GUDEF SURUP 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GUDEF SURUP 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GUDEF SURUP 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699742570036
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALİMATI

GUDEFşurup

Ağızyoluyla kullanılır.

Etkinmadde:

5mLşurup(1ölçek);10mgdekstrometorfanhidrobromür,100 mgguaifenesin ve30 mg

psödoefedrin hidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:

Gliserin,propilen glikol, sitrik asit, sodyumbenzoat, sakarin sodyum,FDCRed No:3,

spearmintaroması, Tuttifruttiaroması, şeker, deiyonizesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kulandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. GUDEFnedirveneiçinkullanılır?

2.GUDEFkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. GUDEFnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler

5. GUDEF’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.GUDEF nedirveneiçinkullanılır?

GUDEF’inetkinmaddeleri; dekstrometorfan hidrobromür,guaifenesinvepsödoefedrin

hidroklorürdür. Dekstrometorfan hidrobromür,ekspektoranlar(balgamsöktürücüler);

guaifenesin, antitüssifler(kuru öksürük gidericiler)vepsödoefedrin hidroklorür,

dekonjestanlar(burun tıkanıklığınıaçanlar)olarakadlandırılanilaçgrubundayeralır.

GUDEF; pemberenkli,berrak,hafifviskozbirşuruptur.Plastiktenburgulukapaklı,koyu

renklicamşişelerde, 5 mL’lik ölçü kaşığıilebirliktetakdimedilir.

2/7

GUDEF;

Soğukalgınlığıveboğmacagibiüstsolunumyollarınınrahatsızlığınabağlıöksürükler

iletahrişedicimaddelerinsolunması,solunumyollarınıntıkanmasıvetahrişisonucu

oluşan öksürüklerde,

Balgamlı,göğseinmişöksürüklebirlikteoluşansolunumyolurahatsızlıklarında

rahatlamasağlar.

GUDEF,ayrıca,hastanınburnunuaçar,burunakıntısınıdurdururvebalgamçıkartılması

ilehastayırahatlatır.

2.GUDEF’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

GUDEF’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

GUDEF’in etkin maddeleriolan dekstrometorfan,guaifenesin veyapsödoefedrin’eya

da GUDEF’debulunanyardımcımaddelerden herhangibirinekarşıalerjikseniz.

Monoamino oksidazinhibitörlerigrubundan(depresyon gidericivetansiyon

düşürücü)birilaçalıyorsanızveya2 haftaöncesinekadaraldıysanız.

Şiddetliderecedeböbrekyetmezliğinizvarsa.

Solunumyetmezliğinizvarsa.

Kronik vedevamlıöksürüğünüzvarsa.

Kronikvedevamlıöksürüğüolansigaraiçenlerileastımveyaamfizem(dokuve

organlardaaşırıhavabirikmesi)yadasoğuk algınlığındaaşırısalgıilebirlikteöksürük

görülen durumlarda.

Furazolidon içerikliilaçkullanıyorsanız.

Depresyontedavisindekullanılanbazıilaçlar,sempatomimetikilaçlar(dekonjestanlar

buruntıkanıklığınıgideren,iştahbastırıcılarveamfetamin/birçeşituyarıcıvb.

ilaçlar)veyabetabloköriçerenyüksek tansiyon ilaçlarıkullanıyorsanız.

12yaşınaltındakiçocuklarda.

Koronerarterhastalığı, şiddetlihipertansiyonu vetaşikardisiolanlarda.

GUDEF’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Hafif veorta derevedekaraciğeryetmezliğinizveböbrekyetmezliğinizvarsa,

özelliklebu hastalıklaraeşlik eden kalp damarhastalığınızvarsa.

60yaşın üzerindeyseniz.

Yatalaksanızveyasedatif(uykugetirici)ilaçkullanıyorsanız.

Uzunsüredirdevamedenöksürüğünüz(örneğin;sigaraiçme,amfizem,astım)varsa

veyaöksürük büyük miktardasalgılanmailebirlikteoluyorsa.

3/7

Kalpatımdüzensizliği,hafifveortaşiddetlitansiyon, tiroidrahatsızlığı,diabetes

mellitus(şekerhastalığı),kalp-damarhastalığı,iskemikkalphastalığı(kalbe yetersiz

kangitmesi),glokom(göztansiyonu) ,feokromositoma(böbreküstübezlerindeoluşan

birtümör),prostattabüyümeveya idrarkesesifonksiyon bozukluğunuzvarsa.

