GYNO-CANESTEN 1 VAJINAL TABLET 500 MG, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GYNO-CANESTEN 1 VAJINAL TABLET 500 MG, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GYNO-CANESTEN 1 VAJINAL TABLET 500 MG, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • üre

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 154/36
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-12-1990
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

GYNOCANESTEN ® 1vajinaltablet500mg

Vajinayauygulanır.

Etkinmadde:Klotrimazolmikronize500mg

Yardımcımaddeler:Kalsiyumlaktat,laktikasit,laktoz,avicel,mısırnişastası,1-Ethenil-2-

prolidonhomopolimer,hidroksipropilmetilselüloz,silikondioksit,magnezyumstearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. GYNOCANESTENnedirveneiçinkullanılır?

2. GYNOCANESTEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. GYNOCANESTENnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. GYNOCANESTEN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.GYNOCANESTENnedirveneiçinkullanılır?

1vajinaltablet,etkinmaddeolarak500miligramklotrimazolmikronizeiçerir.

GYNOCANESTEN,beyazayakınhafifsarımsırenkte1vajinaltabletveuygulama

cihazı(aplikatör)içerenkutulardabulunur.

GYNOCANESTEN,mantarların(çoğunluklaCandidatürü),vebuilacıniçeriğindeki

etkinmaddeye(klotrimazol)duyarlıbakterilerinnedenolduğugenitalbölge

enfeksiyonlarındakullanılır.

2.GYNOCANESTEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

GYNOCANESTEN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,etkinmaddeolanklotrimazoleveyaürününiçeriğindekiherhangibirbileşenealerjiniz

varisekullanmayınız.

GYNOCANESTEN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,ateş(38ºCveyadahayüksekateş),altkarınbölgesindeağrı,sırtağrısı,kötükokulu

vajinalakıntı,midebulantısı,vajinalkanamave/veyabağlantılıomuzağrısıvarsa,doktorunuza

danışınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

GYNOCANESTEN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekyadaiçeceklerleherhangibiretkileşimbeklenmez.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileliktemaruzkalmaolgularınailişkinsınırlısayıdaverimevcuttur.Hayvanlarüzerinde

yapılançalışmalarüremetoksisitesiaçısındandoğrudanyadadolaylızararlıetkilerolduğunu

göstermemektedir . Önlemolarak,gebeliğinilk3ayındaGYNOCANESTENkullanmaktan

kaçınınız.

Özelliklehamileliğinson4-6haftasıiçerisindedoğumkanalınınhijyeniteminedilmelidir.

HamileliksırasındaGYNOCANESTENiletedavi,aplikatörkullanılmadanyapılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Verilerklotrimazolvemetabolitlerininannesütünegeçtiğinigöstermektedir.Klotrimazolile

tedavisırasındaemzirmeyearaverilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerineetkisiyokturveyagözardıedilebilirdüzeydedir.

GYNOCANESTEN’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Herhangibiruyarıgerekmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanım

GYNOCANESTEN’inağızyoluylaalınantakrolimusveyasirolimus(bağışıklıksistemini

baskılayıcıtıbbiürünler)ileeşzamanlıuygulanması,takrolimusunveyasirolimusunkan

seviyelerindeartışanedenolabilir.Eşzamanlıkullanımsözkonusuisekullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.GYNOCANESTENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

1vajinaltabletgeceuygulanmalıdır.

Gerektiğindetedavitekrarlanabilirancaktekraredenşikayetlerinizvarsabunlar,alttayatan

başkatıbbibirnedendenkaynaklanabilir.Eğerşikayetleriniz2ayiçerisindetekrarederse

doktorunuzabaşvurunuz.

Gözletemasındankaçınınız.Yutmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,GYNOCANESTEN,tercihengeceyatarken

vajinayamümkünolduğukadarderineaplikatöryardımıylayerleştirilmelidir(uygulamaiçin

aşağıdakitalimatlarıtakipediniz).Yerleştirmeişlemieniyisırtüstüyatarakvebacakları

hafifçeyukarıdoğruçekerekyapılır.

