GROT 50 MG 2 ML I M I V

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GROT 50 MG/2 ML I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 6 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GROT 50 MG/2 ML I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 6 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dexketoprofen

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680008750125
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 22

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

GROT 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir 2 ml’lik ampul 50 mg deksketoprofen’e eşdeğer 73.8 mg deksketoprofen trometamol

içerir.

Yardımcı maddeler:

Her bir 2 ml’lik ampulde

Etanol (%96)

200 mg

Sodyum klorür

8 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti

Berrak ve renksiz, partikül içermeyen çözelti

pH (6.9-7.9)

Osmolarite (270-328 mOsmol/l)

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut

artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), post-operatif ağrı, dismenore ve renal

kolik tedavisinde endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler

Tavsiye edilen doz her 8-12 saatte bir 50 mg’dır. Günlük maksimum doz olan 150 mg’I

aşmamak şartıyla, 6 saat arayla uygulanabilir.

2 / 22

GROT, kısa süreli kullanım içindir ve tedavi akut semptomatik dönem ile sınırlandırılmalıdır

(maksimum 2 gün). Hastalar mümkün olan sürede oral analjezik tedaviye geçmelidirler.

Semptomları kontrol etmek amacıyla gerekli en kısa sürede en düşük etkili doz kullanılarak

istenmeyen etkiler en aza indirilebilir. (Bkz. Bölüm 4.4)

Orta ve ağır şiddetteki postoperatif ağrıların olduğu durumda, GROT, eğer endike ise, opioid

analjezikler ile bir arada, yetişkinlerde tavsiye edilen dozlarda kullanılabilir (Bkz. Bölüm 5.1).

Uygulama şekli:

GROT intramüsküler ya da intravenöz yollarla uygulanabilir.

IM uygulama:

1 adet GROT içeriği (2 ml) kas içine derin ve yavaş bir enjeksiyon ile verilmelidir.

IV uygulama:

IV infüzyon: Bölüm 6.6’da tarif edilen şekilde hazırlanan seyreltik çözelti, 10 ile 30 dakika

arası bir sürede yavaş bir şekilde damar içine infüzyon ile verilmelidir. Çözelti daima güneş

ışığından korunmalıdır.

IV bolus: Gerekli ise, bir GROT içeriği (2 ml) 15 saniyeden uzun bir sürede yavaş IV bolus

ile verilebilir.

İlacın kullanımı ile ilgili talimatlar:

GROT IM veya IV bolus ile verildiğinde, çözelti, renkli ampulden çekildikten hemen sonra

enjekte edilmelidir (Bkz. Bölüm 6.2 ve 6.6)

infüzyon

verildiğinde,

çözelti

aseptik

olarak

seyreltilmeli

güneş

ışığından

korunmalıdır (Bkz. Bölüm 6.3 ve 6.6).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 60-89 ml/dak) toplam günlük doz

50 mg’a indirilmelidir (bkz. bölüm 4.4). GROT orta ve ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda

(kreatinin klerensi ≤ 59 ml/dak) kullanılmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.3).

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derecede (Child-Pugh skoru 5-9 arası) karaciğer bozukluğu olan hastalarda

toplam günlük doz 50 mg’a indirilmelidir ve ilacın kullanımı sırasında karaciğer fonksiyonları

dikkatli bir şekilde izlenmelidir (bkz. bölüm 4.4). GROT, ağır karaciğer bozukluğu olan

(Child-Pugh skoru 10-15 arası) hastalarda kullanılmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.3).

3 / 22

Pediyatrik popülasyon:

Deksketoprofenin çocuklarda ve adolesanlarda yapılmış çalışmaları bulunmamaktadır. Bu

nedenle

güvenliliği

etkililiği

kanıtlanmadığından

çocuk

adolesanlarda

kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda genellikle doz ayarlamasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Yaşlı hastalarda böbrek

fonksiyonlarının fizyolojik olarak gerilemesinden dolayı, böbrek fonksiyonlarının hafifçe

bozulması durumunda daha düşük bir doz (toplam günlük doz 50 mg) tavsiye edilir (Bkz.

Bölüm 4.4).

4.3.

Kontrendikasyonlar

GROT aşağıdaki durumlarda uygulanmamalıdır:

Deksketoprofene, diğer NSAİİ’lere veya bölüm 6.1’de listelenen, üründeki herhangi bir

yardımcı maddeye karşı duyarlılığı olan hastalar,

Aspirin

veya

diğer

NSAİİ’lerin

alımı

sonucunda

astım,

ürtiker

veya

alerjik

tipte

reaksiyon (bronkospazm, akut rinit, veya nazal polip, ürtiker veya anjiyonörotik ödem)

görülen hastalara kullanılmamalıdır. Bu tür hastalarda NSAİİ’lere bağlı şiddetli, nadiren

ölümcül olan, anafilaksi benzeri reaksiyonlar bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4.).