DahaöncesizeuzamışQTsendromu(kalpteciddiritimbozukluğuveani ölümlere

yolaçabilenbirdurum)veTorsadesdePointestanısı(yaşamıtehtitedendüzensiz

kalp ritmi)konduysaveyabu hastalıkların sizdeolduğundan şüpheleniliyorsa.

Alkolkullanıyorsanız,

Seyrek olarak psödoefedrin dahilolmak üzeresempatik sistemi uyaranilaçlarlabeynin

arkabölümündeiyileşebilenbeyindokusuharabiyeti(posteriorgeridönüşlüensefolopati,

PRES) vebeyindamarlarındaiyileşebilendaralma(geridönüşlüserebral

vazokonstriksiyon sendromu, RCSV) bildirilmiştir.Bildirilensemptomlaranibaşlangıçlı

şiddetlibaşağrısı,bulantı,kusmavegörmebozukluğudur.Olgularınçoğuuyguntedavi

ilebirkaçgündedüzelmiştir.PRES/RCSVbelirtivesemptomlarıgelişmesihalinde

GUDEFhemenkesilmelidir.

5 günden uzun sürekullanmayınız.

Buuyar ılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

GUDEF ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Mide-barsaksistemi nizdeşikayetlerinizeyolaçmamasıiçin,GUDEF’inaçkarnına

kullanmayınız.

GUDEFkullandığınızsıradaalkolalmaktan kaçınınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

GUDEFhamilelerdekullanılmamalıdır.

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız,doktorunuzilacıkullanabileceğinizi

söylemediğisüreceGUDEF’ialmayınız.HamileliksırasındaGUDEFkullanmanın

risklerini ve yararlarınıdoktorunuzlagörüşmelisiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

4/7

Emzirmedönemindeyseniz,doktorunuzilacıkullanabileceğinizisöylemediğisürece

GUDEF’ialmayınız.EmzirmesırasındaGUDEFkullanmanınriskleriniveyararlarını

doktorunuzlagörüşmelisiniz.

Araç ve makinekullanımı

GUDEFileted avisırasındadikkatsizlikveuyuşuklukoluşturabileceğinden,motorlu

vasıtakullananlar,tehlikeliişvealetlerleçalışanlarındikkatliolmasıgerekmektedir.

GUDEF’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Eğerdahaöncedoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebu tıbbiürünü almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

GUDEF’inbirölçeği3gsukroziçerir.Budurum,diabetesmellitushastalarındagöz

önündebulundurulmalıdır.

Ürünün i çeriğindekirenklendirici FD&CRed no:3 nedeniylealerjik reaksiyonlar

görülebilir.

Butıbbiürünsakarinsodyumvesodyumbenzoatihtivaetmektedir.Özelliklesodyum

diyetindeolanların bu konudadikkatliolmalarıönerilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

GUDEF’inburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(psikiyatrik

rahatsızlıklarıntedavisindekullanılır),iştahkesiciilaçlar,sedatiflervebazısinirsistemi

uyarıcıilaçlarveyamonoaminoksidazinhibitörleri(psikiyatrikrahatsızlıkların

tedavisindekullanılır)ileberaberkullanılmasıbazentansiyonyükselmesineneden

olabilir.

GUDEF,psödoefedriniçermesindendolayı,bretilyum(kalpritimbozukluğuolan

hastalardakullanılır),betanidin,guanitidin,debrizokin, metildopa(yüksektansiyonu olan

hastalardakullanılır)vebeta-adrenerjikblokörler(hipertansiyon,göğüsağrısı,ritim

bozukluğu,migren,kalpyetmezliğiveanksiyetebozukluğuolanhastalardakullanılır)gibi

ilaçlarlabirliktealındığındabuilaçların etkisinikısmen tersineçevirebilir.

GUDEF,moklobemid (depresyontedavisindekullanılır)ilekanbasıncındaciddi

yükselme,kardiyakglikozitler(kalpyetmezliğindekullanılır)ilekalpritimbozukluğu

riski,ergot alkaloidleri (ergotaminvemetiserjit ;migrentedavisindekullanılır)ileyanetki

riski,oksitosin(doğumukolaylaştırmakiçinkullanılır)vefurazolidon (mikrop öldürücü

birilaç) ilehipertansiyon riskioluşturabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

5/7

3. GUDEFnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

etişkinleriçingünde4defa2 ölçektir.

