GYNO-LOMEXIN 600 MG 2 OVUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GYNO-LOMEXIN 600 MG 2 OVUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GYNO-LOMEXIN 600 MG 2 OVUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fenticonazole

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559900019
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMATALİMATI

GYNO-LOMEXIN ® 600mgOvül

Vajinalyoldanuygulanır.

Etkinmadde:Fentikonazolnitrat 600mg

Yardımcımaddeler:

Dolgumaddesi:Sıvıparafin,beyazvazelin,soyalesitin.

Kapsülkabuğu:Jelatin,gliserin(E422),titanyumdioksit(E171),sodyumetil

parahidroksibenzoat(E215),sodyumpropilparahidroksibenzoat(E217).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.GYNO-LOMEXIN ® nedirveneiçinkullanılır?

2.GYNO-LOMEXIN ® kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.GYNO-LOMEXIN ® nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.GYNO-LOMEXIN ® ’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2/5

1.GYNO-LOMEXIN ® nedirveneiçinkullanılır?

GYNO-LOMEXIN ® ,antifungalbirajanolanfentikonazolnitrataktifmaddesiniiçerir.

GYNO-LOMEXIN ® belirlicinsmantarlarınbüyümesiniengeller.Özelliklevajinal

pamukçuğanedenolanCandidaalbicans’akarşıetkilidir.

GYNO-LOMEXIN ® ovülleryalnızcavajinayauygulanmakiçindir.

2.GYNO-LOMEXIN ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

GYNO-LOMEXIN ® ’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer

Fentikonazolnitratyadaimidazoller(örn.klotrimazol)olarakbilinendiğerbenzer

ilaçlarayadadiğeryardımcımaddelerekarşıaşırıduyarlılığınızvarise,

GYNO-LOMEXIN ® kullanmayınız.

GYNO-LOMEXIN ® ’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer

Doğumkontrolüiçinkondomyadadiyaframgibibirbariyeryöntemi

kullanıyorsanız,

GYNO-LOMEXIN ®

’iuyguladığınızda,hafifbiryanmahissedebilirsinizancakbu

genelliklekısasüredeyokolur,

GYNO-LOMEXIN ® ’iuzunsürekullanırsanız,onakarşıalerjikolabilirsiniz,bu

durumdaGYNO-LOMEXIN ® ’ikullanmayıkesiniz.

GebeisenizdoktorunuzadanışmadanGYNO-LOMEXIN ®

’ikullanmayınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

GYNO-LOMEXIN ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

GYNO-LOMEXIN ® ’inuygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimi

yoktur.

3/5

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamilelikdönemindedoktorunuztarafındantavsiyeedilmediğisürecebuilaç

kullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız .

Emzirmedönemindedoktorunuztarafındantavsiyeedilmediğisürecebuilacı

kullanmamanızönerilir.Emziriyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz.

Araçvemakinekullanımı

GYNO-LOMEXIN ® ’inaraçvemakinekullanımıüzerindebildirilenbiretkisiyoktur.

GYNO-LOMEXIN ® ’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Buüründekiyardımcımaddelerdensodyumetilparahidroksibenzoat(E215)vesodyum

propilparahidroksibenzoat(E217)alerjikreaksiyonlaranedenolabilir(muhtemelendaha

sonra).

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Ovülündiğerilaçlarlaetkileşimimuhtemeldeğildir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.GYNO-LOMEXIN ® nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

GYNO-LOMEXIN ® ’inekadarvenesıklıktakullanacağınızadoktorunuzkararverecektir.

Geceyatarkenyalnızca1GYNO-LOMEXIN ® 600mgOvül1kerevajinaderinliğine

uygulanmalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

GYNO-LOMEXIN ® 600mgOvül’ünvajinayauygulanması:

Sırtüstüyatın,dizlerinizikaldırınvebacaklarınızıaçın.

Ovülü,rahatolabildiğinizkadarvajinanınderinineitin.

4/5

Buişlemdensonraherzamanellerinizisabunvesıcaksuylayıkayınız.GYNO-

LOMEXIN ® yağlıdeğildir,lekeyapmazvesuylakolaycatemizlenir.

Eğeriyileşmegözlenmezyadadurumdahakötüleşirse,doktorunuzadanışınız.

Eğerürününkullanımıylailgilibaşkasorunuzvarsadoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

GYNO-LOMEXIN ® ’inçocuklardakullanımıönerilmez.

Yaşlılardakullanımı:

Özelkullanımıyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/KaraciğerYetmezliği:

Özelkullanımıyoktur.

EğerGYNO-LOMEXIN ®

’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

GYNO-LOMEXIN ® ’iyanlışlıklayutarsanız:

EğersizyadabirbaşkasıyanlışlıklabirGYNO-LOMEXIN®ovülyutarsahemenbir

doktorabaşvurunuz.

GYNO-LOMEXIN ®

’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

GYNO-LOMEXIN ® kullanmayıunutursanız:

Eğerilacınızıkullanmayıunuttuysanız,hatırlarhatırlamazuygulayınızvesonradozları

normalzamanındakullanmayadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

GYNO-LOMEXIN ® iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Doktorunuzadanışmadantedaviniziyarımbıraktığınıztakdirdehastalığınızınbelirtileri

tekrarortayaçıkabilir.Doktorunuztarafındansöylenmedikçeilaçalmayıdurdurmayınız.

5/5

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GYNO-LOMEXIN ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkilerolabilir.

Uygulamabölgesindehafifvegeçicikızarıklıkyadagenelliklehızlıcakaybolanyanmahissi

görülebilir.

UzunsüreGYNO-LOMEXIN ® kullanırsanız,bunakarşıalerjigeliştirebilirsiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.GYNO-LOMEXIN ® ’insaklanması

GYNO-LOMEXIN ®

’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Buzdolabınayadabuzluğakoymayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

KutusundabelirtilensonkullanmatarihindensonraGYNO-LOMEXIN ® ’ikullanmayınız.

laçlaratıksuyadaevdekiatıklaryoluylaimhaedilmemelidir.Artıkihtiyaçduymadığınız

ilaçlarınasılimhaedeceğinizkonusundaeczacınızadanışınız.Buönlemlerçevreyi

korumayayardımcıolacaktır.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizGYNO-LOMEXIN ® ’i

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

YeniRecordatiİlaçveHammaddeleriSan.veTic.A.Ş.

DoğanAraslıCad.No:21934510Esenyurt/İSTANBUL

Üretici:

CatalentİtalyaS.p.AAprilla/İtalya

Bukullanmatalimatı--/--/----tarihindeonaylanmıştır.