Ketoprofen veya fibratlar ile tedavi sırasındaki bilinen fotoallerjik veya fototoksik

reaksiyonlar,

Aktif veya şüpheli peptik ülseri/gastro intestinal kanaması olan veya gastrointestinal

kanama, ülserasyon veya perforasyon öyküsü olan hastalar,

Kronik dispepsi öyküsü bulunan hastalar,

Geçmişte uygulanan NSAİİ tedavisiyle ilişkili gastrointestinal kanama veya perforasyon

öyküsü olan hastalar,

Diğer aktif kanama veya kanama bozukluğu olan hastalar,

Crohn hastalığı veya ülseratif koliti olan hastalar,

Şiddetli kalp yetmezliği olan hastalar,

Orta veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi ≤ 59 ml/dak),

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalar (Child-Pugh skoru 10-15),

Hemorajik diyatez veya diğer pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar,

Şiddetli dehidrasyonu olan hastalarda (kusma, diyare veya yetersiz sıvı alımı sebebiyle)

Gebeliğin 3. trimestrinde ve laktasyon döneminde (Bkz. Bölüm 4.6),

GROT,

koroner

arter

bypass

greft

(KABG)

cerrahisi

durumunda

perioperatif

ağrı

tedavisinde kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.4.).

4 / 22

GROT’un

etanol

içermesinden

dolayı

nöraksial

(intratekal

veya

epidural)

yolla

alımı

kontrendikedir.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Uyarılar

Kardiyovasküler risk:

NSAİİ’ler

ölümcül

olabilecek

kardiyovasküler

trombotik

olaylar,

miyokard

infarktüsü ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı

olarak artabilir. Kardiyovasküler hastalığı olan veya kardiyovasküler hastalık risk

faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir (Bkz. Uyarılar).

GROT, koroner arter bypass greft (KABG) ameliyatı durumunda perioperatif ağrı

tedavisinde kontrendikedir (Bkz. Uyarılar).

Gastrointestinal (Gİ) risk:

NSAİİ’ler kanama, ülserasyon, mide veya barsak perforasyonu gibi ölümcül olabilecek

ciddi Gİ advers reaksiyonlara yol açarlar. Bu advers olaylar herhangi bir zamanda,

önceden

uyarıcı

semptom

vererek

veya

vermeksizin

ortaya

çıkabilirler.

Yaşlı

hastalar ciddi Gİ etkiler bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar (Bkz. Uyarılar).

Çocuklarda ve adolesanlarda kullanım güvenilirliği tespit edilmemiştir.

Alerji hikayesi olan hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.

GROT’un siklooksijenaz-2 selektif inhibitörleri içeren NSAİİ'lerle birlikte kullanılmasından

kaçınılmalıdır.

Semptomları kontrol etmek için gerekli en kısa sürede en düşük etkili doz kullanılarak

istenmeyen etkiler en aza indirilebilir (Bkz. Bölüm 4.2 ve aşağıda açıklanan gastrointestinal

ve kardiyovasküler riskler).

Gastrointestinal (Gİ) etkiler-ülserasyon, kanama veya perforasyon riski

Önceden uyarıcı belirtiler veya geçmişte ciddi gastrointestinal olay öyküsü olup olmadığına

bakılmaksızın tedavi süresince herhangi bir zamanda NSAİİ’ler ile ilişkili olarak ölümcül

olabilen gastrointestinal kanama, ülser ve perforasyon olguları bildirilmiştir. GROT alan

hastalarda

gastrointestinal

kanama

veya

ülser

meydana

geldiğinde

tedavi

kesilmelidir.

Özellikle de kanama veya perforasyonun eşlik ettiği ülser öyküsü olan hastalarda (Bkz.

Bölüm 4.3) ve yaşlı bireylerde NSAİİ dozu arttırıldıkça gastrointestinal kanama, ülser veya

perforasyon riski artmaktadır.

5 / 22

NSAİİ ile tedavi sırasında ciddi bir Gİ advers olay gelişen her beş hastadan yalnızca biri

semptomatiktir. NSAİİ’ler nedeniyle üst Gİ ülser, majör kanama veya proferasyonların, 3 ila

6 ay süreyle tedavi edilen hastaların yaklaşık %1’inde, bir yıl tedavi gören hastaların ise

yaklaşık

%2-4’ünde

meydana

geldiği

görülmektedir.

Uzun

süreli

tedavi

sırasında

eğilimlerin devam etmesi, hastanın tedavisinin herhangi bir safhasında ciddi bir Gİ olay

gelişme olasılığını arttırmaktadır. Bununla birlikte, kısa süreli tedavi dahi risksiz değildir.

NSAİİ kullanan, önceden peptik ülser ve/veya Gİ kanama hikayesine sahip hastalarda, bu risk

faktörlerine

sahip

olmayan

hastalara

kıyasla

kanama

gelişme

riski

fazladır.

NSAİİ’ler ile tedavi edilen hastalarda Gİ kanama riskini arttırabilecek diğer faktörler; oral

kortikosteroidlerle tedavi, antikoagulanlarla tedavi, NSAİİ’ler ile tedavinin uzaması, sigara

kullanımı, alkol kullanımı, ilerlemiş yaş ve genel sağlık durumunun kötü olmasıdır.

Advers bir Gİ olayın potansiyel riskini en aza indirmek için, hastalar mümkün olan en kısa

süreyle ve en düşük etkili NSAİİ dozu ile tedavi edilmelidir. Hastalar ve hekimler NSAİİ

tedavisi

sırasında

ülserasyon

kanama

belirti

semptomları

açısından

dikkatli

olmalıdırlar ve eğer ciddi Gİ olaylardan şüphelenirse hemen ek bir değerlendirme yapılmalı

ve ek bir tedaviye başlanmalıdır. Eğer ciddi advers olay ortadan kalkmazsa, NSAİİ tedavisi

durdurulmalıdır. Yüksek risk grubundaki hastalarda, NSAİİ’leri içermeyen alternatif tedaviler

planlanmalıdır.

