HEPARGRİZOVİM I.M. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL (1 ML VE 2 ML) X 6 AMPUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HEPARGRİZOVİM I.M. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL (1 ML VE 2 ML) X 6 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HEPARGRİZOVİM I.M. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN
AMPUL (1 ML VE 2 ML) X 6 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • vitamin C, vitamin B-kompleks

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 144/64
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-04-1988
 • Son Güncelleme:
 • 10-06-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

HEPARGRİZOVİMİ.M.ampul

Kasiçineuygulamaiçindir.

Etkinmadde:

AmpulTipI(1ml’lik):2.50mgSiyanokobalamin,12.00mgNikotinamid,0.70mgFolikasit

AmpulTipII(2ml’lik):150.00mgAskorbikasit

Yardımcımadde(ler):

AmpulTipI:Sodyumtartarat,Tartarikasit,Apirojenbidistilesu(y.m)

AmpulTipII:Sodyumbikarbonat,Sodyumhidrosülfit,Apirojenbidistilesu(y.m)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.HEPARGRİZOVİMnedirveneiçinkullanılır?

2.HEPARGRİZOVİM’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.HEPARGRİZOVİMnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.HEPARGRİZOVİM’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. HEPARGRİZOVİMnedirveneiçinkullanılır?

HEPARGRİZOVİM,TipIampullerdekoyukırmızırenkliveTipIIampullerdehemen

hemenrenksizveyaaçıksarırenkliçözeltiiçerenbirilaçtır.

HEPARGRİZOVİM,6TipIampulve6TipIIampuliçerenambalajlardasunulmaktadır.

BirtipIampul,2500µgvitaminB

,0.70mgfolikasitve12mgnikotinamidiçerir.1Tip

IIampul,150mgvitaminCiçerir.

HEPARGRİZOVİMvitaminkombinasyonlarıadıverilengrubaaitbirilaçtır.

HEPARGRİZOVİM,B

vitamini,folikasit,nikotinamid(PPvitamini)veCvitamininien

yüksektedavisinerjizmisağlayacakmiktarlardaiçerenbirmüstahzardır.

HEPARGRİZOVİMaşağıdabelirtilenhastalıklarıntedavisindekullanılmaktadır:

Proteindenfakirbeslenmehalleriilegastrektomi(midenintamamenameliyatla

alınması)vemalabsorbsiyon(bağırsaklardaemilimbozukluğu)sonucuoluşanB

vitaminieksikliklerinde

Birkansızlıktürüolanpernisiyözanemide,

Güçsüzleştirenhastalıklar,ağırbitkinlik,nekahet,ameliyatsonrasıhipoprotidemi.

TekbaşınaB

vitaminiileyapılantedaviyedirençlibirtürkansızlıkolanhiperkromik

anemi.

Sinirağrısıdenennevralji,özellikletrigeminalnevralji.

2.HEPARGRİZOVİM’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

HEPARGRİZOVİM’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

HEPARGRİZOVİM’inbileşenlerindenherhangibirinekarşıbilinenveyaşüpheliaşırı

duyarlılığınızvarsa,

Optiknöropatiniz(gözdekisinirlerileilgilihastalık)varsa.

HEPARGRİZOVİM’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Diyabetiniz(şekerhastalığınız)varsa,

Hiperoksalüriniz(okzalatdenenmaddeninvücuttafazlabirikmesi)varsa,

Astımınızvarsa.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

HEPARGRİZOVİM’inyiyecekveiçecekilekullanılması

UygulamayoluaçısındanHEPARGRİZOVİM’inbesinlerlebiretkileşimibulunmamaktadır.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

VitaminB

,hamileliktekibirtürkansızlıkolanmegaloblastikaneminintedaviedilmesiiçin

kullanılmamalıdır.Ayrıcaaskorbikasidinyüksekdozlarıdahamileliktekullanılmamalıdır.

Folikasit,çocukdoğurmapotansiyeliolankadınlardavehamileliksırasındadoğacak

bebektekinöraltüpdefektlerine(omurilikgelişimindegörülenbozukluk)karşıkoruyucu

olarakkullanılır.Hamileliktekimegaloblastikanemiyekarşıkorumadadakullanılır.

Hamileliksırasındanikotinamidin(PPvitamini)ilavedozlarınınuygulanması,anneveya

bebeküzerindeherhangibiristenmeyenetkiileilişkilendirilmemiştir.

Hamilelikdönemindedoktorunuzgerekligörmedikçekullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

HEPARGRİZOVİMemzirmedönemindekullanılabilir.

