HIOTIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HIOTIN 5 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HIOTIN 5 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • biotin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828011071
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-12-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

HİOTİN5mgTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet,5mgbiotin(VitaminH)içerir.

Yardımcımaddeler:Laktozanhidr,mikrokristalinselüloz,krospovidon,povidon

K-30vemagnezyumstearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. HİOTİNnedirveneiçinkullanılır?

2. HİOTİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. HİOTİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. HİOTİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. HİOTİNnedirveneiçinkullanılır?

HİOTİN,Bkompleksvitaminlerinden,sudaçözünenbirvitamindir.Kas,saç,tırnakvecildin

sağlıklıolmasınısağlayanönemlibirfaktördür.

HİOTİN,beyazrenkli,biryüzüortadançentikli,yuvarlaktabletlerhalinde30,60ve90

tabletlikblisterambalajlardapiyasayaverilmiştir.

HİOTİN,aşağıdakidurumlardakullanılır;

Beslenmetedbirleriyleönlenemeyenvemuhtelifnedenlerdenkaynaklananklinikbiotin

eksikliğinintedavisindeveprofilaksisindekullanılır.Biotineksikliğicildi,tırnaklarıvesaçları

olumsuzolaraketkiler.Yumuşak,cansız,kırılgantırnaklarınbirincilbasamaktedavisinde

önerilir.Tedavigüçlü,sağlıklıtırnaklareldeedilenekadardevamettirilmelidir.Klinikolarak

3-6ayiçindecevapalınmaktadır.

2.HİOTİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

HİOTİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğerbuürününbileşimindekimaddelerinherhangibirinekarşıaşırıduyarlılığınızvar

ise

HİOTİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Hamileysenizveyaemziriyorsanız

HİOTİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Tabletleryemeklerdenöncealınmalıvebirbardaksuileyutulmalıdır.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamilelikboyuncasadecedoktortarafındantavsiyeedildiğindekullanılmalıdır.

Doktoradanışmadankullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirenannelerdesadecedoktortarafındantavsiyeedildiğindekullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

HİOTİN’inaraçvemakinekullanmayeteneğiüzerineetkisiyoktur.

HİOTİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

HİOTİN,sütşekeri(laktoz)adıverilenbirmaddeiçermektedir.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbi

ürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Antibiyotikkullanımıkalınbağırsaklariçerisindekibakterilertarafındanyapılanbiotinin

azalmasınanedenolabilir.

Epilepsitedavisindekullanılanilaçlar(karbamazepin,fenitoin,fenobarbital,primidon)biotin

metabolizmasınıhızlandırırvebiotineksikliğinenedenolabilir.Builaçlarındevamlı

kullanımıbiotininkandakikonsantrasyonununazalmasınanedenolur.

Pantotenikasityüksekdozlarda,kalınbağırsaktakibakterilertarafındanüretilenbiotinin

emiliminiengelleyebilir.Pantotenikasitvebiotin,bağırsakhücrelerindeaynıtaşıyıcı

molekülükullandıklarıiçinHİOTİNbağırsaklardanemilmedenatılabilir,yararlanımıazalır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.HİOTİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuztarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmedikçe,günlük½veya1tablet(2,5–5

mgHİOTİN'eeşdeğer)alınmasıönerilmektedir.

Yumuşak,cansız,kırılgantırnaklarıntedavisi,güçlü,sağlıklıtırnaklareldeedilenekadar

devamettirilmelidir.Klinikolarak3-6ayiçindecevapalınmaktadır.

Uygulamayoluvemetodu:

HİOTİN,ağızyoluylakullanımiçindir.

HİOTİN’yiyemektenönce,birbardaksuylaalınız.

HİOTİNtabletleriçiğnemeyinizyadaemmeyiniz.

EğerHİOTİN’inetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

12yaşındanküçükçocuklardadoktorunuztarafındandozayarıyapılmalıdır.

Yaşlılardakullanım:

Yaşlılardaözelbirkullanımtalimatıyoktur.Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçin

talimatlarbölümündebelirtilendozlarkullanılabilir.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrek/Karaciğeryetmezliğidurumundaözelbirkullanımtalimatıyoktur.Uygunkullanım

vedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlarbölümündebelirtilendozlarkullanılabilir.

KullanmanızgerekendendahafazlaHİOTİNkullandıysanız:

HİOTİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

HİOTİN’ikullanmayıunutursanız:

Almanızgerekenilacıalmayıunuttuğunuzdahatırladıktansonrabelirlediğiniztakvimeve

günegöreilaçalımınadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,HİOTİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaHİOTİN’ikullanmayıdurdurunveDERHALdoktorunuza

bildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kurdeşen,anjiyoödem(derialtıalerjikrahatsızlığı),döküntü,prurit(aşırıduyarlılık)

Bunlarciddiyanetkilerolabilir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinHİOTİN’ekarşı

ciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Buyanetkileroldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Mide-bağırsakdüzensizlikleri

Kaşıntı,cilttedöküntü

BunlarHİOTİN’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)‘nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5.HİOTİN’insaklanması:

HİOTİN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Caltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Işıktankoruyunuz.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraHİOTİN’ikullanmayınız/sonkullanma

tarihindenöncekullanınız.

Ruhsatsahibi:KoçakFarmaİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

MahmutbeyMah.KuğuSok.No:18

Bağcılar/İstanbul

Tel:(0212)4103950

Faks:(0212)4476165

malyeri:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.11.Sok.No:5

Kapaklı/Tekirdağ

Bukullanmatalimatı02/03/2016tarihindeonaylanmıştır.