Yaşlılar: Yaşlılarda özellikle ölümcül olabilecek gastrointestinal kanama ve perforasyon

olmak üzere NSAİİ kaynaklı advers reaksiyon sıklığı artmıştır (Bkz. Bölüm 4.2). Bu hastalar

tedaviye uygun olan en düşük dozda başlamalıdır.

Tüm NSAİİ’lerde olduğu gibi, deksketoprofen trometamol ile tedaviye başlamadan önce

tamamen iyileşmiş olduklarından emin olmak için özofajit, gastrit ve/veya peptik ülser

öyküsü araştırılmalıdır. Gastrointestinal semptomları veya gastrointestinal hastalık hikayesi

olan hastalar sindirim bozuklukları, özellikle gastrointestinal kanama açısından izlenmelidir.

Bu hastalarda ve eş zamanlı düşük doz asetilsalisilik asit veya gastrointestinal riski arttırma

olasılığı bulunan diğer ilaçları kullanması gereken hastalarda koruyucu ajanlarla yapılan

kombinasyon

tedavisi

(örneğin,

misoprostol

veya

proton

pompası

inhibitörleri)

düşünülmelidir (Bkz. Aşağıdaki kısım ve bölüm 4.5).

Özellikle yaşlılarda olmak üzere gastrointestinal toksisite öyküsü bulunan hastalar özellikle

tedavinin

başlangıç

evrelerindeki

olağan

dışı

abdominal

semptomları

(özellikle

gastrointestinal kanama) bildirmelidir.

6 / 22

Oral

kortikosteroidler,

varfarin

benzeri

antikoagülanlar,

selektif

serotonin

geri

alım

inhibitörleri veya asetilsalisilik asit benzeri anti-trombosit ajanlar gibi ülser veya kanama

riskini arttırabilecek ilaçları eş zamanlı alan hastalarda dikkatli olunması önerilmelidir (Bkz.

bölüm 4.5).

Tüm

selektif

NSAİİ’ler

trombosit

agregasyonunu

baskılayabilirler

prostaglandin

sentezi inhibisyonu ile kanama süresini uzatabilirler. Postoperatif dönemde düşük moleküler

ağırlıklı

heparinin

profilaktik

dozları

birlikte

deksketoprofen

trometamol

kullanımı,

kontrollü

klinik

çalışmalarda

değerlendirilmiştir

koagülasyon

parametreleri

üzerinde

herhangi bir etkisine rastlanmamıştır. Yine de, varfarin, diğer kumarinler ya da heparinler gibi

hemostazı

etkileyen

tedaviler

alan

hastalar,

deksketoprofen

trometamol

kullanmışlarsa

dikkatle izlenmelidirler (Bkz. Bölüm 4.5).

NSAİİ tedavisiyle ilişkili sıvı tutulumu ve ödem bildirildiğinden hipertansiyon ve/veya hafif -

orta şiddette konjestif kalp yetmezliği öyküsü bulunan hastalarda uygun takibin ve önerilerin

yapılması gereklidir.

Klinik araştırmalar ve epidemiyolojik veriler bazı NSAİİ'lerin (özellikle yüksek dozda ve

uzun süreli tedavide) kullanımının arteriyel trombotik olaylarda (örneğin miyokard enfarktüsü

veya inme) hafif bir risk artışı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Deksketoprofen

trometamol açısından bu riski hariç tutacak yeterli veri bulunmamaktadır.

Renal etkiler

Uzun süreli NSAİİ kullanımı renal papiller nekroz ve diğer renal hasarlara yol açmaktadır.

Ayrıca, renal prostaglandinler renal perfüzyonun idamesinde kompanse edici bir rol oynadığı

için, hastalarda renal toksisite de görülmüştür. Bu durumdaki hastalara NSAİİ uygulanması

prostaglandin sentezinde ve ikincil olarak da renal kan akımında doza bağlı bir azalmaya

sebep

olabilmekte,

renal

dekompansasyonu

hızlandırabilmektedir.

Böyle

reaksiyonun gözlenme riskinin çok yüksek olduğu hastalar böbrek fonksiyonlarında bozulma,

kalp yetmezliği, karaciğer disfonksiyonu olanlar, diüretik ve anjiyotensin dönüştürücü enzim

(ADE) inhibitörü kullananlar ve yaşlılardır.

NSAİİ

tedavisinin

durdurulmasının

ardından

genellikle

tedavi

öncesi

duruma

geri

dönülmektedir.

Tüm NSAİİ’lerde olduğu gibi, deksketoprofen trometamol plazma üre azotunu ve kreatinini

artırabilir.

Diğer

prostaglandin

sentez

inhibitörlerinde

olduğu

gibi,

glomerular

nefrit,

interstisyel nefrit, renal papilar nekroz, nefrotik sendrom ve akut renal rahatsızlığa neden

olabilen renal sistem yan etkileri ile ilişiklendirilebilir.

7 / 22

İlerlemiş böbrek hastalıkları:

GROT, orta-şiddetli renal bozukluğu olan hastalarda (keratin klerensi ≤59 ml/dk) kontrendikedir.