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

HEPARGRİZOVİM’inaraçvemakinekullanımıüzerineherhangibiretkisiyoktur.

HEPARGRİZOVİM’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaaz(20.96mg)sodyumihtivaeder;yani

esasındasodyumiçermez.Budurumhastalaraçısındantehlikelideğildir.

HEPARGRİZOVİM,herdozunda56.06mgsodyumhidrosülfitiçermektedir.Budurum,

nadirolarakşiddetliaşırıduyarlılıkreaksiyonlarıvebronkospazmanedenolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Aşağıdabelirtilenilaçlardanherhangibirisinikullanıyorsanızlütfendoktorunuzabildiriniz.

Oralkontraseptifler(ağızyoluylaalınandoğumkontrolilaçları)

Antikonvülzanlar(havalenintedavisindekullanılanilaçlar)

Antitüberkülozilaçları(veremtedavisindekullanılanilaçlar)

Folikasitantagonistleri(örneğinaminopterin,metotreksat,primetamin,trimetoprim)

Sülfonamidler(enfeksiyontedavisindekullanılanantibakteriyelilaçgrubu)

Kloramfenikol(enfeksiyontedavisindekullanılanantibakteriyelilaç)

Cvitaminibulunduranbütünilaçlargibi,HEPARGRİZOVİMdesodyumsalisilat,sodyum

nitrat,teobrominsodyumsalisilatvemetenamingibimaddelerlebirlikteverilmemelidir.

HEPARGRİZOVİMiçerisindekiaskorbikasittenkaynaklılaboratuvartestlerini

etkileyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

2. HEPARGRİZOVİMnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Erişkinlereortalamaolarak,haftada2-3enjeksiyonyapılır.Ağırveözeldurumlardagünde1-

2enjeksiyonakadarçıkabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Kırmızıverenksizampullerdenbireradediaynıenjektöreçekilerekhekimtavsiyesinegöre

intramuskuler(kasiçine)olarakverilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:HEPARGRİZOVİMdozudoktorunuzunönerisinegöreayarlanır.

Yaşlılardakullanımı:Dozajayarlamasıgereklideğildir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Böbrekvekaraciğeryetmezliğiolanhastalariçinherhangi

dozayarlamasınagerekyoktur.

EğerHEPARGRİZOVİM’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaHEPARGRİZOVİMkullandıysanız:

HEPARGRİZOVİM’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

HEPARGRİZOVİM’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

HEPARGRİZOVİMiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

HEPARGRİZOVİMiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkilerkonusunda

doktorunuzadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiHEPARGRİZOVİM’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Yanetkilerşuşekildesınıflandırılır:

Çokyaygın :10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdentahminedilemiyor.

Seyrek:

Kaşıntı,ürtiker(kurdeşen),eritem(deriüzerindeoluşankızarıklık)gibialerjik

reaksiyonlara(aşırıduyarlılıkreaksiyonları)

Akne

Çokseyrek:

Anafilaktikşok(vücudunalerjioluşturanmaddelerekarşıverdiğiçokşiddetliyanıt,

aniaşırıduyarlılık).

Bilinmiyor:

Folikasitileiştahsızlık,bulantı,dolgunlukhissi,acıtatgibimide-bağırsak

rahatsızlıklarıgörülebilir.

Askorbikasitileyüksekdozkullanımınabağlıdiyare(ishal)vebulantı,kusma,mide

ekşimesi,abdominal(karınbölgesi)kramplargörülebilir.

Çokyüksekdozlardakinikotinikasitvenikotinamidtedavisinedeniyleanormal

karaciğertestisonuçları,sarılıkvekronikkaraciğerhasarıgörülebilir.

Yüksekdozlardaaskorbikasitkullanımıglukoz-6-fosfatdehidrogenazeksikliğiolan

hastalardahemodiyalizevehiperoksilüriyeyolaçarakböbreklerdekalsiyumoksalat

taşıoluşumunanedenolur.

Enjeksiyonyerindeağrı

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.HEPARGRİZOVİM’inSaklanması

HEPARGRİZOVİM’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25 o

C’ninaltındakiodasıcaklığında,ışıktankoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraHEPARGRİZOVİM’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303

Küçükçekmece-İstanbul

İ malYeri:

DevaHoldingA.Ş.

DumlupınarMah.AnkaraCad.No:2

Kartepe-KOCAELİ

Bukullanmatalimatı././.tarihindeonaylanmıştır.