HAMETAN% 25 MERHEM, 30 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HAMETAN% 25 MERHEM, 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HAMETAN% 25 MERHEM, 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer dermatologicals

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 149/85
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-10-1989
 • Son Güncelleme:
 • 10-05-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

5

KULLANMA TALİMATI

HAMETAN %25 merhem

Haricen kullanılır.

Etkin madde:

100 g Merhem’de; 25 g Hamamelis virginiana distilatı (potens 3mg/100g)

Yardımcı maddeler:

Asetillenmiş lanolin (koyun yünü yağı), lanolin alkolleri (koyun yünü

yağı), beyaz yumuşak parafin, likid parafin, setostearil alkol, oksineks LM, anhidr lanolin

(koyun yünü yağı), disodyum EDTA içerir.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler

içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile

hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de HAMETAN’dan en iyi

sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

HAMETAN nedir ve ne için kullanılır?

2.

HAMETAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

HAMETAN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

HAMETAN’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. HAMETAN nedir ve ne için kullanılır?

HAMETAN, 30 ve 50 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir merhemdir.

HAMETAN,

gramında

etkin

madde

olarak

0.75

Hamamelis

ketonları

olarak

standardize edilmiş, 25 g Hamamelis virginiana özütü (potens 3mg/100g) içerir.

HAMETAN’ın bileşimindeki Hamamelis virginiana sulu özütü; astrenjan (doku büzücü),

lokal hemostatik (kanamayı durdurucu) ve antiinflamatuvar (iltihap giderici) etkilere sahiptir.

Astrenjan etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede deri proteinlerinin

çökmesini sağlayarak doku büzücü ve kalınlaştırıcı etki gösterir.

Lokal hemostatik etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede kanama

süresini kısaltır, pıhtılaşma sürecini hızlandırır.

Antiinflamatuvar etkisi ile; derideki iltihaba ait belirti ve bulguları giderir.

2

5

HAMETAN;

- Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde

- 1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında

- Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında

- Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında

- Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında [yaşlı kimselerin derisi dahil ]

kullanılır.

2. HAMETAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HAMETAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer HAMETAN’ın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise ilacı kullanmayınız.

HAMETAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

HAMETAN, gözlere temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile

yıkanması önerilir.

HAMETAN kullanımına rağmen, mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir

doktora danışılmalıdır.

“Bu

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.”

HAMETAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

HAMETAN, cilde sürüldüğünden besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamamelis virginiana için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılmış çalışma da mevcut değildir.

HAMETAN, gebelikte kullanılacaksa tedbirli olunmalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamamelis virginiana’nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Hamamelis virginiana’nın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır.

Emzirme döneminde HAMETAN kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

3

5

Araç ve makine kullanımı

HAMETAN’ın araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

HAMETAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan lanolin ve setostearil alkol nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin,

kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. HAMETAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

HAMETAN; günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.

HAMETAN kullanımı ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.

Uygulama yolu ve metodu:

HAMETAN, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür.

Gerekli ise, deriye sürülmeyi takiben lezyonlu bölge gazlı bez ile kapatılabilir.

HAMETAN, emziren annelerde meme başlarının bakımında, her emzirmeden sonra meme

başlarına uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doğumdan itibaren kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Bildirilmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Bildirilmemiştir.

Karaciğer yetmezliği:

Bildirilmemiştir.

Eğer HAMETAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

4

5

Kullanmanız gerekenden daha fazla HAMETAN kullandıysanız:

HAMETAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

HAMETAN’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

HAMETAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

HAMETAN tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HAMETAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

HAMETAN’ı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüleri

Yüz, dudaklar, dil yada gırtlakta şişme.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HAMETAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

HAMETAN ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

HAMETAN’ın

saklanması

HAMETAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

5

5

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HAMETAN’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HAMETAN’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Dr. Willmar Schwabe GmbH / Almanya lisansıyla

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4

34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.