HEBERPROT-P 75 MCG ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HEBERPROT-P 75 MCG ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HEBERPROT-P 75 MCG ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Diğer cicatrizants

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/697
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-09-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa 1 / 20

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

şüpheli

advers

reaksiyonları

TÜFAM’a

bildirmeleri gerekmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

HEBERPROT-P 75µg enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon

Steril, Apirojen

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Rekombinant İnsan Epidermal Büyüme Faktörü (rhEGF).75 µg

Yardımcı maddeler:

Disodyum hidrojen fosfat

0,454 mg

Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat

1,061 mg

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Heberprot-P, gangrensiz, osteomiyeliti ve enfeksiyonu tedavi olmuş açık diyabetik ayak

ülserleri (standart kullanımı 8 hafta olmakla birlikte maksimum 12 haftayı geçmez) bulunan

hastalarının tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

HEBERPROT-P 5 mL enjeksiyonluk su içinde seyreltilmiş halde 75 µg oranında haftada 3

kere, perilezyonal ve intralezyonal enjeksiyon şeklinde uygulanmalıdır. Uygulamalar tam

lezyon granülasyonu elde edilinceye, greft ile lezyon kapanana veya 8 haftalık tedavi süresi

doluncaya dek devam etmelidir. Tedavi süresi maksimum 12 haftadır. Başarılı granülasyon

dokusu elde edilip lezyon tamamen kapanınca veya lezyonel alan 1 cm

’nin altına indiğinde

tedavi kesilir.

HEBERPROT-P diyabetik ayak ülserinde daima standart bakımla birlikte uygulanmalıdır.

Lezyonlar

uygun

şekilde

debridmana

tabi

tutulmalı,

basınçlı

bölgeler

basınçtan

Sayfa 2 / 20

kurtarılmalı ve düzenli bir tedavi uygulanmalıdır. HEBERPROT-P kullanmaya başlanmadan

evvel varsa enfeksiyonun uygun bir biçimde tedavi edilmesi gerekmektedir. Malign olma

şüphesi

bulunan

lezyonlarda,

HEBERPROT-P

kullanmaya

başlanmadan

önce

neoplazi

varlığını dışlamak amacıyla biyopsi yapılması gerekmektedir.

Uygulama şekli

HEBERPROT-P,

lezyonların

öncelikle

temiz

bölgelerine

enjekte

edilmelidir.

Enfeksiyonun bir yerden ötekine bulaşmasını engellemek için farklı ponksiyon bölgelerinde

iğne uçlarının değiştirilmesi gerekir. Ardından ortamın nemli ve temiz tutulması amacıyla

lezyon salin ile nemlendirilmiş uygun pansuman materyali ile örtülmelidir.

Tedavinin

uygulanması

sırasında,

enjeksiyonlar

ülserlerin

kenarına

doğru

26Gx½”

iğne

uçlarıyla

yapılmalıdır.

Derin

lezyon

varlığında

diplere

doğru

24Gx1½”

iğne

uçlarıyla

uygulanmalıdır.

3 haftalık kesintisiz tedavinin ardından, ülser yatağında yararlı granülasyon dokusu oluşumu

meydana

gelmediği

takdirde,

tedaviyi

tekrar

değerlendirmek

osteomiyelit,

lokal

enfeksiyonlar

metabolik

dengesizlik

gibi

iyileşmeyi

geciktirebilecek

diğer

faktörleri

dikkate almak gereklidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği öyküsü olan ve kreatinin seviyeleri 200 mikromol/L’in üzerinde olan

hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Her vakada risk/fayda dengesi gözetilmelidir. Gerektiğinde

doz 25µg’a kadar düşürülebilir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına dair yeterli veri bulunmamaktadır. Her

vakada risk/fayda dengesi gözetilmelidir.

Pediyatrik popülasyon:

HEBERPROT-P’nin pediyatrik hastalarda kullanımına dair yeterli veri bulunmamaktadır.

Her vakada risk/fayda dengesi gözetilmelidir.

Geriyatrik popülasyon:

HEBERPROT-P’nin geriyatrik hastalardaki kullanım şekli ve dozu erişkinler ile benzerdir.

İğne 23Gx1½”

İğne 23Gx1½”

İğne 26Gx1½”

İğne 24Gx1½”

Sayfa 3 / 20

4.3. Kontrendikasyonlar

HEBERPROT-P,

Etkin

madde

yardımcı

maddelerin

herhangi

birine

karşı

aşırı

duyarlılığı

olanlarda,

Son iki ay içinde akut kalp krizi, şiddetli göğüs ağrısı, akut inme ya da geçici iskemik

atak

tromboembolik

olaylar

gibi

akut

kardiyovasküler

rahatsızlığı

olan

hastalarda

Ciddi konjestif kalp yetmezliği (NYHA III ve IV), ciddi atriyoventriküler blok (evre

III) ve ritmin kontrol altına alınamadığı atriyal fibrilasyonlu hastalarda

Malign hastalık şüphesi ya da malign hastalık öyküsü olan hastalarda

Diyabetik koma halindeki ya da diyabetik ketoasidozlu hastalarda

İmmünsupresan veya immünstimülan tedavi alan hastalarda

Gebelerde ve immün sistemi baskılanmış hastalarda

kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tedavi,

özellikle

diyabetik

ayak

tedavisinde

yeterince

deneyimi

olan

uzman

personel

tarafından gerçekleştirilmelidir. HEBERPROT-P, biyolojik bir ürün olduğu için uygulama

sırasında dikkatli olunmalı ve beklenmedik advers olaylara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

Hastada HEBERPROT-P tedavisine başlanmadan önce, varsa enfekte lezyon, osteomiyelit,

periferik arteriopati veya periferik nöropati hastalıkları tedavi edilmelidir.

İskemik kardiyopati ve renal yetmezlik (kreatinin seviyesi > 200 mikromol/L) öyküsü olan

hastalarda HEBERPROT-P tedavisi süresince dikkatli olunmalıdır.