Aplikatörkullanımtalimatı:

1-Apistonunuduruncayakadarçekiniz.UygulamacihazıBiçinebirvajinaltabletkoyunuz.

2-Tabletiiçerenkısmıvajinanınmümkünolduğukadarderininedikkatliceyerleştiriniz.Buen

iyişekildesırtüstüyatarakyapılır.

3-Apistonunusonunakadardikkatliceitiniz.Böylecetabletvajinayayerleşmişolacaktır.

Sonrauygulamacihazınıçıkarınız.

ikayetleriniz7gündenfazladevamederse,doktorunuzadanışınız.

Tedavi,adetdönemibaşlamadantamamlanmalı,adetdönemindetedaviyapılmamalıdır.

Genelliklevajinavevajinanıngirişkısmı(dışgenitalorgan)herikisideetkilendiğiiçin,karma

birtedavi(herikibölgenindetedavisi)uygulanmalıdır.Bununiçindışgenitalorganaharicen

ilacınkremformuuygulanmalıdır.

Özellikleyenidenenfeksiyonkapmayıönlemekiçin,cinselpartnerinizindeaynızamanda

haricenkremkullanmasıönerilir.

Cinselpartnerinizdedekaşıntı,yanma,vb.gibişikayetlergelişirseonundakremformuile

tedavisinedevamedilmelidir.

Buürünükullanırkentamponlar,vajinaiçiduş,spermisidler(spermöldürücülerkimyasal

ürünler)veyabaşkavajinalürünlerkullanmayınız.

Vajinalenfeksiyonvarlığındavajinalcinselilişkidenkaçınmanızönerilir,aksihaldeenfeksiyon

partneredebulaşabilir.

GYNOCANESTENkokusuzverenksizdir,iççamaşırlarılekelemez.

GYNOCANESTEN’intamameneriyebilmesiiçinvajinadanemeihtiyaçvardır.Yeterlinemin

olmamasıhalindeerimeyentabletparçalarıvajinaiçinedağılır.Bunuönlenmekiçin,GYNO

CANESTEN,yatmadanöncevajinanınmümkünolduğukadarderinineyerleştiriniz.Gece

boyuncatabletinerimemesihalindekremformunukullanmayıdüşünebilirsiniz.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım:

Buürün,yetişkinlerdeve12yaşveüzerineçocuklardakullanılmaküzeretasarlanmışve

üretilmiştir.12yaşaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

EğerGYNOCANESTEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaGYNOCANESTENkullandıysanız:

Olasıtekdozvajinaiçineveyaderiüzerineuygulamasonrasında(emilimiartıracakşekildegeniş

bölgeyeuygulanmasıdurumunda)veyayanlışlıklaağızdanalınmasıdurumundaakutzehirlenme

riskibulunmamaktadır.

GYNOCANESTEN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

GYNOCANESTEN’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GYNOCANESTEN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,GYNOCANESTEN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bayılma

Tansiyondüşmesi

Nefesalmadagüçlük,

Kurdeşen(ciltyüzeyindekaşıntılıödemlikızarıklıklar)

Bunlarınhepsiçokciddiancakçokseyrekgörülenyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisisizde

mevcutise,sizinGYNOCANESTEN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Genitalpullanma

Karınvekasıkağrısı

Genitalbölgede(vajina)kanama

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Kaşıntı

Döküntü

Kızarıklık

Ödem

Rahatsızlıkhissi

Yanma

Tahriş

BunlarGYNOCANESTEN’inhafifyanetkileridir.

Yanetkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileriwww.titck.gov.tr

sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada08003140008numaralıyan

etkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydana

gelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgi

edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.GYNOCANESTEN’insaklanması

GYNOCANESTEN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraGYNOCANESTEN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.

ÇakmakMah.BalkanCad.No:53

34770Ümraniye–İSTANBUL

Tel:02165283600

Faks:02166453950

Üretimyeri: BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.,Topkapı/İstanbul

Bukullanmatalimatı--/--/--tarihindeonaylanmıştır.