GYNO-TROSYD

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GYNO-TROSYD % 6.5 4.6 GR VAJINAL MERHEM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GYNO-TROSYD % 6.5 4.6 GR VAJINAL MERHEM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • eğer

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532431783
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

GYNO-TROSYD ® %6.5vaginalmerhem

Vajinaiçineuygulanır.

Etkinmadde:Hertüp0.3gtiokonazoliçerir.

Yardımcımadde(ler):Yumuşakparafin,Veegum-F(AluminyumMagnezyumSilikat),

Mineralyağ(USP)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. GYNO-TROSYDnedirveneiçinkullanılır?

2. GYNO-TROSYD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. GYNO-TROSYDnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. GYNO-TROSYD’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. GYNO-TROSYDnedirveneiçinkullanılır?

GYNO-TROSYDbeyazayakıntenrenklivajinalmerhemdir,tiokonazoletkinmaddesini

içermektedir.4.6g.'lıkplastikkapaklıaluminyumtüpveaplikatöriçerenambalajlardasunulmuştur.

GYNO-TROSYD,mantarhastalıklarınakarşıetkiliantifungaladıverilenbirilaçgrubunadahildir.

GYNO-TROSYDvajinalmerhem,vajinalmayaenfeksiyonluhastalarınlokaltedavisiiçin

endikedir.

2. GYNO-TROSYD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

GYNO-TROSYD’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğerdahaönceimidazolgrubumantarhastalıklarınakarşıetkiliantifungalajanlaraveyaderi

preparatlarındakidiğermaddelerekarşıaşırıhassasiyetgöstermişseniz.

GYNO-TROSYD’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Doğumkontrolüiçinprezervatifveyadiyaframkullanıyorsanız.Merhemiçeriğindekimaddeler,

prezervatifveyadiyaframkauçuğuilegeçimsizolabilir.

Hamileliğinilküçayındakidönemdeyseniz.GYNO-TROSYD’ingebelikileilişkilibirtürmantar

hastalığıolanvajinalkandidiyazisintedavisindeetkiliolduğugösterilmiştirfakatherilaçgibi

kullanırkendikkatliolmalısınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

GYNO-TROSYD’inyiyecekveiçecekilekullanılması

GYNO-TROSYDharicenkullanılır.Yemeklerleetkileşimbeklenmez.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Tiokonazolüngebelikileilişkilibirtürmantarhastalığıolanvajinalkandidiyazisintedavisinde

etkiliolduğugösterilmiştirfakatherilaçgibigebeliğinilküçayındakullanırkendikkatli

olunmalıdır .

Hamileiseniz,ilacınkullanılıpkullanılmayacağınıdoktorunuzkararverecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builacınannesütüileatılıpatılmadığıbilinmemektedir.Birçokilaçannesütünegeçtiğinden,

GYNO-TROSYDuygulamasısırasındaemzirmeyegeçiciolarakaravermelisiniz.

Araçvemakinekullanımı

Bilinenbiretkisiyoktur.

GYNO-TROSYD’iniçeriğindebulunanbazımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünuyarıgerektirecekbiryardımcımaddeiçermemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Diğerilaçlarlabilinenbiretkileşimiyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. GYNO-TROSYDnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

GYNO-TROSYD,beraberceverilenaplikatörtamamendoldurularaktekbirdoztedavihalinde,

geceyatarkentatbiketmelisiniz.İlktedavidetamolarakiyileşmesağlanamadıysa,birhaftasonra

uygulamayıtekrarlamaketkiliolabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Vajinaiçineuygulanır.

1.Aplikatörütüpünağzınaiyiceyerleştirerektüpiçindekimerhemintamamınıaplikatöresıkınız.

Pistonkendiliğindengeriyeçıkacaktır.

2.Sırtüstüyatarvaziyettedizlerinizikaldırarakuygulamakenkolayyoldur.

3.Aplikatörüyavaşça,vajinaiçinemümkünolduğukadarderineyerleştiriniz.Pistonuiterek

aplikatöriçindekimerhemivajinayaboşaltınız.

BütünGYNO-TROSYDpreparatlarını,tercihenregldevresidışında,vajinaiçersinederinbir

ekildetatbiketmelisiniz.Enrahatkullanımı,geceuykudanöncetatbikedereksağlayabilirsiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı

Çocuklardakietkinliğivegüvenliliğikanıtlanmamıştır.

Yaşlılardakullanımı

Yeterliverimevcutdeğildir

Özelkullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği

Yeterliverimevcutdeğildir.

EğerGYNO-TROSYD’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaGYNO-TROSYDkullandıysanız

GYNO-TROSYD’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

GYNO-TROSYD’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

GYNO-TROSYDiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuzsizeaksinisöylemedikçe,GYNO-TROSYDkullanmayadevamediniz.

4. OlasıYanEtkilerNelerdir?

Tümilaçlargibi,GYNO-TROSYD’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,GYNO-TROSYD’ikullanmayıdurdurunve

DERHALdoktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aniaşırıduyarlılıktepkisi:Yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazınyutmayı

veyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmeleri,döküntü

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinGYNO-

TROSYD’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

GYNO-TROSYDlokaluygulamadaçokiyitolereedilirveilacınderiüzerindekiuygulanmasında

hiçbirsistemikyanetkigözlenmemiştir.Bazıhastalarcageçiciveyahafiflokalyanmabelirtileri

bildirilmiştir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Ciltteveyayüzdekaşınma,şişmeveyakabarmayıiçerenalerjikreaksiyon

Uyuşma

Karınağrısı

Döküntü

Ağrılıvesıkidraraçıkma

Genitalödem

Genitalkaşıntı

Vajinalkanama

Vajinalkuruluk

Vajinalrahatsızlıklar(vajinalağrı/acıma,vajinadaşişme,vajinalkızarıklık,vajinalirritasyon,

vajinalakıntı,vajinalyanmavevajinalkaşıntı)

Vajinailtihabı

Vulvarahatsızlıkları(vulvairritasyonu,vulvaödemi,vulvaağrısı,vulvayanmasıdahilve

vulvit)

Ödem

Ağrı

Kaşıntı

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. GYNO-TROSYD’insaklanması

GYNO-TROSYD’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakisonkullanmatarihindensonra GYNO-TROSYD’ikullanmayınız.

RuhsatSahibiveÜretici:

PFIZERİlaçlarıLtd.Şti.34347Ortaköy–İstanbul

Bukullanmatalimatıtarihindeonaylanmıştır.