Kardiyovasküler etkiler

Kardiyovasküler trombotik olaylar:

Çok

sayıda

selektif

non-selektif

COX-2

inhibitörü

yapılan,

yıla

varan

klinik

çalışmalarda

ölümcül

olabilen,

ciddi

kardiyovasküler

(KV)

trombotik

olay,

miyokard

infarktüsü ve inme riskinde artma olduğu görülmüştür. Selektif veya non-selektif COX-2

inhibitörü tüm NSAİİ’ler benzer risk taşıyabilir. Kardiyovasküler hastalığı olduğu veya

kardiyovasküler hastalık riski taşıdığı bilinen hastalar daha yüksek risk altında olabilir. NSAİİ

tedavisi gören hastalarda advers kardiyovasküler olay görülme riski olasılığını azaltmak için

en düşük etkili doz, mümkün olan en kısa süreyle kullanılmalıdır. Önceden görülmüş bir

kardiyovasküler semptom olmasa bile hekim ve hasta bu tür olayların gelişmesine karşı tetikte

olmalıdır. Hasta, ciddi kardiyovasküler olayların semptomları ve/veya belirtileri ve bunların

görülmesi halinde yapması gerekenler konusunda önceden bilgilendirilmelidir.

Eş zamanlı olarak aspirin kullanımının, NSAİİ kullanımına bağlı artmış ciddi kardiyovasküler

trombotik

olay

riskini

azalttığı

yönünde

tutarlı

kanıt

bulunmamaktadır.

NSAİİ’lerin

aspirinle eş zamanlı olarak kullanımı ciddi Gİ olay görülme riskini arttırmaktadır.

KABG ameliyatını takip eden ilk 10-14 günlük dönemde ağrı tedavisi için verilen bir selektif

COX-2 NSAİİ ile gerçekleştirilen iki geniş kontrollü klinik çalışmada miyokard infarktüsü ve

inme insidansında artış görülmüştür (Bkz. Bölüm 4.3. Kontrendikasyonlar).

GROT, koroner arter bypass greft (KABG) ameliyatı durumunda perioperatif ağrı tedavisinde

kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.4.).

Kontrol altında olmayan hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı

gelişmiş, periferal arteriyel hastalık ve/veya serebrovasküler hastalığı olan hastalar sadece

dikkatli bir değerlendirme yapıldıktan sonra deksketoprofen trometamol ile tedavi edilmelidir.

Kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini (örneğin, hipertansiyon, hiperlipidemi, diabetes

mellitus, sigara içmek) taşıyan hastalarda uzun süreli tedaviye başlamadan önce benzer bir

değerlendirme yapılmalıdır.

Hipertansiyon ve/veya kalp yetmezliği hikayesi olan insanlarda olduğu gibi hepatik ve/veya

renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu tip hastalarda, NSAİİ

kullanımı renal fonksiyon kötüleşmesi, sıvı tutulumu ve ödemle sonuçlanabilir. Diüretik

tedavi alan veya nefrotoksisite riskinde artış olacağından hipovolemi gelişen hastalarda da

8 / 22

dikkatli

olunmalıdır.

Kalp

yetmezliği

tetikleme

riskindeki

artıştan

dolayı

özellikle

daha

önceden kalp yetmezliği hikayesi olan hastlar olmak üzere kardiyak rahatsızlık hikayesi olan

hastalarda özellikle dikkatle uygulanmalıdır.

Hipertansiyon:

Diğer tüm NSAİİ’lerde olduğu gibi, deksketoprofen de hipertansiyon oluşumuna veya daha

önceden

mevcut

olan

hipertansiyonun

kötüleşmesine

neden

olur

durum

kardiyovasküler olay riskinin artmasına neden olabilir. Tiyazid grubu diüretikler ya da kıvrım

diüretikler ile tedavi edilen hastaların NSAİİ’leri kullanırlarken diüretik tedaviye yanıtları

azalabilir.

Deksketoprofen

dahil,

NSAİİ’ler

hipertansiyonlu

hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır. Deksketoprofen tedavisi başlangıcında ve tedavi seyri boyunca kan basıncı

(KB) yakından izlenmelidir.

Konjestif kalp yetmezliği ve ödem:

Deksketoprofen dahil NSAİİ’ler ile tedavi edilen bazı hastalarda sıvı retansiyonu (tutulumu)

ve ödem gözlenmiştir. Bu nedenle deksketoprofen sıvı retansiyonu veya kalp yetmezliği olan

hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Deri reaksiyonları

Deksketoprofen de dahil olmak üzere NSAİİ’lerin kullanımıyla ilişkili olarak çok nadir

eksfolyatif dermatit, Stevens- Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekrolizi (TEN)

de içeren ve bazıları ölümcül olan ciddi deri reaksiyonları bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8). Bu

ciddi olaylar herhangi bir uyarı olmaksızın oluşabilir. Hastalar ciddi deri reaksiyonlarının

işaret ve semptomları konusunda önceden bilgilendirilmelidirler ve kaşıntı, mukozal lezyonlar

veya diğer aşırı duyarlılık belirtileri ilk görüldüğü anda GROT derhal kesilmelidir.

İstisna olarak, su çiçeği ciddi kutanöz ve enfeksiyöz yumuşak doku komplikasyonlarının

kaynağı olabilir. Bugüne kadar NSAİİ’lerin bu enfeksiyonların kötüye gitmesine olan katkısı

göz ardı edilmemiştir. Dolayısıyla su çiçeği durumunda GROT kullanılmaması önerilmektedir.