Kalp krizi, inme ya da geçici iskemik atak ya da tromboembolizm gibi akut kardiyovasküler

rahatsızlık öyküsü olan, kapakçıklarla ilgili klinik açıdan önemli hastalığı olan (mesela

kalsifiye aort kapağı), ciddi yüksek tansiyonu olan ve venöz tromboz öyküsü olan hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

HEBERPROT-P, erken dönem deri kanserlerinin hızla büyümesine neden olabileceği ve bu

tür kanserlerin kontrolünü zorlaştırabileceği için uygulanmadan önce deri kanseri bulgusunun

olmadığını doğrulamak üzere hasta muayene edilmelidir.

HEBERPROT-P,

kronik

ülserler

üzerinde

gelişebilecek

sküamöz

hücreli

karsinomların

ilerlemesini kolaylaştırabilir.

Lezyonda enfeksiyon varsa HEBERPROT-P

tedavisine başlanmadan enfeksiyonun

uygun bir

biçimde

tedavi

edilmesi

gerekmektedir.

Sulandırılan

HEBERPROT-P

çözeltileri

hazırlandıktan hemen sonra uygulanmalıdır.

Bu tıbbi ürün, her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”.

Sayfa 4 / 20

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

HEBERPROT-P’nin diğer topikal ilaçlar ile etkileşim gösterip göstermediği bilinmediğinden

diğer topikal ürünlerle birlikte kullanılması önerilmez.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

HEBERPROT-P kullanımının insanlarda gebelik, hayvanlarda ve insanlarda fertilite ve üreme

performansı üzerine etkisine ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, çocuk

doğurma potansiyeli olan kadınlarda HEBERPROT-P tedavisine başlanmadan önce hastanın

gebe olmadığı teşhis edilmeli ve tedavi başlangıcından sonraki 3 aylık periyot içerisinde etkili

doğum kontrolü metotları ile korunması sağlanmalıdır.

Gebelik dönemi

HEBERPROT-P’nin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/

doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz.

Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

HEBERPROT-P gebelerde kontrendikedir, gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Rekombinant insan epidermal büyüme faktörünün süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu

nedenle HEBERPROT-P’nin emziren kadınlarda kullanımı önerilmez.

Üreme yeteneği (fertilite)

Üreme yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4.8 İstenmeyen etkiler

HEBERPROT-P ile yapılan klinik çalışmalara 396 hasta dahil edilmiştir. En sık bildirilen yan

etkiler enjeksiyon yerinde ağrı ve yanma hissi, titreme, lokal enfeksiyon, üşüme hissi ve

ateştir.

Advers olay

25 µg

75 µg

Plasebo

total

(%)

49.1

34.2

13.5

100

Enjeksiyon yerinde ağrı

16.7

23.9

41.1

24.1

Enjeksiyon yerinde yanma hissi

15.2

23.2

33.9

22.2

Titreme

33.1

16.4

Sayfa 5 / 20

Advers olay

25 µg

75 µg

Plasebo

total

(%)

49.1

34.2

13.5

100

Tremor

26.8

13.2

Lokal enfeksiyon

15.5

17.9

12.8

Ateş

12.5

Aşağıdaki tablo HEBERPROT-P ile yapılan klinik araştırmalardan elde edilen kümülatif

advers reaksiyonları göstermektedir. Standart sıklık kategorileri kullanılmıştır:

Çok yaygın (≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100 ve <1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1000 ve <1/100),

seyrek (≥

1/10000

<1/1000),

çok

seyrek (<

1/10000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Organ sınıfı

25 µg

N=381

75 µg

N=550

Plasebo

N=274

Kan ve lenf

sistemi

hastalıkları

Yaygın

Anemi (%1.3)

Anemi (%1.3)

Anemi (%1.8)

Yaygın

olmayan

- Hematom (%0.8)

- Lenfanjit (%0.5)

- Ayak

enfeksiyonuna bağlı

sekonder lenfödem

(%0.3)

- Hematom (%0.4)

- Lökopeni (%0.4)

- Trombositopeni

(%0.4)

- Hemoglobin düşüşü

(%0.2)

- Platelet artışı (%0.2)

- Trombositoz

(%0.4)

- Hemoglobin

düşüşü (%0.4)

Bağışıklık

sistemi

hastalıkları

Yaygın

olmayan

Epidermofitoz (%0.2)

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Yaygın

Kilo artışı

(%1.1)

Yaygın

olmayan

- Kilo artışı, kanda

- Kilo artışı (%0.5)

- Trigliserid ve

Kanda ürik asit,

glikolize

hemoglobin ve

Sayfa 6 / 20

ürik asit artışı

(%0.5)

Hiperkolesterolemi,

glikolize

hemoglobin artışı

(%0.3)

kolestrol artışı (%0.2)

üre artışı(%0.4)

Psikiyatrik

hastalıklar

Yaygın

olmayan

- Anoreksi,

uykusuzluk (%0.5)

- Depresyon,

parmaklarda uyuşma

(%0.3)

- Uykusuzluk,

somnolans (%0.4)

- Anoreksi (%0.2)

Anoreksi

(%0.4)

Sinir sistemi

hastalıkları

Yaygın

Baş ağrısı (%2.5)

Baş ağrısı

(%1.4)

Yaygın

olmayan

- Baş ağrısı (%0.8)

- Alt ekstremitede

kramp (%0.8)

- Baş dönmesi,

uyuşma, etkilenmiş

uzuvda kramp hissi

(%0.3)

- Alt ekstremitelerde

ağrı (%0.7)

- Sersemlik, bilinç

kaybı (%0.4)

- Omuzda ve

infraklaviküler alanda

baskı hissi, güç kaybı ,

ayak parmaklarında

fonksiyonel

hareketsizlik, yüz

felci, hissizlik,

etkilenen ekstremitede

kramp hissi, ayak

parmağında

karıncalanma,

uygulama esnasında

batma hissi (%0.2)