Uygulama yoluvemetodu:

GUDEFağızdan,ölçükaşığıyardımıilekullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12yaşından büyük çocuklardagünde4 defa2ölçektir.

12 yaşaltıçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılariçingünde4 defa2 ölçektir.60yaşınüzerindekihastalardikkatliolmalıve5

günden dahauzun süre kullanmamalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekyetmezliğinizvarsaözellikleberaberindekalpvedamarlarla

ilgili bir hastalıkşikayetinizbulunuyorsadoktorunuzabildiriniz.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğeryetmezliğinizvarsadoktorunuzu bilgilendiriniz.

EğerGUDEF’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaGUDEFkullandıysanız:

Dozaşımındaheyecan,huzursuzluk,halüsinasyon,yüksektansiyon,kalpritimbozukluğu,

ataksi(hareketkontrolündezorluğabağlıyürümebozukluğu),titreme,kasılmalar,

duyarlılıkgibimerkezisinirsistemivekardiyovaskülersistemsemptomlarıortaya

çıkabilir.Şiddetliolgulardapsikoz(birtürruhsalbozukluk), koma, konvülziyon

(kasılmalar)veaniyükselenkanbasıncıgelişebilir.Potasyumunhücredışındanhücre

içinekaymasınedeniyleserumpotasyumdüzeyidüşebilir.

GUDEF’d enkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

GUDEF’ikullanmayıunutursanız:

Birdozu almayıunutursanız, hatırladığınızandaunuttuğunuzdozu alınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

6/7

GUDEF iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

GUDEF’i anidenkesmeyiniz.EğerGUDEF’ianidenkeserseniz,rahatsızlıklarınıztekrar

oluşabilirveyadahakötüolabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GUDEF’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yanetkilerasağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın:100 hastanın 1’iila10’u arasındakikişilerdegörülebilir.

Yaygınolmayan:1000hastanın 1’iila10’u arasındakikişilerdegörülebilir.

Seyrek: 10 000 hastanın1’iila10’u arasındakikişilerdegörülebilir.

Çokseyrek: 10 000 hastanın birinden dahaazkişidegörülebilir.

Sıklığıbilinmeyen:Eldeki verilerdenhareketletahminedilemiyor.

Yaygın:

Sinirlilik

Uykusuzluk

Depresyon

Sersemlik

A ğızkuruluğu

B ulantı

Kusma

Yaygınolmayan:

Tuta rsızaşırıdavranış(ajitasyon)

Huzursuzluk

Yorgunluk

T elaşhali

U yuşukluk

Mide- bağırsakyolu bozuklukları

H azımsızlık

İdraryaparkengüçlük veağrı(dizüri)

İdraryapamama(ürinerretansiyon)

Seyrek:

Halüsinasyon(özellikleçocuklarda)

K işiselbozukluğabağlıgerçek dışıinancasahip olma(paranoid delüsyon)

A şırıduyarlılık(iritabilite)

K aygı(anksiyete)

Huzursuzluk

7/7

U yarılabilirilik(eksitabilite)

B aşağrısı

K alpatımsayısındaartış(taşikardi)

Yüksek tansiyon(hipertansiyon)

D üzensizvenormalolmayan kalp atımhızı(diğerkardiyak disritmi)

K alpatışanormalliği(palpitasyonlar)

İritasyonlu veiritasyonsuzderidöküntüleri

Alerjikdermatit(egzama)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

rumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonuna

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi (TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileri bildirerek

kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı

sağlamışolacaksınız.

5.GUDEF’i nsaklanması

GUDEF’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumlukullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraGUDEF’i kullanmayınız.

Çevreyikorum akamacıylakullanmadığınızGUDEF’işehirsuyunaveyaçöpeatmayınız.

Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

PharmadaİlaçSan. veTic. A.Ş.

DemPlaza,İnönü Mah.KayışdağıCad. No:172

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 577 80 25

Faks:0216 577 80 24

Üretimyeri:

ToprakİlaçveKim. Mad. San. veTic. A.Ş.

HanlıköyMahallesiFerman Sokak No:18

54580 Arifiye/SAKARYA

Bu kullanma talimatı././.tarihindeonaylanmıştır.