Anafilaktoid reaksiyonlar:

Diğer NSAİİ’ler ile olduğu gibi deksketoprofen ile de, ilaca daha önceden maruz kalıp

kalmadığı bilinmeyen bazı hastalarda, anafilaktoid reaksiyonlar görülebilir. GROT, Aspirin

triadı (astımlılarda görülen analjezik intolerans veya asetilsalisilik asit intoleransına (ASAİ)

“Aspirin triadı” denilmektedir.) olan hastalara verilmemelidir. Bu semptom kompleksi, tipik

olarak, nazal polipli ve polipsiz riniti olan veya aspirin ya da NSAİİ kullanmalarının ardından

şiddetli ve ölümcül olabilen bronkospazm görülen astımlı hastalarda ortaya çıkmaktadır.

9 / 22

(Bkz. Bölüm 4.3. ve Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri – Önceden varolan

astım). Anafilaktoid reaksiyon görüldüğünde acil servise başvurulmalıdır.

Hamilelik

Gebeliğin üçüncü trimesterinde diğer NSAİİ’ler gibi deksketoprofen de kullanılmamalıdır;

çünkü duktus arteriozusun (anne karnında açık olup doğumu takiben kapanması gereken,

kalpten

çıkan

büyük

atardamar

[aort

pulmoner

arter]

arasındaki

açıklık)

erken

kapanmasına

neden

olabilir.

GROT

gebeliğin

üçüncü

trimesterinde

laktasyonda

kontrendikedir.

GROT, hematopoetik bozukluklar, sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu

hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer NSAİİ’ler gibi, deksketoprofen infeksiyöz hastalıkların semptomlarını maskeleyebilir.

NSAİİ’lerin kullanımı ile geçici yumuşak doku enfeksiyonları agrevasyonu izole vakalarda

bildirilmiştir. Bu yüzden tedavi sırasında bakteriyel enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkması

veya ağırlaşması durumunda, hastanın vakit kaybetmeden bir doktora başvurması tavsiye

edilir.

Her bir 2 ml’lik GROT ampul, 5 ml bira veya 2.08 ml şaraba eşdeğer 200 mg etanol

içermektedir. Alkolizm şikayeti bulunanlar için zararlıdır. Karaciğer hastalığı ya da epilepsi

gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Bu tıbbi ürün doz başına 1 mmol’den az (23 mg) sodyum içerir; diğer deyişle, “esasen

sodyum içermemektedir”.

Önlemler

Genel:

Deksketoprofenin kortikosteroid yerine geçmesi veya kortikosteroid eksikliğini tedavi etmesi

beklenmemelidir. Kortikosteroidlerin aniden durdurulması, hastalığın alevlenmesine

sebep

olabilir.

Uzun

süreli

kortikosteroid

tedavisi

görmekte

olan

hastalar,

kortikosteroid

tedavisinin durdurulmasına karar verilmesi halinde, tedavilerini yavaş ve kademeli olarak

azaltmalıdır.

GROT’un ateş ve enflamasyonu azaltmadaki farmakolojik aktivitesi, infeksiyöz olmadığı

düşünülen ağrılı durumların komplikasyonlarının saptanmasında kullanılan tanısal belirtilerin

yararlanabilirliğini azaltabilir.

10 / 22

Hepatik etkiler:

Tüm diğer NSAİİ’ler gibi, bazı karaciğer parametrelerinde geçici küçük artışlara ve SGOT ve

SGPT’de anlamlı artışlara neden olabilir. Bu gibi parametrelerde ilişkili artışlar olduğunda

tedavi sona erdirilmelidir.

Deksketoprofen de dahil olmak üzere NSAİİ alan hastaların %15 kadarında bir veya daha

fazla

karaciğer

testinde

üst

sınıra

kadar

yükselmeler

meydana

gelebilir.

laboratuar

anomalileri ilerleyebilir, değişmeden kalabilir veya tedaviye devam edildiğinde kendiliğinden

geçebilir. NSAİİ’ler ile gerçekleştirilen klinik çalışmalarda hastaların yaklaşık %1’inde ALT

ve AST aktivitelerinde ciddi artışlar (normal düzeyin üst limitinin üç katı veya daha fazla)

bildirilmiştir. Ayrıca, seyrek olarak, sarılık ve ölümcül fulminan hepatit, karaciğer nekrozu ve

karaciğer yetmezliği gibi, bazıları ölümle sonuçlanmış şiddetli hepatik reaksiyon vakaları da

bildirilmiştir.

Karaciğer bozukluğu semptomuna işaret eden rahatsızlığı olan veya anormal karaciğer test

sonucu olan hastalarda, deksketoprofen ile tedavi sırasında daha ciddi hepatik reaksiyon

olaylarının gelişmiş olabileceği açısından değerlendirilmelidir. Anormal karaciğer fonksiyon

testleri

sebat

eder

veya

kötüleşirse,

karaciğer

hastalığına

uygun

klinik

belirtiler

veya

semptomlar gelişirse veya diğer belirtiler (örneğin; eozinofili, deri döküntüleri vb.) görülürse

GROT ile tedavi durdurulmalı ve uygun tetkikler istenmelidir.

Hematolojik etkiler:

Deksketoprofen de dahil olmak üzere NSAİİ alan hastalarda bazen anemi görülür. Bunun

nedeni sıvı retansiyonu, gizli veya bariz Gİ kan kaybı veya eritropoez üzerindeki tam olarak

tanımlanamayan bir etki olabilir. Deksketoprofen de dahil olmak üzere NSAİİ’ler ile uzun

süreli

tedavi

gören

hastalar,

herhangi

anemi

belirti

veya

semptomu

gösterirlerse

hemoglobin, hematokrit seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmelidirler.