- Etkilenen

ekstremitede

kramp hissi,

parmaklarda

karıncalanma,

uygulama

esnasında batma

hissi

Sayfa 7 / 20

Göz hastalıkları

Yaygın

olmayan

Akut viral

konjuktivit (%0.3)

Gözde kaşıntı,

kızarıklık, şişme

(%0.2)

-Konjuktivit

hematomu

-Göz kapağı

ödemi (%0.4)

Kardiyak

hastalıklar

Yaygın

olmayan

- Göğüs ağrısı,

hipertansiyon

(%0.5)

- Hipotansiyon

(%0.3)

- İskemik kalp

hastalığı, akut

miyokard enfarktüsü

(AMI) (%0.3)

- Hipertansiyon

(%0.9)

- Göğüs ağrısı (%0.7)

- Hipotansiyon,

taşikardi (%0.4)

Vasküler

hastalıklar

Yaygın

olmayan

Flebit, cilt

kızarıklığı (%0.3)

Etkilenen ekstremitede

lokal ısı artışı (%0.2)

Etkilenen

ekstremitede

lokal ısı artışı

(%0.7)

Solunum

sistemi

hastalıkları

Yaygın

Kataral

sendromu

(%1.1)

Yaygın

olmayan

- Kataral sendromu

(%0.5)

- Bronkopnömoni,

nefes darlığı,

hemoptizi

(barotravma ile),

pnömoni, respiratuar

sepsis, sık soğuk

algınlığı, kulakta

dolgunluk hissi

(barotravma ile)

(%0.3)

- Öksürük (%0.5)

- Nefes darlığı (%0.4)

- Boğaz ağrısı, sık

kataral sendromu

(%0.2)

Pulmoner ödem,

grip benzeri his,

nefes darlığı,

öksürük (%0.4)

Sayfa 8 / 20

Gastrointestinal

hastalıklar

Yaygın

- Kusma (%2.4)

- Bulantı (%1.0)

-Bulantı (%2.9)

- İshal (%1.4)

Yaygın

olmayan

- Asidite (%0.5)

- İshal, ağrılı

defekasyon,

epigastrik ağrı,

kabızlık, mide

yanması,

defekasyonda

kanama (%0.3)

- Kusma (%0.9)

- Dispepsi (%0.5)

- Abdominal ağrı,

enterokolit, diş ağrısı

(%0.4)

- Mide ağrısı,

konstipasyon,

Epigastrik ağrı,

Sindirim problemleri

(%0.2)

- Bulantı (%0.7)

- İshal,

orofarenks ağrı,

kusma (%0.4)

Hepato-biliyer

sistem

hastalıkları

Yaygın

olmayan

- Transaminaz artışı

(%0.5)

- Glutamik pirüvik

transaminaz (GPT)

yüksekliği (%0.3)

Deri ve deri-altı

doku

hastalıkları

Yaygın

olmayan

- Hipergranülasyon

(0.8%)

- Deltoid

sertleşmesi, eritem,

ayak parmağının

eritrosiyanozu,

uyuz, fronkul,

miyazis, kafa

derisinde

piyoderma, döküntü

(%0.3)

- Dermatit, aşırı

granülasyon dokusu

oluşumu (%0.4)

- Ayak parmağında

renk değişikliği,

lezyon çeperlerinde

kalınlaşma, döküntü,

kaşıntı, fronkul,

paroneşi, tırnak kaybı,

gluteusta travmatik

hematom (%0.2)

- Lokal

kızarıklık(%0.7)

- Paroneşi,

kaşıntı, terleme,

aşırı granülasyon

dokusu oluşumu,

gluteusta

travmatik

hematom (%0.4)

Sayfa 9 / 20

Kas-iskelet

bozuklukları,

bağ doku ve

kemik

hastalıkları

Yaygın

olmayan

-Eklem ağrısı (%0.4)

- İnfraklaviküler

bölgede, omuzda ağrı,

kemik ağrısı, diz

travması (%0.2)

Diz absesi

(%0.4)

Böbrek ve idrar

yolu hastalıkları

Yaygın

olmayan

Böbrek yetmezliği,

sistit, kreatinin artışı

(%0.3)

- İdrar yolu

enfeksiyonu (%0.4)

- Sırt ağrısı, böbrek

yetmezliği, reatinin

artışı, sistit (%0.2)

Genel

bozukluklar

Çok

yaygın

- Titreme (%16.5)

- Üşüme (%11.8)

Yaygın

- Lokal enfeksiyon

(%5.5)

- Titreme (%6.3)

- Ateş (%5.5)

- Ödem (%1.3)

- Tremor (%4.5)

- Etkilenen alt

ekstremide ağrı

(%1.6)

- Ateş (%3.3)

- Ödem (%1.1)

- Lokal enfeksiyon

(%4.5)

- Ateş (%4.4)

- Üşüme hissi

(%1.5)

- Etkilenen alt

ekstremitede ağrı

(%1.1)

- Lokal

enfeksiyon

(%3.6)

- Parmak arası

mantarı (%1.1)

Yaygın

olmayan

- Parmak arası

mantarı (%0.3)

- Kalça apsesi

(%0.3)

- Kalça ağrısı, göğüs

ağrısı, ayak bileği

ödemi, yorgunluk,

alerjik reaksiyon,

şok, hasarın olduğu

parmağın (deri)

- Etkilenen alt

ekstremitede ağrı

(%0.7)

- Hafif ateş (%0.5)

- Göğüste sıkışma

hissi, vagal reaksiyon

(%0.4)

- Göğüs bölgesinde

ağrı, dirsekte ödem,

yüzde ödem, artmış

- Ödem, titreme

(%0.7)

- Hafif ateş,

genel kırgınlık,

vagal reaksiyon,

üşüme hissi

(%0.4)

Sayfa 10 / 20

soluk olması (%0.3)

eritrosit

sedimentasyon hızı,

lipotimi, karın ağrısı

(%0.2)

