HAMAZINC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HAMAZINC KREM, 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HAMAZINC KREM, 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer dermatologicals

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699591350353
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-05-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

HAMAZİNCkrem

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:Her1gramkrem;hamamelisvirginianadistilat53,5mgveçinko oksit180.00mg

içerir.

Yardımcımaddeler:Metilparaben(E218),etilparaben(E214),propilparaben(E216),

setomagrogol1000, propilen glikol, setostearilalkol, likitparafin, beyazparafinvedeiyonizesu

içermektedir.

BuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgiler

içermektedir.

Bu ilaçsizin reçetesizolarak temin edip birdoktoryardımıalmadan eczacınızın tavsiyesiile

hafifbirhastalığıtedavietmeniziçindir.Bunakarşın,yinedeHAMAZİNC’teneniyisonuçları

alabilmeniziçin dikkatlikullanmanızgerekmektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacıkullandığınızı

söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveyadüşük

dozkullanmayınız.

Bu Kullanm a Talimatında:

1- HAMAZİNCnedirveneiçinkullanılır?

2- HAMAZİNC’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3- HAMAZİNCnasılkullanılır?

4- Olasıyanetkilernelerdir?

5- HAMAZİNC’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. HAMAZİNCnedirveneiçinkullanılır?

HAMAZİNC;30g,60gve90g’lıkalüminyumtüplerde pazarlanan,hamamelisvirginiana

distilatıveçinkooksit içeren,haricenkullanılan birkremdir.

HAMAZİNC’inbileşimindekiHamamelisvirginianasuluözütü;astrenjan(dokubüzücü),lokal

hemostatik (kanamayıdurdurucu)veantiinflamatuvar(iltihapgiderici)etkileresahiptir.

Doku büzücüetkisiile deriyeaityaralanmalarıtakiben,sözkonusubölgedederiproteinlerinin

çökmesinisağlayarak doku kalınlaştırıcıetkigösterir.

Lokalkanamayıdurdurucuetkisiilederiyeaityaralanmalarıtakiben,sözkonusubölgedekanama

süresinikısaltır,pıhtılaşmasürecinihızlandırır

Sayfa1/5

angıgidericietkisiilederidekiiltihabaaitbelirtivebulgularıgiderir.

Çinko oksit derideoluşmuşharabiyetveyaralardailtihaplanmayıveölüdokuoluşumunuazaltır,

harabiyeteuğramışbölgedekicilthücrelerinin çoğalmasınıarttırarakyaraiyileşmesinihızlandırır.

HAMAZİNC;

- Bebeklerin veküçük çocukların pişiklerinde

Mantarenfeksiyonlarıveyabakteriyelenfeksiyonlarnedeniyleşiddetlenenpişikiçintakip

tedavisinde

- 1. ve2. dereceyanıklarda/güneşyanıklarında

- Çizik vekesik gibiyüzeyselderilezyonlarında(harabiyetlerinde)

- Emzirenannelerdememebaşıçatlaklarınınbakımıvekorunmasında

- Kurumuş,çatlamış,yarılmışderininbakımıvekorunmasında(Yaşlıkimselerinderisi ve

Diyabetikayaktedavisidahil)

- Diğerilaçlarla birlikteuygulanantedaviye,çeşitlinedenlerleortayaçıkankızartı,kaşınma,

sulanma,kabukbağlamagibidokubozukluklarıilebelirginleşencilthastalığının,ciltte

sürtünmeyeveyamantargibi m ikroplarabağlıciltharabiyetigibisulantılıciltharabiyetlerininve

anige lişenyaralarınözelliklebacakyaralarıveuzunsüreyatanhastalardaoluşanyaraların

tedavisineyardımcıolarakkullanılır.

2. HAMAZİNC’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

HAMAZİNC’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

EğerHAMAZİNC’inbileşenlerinekarşıalerjinizvariseilacıkullanmayınız.

HAMAZİNC’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

HAMAZİNC,gözleretemasettirilmemelidir. Gözleriletemasdurumunda, gözlerin bolsu ile

yıkanmasıönerilir.

HAMAZİNCkullanımınarağmen,mevcutyakınmaların sürmesiveyaartmasıdurumundabir

doktoradanışılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa sizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.

HAMAZİNC’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

HAMAZİNC’inyiyecekveiçeceklerlebirliktekullanımınaaitözelbirbildirimbulunmamaktadır.

Hamilelik:

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamamelisvirginianaiçin, gebeliklerdemaruzkalmayailişkin klinik verimevcutdeğildir.

Çinko oksitiçin, gebeliklerdemaruzkalmayailişkin klinik verimevcutdeğildir.

Hayvanlarüzerindeyapılmışçalışmadamevcutdeğildir.

HAMAZİNC,gebeliktekullanılacaksatedbirliolunmalıdır.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme:

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamamelisvirginiana’nın insan sütünegeçipgeçmediği bilinmemektedir.