NSAİİ’lerin bazı hastalarda trombosit agregasyonunu inhibe eden kanama süresini uzattıkları

gösterilmiştir. Aspirinin tersine, bunların trombosit fonksiyonu üzerine etkileri kantitatif

açıdan daha az, daha kısa süreli ve geri dönüşümlüdür. Önceden koagülasyon bozukluğu olan

ya da antikoagülan kullanan ve trombosit fonksiyon değişikliklerinden dolayı istenmeyen

etkilerin görülmesi muhtemel hastalar GROT kullanımı sırasında dikkatle izlenmelidir.

Önceden var olan astım:

Astımlı hastalarda aspirine duyarlı astım söz konusu olabilir. Aspirine duyarlı olan astımlı

hastalarda

aspirin

kullanımı,

ölümle

sonuçlanabilen

şiddetli

bronkospazmla

11 / 22

ilişkilendirilmiştir. Aspirin duyarlılığı olan bu hastalarda aspirin ile diğer NSAİİ’ler arasında

bronkospazm da dahil olmak üzere çapraz reaksiyon bildirildiğinden, aspirin duyarlılığının bu

formunun söz konusu olduğu hastalara GROT verilmemeli ve önceden astımı olan hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

Laboratuvar testleri:

Ciddi

sistem

ülserasyonları

kanama,

uyarıcı

semptomlar

olmadan

ortaya

çıkabildiğinden,

hekimler

kanamanın

belirti

semptomları

açısından

hastaları

izlemelidirler. Uzun süreli NSAİİ tedavisi gören hastaların tam kan sayımı ve biyokimya

profilleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Eğer karaciğer ya da renal rahatsızlıkla uyumlu

klinik belirti ve semptomlar gelişirse ya da sistemik belirtiler (örneğin; eozinofili, döküntü,

vb.) ortaya çıkarsa ya da karaciğer fonksiyon testleri anormal çıkarsa ya da kötüleşirse GROT

tedavisi durdurulmalıdır.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Aşağıdaki etkileşmeler genelde tüm non-steroidal antiinflamatuar (NSAİ) ilaçlar için geçerlidir:

Önerilmeyen kombinasyonlar:

Yüksek doz silikatlar da (≥ 3 g/gün) dahil olmak üzere diğer NSAİİ’ler: Sinerjitik etkiyle

gastrointestinal

ülser

kanama

riskini

arttırabileceklerinden,

birkaç

NSAİİ’nin

eşzamanlı kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Antikoagülanlar:

Deksketoprofenin

plazma

proteinlerine

yüksek

oranda

bağlanması,

trombosit fonksiyonunu inhibe etmesi ve gastroduodenal mukoza hasarına yol açması

nedeniyle NSAİİ’ler varfarin benzeri anti-koagülanların etkilerini arttırabilirler (bkz.

Bölüm 4.4). Eğer kombinasyondan kaçınılamıyorsa, yakın klinik gözlem yapılmalı ve

laboratuar değerleri takip edilmelidir.

Heparinler: Hemoraji riski artar (trombosit fonksiyonu inhibisyonu ve gastroduodenal

mukoza hasarına bağlı olarak). Eğer kombinasyondan kaçınılamıyorsa,

yakın klinik

gözlem yapılmalı ve laboratuar değerleri takip edilmelidir.

Kortikosteroidler: Gastrointestinal ülser veya kanama riskinde artış (bkz. Bölüm 4.4).

Lityum (birçok NSAİİ’lerle tanımlanmıştır): NSAİİ’ler kan lityum düzeylerini (lityumun

böbreklerle atılımını azaltarak) artırırlar ve toksik düzeylere ulaşmasına neden olabilirler.

Dolayısıyla

parametre,

deksketoprofen

tedavinin

başlangıcı,

ayarlanması

kesilmesi sırasında izlemeyi gerektirir.

12 / 22

Metotreksatın 15 mg/hafta veya daha yüksek dozlarda kullanılması: Antiinflamatuvar

ajanlarla kullanımı, metotreksatın renal klerensinin azalmasına bağlı olarak hematolojik

toksisitesinde artışa neden olur.

Hidantoinler ve sülfonamidler: Bu bileşiklerin toksik etkileri artabilir.

Dikkat gerektiren kombinasyonlar:

Diüretikler, ADE inhibitörleri, antibakteriyel aminoglikozidler ve anjiyotensin II reseptör

antagonistleri: Deksketoprofen, diüretiklerin ve diğer antihipertansif ürünlerin etkisini

azaltabilir. Böbrek fonksiyonu kompromize olan bazı hastalarda (örn. dehidrate hastalar

ya da böbrek fonksiyonu bozuk kompromize yaşlı hastalar), siklo-oksijenazı inhibe eden

ajanlar

inhibitörleri

anjiyotensin

reseptör

antagonistlerin

veya

antibakteriyel aminoglikozidlerin birlikte kullanılması, böbrek fonksiyonunun genellikle

geri dönüşlü olacak şekilde daha da bozulmasına neden olabilir. Deksketoprofen ile bir

diüretiğin

birlikte

reçetelendirildiği

durumlarda

hastaların

yeterli

düzeyde

hidrate

olduklarından emin olunmalı ve tedavinin başlangıcında renal fonksiyonlar izlenmelidir

(Bkz. Bölüm 4.4).