- Parmak arası mantarı

(%0.7)

- Epidermofitoz

(%0.2)

Uygulama

bölgesine ilişkin

hastalıklar

Çok

yaygın

- Enjeksiyon yerinde

yanma hissi

(%23.1)

- Enjeksiyon yerinde

ağrı

(%20.7)

- Enjeksiyon yerinde

yanma hissi (%15.8)

- Enjeksiyon yerinde

ağrı (%11.8)

- Enjeksiyon

yerinde yanma

hissi (%36.1)

- Enjeksiyon

yerinde ağrı

(%26.6)

Yaygın

- Enjeksiyon

bölgesinde kanama

(%2.1)

- Enjeksiyon yerinde

kanama (%1.3)

- Enjeksiyon

yerinde kanama

(%2.9)

- Selülit (%1.1)

Yaygın

olmayan

- Enjeksiyon

yerinde yanma

hissi (%0.5)

- Selülit (%0.3)

- Dinlenme sırasında

ağrı(%0.3)

- Pis kokulu lezyon

(%0.3)

- Enjeksiyon yerinde

yanma hissi (%0.5)

- Selülit (%0.4)

1851 hasta ile yapılan HEBERPROT-P pazarlama sonrası çalışmada ise 873 hasta advers

reaksiyon bildirimi yapmıştır. Bu çalışmada en sık bildirilen advers reaksiyonlar enjeksiyon

yerinde

ağrı

21.7),

titreme

(19.8),

enjeksiyon

yerinde

yanma

16),

lokal

enfeksiyon(%3.8), üşüme hissi (%9.2) ve ateştir (% 2.3). Bu çalışmada bildirilen tüm advers

olaylar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Sayfa 11 / 20

Organ ve

sistemler

Çok yaygın

(>%10)

Yaygın

(<%10; >%1)

Yaygın olmayan

(<%1; >%0.1)

Seyrek

(<%0.1)

Kan ve lenf

sistemi

hastalıkları

- Akut lenfanjit

(% 0.05)

- Anemi (%0.05)

- Morumsu

döküntü (%0.05)

Metabolizma

ve beslenme

hastalıkları

Hipoglisemi

(%0.2)

- Diyabetik

ketoasidoz

(%0.05)

- Susuzluk

(%0.05)

Sinir sistemi

hastalıkları

- Baş ağrısı (%0.9)

- Baş dönmesi

(%0.8)

- Bilinç kaybı

(%0.2)

- Konvülsiyon

(%0.1)

- Anlaşılmaz

konuşma (%0.05)

- Stabilite kaybı

(%0.05)

- Karmaşık

konuşma (%0.05)

Göz

hastalıkları

STILL hastalığı

(%0.12)

Kardiyak

hastalıklar

- Göğüs ağrısı

(0.5%)

- Akut miyokard

enfarktüsü (%0.3)

- Taşikardi (%0.2)

- Akut pulmoner

ödem (%0.2)

- Ani kardiyak

ölüm (%0.05)

- Çarpıntı (%0.05)

- Kardiyak arrest

- Dekompanse

kalp yetmezliği

Sayfa 12 / 20

Organ ve

sistemler

Çok yaygın

(>%10)

Yaygın

(<%10; >%1)

Yaygın olmayan

(<%1; >%0.1)

Seyrek

(<%0.1)

(%0.05)

- Ventriküler

fibrilasyon

(%0.05)

Vasküler

Hastalıklar

- Dekompanse

hipertansiyon

(%0.4)

- Pulmoner

embolizm (%0.05)

- Döküntü (%0.05)

- Distal siyanoz

(%0.05)

- Yaygın

eritrosiyanoz

(%0.05)

- İskemik inme

(%0.05)

Solunum

sistemi

hastalıkları

- Esneme (%0.2)

- Dispne (%0.2)

- Respiratuar

distres (%0.2)

- Glottis ödemi

(%0.05)

- Solunum

yetmezliği

(%0.05)

Gastrointestinal

hastalıklar

Kusma (% 1.4)

- Bulantı (%0.8)

- İshal (%0.1)

- Defekasyon

güçlüğü (%0.1)

- Epigastrik ağrı

(%0.1)

- Üst

gastrointestinal

sistem kanamaları

(%0.05)

- Akut

gastroenterokolit

(%0.05)

- Ağız kuruluğu

(%0.05)

Sayfa 13 / 20

Organ ve

sistemler

Çok yaygın

(>%10)

Yaygın

(<%10; >%1)

Yaygın olmayan

(<%1; >%0.1)

Seyrek

(<%0.1)

Hepato-biliyer

sistem

hastalıkları

- Artmış serum

glutamik pirüvik

transaminaz

(SGTP) (%0.05)

Deri ve deri

altı doku

hastalıkları

- Miyazis (% 0.2)

- Kaşıntı (%0.2)

- Derinin

soyulması(%0.1)

- Aşırı terleme

(%0.1)

Kas-iskelet

bozuklukları,

bağ doku ve

kemik

hastalıkları

- Bel ağrısı (%0.2)

- Kramp (%0.1)

Böbrek ve

idrar yolu

hastalıkları

- Dekompanse

kronik böbrek

hastalığı (%0.1)

Genel

bozukluklar

Titreme (%19.9)

- Tremor (%9.2)

- Lokal enfeksiyon

(%3.8)

- Ateş (%2.3)

- Hastalığın kötüye

gitmesi (%1.6)

- Yorgunluk

(%0.2)

- Selülit (%0.2)

- Hipotermi (%0.1)

- Lezyon ağrısı

(%0.1)

- Bayılma (%0.05)

- Bacak ağrısı

(%0.05)

- Vagal kriz

(%0.05)

- Beniz solukluğu

(%0.05)

- Karın ağrısı

(%0.05)

- Sfinkter

gevşemesi (%0.05)

Sayfa 14 / 20

Organ ve

sistemler

Çok yaygın

(>%10)

