HEPA-MERZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HEPA-MERZ GRANUL 3 GR 30 POSET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HEPA-MERZ GRANUL 3 GR 30 POSET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karaciğer tedavisi

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699708200519
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/4

KULLANMATALİMATI

HEPAMERZ ® Granül,3g

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:1poşet(5g)içinde3gL-Ornitin-L-Aspartat

Yardımcımaddeler:Sitrikasit,susuz,limonaroma,portakalaroma,sakkarinsodyum,

sodyumsiklamat,günbatımısarısı(E110),Poly-(1-vinil-2-pirolidon),Fruktoz

Bukullanmatalimatında:

1. HEPA-MERZ ® nedirveneiçinkullanılır?

2. HEPA-MERZ ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. HEPA-MERZ ® nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. HEPA-MERZ ® ’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.HEPA-MERZ ® nedirveneiçinkullanılır?

HEPA-MERZ ® ,L-Ornitin-L-Aspartatadlıetkenmaddeyiiçerenbirtıbbiüründür.

Herkutuda5’ergramgranüliçerenotuzadetpoşetbulunanformdakullanımasunulmaktadır.

HEPA-MERZ ®

karaciğerdeüreveglutaminsenteziniarttırarakamonyakuzaklaştırılmasını

sağlayanbirilaçtır.Ayrıca,kasvebeyindokularındadaglutaminsenteziyoluylaamonyak

uzaklaştırılmasıiçinönemlidir.

HEPA-MERZ ® karaciğeryetmezliğisonucuamonyakuzaklaştırılamamasındankaynaklı

bozukluklarilefarklıdüzeydekihareketvezihinselfonksiyonkayıplarının(latentve

belirginhepatikensefalopati)tedavisindekullanılır.

2.HEPA-MERZ ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

HEPA-MERZ ® ’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğerL-Ornitin-L-Aspartat’a,günbatımısarısına(E110)veyailacıniçeriğindebulunan

herhangibirmaddeyeaşırıduyarlıysanız,

Eğerşiddetlirenalyetmezlikdurumu(Referansdeğer,serumkreatinindeğerinin

3mg/100ml’denfazlaolmasıdır)mevcutsa,

HEPA-MERZ ® fruktoziçermektedir.Bazışekertürlerinekarşınadirkalıtımsal

dayanıksızlıkproblemiolanhastalarınbuilacıkullanmamalarıgerekir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza

builacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozun

şında yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2/4

HEPA-MERZ ® ’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

YüksekdozdaHEPA-MERZ ® uygulanıyorsa,serumveidrardaüreseviyesininhekim

tarafındanizlenmesigerekir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

HEPA-MERZ ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

HEPA-MERZ ® içeceklerin(birbardaksu,çayveyameyvesuyu,vb)içindeçözülerek

yemeklerdensonrakullanılır.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamilekadınlardaL-Ornitin-L-Aspartat’ınkullanımıileilgilideneyimleryoktur.

Hayvanlardayapılmışçalışmalaryetersizidir.İnsandamuhtemelriskbilinmemektedir.

Hamilelikdurumundailaçkullanımıyalnızfayda/zararilişkisinindikkatlicedeğerlendirildiği

hekimkararıileolmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

L-Ornitin-L-Aspartat’ınsütegeçişikonusundamevcutbilgiyoktur.Emzirmenindurdurulup

durdurulmayacağınayadaHEPA-MERZ ®

tedavisinindurdurulupdurdurulmayacağınailişkin

kararverilirken,emzirmeninçocukaçısındanfaydasıveHEPA-MERZ ®

tedavisininemziren

anneaçısındanfaydasıdikkatealınmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

HEPA-MERZ ® ’inaraçvemakinekullanmaüzerinebilinenbiretkisibulunmamaktadır.

Ancaktemeldekihastalığabağlıolarakaraçvemakinekullanımyeteneğiolumsuz

etkilenebilir.

HEPA-MERZ ® ’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

HEPA-MERZ ® herbirpoşeti1.13gfruktoz(0.11CEU’yaeşit)içerir.Budurumdiyabet

mellitushastalarıtarafındandikkatealınmalıdır.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafından

bazışekerlerekarşıdayanıksızolduğunuzsöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

HEPA-MERZ ® günbatımısarısı(E110)içermektedir.Günbatımısarısı(E110)alerjik

reaksiyonlarasebepolabilir.

HEPA-MERZ ® sodyumsiklamatvesakarinsodyumiçermektedir.Budurumkontrollü

sodyumdiyetindeolanhastalartarafındangözönündebulundurulmalıdır.

HEPA-MERZ ® granülleriuzundönemkullanımdadişçürüklerinesebepolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Bilinenbiretkileşimimevcutdeğildir.

3/4

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.HEPA-MERZ ® nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Hekimtarafındanbaşkaşekildeönerilmemişisegünde,3kez1–2poşetHEPA-MERZ ®

alınır.Eğergerekliolursa,dozriskartışınanedenolmadankolaycaartırılabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

HEPA-MERZ ® ağızyoluylakullanılır.Poşetiçeriğibolmiktardakisıvınıniçinde(örneğin:

birbardaksu,çayveyameyvesuyu)çözülerekhazırlanırveyemeklerdensonraalınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklardakullanımıileilgilibirbilgibulunmamaktadır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardakullanımıileilgilibirbilgibulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

HEPA-MERZ ® şiddetliböbrekyetmezliğidurumundakontrendikedir.

(Referansdeğer,serumkreatinindeğerinin3mg/100ml’denfazlaolmasıdır).

EğerHEPA-MERZ ®

’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaHEPA-MERZ ® kullandıysanız:

imdiyekadarL-OrnitinL-Aspartat’ınaşırıdozdauygulanmasındankaynaklananbir

zehirlenmebulgusubildirilmemiştir.

Gereklidurumdadoktorunuzbulgularıtedaviedecektir.

HEPA-MERZ ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

HEPA-MERZ ® ’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

HEPA-MERZ ® iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Özelbiretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,HEPA-MERZ ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yanetkilerindeğerlendirilmesi,aşağıdakisıklıkverilerinedayanmaktadır.

Çokyaygın:Tedaviedilen10kişide1’dendahafazla

Yaygın:Tedaviedilen100kişide1’dendahafazlave10kişide1’denaz

Yaygınolmayan:Tedaviedilen1000kişide1’dendahafazlave100kişide1’denaz

Seyrek:Tedaviedilen10.000kişide1’dendahafazlave1000kişide1’denaz

Çokseyrek:İzolevakalardahilolmaküzeretedaviedilen10.000kişide1veyadahaaz

4/4

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygınolmayan:Midebulantısı,kusma,karınağrısı,gazabağlımide-bağırsaktaşişkinlikve

ishal

Seyrek:HEPA-MERZ ® ’iniçeriğindebulunangünbatımısarısı(E110)alerjikreaksiyonları

tetikleyebilir.

Çokseyrek:Bacakvekollardaağrı

BunlarHEPA-MERZ ® 'inhafifyanetkileridir

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.HEPA-MERZ ® ’insaklanması

Çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C'ınaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraHEPA-MERZ ®

’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:ASSOSİlaç,Kimya,GıdaÜrünleriÜretimveTic.A.Ş.

AşağıDudulluMah.TosyaCad.No:534773Ümraniyeİstanbul

ÜretimYeri:MerzPharmaceuticalsGmbH,EckenheimerLandstr.100,Frankfurt,Almanya

Bukullanmatalimatı../../….tarihindeonaylanmıştır.