Metotraksatın

mg/hafta’dan

daha

düşük

dozlarda

kullanılması:

Genelde

antiinflamatuvar bileşiklerle renal klerensinin azaltılmasına bağlı olarak metotreksatın

hematolojik toksisitesi artar. Kombinasyonun ilk haftalarında kan sayımı haftalık olarak

izlenmelidir. Hafif renal fonksiyon bozukluğu olan durumlarla, yaşlılarda da izleme

artırılmalıdır.

Pentoksifilin: Kanama riskinde artış olabilir. Klinik izleme arttırılmalı ve kanama zamanı

daha sık kontrol edilmelidir.

Zidovudin:

NSAİİ

alımına

başlandıktan

hafta

sonra

oluşan

şiddetli

anemi

retikülositler üzerindeki etkiyle kırmızı hücre toksisitesinde artma riski vardır. NSAİİ’ler

tedaviye

başladıktan

hafta

sonra

retikülosit

sayısı

kontrol

edilmelidir.

Sülfonilüreler:

NSAİİ’ler

plazma

proteinlerine

bağlanma

yerlerinden

uzaklaştırarak

sülfonilürelerin hipoglisemik etkilerini artırabilirler.

Göz önünde bulundurulması gereken kombinasyonlar:

Beta-blokörler: Bir NSAİİ ile tedavi, prostaglandin sentezinde azalma ile antihipertansif

etkilerini azaltabilir.

13 / 22

Siklosporin

takrolimus:

NSAİİ’lerin

renal

prostaglandin

aracılıklı

etkileriyle

nefrotoksisite artabilir. Kombinasyon tedavisi sırasında renal fonksiyon ölçülmelidir.

Trombolitikler: Kanama riskinde artma.

Anti-trombosit

ajanlar

selektif

serotonin

geri

alım

inhibitörleri

(SSRI’lar):

Gastrointestinal kanama riskinde artış (bkz. bölüm 4.4)

Probenesid: Deksketoprofenin plazma konsantrasyonları artabilir; bu etkileşme renal

tübüler sekresyon bölgesindeki inhibitör bir mekanizmaya ve glukuronokonjugasyona

bağlı olabilir ve deksketoprofen dozunun ayarlanmasını gerektirir.

Kardiyak glikozitleri: NSAİİ’ler plazma glikozid konsantrasyonunu arttırabilirler.

Mifepriston: Prostaglandin sentez inhibitörlerinin, mifepristonun etkililiğini değiştirmesi

teorik bir risk taşıdığından, NSAİİ’ler mifepriston alımından sonraki 8-12 gün içinde

kullanılmamalıdır.

Kinolon antibiyotikleri: Hayvan deneklerinden elde edilen veriler, NSAİİ’ler ile birlikte

yüksek

dozda

kinolon

alımının,

konvülsiyonların

gelişme

riskini

artırabileceğini

göstermektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

Deksketoprofenin çocuklarda ve adolesanlarda yapılmış çalışmaları bulunmamaktadır. Bu

nedenle güvenliliği ve etkililiği kanıtlanmamıştır.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: 1. ve 2. trimesterde C; 3. trimesterde D’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlar

uygun

doğum

control

yöntemi

uygulamalıdır.

Gebelik dönemi

GROT’un hamilelliğin üçüncü trimestrinde kullanılması kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3).

Prostaglandin

sentezinin

inhibisyonu,

hamileliği

ve/veya

embriyo-fetal

gelişimi

olumsuz

yönde

etkileyebilir.

Epidemiyolojik

çalışmalardan

elde

edilen

veriler

hamileliğin

erken

14 / 22

döneminde prostaglandin sentezi inhibitörlerinin kullanılmasından sonra düşük ve kardiyak

malformasyon riskinde artışla ilgili bir kaygıyı ortaya çıkarmışlardır. Mutlak kardiyovasküler

malformasyon riski % 1’in altında iken, yaklaşık % 1.5 düzeyine yükselmiştir. Doz arttıkça ve

tedavi süresi uzadıkça riskin arttığı düşünülmektedir.

Kesin gerekli olmadıkça, gebeliğin birinci ve ikinci trimesterinde, deksketoprofen trometamol

verilmemelidir. Deksketoprofen trometamol gebelik planlayan, gebeliğin birinci veya ikinci

trimesterindeki hastalar tarafından kullanılacaksa, tedavi dozu mümkün olduğunca düşük

olmalı ve tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

Gebeliğin

üçüncü

trimesterinde,

tüm

prostaglandin

sentezi

inhibitörleri

fetüsü

aşağıdaki

risklerle karşı karşıya getirirler:

kardiyopulmoner

toksisite

(duktus

arteriozusun

erken

kapanması

pulmoner

hipertansiyon);

oligohidramniyozun

eşlik

ettiği

böbrek

yetmezliğine

ilerleyebilen

böbrek

fonksiyon

bozukluğu.

Gebeliğin sonunda ise anne ve yenidoğan aşağıdaki risklerle karşı karşıya kalabilir:

oldukça

düşük

dozlarda

dahi

görülebilen

anti-agregasyon

etki

nedeniyle

kanama

zamanının olası uzaması;

geç

veya

uzamış

doğum

eylemine

neden

olabilecek

şekilde

uterus

kasılmalarının

inhibisyonu.