Yaygın

(<%10; >%1)

Yaygın olmayan

(<%1; >%0.1)

Seyrek

(<%0.1)

- Diş çürümesi

(%0.05)

- Kemik

maruziyeti

(%0.05)

- Septik şok

(%0.05)

Uygulama

bölgesine

ilişkin

hastalıklar

- Enjeksiyon

yerinde ağrı

(%21.7)

- Enjeksiyon

yerinde yanma

hissi (%16)

Enjeksiyon

bölgesinde kanama

(%0.2)

Enjeksiyon

yerinde yanma

hissi (%0.05)

15 ülkeden 45.525 hastanın kullanım raporunda, ürünle ilgili olduğu bildirilen, ancak ölüme

yol açmayan iki ciddi advers olaydan biri anafilaktik reaksiyondur (%0.002), diğeri de

dispnedir ve toraks kası kasılmıştır (%0.002). Bunların dışındaki advers olaylar hafiftir. En

sık karşılaşılan advers olaylar: uygulama bölgesinde ağrı (%0.4) ve yanma hissi (%0.2),

tremor (%0.2), titremedir (%0.3).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli advers reaksiyonların raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

süpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9 Doz aşımı

HEBERPROT-P sadece DOKTOR ÖNERİSİYLE kullanım içindir.

Herhangi

aşımı

vakası

bildirilmemiştir

ilacın

antidotu

bilinmemektedir.

HEBERPROT-P ürününün lokal olarak uygulanması ile ileri evre lezyonu olan diyabetik

hastalarda dolaşım sorunu olabileceğinden sistemik etkilerin ortaya çıkma ihtimali düşüktür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Yara ve ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar

ATC Sınıflaması: D03AX

Sayfa 15 / 20

Genel özellikler:

Epidermal

Büyüme

Faktörünün

(EGF)

etkisi

onarım

sürecinde

kapsamlı

biçimde

çalışılmıştır. EGF 53 amino asitten oluşmuş, tek bir protein molekülü olup, moleküler ağırlığı

6,045

Daltondur

izoelektrik

noktası

4,6’dır.

Fibroblastların

epitel

hücrelerinin

çoğalmasını uyarmaktadır. Ektodermik ve mezodermik kökenli hücreler, kan damarlarının

düz kas hücreleri, fibroblastlar ve keratin hücreleri gibi hücreler üzerinde

in vivo

olarak güçlü

mitojenik etkinliğe sahiptir.

EGF’ye atfedilen ilk biyolojik etkiler, parenteral yolla yeni-doğmuş farelere uygulandığında

göz kapaklarının erkenden açılması ve dişlerinin erkenden çıkmasıdır. Daha sonra Cohen ve

Carpenter

tarafından

insan

idrarında

izole

edilmiştir

saptandıktan

sonra

insan

organizmasının

çeşitli

sıvılarında

(serum,

tükürük,

gastro

duodenal

sıvı,

kolostrum,

amniyotik ve seminal sıvı) varlığı bildirilmiştir.

molekül

çeşitli

hücre

tiplerinin

büyümesini,

farklılaşmasını

metabolizmasını

düzenlemektedir. Fibroblastların göçünü ve çoğalmasını stimüle ederek kollajen sentezi ve

birikimini sağlamaktadır. Aynı zamanda endotelyal ve epitelyal hücrelerin de kemoatraktanı

ve mitojenleridir.

Etki mekanizması:

rhEGF etkisini, hedef hücrelerin hücre zarında yerleşik olan spesifik reseptörlere bağlanarak

göstermektedir. Reseptör, tirozin kinaz aktiviteli bir glikoproteindir. Bu reseptörlerin varlığı

hematopoietik hücreler haricinde, göreceli miktarlarda çeşitli insan hücrelerinde bildirilmiştir.

Topikal

uygulamanın

veya

EGF’nin

derialtı

enjeksiyonunun

keratin

hücrelerinin

fibroblastların

çoğalmasını

artırdığı

korneal

stratumu

kalınlaştırdığı

kanıtlanmıştır.

EGF’nin mitojenik etkisi damarlardaki düz kas hücreleri, fibroblastlar ve keratin hücreleri

gibi hücreler için tanımlanmıştır.

Parenteral yolla uygulanan EGF için yapılan deneysel farmakodinami çalışmaları koruyucu ve

trofik rolünü ortaya koymuştur.

Nöroprotektif Etki:

Siyatik

sinirde

koksofemoral

bölge

seviyesinde,

transvers

aksotomiye

maruz

kalan

sıçanlarda, perilezyonal EGF enjeksiyonuyla nöron koruyucu etki gösterilmiştir; sinir ve

hücreleri tarafından miyelin sentezi ve aksonların morfofonksiyonel rejenerasyon yanıtının

uyarılmasıyla bu

etki

gözlemlenmiştir. İki bağımsız çalışmada, EGF tedavisinin şunları

sağladığı gösterilmiştir:

a) 20 günlük tedavi ile, travma ortaya çıktıktan 60 gün sonra sinir motor iletiminin yeniden

kazanılması;

aksonların

miyelinin

onarılması

intra-aksonal

dejenerasyonu

akla

getiren

değişikliklerin önlenmesi veya azaltılması;

c) ekstremitenin yumuşak dokusunda (deri ve eklentileri) ayak ülseri ve parmak nekrozu gibi

trofik değişikliklerin ortaya çıkışının önlenmesi veya gecikmesi.

Multiorganoprotektif Etki:

Kemirgenlerde yapılan iki çalışmada, yaklaşık %8-9 oranında hipodermik yanık vakasında ve

tioasetamid ile indüklenen çoklu organ hasarında, öldürücülüğün ve gastrointestinal ve renal

hasar boyutunun 30 µg/kg dozda intraperitoneal rhEGF uygulanan hayvanlarda kontrol

Sayfa 16 / 20

grubuna nazaran azaldığı gözlemlenmiştir. Öte yandan peritoneal yolla 500 ve 750 µg/kg test

dozlarında uygulanan rhEGF’nin hepatik hasar ve böbrekte iskemi/reperfüzyon modellerinde

doza

bağlı

olarak

koruma

sağladığı

gösterilmiştir.

