HAMETAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HAMETAN KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HAMETAN KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer dermatologicals

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514355717
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

HAMETANkrem

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:100gKrem’de;5.35gHamamelisvirginiana (potens12mg/100g)

Yardımcımaddeler:Setilalkolvesorbikasit.

BuKULLANMATALĐMATINIdikkatliceokuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgiler

içermektedir.

Builaçsizinreçetesizolarakteminedipbirdoktoryardımıalmadaneczacınızıntavsiyesiile

hafifbirhastalığıtedavietmeniziçindir.Bunakarşın,yinedeHAMETAN’daneniyi

sonuçlarıalabilmeniziçindikkatlikullanmanızgerekmektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. HAMETANnedirveneiçinkullanılır?

2. HAMETAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. HAMETANnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. HAMETAN’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.HAMETANnedirveneiçinkullanılır?

HAMETAN,30gramlıkalüminyumtüplerdesunulanbirkremdir.

HAMETAN,100gramındaetkinmaddeolarak0.64mgHamamelisketonlarıolarak

standardizeedilmiş,5.35gHamamelisvirginianaözütü (potens12mg/100g) içerir.

HAMETAN’ınbileşimindekiHamamelisvirginianasuluözütü;astrenjan(dokubüzücü),

lokalhemostatik(kanamayıdurdurucu)veantiinflamatuvar(iltihapgiderici)etkileresahiptir.

Astrenjanetkisiile;deriyeaityaralanmalarıtakiben,sözkonusubölgedederiproteinlerinin

çökmesinisağlayarakdokubüzücüvekalınlaştırıcıetkigösterir.

Lokalhemostatiketkisiile;deriyeaityaralanmalarıtakiben,sözkonusubölgedekanama

süresinikısaltır,pıhtılaşmasürecinihızlandırır.

Antiinflamatuvaretkisiile;deridekiiltihabaaitbelirtivebulgularıgiderir.

HAMETAN;

-Bebeklerinveküçükçocuklarınpişiklerinde

-1.ve2.dereceyanıklarda/güneşyanıklarında

-Çizikvekesikgibiyüzeyselderilezyonlarında

-Emzirenannelerdememebaşıçatlaklarınınbakımıvekorunmasında

-Kurumuş,çatlamış,yarılmışderininbakımıvekorunmasında[yaşlıkimselerinderisidahil]

kullanılır.

2.HAMETAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

HAMETAN’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğerHAMETAN’ınbileşenlerinekarşıalerjinizvariseilacıkullanmayınız.

HAMETAN’ıaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

HAMETAN,gözleretemasettirilmemelidir.Gözleriletemasdurumunda,gözlerinbolsuile

yıkanmasıönerilir.

HAMETANkullanımınarağmen,mevcutyakınmalarınsürmesiveyaartmasıdurumundabir

doktoradanışılmalıdır.

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

HAMETAN’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

HAMETAN,cildesürüldüğündenbesinlerdenbağımsızolarakkullanılabilir.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamamelisvirginianaiçin,gebeliklerdemaruzkalmayailişkinklinikverimevcutdeğildir.

Hayvanlarüzerindeyapılmışçalışmadamevcutdeğildir.

HAMETAN,gebeliktekullanılacaksatedbirliolunmalıdır.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamamelisvirginiana’nıninsansütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.

Hamamelisvirginiana’nınsütileatılımıhayvanlarüzerindedearaştırılmamıştır.

EmzirmedönemindeHAMETANkullanımıkonusundadoktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

HAMETAN’ınaraçvemakinekullanımıüzerinebiretkisiyoktur.

HAMETAN’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

çeriğindebulunansetilalkolvesorbikasitnedeniyle,lokalderireaksiyonlarına(örneğin,

kontakdermatite)sebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Herhangibirilaçileetkileşimibildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.HAMETANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

HAMETAN;gündebirkaçkezlezyonlubölgeyesürülür.

HAMETANkullanımıileilgiliherhangibirsürekısıtlamasıyoktur.

Uygulamayoluvemetodu:

HAMETAN,incebirtabakahalindecilttekilezyonlubölgeyesürülür.

Gerekliise,deriyesürülmeyitakibenlezyonlubölgegazlıbezilekapatılabilir.

HAMETAN,emzirenannelerdememebaşlarınınbakımında,heremzirmedensonrameme

başlarınauygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Doğumdanitibarenkullanılabilir.

Yaşlılardakullanımı:

Bildirilmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Bildirilmemiştir.

Karaciğeryetmezliği:Bildirilmemiştir.

EğerHAMETAN’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaHAMETANkullandıysanız:

HAMETAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

HAMETAN’ıkullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

HAMETANiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

HAMETANtedavisisonlandırıldığında,herhangibirolumsuzetkioluşmasıbeklenmez.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiHAMETAN’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,HAMETAN’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deridöküntüleri

Yüz,dudaklar,dilyadagırtlaktaşişme.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinHAMETAN’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

HAMETANileilgiliolarakbaşkabiryanetkibildirilmemiştir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.HAMETAN’ınsaklanması

HAMETAN’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız .

C’ninaltındakiodasıcaklıklarındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraHAMETAN’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizHAMETAN’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:

Dr.WillmarSchwabeGmbH/Almanyalisansıyla

AbdiĐbrahimĐlaçSan.veTic.A.Ş.

ReşitpaşaMah.EskiBüyükdereCad.No:4

34467Maslak/Sarıyer/Đstanbul

Üretici:

AbdiĐbrahimĐlaçSan.veTic.A.Ş.

SanayiMahallesi,TunçCaddesi,No:3

Esenyurt/Đstanbul

Bukullanmatalimatı../../…tarihindeonaylanmıştır.