Hamamelisvirginiana’nın sütileatılımıhayvanlarüzerindedearaştırılmamıştır.

Çinko oksitin insansütüne geçipgeçmedi ği bilinmemektedir.

EmzirmedönemindeHAMAZİNCkullanımıkonusundadoktorunuzadanışınız.

Sayfa2/5

Araçvemakinekullanımı:

Araçvemakinekullanımınabilinenolumsuzbiretkisiyoktur.

HAMAZİNC’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

İçeriğindebulunanpropilenglikolvesetostearilalkolnedeniylenadirenbölgeselderi

reaksiyonlarına(örneğin,tahrişediciveyaalerjiyapıcımaddelerledoğrudantemastan

kaynaklananciltiltihabına)vederidetahrişesebebiyetverebilir.

HAMAZİNC’iniçeriğindebulunanmetilparaben(E218),etilparaben(E214)vepropilparaben

(E216) alerjik reaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)sebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

HAMAZİNC’indiğertıbbiürünlerletopikaluygulamaaracılığıylaetkileşimibildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. HAMAZİNCnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

HAMAZİNC;gündebirkaçkezlezyonlu bölgeyesürülür.

HAMAZİNCkullanımıileilgiliherhangibirsürekısıtlamasıyoktur.

Uygulama yoluvemetodu:

HAMAZİNC, incebirtabakahalindecilttekiharabiyetlibölgeyesürülür.

Gerekliise, deriyesürülmeyitakibenharabiyetli bölgegazlıbezilekapatılabilir.

HAMAZİNC,emzirenannelerdememebaşlarınınbakımında,heremzirmedensonrameme

şlarınauygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda Kullanım:

Bildirilmemi ştir.

YaşlılardaKullanım:

Bildirilmemi ştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Bildirilmemi ştir.

EğerHAMAZİNC’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaHAMAZİNCkullandıysanız:

HAMAZİNC’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

HAMAZİNC’ikullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozkullanmayınız.

HAMAZİNCiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Herhangi biretki beklenmemektedir.

Sayfa3/5

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, HAMAZİNC’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,HAMAZİNC’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Eller, ayaklar, bilekler,yüz, dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazınyutmayı

veyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmesinde

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.EğerbuyanetkilersizdemevcutisesizinHAMAZİNC’ekarşı

ciddialerjinizvardemektir. Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Yanetkilerşuşekildesınıflandırılır:

Çokyaygın (10 hastanın en az1’indegörülebilir);

Yaygın(10 hastanın 1’inden azfakat100 hastanın 1’inden fazlagörülebilir);

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden azfakat1000 hastanın 1’inden fazlagörülebilir);

Seyrek (100 00 hastanın 1’indenfazla görülebilir);

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden azgörülebilir),

Bilinmiyor(eldeki verilerdenhareketletahminedilemiyor).

Yaygınolmayan(100 hastanın 1’inden azfakat1000 hastanın 1’inden fazlagörülebilir)

Ekzantem,

(ciltte tekdüzeyayılan,anidenkendiliğindenoluşanvegeriyebelirginderi

değişiklikleribırakmadan tekrarkaybolan derikızarmaları, semptomatik deridöküntüsü)

Deride irritasyon (tahriş),kaşıntı,yanmavebatmahissi,

Eritem (cilttekızarıklık)

Kuru deri.

Bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketle tahminedilemiyor)

Alerjik reaksiyon,

Kontaktdermatit(tahrişediciveyaalerjiyapıcımaddelerledoğrudantemastan

kaynaklananciltiltihabı),egzama( çeşitlinedenlerleortayaçıkan

kızartı,kaşınma,sulanma,

kabuk bağlamagibidokubozukluklarıilebelirginleşen cilthastalığı),

Ürtiker(k urdaşen,alerjik deridöküntüsü)

Anjionörotik ödem (derialtındabelirlibirbölgeylesınırlı,kurdaşenebenzeyenirive

ağrısızşişliklerin belirdiğialerjik ciltbozuklukluğu).

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesinde yeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

akkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Sayfa4/5

5. HAMAZİNC’insaklanması

HAMAZİNC’içocukların göremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihi ile uyumluolarakkullanınız.

Tüpün veya ambalajın üzerindebelirtilen son kullanma tarihinden önceHAMAZİNC’ikullanınız.

ğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizHAMAZİNC’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

BerkoİlaçveKimyaSan.A.Ş.

YenişehirMah. ÖzgürSok. No:16 Ataşehir/İstanbul

0216 456 65 70(Pbx)

0216 456 65 79(Faks)

info@berko.com.tr

ÜretimYeri:

BerkoİlaçveKimyaSan.A.Ş.

AdilMah. BeykozCad.Tanıdık Sk. No:1 Sultanbeyli/İstanbul

0216 592 33 00 (Tel)

0216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı

27/11/2014 tarihindeonaylanmıştır.

Sayfa5/5

Document Outline