağız

veyaboğazınyutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmelerinde)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

HİTRİZİN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Halsizlik

Sersemlikhissi

Başağrısı

Ağızkuruluğu

Midebulantısı

Somnolans(uyuklamahali)

Rinit(nezle)

Farenjit(yutakiltihabı)

Diyare(ishal)

Agresyon(saldırganlıkhali)

Ajitasyon(aşırıhuzursuzlukhali)

Unutkanlık

Hafızabozukluğu

Uykusuzluk

Tik

Tatalmabozukluğu

Diskinezi(istemlihareketetmedegüçlük)

Parestezi(geçicihisyokluğu,uyuşma/karıncalanma)

Kaşıntı

Döküntü

Ürtiker(kurdeşen)

Sabitilaçerüpsiyonu(döküntü)

Disüri(ağrılıişeme)

Enürez(idrarkaçırma)

Asteni(yorgunluk)

Kırıklık

Kiloartışı

Karınağrısı

Depresyon

Ödem

Distoni(kaslarınistemdışıoluşanseğirmeleri,spazmlarıyadahareketleri)

İş tahartışı

ntihardüşüncesi

Dengebozukluğundankaynaklananbaşdönmesi(vertigo)

draryapamama,işemezorluğu

BunlarHİTRİZİN’inhafifyanetkileridir.Buyanetkilerinsıklığıbilinmemektedir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.HİTRİZİN’insaklanması

Çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklıklarındasaklayınız.Işıktankoruyunuz.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajındakisonkullanmatarihindensonraHİTRİZİN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.