GYNO-TRAVOGEN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GYNO-TRAVOGEN 600 MG 1 OVUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GYNO-TRAVOGEN 600 MG 1 OVUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • isoconazole

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546904662
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

Gyno-Travogen ® 600mg ovül

Vajinaiçerisineuygulanır.

Etkinmadde:Herovületkin maddeolarak 600 mgizokonazolnitratiçerir.

Yardımcımaddeler:Katıyağ

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.Gyno-Travogen ® nedirve ne içink ullanılır?

2.Gyno-Travogen ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.Gyno-Travogen ® nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.Gyno-Travogen ® ’nuns aklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.Gyno-Travogen ® nedirveneiçinkullanılır?

Gyno-Travogen ® ovül600 mgizokonazolnitratiçerir.

Gyno-Travogen ® ’in etkin maddesiolan izokonazol, vajinalantiinfektifilaçlargrubuna

aittirvedermatofitlere,mayavemayabenzeri manta rlara, küfmantarlarınakarşı

etkilidir.

Gyno-Travogen ® ambalajı,2adetparmaklıkkılıfıve1 adetovüliçermektedir.

Gyno-Travogen ® , vajinanın mantarenfeksiyonlarındakullanılır.

2.Gyno-Travogen ® ’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

Gyno-Travogen ® ’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

İlacın içindekimaddelerden birinealerjinizvarsa,

Gyno-Travogen ® ’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Gyno-Travogen ® ’i ndikkatlikullanılmasıgereken durumlariçinherhangibirveri

bulunmamak tadır.

1/3

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse lütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Gyno-Travogen ® ’in hamilelik sırasındazararlıbiretkisiolduğu gösterilmemiştir.

Gebekadınlaraverilirkentedbirliolunmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emilim oranının çok azolmasıvetedavisüresininkısalığınedeniileemzirilen bebeklereanne

sütü ile geçeceketkinmaddenin bebeklereherhangibirzararvermesiolasıdeğildir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinakullanımıüzerinebiretkisiyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Gyno-Travogen ® ’indiğerilaçlarileetkileşimibilinmemektedir.

E ğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.Gyno-Travogen ® nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Gyno-Travogen ® , tek dozkullanılır.

Uygulama yoluvemetodu:

Ovül vajinaiçinederineitilmelidir. Buuygulamanınakşamuykudanönceyatağauzanarak

yapılmasıen uygundur.Paketiniçindençıkanparmaklıkkılıfı, ovülü derineiterken

kullanılmalıdır.Adetdönemisüresincetedaviyapılmamalıdır.

EğerGyno-Travogen ® ’in etkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendaha fazlaGyno-Travogen

® kullandıysanız:

Gyno-Travogen ® ’de nkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

Gyno-Travogen ® ’i kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,Gyno-Travogen ® ’i niçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

2/3

Aşağıdakilerdenbiriolursa,Gyno-Travogen ® ’i kullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Derive mukozadaalerjikreaksiyon

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinGyno-Travogen ® ’e karşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kaşıntı

Yanma

Kızarıklık

Su toplaması

BunlarGyno-Travogen ® ’in hafifyanetkileridir.

E ğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.Gyno-Travogen ® ’ins aklanması

Gyno-Travogen ® ’i çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

°C' nin altındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraGyno-Travogen ® ’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizGyno-Travogen ® ’i

kullanmayınız.

RuhsatSahibi: BayerTürk KimyaSan.Ltd. Şti.

FatihSultanMehmet Mah.Balkan Cad.No:53

Ümraniye– İSTANBUL

Üretici: BayerdeMexico, S.A. deC.V. Orizaba-Meksika

Bu kullanma talimatı15.04.2011tarihindeonaylanmıştır.

3/3

8-10-2018

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Update 3 - continuing medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.