Oksidatif

stres

belirteçlerinden

malonildialdehit (MDA), tedavi edilen gruplarda anlamlı ölçüde daha yavaştır.

HEBERPROT-P ile tedavi edilen hastaların granülasyon dokularının biyopsilerinde iskemik

vakaların

mikrodolaşımında

neoanjiogenez

nöropatiklerde

proliferatif

reaksiyonlar

gözlenmiştir.

Klinik araştırmalar:

İlk pilot çalışmada, çoğu iskemik durumdaki 21 ila 78 cm

arasında ve Wagner sınıflamasına

göre Evre 3 ila 4 diyabetik ayak ülseri olan 14 hastaya, başka herhangi bir terapötik alternatif

olmadan lezyon içi yolla haftada 3 sefer 25 µg HEBERPROT-P uygulanmıştır. Granülasyon

dokusunun oluşumu sağlanıncaya dek veya maksimum 20 uygulama tatbik edilmiştir. Toplam

yanıt doku granülasyonu ile alakalı olarak ortalama 33 günde 7 hastada (%50) alınmıştır

(ülser yüzeyinin >%75’i granülasyon dokusu ile kaplanmıştır). Bunlarda lezyon tam olarak

kapanmış (ortalama 57 günde) ve ampütasyon önlenmiştir. Nüks sadece bir hastada, bir yıl

sonra ortaya çıkmıştır. Ürün güvenilir sonuç vermiştir ve bildirilen ana advers olay enjeksiyon

yerindeki ağrıdır.

Bu pilot çalışmanın ardından, çift kör, çok merkezli bir çalışma yapılmış ve her uygulamada

25 µg ve 75 µg dozlar randomize edilmiştir. Haftada üç sefer uygulama granülasyon dokusu

tamamlanana kadar veya sekiz hafta doluncaya kadar devam etmiştir. Lezyonlu 41 hasta dahil

edilmiştir. Lezyon büyüklüğü ortalama 20 cm

dan fazladır. Evre 3 ve 4 Wagner sınıfındadır

ve %50’den fazlası iskemiktir. Tam bir granülasyon yanıtı 75 µg ve 25 µg doz alan gruplarda

sırasıyla 3,8 ve 4,9 haftalık tedaviyle hastaların %82,6 ve 61,1’inde elde edilmiştir. Tam bir

epitelizasyon, tedavinin başlamasından itibaren 20 haftada hastaların %56’sı ve %50’sinde

gözlemlenmiştir. Bir yıllık takipte, 75 µg grubundan bir hastada relaps gelişmiştir. Ürünün

ileri evre diyabetik ayağı olanlarda ve kapsamlı ampütasyon riski altındakilerde faydalı bir

granülasyon dokusu oluşumu, ikincil iyileşme sağlama ve ampütasyon riskini düşürme (%66

oranında) açısından etkili ve güvenilir olduğu sonucuna varılabilir. En sık bildirilen yan

etkiler arasında lokal enfeksiyon (%19.6), enjeksiyon yerinde yanma ve ağrı (%17.1), tremor

(%14,6), titreme (%12,2) ve ateş (%9,8) yer almaktadır.

İki gözlemsel prospektif ve longitudinal çalışma yapılmıştır. İlkinde HEBERPROT-P, evre 3

veya 4 Wagner ileri evre ve ortalama 20 cm

üzerinde ülseri olan hastalara 25 veya 75 µg

dozlarında,

haftada

üç

kere

verilmiştir.

Tedavi

maksimum

hafta

boyunca

veya

granülasyon elde edilene kadar devam etmiştir. Aşağıdaki sonuçlar bildirilmiştir: hastaların

%83,9’u tam granülasyon yanıtı elde etmiştir. Değerlendirilenlerin %73’ünün lezyonu tam

olarak 75 günde kapanmıştır ve %82,8’i ampüte edilmemiştir. En sık gözlenen yan etkiler,

ağrı (%20,4), yanma (%10,8), ateş (%9,7), titreme (%7,5), tremor (%5,4), hipergranülasyon

(%4,3), lokal enfeksiyon (%4,3) ve lenfanjittir (%2,2).

İkinci çalışmada ürünle 75 µg dozda haftada üç kere, lezyon kapanana dek tedavi edilen 20

hasta yer almaktadır. Tam granülasyon yanıtı tüm vakalarda ortalama 23 günde kazanılmıştır.

Lezyonun tam kapanması hastaların %80’inde ortalama 35 günde kazanılmıştır. Hastalardan

hiçbiri ampüte edilmemiştir. Ürün iyi bir şekilde tolere edilmiştir. İki gönüllü, çalışmayı

ürünle alakasız sebeplerden ötürü bırakmıştır. En sık bildirilen yan etkiler: enjeksiyon yerinde

yanma (%45,0), tremor (%40,0), titreme (%30,0), halsizlik (%25,0) ve lokal enfeksiyon

(%10,0).

Sayfa 17 / 20

Son olarak, doğrulayıcı çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma

yapılmıştır. Bu çalışmada 3 tedavi grubu karşılaştırılmıştır: HEBERPROT-P 75 µg, 25 µg ve

plasebo. İlaçlar ileri evre, Evre 3 ve 4 Wagner diyabetik ayak ülseri olan, yüzde 50’den fazlası

iskemik ve ilk lezyon alanı ortalama 20 cm

üzerinde hastada uygulanmıştır.Tedavi haftada 3

kere tam granülasyon elde edilene dek veya maksimum 8 hafta uygulanmıştır. HEBERPROT-

seviyesinde

uygulanması,

plaseboya

nazaran

%30’un

üzerinde

avantaj

sağlamıştır.

