GYNO-LOMEXIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GYNO-LOMEXIN 600 MG 2 OVUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GYNO-LOMEXIN 600 MG 2 OVUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fenticonazole

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559900019
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMATALİMATI

GYNO-LOMEXIN ® 600mgOvül

Vajinalyoldanuygulanır.

Etkinmadde:Fentikonazolnitrat 600mg

Yardımcımaddeler:

Dolgumaddesi:Sıvıparafin,beyazvazelin,soyalesitin.

Kapsülkabuğu:Jelatin,gliserin(E422),titanyumdioksit(E171),sodyumetil

parahidroksibenzoat(E215),sodyumpropilparahidroksibenzoat(E217).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.GYNO-LOMEXIN ® nedirveneiçinkullanılır?

2.GYNO-LOMEXIN ® kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.GYNO-LOMEXIN ® nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.GYNO-LOMEXIN ® ’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2/5

1.GYNO-LOMEXIN ® nedirveneiçinkullanılır?

GYNO-LOMEXIN ® ,antifungalbirajanolanfentikonazolnitrataktifmaddesiniiçerir.

GYNO-LOMEXIN ® belirlicinsmantarlarınbüyümesiniengeller.Özelliklevajinal

pamukçuğanedenolanCandidaalbicans’akarşıetkilidir.

GYNO-LOMEXIN ® ovülleryalnızcavajinayauygulanmakiçindir.

2.GYNO-LOMEXIN ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

GYNO-LOMEXIN ® ’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer

Fentikonazolnitratyadaimidazoller(örn.klotrimazol)olarakbilinendiğerbenzer

ilaçlarayadadiğeryardımcımaddelerekarşıaşırıduyarlılığınızvarise,

GYNO-LOMEXIN ® kullanmayınız.

GYNO-LOMEXIN ® ’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer

Doğumkontrolüiçinkondomyadadiyaframgibibirbariyeryöntemi

kullanıyorsanız,

GYNO-LOMEXIN ®

’iuyguladığınızda,hafifbiryanmahissedebilirsinizancakbu

genelliklekısasüredeyokolur,

GYNO-LOMEXIN ® ’iuzunsürekullanırsanız,onakarşıalerjikolabilirsiniz,bu

durumdaGYNO-LOMEXIN ® ’ikullanmayıkesiniz.

GebeisenizdoktorunuzadanışmadanGYNO-LOMEXIN ®

’ikullanmayınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

GYNO-LOMEXIN ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

GYNO-LOMEXIN ® ’inuygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimi

yoktur.

3/5

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamilelikdönemindedoktorunuztarafındantavsiyeedilmediğisürecebuilaç

kullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız .

Emzirmedönemindedoktorunuztarafındantavsiyeedilmediğisürecebuilacı

kullanmamanızönerilir.Emziriyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz.

Araçvemakinekullanımı

GYNO-LOMEXIN ® ’inaraçvemakinekullanımıüzerindebildirilenbiretkisiyoktur.

GYNO-LOMEXIN ® ’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Buüründekiyardımcımaddelerdensodyumetilparahidroksibenzoat(E215)vesodyum

propilparahidroksibenzoat(E217)alerjikreaksiyonlaranedenolabilir(muhtemelendaha

sonra).

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Ovülündiğerilaçlarlaetkileşimimuhtemeldeğildir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.GYNO-LOMEXIN ® nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

GYNO-LOMEXIN ® ’inekadarvenesıklıktakullanacağınızadoktorunuzkararverecektir.

Geceyatarkenyalnızca1GYNO-LOMEXIN ® 600mgOvül1kerevajinaderinliğine

uygulanmalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

GYNO-LOMEXIN ® 600mgOvül’ünvajinayauygulanması:

Sırtüstüyatın,dizlerinizikaldırınvebacaklarınızıaçın.

Ovülü,rahatolabildiğinizkadarvajinanınderinineitin.

4/5

Buişlemdensonraherzamanellerinizisabunvesıcaksuylayıkayınız.GYNO-

LOMEXIN ® yağlıdeğildir,lekeyapmazvesuylakolaycatemizlenir.

Eğeriyileşmegözlenmezyadadurumdahakötüleşirse,doktorunuzadanışınız.

Eğerürününkullanımıylailgilibaşkasorunuzvarsadoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

GYNO-LOMEXIN ® ’inçocuklardakullanımıönerilmez.

Yaşlılardakullanımı:

Özelkullanımıyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/KaraciğerYetmezliği:

Özelkullanımıyoktur.

EğerGYNO-LOMEXIN ®

’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

GYNO-LOMEXIN ® ’iyanlışlıklayutarsanız:

EğersizyadabirbaşkasıyanlışlıklabirGYNO-LOMEXIN®ovülyutarsahemenbir

doktorabaşvurunuz.

GYNO-LOMEXIN ®

’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

GYNO-LOMEXIN ® kullanmayıunutursanız:

Eğerilacınızıkullanmayıunuttuysanız,hatırlarhatırlamazuygulayınızvesonradozları

normalzamanındakullanmayadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

GYNO-LOMEXIN ® iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Doktorunuzadanışmadantedaviniziyarımbıraktığınıztakdirdehastalığınızınbelirtileri

tekrarortayaçıkabilir.Doktorunuztarafındansöylenmedikçeilaçalmayıdurdurmayınız.

5/5

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GYNO-LOMEXIN ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkilerolabilir.

Uygulamabölgesindehafifvegeçicikızarıklıkyadagenelliklehızlıcakaybolanyanmahissi

görülebilir.

UzunsüreGYNO-LOMEXIN ® kullanırsanız,bunakarşıalerjigeliştirebilirsiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.GYNO-LOMEXIN ® ’insaklanması

GYNO-LOMEXIN ®

’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Buzdolabınayadabuzluğakoymayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

KutusundabelirtilensonkullanmatarihindensonraGYNO-LOMEXIN ® ’ikullanmayınız.

laçlaratıksuyadaevdekiatıklaryoluylaimhaedilmemelidir.Artıkihtiyaçduymadığınız

ilaçlarınasılimhaedeceğinizkonusundaeczacınızadanışınız.Buönlemlerçevreyi

korumayayardımcıolacaktır.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizGYNO-LOMEXIN ® ’i

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

YeniRecordatiİlaçveHammaddeleriSan.veTic.A.Ş.

DoğanAraslıCad.No:21934510Esenyurt/İSTANBUL

Üretici:

CatalentİtalyaS.p.AAprilla/İtalya

Bukullanmatalimatı--/--/----tarihindeonaylanmıştır.

8-10-2018

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Update 3 - continuing medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.