Hastaların

lezyonlarının

yüzde

50’den

fazlası

haftalık

tedavi

sonunda

granülasyon dokusuyla kaplanmıştı. Sekiz haftada hastaların tam granülasyon yanıtı oranı

plaseboya (%58) nazaran 75

g (%87) grubunda anlamlı ölçüde daha yüksekti (güven aralığı

%95, fark için %9,8; %47,1). Tedavi faydası nöro-enfeksiyöz orijin vakalarında iskemik

bileşeni olanlara nazaran daha aşikardır. Tam yanıt zamanı EGF alan her iki grupta 3 haftadır.

Plasebo

grubunda

haftadır.

fark

seviyesi

için

istatistiksel

anlam

taşımaktadır. On iki aya kadar uzanan takipte, lezyonun tam olarak kapandığı gözlemlenmiştir

ve ortalama 25,4 hafta 75 µg alan hastaların %77’sinde relaps olmamıştır. Plasebo alanlarda

ise ortalama 36,2 hafta tedavi ile sadece %56 oranda iyileşme gözlemlenmiştir. Tedavi

güvenilirdir. Çalışmada ürünle ilgili herhangi

bir ciddi advers olay ortaya çıkmamıştır.

Çalışmada ortaya çıkan ve ürünle ilişkili olduğu düşünülen advers olaylar şunlardır: tremor

(75 µg ve 25 µg alan gruplarda sırasıyla %32 ve %17) ve titreme (%21 ve %8). Diğer olaylar

daha

çok

uygulama

prosedürü

ilişkilidir

benzer

oranda

plasebo

grubunda

gözlemlenmiştir: enjeksiyon yerinde ağrı (tüm hastaların %31’i) ve yanma hissi (%24,2).

HEBERPROT-P kullanımının yaygınlaşması sırasında herhangi bir evredeki diyabetik ayak

ülserli hastaların tedavisi yapılmıştır. 1850 hastadan alınan verilerin analizden elde edilen

total granülasyon cevabı, evre 1 ya da 2 Wagner sınıfındaki ülserli hastalarda %80.4’tür. Bu

cevap 3.4

2.7 hafta içinde elde edilmiştir. Evre 3 veya 4 Wagner sınıfındakilerde ise 4.3

hafta içinde total granülasyon cevabı %75.8’tür. ‘’Saf’’ nöropatik ülserli hastalarda

granülasyon cevabı (%86.5) iskemik hastalardakine (%64.7) göre daha iyidir. Bu hastaların

1349’u takip edildiğinde evre 1-2 Wagner sınıfındaki hastaların %72.6’ sında ve evre 3-4

Wagner sınıfındaki hastaların %60.4’ünde tamamen lezyon kapanmıştır. İskemik ülserlilerin

%51.3’ ünde, ‘’saf’’ nöropatik ülserlilerin ise %73.1’de lezyon tamamen iyileşmiştir.

5. 2 Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

rhEGF’nin plazmadaki seviyeleri saptanamamaktadır ancak trombositler önemli derecelerde

içermektedir

(yaklaşık

pmol/10

trombosit).

Koagülasyonun

ardından

konsantrasyonları 130 pmol/L’e erişmektedir ve bu miktar mitozu ve hücresel göçü başlatmak

için

yeterlidir.

molekül

çeşitli

hücre

tiplerinin

büyümesini,

farklılaşmasını

metabolizmasını düzenlemektedir. Nötrofiller ve monositler için bir kemoatraktan ve mitojen

olarak hizmet etmektedir ve fibroblastların göçünü ve çoğalmasını stimüle ederek kollajen

sentezi ve birikimini sağlamaktadır. Aynı zamanda endotelyal ve epitelyal hücrelerin de

kemoatraktanı ve mitojenleridir.

-rhEGF’nin yararlanım, organlara dağılım ve eliminasyon yolu ile ilgili farmakokinetik

profili (PK) de analize tabi tutulmuştur. Çalışmalar, lokal ve intravenöz tek dozun sıçanlar ve

köpekler üzerinde uygulanmasının ardından yapılarak geliştirilmiştir. Dokunun gramı başına

eşdeğer

ifade

edilen

yüksek

seviyelere

böbrekte,

karaciğerde,

deride

midede

ulaşılmıştır. 96 saatlik radyoaktivite bilgisine dayanılarak, idrarda ürünün %78’ine karşılık

gelen değerde eliminasyona uğradığı saptanmıştır. IV uygulamasının ardından rhEGF’nin

kinetik

davranışı,

hızlı

dağılım

fazını

takiben

yavaş

olarak

kandan

plazmadan

eliminasyonu ile karakterizedir. Karaciğer ve böbreğin hızlı dağılım fazından sorumlu iki

Sayfa 18 / 20

önemli organ olduğu gösterilmiştir. Kan konsantrasyonu daima plazma konsantrasyonunun

altındadır. rhEGF hücresel kan fraksiyonuna dağılmamaktadır. Bunun nedeninin bu hücresel

nesillerde reseptörlerin bulunmaması olduğu düşünülmektedir. rhEGF idrarla atılmadan evvel

organizmada hızlı ve önemli derecede degrade olmaktadır. Bu sonuçların gösterdiği üzere

idrar ana eliminasyon yoludur.

Böbreğin rhEGF gerialım ve metabolizmasında rol alan ana organ olduğu düşünülmektedir.

Emilim:

Lokal olarak uygulandığında, sağlam derili ve deneysel olarak derisinde hasar yaratılan

hayvanların

dolaşımına

miktarda

girmektedir.

Plazma

profilleri

dağılımı

sağlam

moleküle karşılık gelmemektedir. Bu da sistemik seviyelerdeki etkilere erişim istendiğinde

lokal yolun faydalı olmadığını düşündürmektedir ve bu uygulama formunda advers reaksiyon

beklenmeyebilir.

Farmakokinetik bir çalışmada, haftada üç kere 25 µg veya 75 µg HEBERPROT-P lezyon

içine uygulandıktan sonra, diyabetik

ayak Evre 1 ve 2 Wagner ülseri olan hastalarda,

maksimum

plazma

rhEGF

seviyelerine

uygulamanın

ardından

5-15

dakikada

erişilmiştir.

İntralezyonel olarak uygulanan 25 µg için Konsantrasyon Eğrisi Altındaki Alan (KEAA)

ortalama değerleri, ilk uygulama sonrasında 85,1 pg.saat/mL olarak bulunmuştur (periyot I).

15’in üzerinde uygulama sonrasında (periyot II), yine bu seviyelerde tespit edilmiştir. 75 µg

dozda uygulandığında EAA periyot I ve II için sırasıyla 197,8 ve 243 pg.saat/mL olarak

bulunmuştur. Her iki dozun da periyotlardaki davranışları benzer olduğu için EGF birikimi

olmadığını göstermektedir.

Dağılım:

Dokunun

gramı

başına

eşdeğeri

olarak

ifade

edilen,

erişilmiş

yüksek

seviyeler,

böbreklerde, karaciğerde, deride ve midededir.

Karaciğer ve böbreğin hızlı dağılım fazından sorumlu iki önemli organ olduğu gösterilmiştir.

konsantrasyonu

daima

plazma

konsantrasyonunun

altındadır.

rhEGF

hücresel

fraksiyonuna

dağılmamaktadır.

Bunun

nedeninin

hücresel

nesillerde

reseptörlerin

bulunmaması olduğu düşünülmektedir.

Biyotransformasyon:

Böbreğin EGF tutulumu ve metabolizmasında yer alan ana organ olduğu bildirilmiştir.

Eliminasyon:

96 saatlik radyoaktivite bilgisine dayanılarak, idrarda ürünün %78’ine karşılık gelen değerde

eliminasyona uğradığı saptanmıştır. IV uygulamasının ardından rhEGF’nin kinetik davranışı,

hızlı

dağılım

fazını

takiben

yavaş

olarak

kandan

plazmadan

eliminasyonu

karakterizedir.

rhEGF idrarla atılmadan evvel organizmada hızlı ve önemli derecede degrade olmaktadır. Bu

sonuçların gösterdiği üzere idrar ana eliminasyon yoludur.

Lezyon içi uygulandığında eliminasyon hızlıdır, yaklaşık 2 saattir. Yarılanma ömrü yarım

saattir.

Sayfa 19 / 20

25 µg ve 75 µg dozda intralezyonel olarak uygulandıktan sonraki bir saate kadar iki doz

arasında t

½

ve vücutta Ortalama İkame Zamanı (MRT) farklılıkları gözlemlenmemiştir.

Uygulama sonrasında plasebo alan grupla kıyaslandığında, 48. saatte rhEGF eliminasyonunda

idrarda artış saptanmamış olması idrardaki rhEGF’nin endojen üretime karşılık geldiğini

düşündürmektedir.

Doğrusal/ doğrusal olmayan durum:

Geçerli değildir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalardaki farmakokinetiğine dair herhangi bir

klinik veri bulunmamakla birlikte EGF’nin ana eliminasyon yolunun idrar olması nedeniyle

renal yetmezlik geçmişi olan ve kreatinin seviyeleri 200 mmol/L’in üzerinde olan hastalarda

HEBERPROT-P’nin dikkatli kullanılması önerilmektedir.

Pediyatrik popülasyon:

HEBERPROT-P’nin pediyatrik hastalardaki farmakokinetiğine dair veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

HEBERPROT-P’nin geriyatrik hastalardaki farmakokinetiğine dair veri bulunmamaktadır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik

öncesi

veriler

geleneksel

güvenlik

farmakolojisi,

tekrarlanan

toksisitesi,

genotoksisite, karsinojenik potansiyel, üreme toksisitesi çalışmalarına dayanarak insanlara

yönelik özel bir tehlike açığa çıkarmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sükroz

Dekstran 40

Disodyum hidrojen fosfat

Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Geçimsizlik

verileri

kesin

bilinmediğinden

tıbbi

ürün

diğer

tıbbi

ürünlerle

karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

36 ay

Sulandırılan HEBERPROT-P çözeltileri ilaç hazırlandıktan hemen sonra uygulanmalıdır.

Sayfa 20 / 20

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

HEBERPROT-P, 2 ile 8 ºC derecede, doğrudan ısı kaynaklarından uzakta saklanmalıdır.

İlacı dondurmayınız, donmuş ürünü çözüp kullanmayınız

Sulandırılarak hazırlanan ürünün saklama koşulları için Bölüm 6.3’e bakınız.

Kazara

farklı

sıcaklıklara

maruz

kalması

stabilitesini

değiştirebilir.

HEBERPROT-P

zaman orijinal kapalı ambalajında saklanmalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Her ambalajda 5 ml’lik 1 veya 6 flakon bulunmaktadır.

Flakonlar, berrak, nötr, borosilikat, hidrolitik sınıfı I cam, 6R flakon ile bromobutil başlık ve

geçme kapaklıdır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Her bir flakon HEBERPROT-P, sadece bir hastada kullanım içindir.

Flakonların bozulması ve bakteriyel kontaminasyonunu engellemek için dikkatli olunması

gerekmektedir.

Ürün

ellerin

uygun

şekilde

temizlenip

steril

eldivenlerin

giyilmesinin

ardından

kullanılmalıdır.

Lezyonlardaki enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi için dikkatli olunmalıdır. Lezyonun

farklı bölgelerinde uygulama yapılırken iğnelerin değiştirilmesi önerilmektedir.

Tedavi sonlandırıldığında kalan ürünün atılması gerekmektedir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği’ ve

‘Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Hasbiotech İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Hacılar Yolu 8.km 38210 Hacılar / Kayseri

Tel: (0 352) 442 46 40 Faks: (0 352) 442 16 44

8. RUHSAT NUMARASI

2014/697

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 19.09.2014

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