Laktasyon dönemi

GROT emzirme döneminde kontrendikedir.

Deksketoprofenin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Üreme yeteneği / fertilite

Diğer NSAİİ’ler gibi, deksketoprofen trometamol kullanımı kadın fertilitesinde bozukluğa

sebep olabilir ve hamile kalmaya çalışan kadınlarda önerilmez. Hamile kalmakta güçlük

çeken ya da infertilite açısından araştırılmakta olan kadınlarda, deksketoprofen trometamol

kullanımının bırakılması düşünülmelidir. Açıkça gerekli olmadığı takdirde, deksketoprofen

hamileliğin birinci ve ikinci trimesterinde kullanılmamalıdır.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Baş dönmesi ve uyuşukluk oluşabileceğinden, GROT’un araç ve makine kullanma yeteneği

üzerinde hafif ya da orta derecede etkisi olabilir.

15 / 22

4.8.

İstenmeyen etkiler

Parenteral deksketoprofen ile

yapılan klinik çalışmalarda deksketoprofen trometamol ile

ilişkili olma olasılığı bulunduğu rapor edilen ayrıca deksketoprofenin ruhsatının alınmasından

sonra bildirilen advers reaksiyonlar aşağıda tablo şeklinde gösterilmekte olup reaksiyonlar

sistem organ sınıfına göre düzenlenip görülme sıklığına göre sıralanmışlardır.

Sistem organ

sınıfı

Yaygın

(≥1/100 - <1/10)

Yaygın olmayan

(≥1/1000 - <1/100)

Seyrek

(≥1/10000 - <1/100)

Çok seyrek

izole bildirimler

(<1/10000)

Kan ve lenf

sistemi hastalıkları

Anemi

Nötropeni,

trombositopeni

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Larinjeal ödem

Anaflaktik

reaksiyon,

anaflaktik şok

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Hiperglisemi,

hipoglisemi,

hipertrigliseridemi,

anoreksi

Psikiyatrik

hastalıklar

Uykusuzluk

Sinir sistemi

hastalıkları

Baş ağrısı, baş dönmesi,

uyuklama

Parestezi, senkop

Göz hastalıkları

Bulanık görme

Kulak ve iç kulak

hastalıkları

Kulak çınlaması

Kardiyak

hastalıklar

Ekstrasistol,

taşikardi

Vasküler

hastalıklar

Hipotansiyon, yüzde

kızarıklık

Hipertansiyon,

yüzeysel

tromboflebit

Solunum, göğüs

bozuklukları ve

mediastinal

hastalıklar

Bradipne

Bronkospazm,

dispne

16 / 22

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı, kusma

Karın ağrısı, dispepsi,

diyare, kabızlık, kan

kusma, ağız kuruluğu

Peptik ülserasyon,

peptik ülser

kanaması veya

perforasyonu (Bkz.

Bölüm 4.4)

Pankreas iltihabı

Hepatobiliyer

hastalıklar

Hepatit, sarılık

Hepatik hasar

Deri ve deri altı

doku hastalıkları

Dermatit, prurit, deri

döküntüsü, terleme artışı

Ürtiker, akne,

Stevens Johnson

sendromu, toksik

epidermal nekroliz

(Lyell sendromu),

anjiyonörotik

ödem, yüzde

ödem,

fotosensitivite

reaksiyonları

Kas-iskelet

bozuklukları, bağ

doku ve kemik

hastalıkları

Kas sertleşmesi,

eklem sertleşmesi,

kas krampları, bel

ağrısı

Böbrek ve idrar

hastalıkları

Akut renal

yetmezlik, poliüri,

böbrek ağrısı,

ketonüri, proteinüri

Nefrit veya

nefrotik sendrom

Üreme sistemi ve

meme hastalıkları

Adet dönemi

bozuklukları,

prostat bozuklukları

Genel bozukluklar

ve uygulama

bölgesine ilişkin

hastalıklar

Enjeksiyon yeri

ağrısı,

inflamasyon

içeren enjeksiyon

yeri

reaksiyonları,

morarma veya

kanama

Isı artışı,

kas yorgunluğu, ağrı,

soğuk hissi,

Sertlik,

periferal ödem

Araştırmalar

Karaciğer fonksiyon

testlerinde

anormallikler

17 / 22

Gastrointestinal:

En sık gözlemlenen advers olaylar gastrointestinal özelliktedirler. Özellikle yaşlılarda olmak

üzere bazen ölümcül seyredebilen peptik ülser, perforasyon veya gastrointestinal kanama

meydana gelebilmektedir (Bkz. Bölüm 4.4). İlacın kullanımından sonra bulantı, kusma,

diyare, flatulans, kabızlık, dispepsi, karın ağrısı, melena, hematemez, ülseratif stomatit, kolit

ve Crohn hastalığında kötüleşme (Bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemler)

bildirilmiştir. Daha nadiren gastrit gözlenmiştir.

NSAİİ tedavisiyle ilişkili olarak ödem, hipertansiyon ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.

Diğer NSAİİ’lerde olduğu gibi aşağıdaki istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir:

Belirgin olarak sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığı olan hastalarda

oluşabilen aseptik menenjit; ve hematolojik reaksiyonlar (purpura, aplastik ve hemolitik

anemi ve nadiren agranülositoz ve medullar hipoplazi).

Stevens Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz (oldukça nadir) dahil büllöz

reaksiyonlar bildirilmiştir.

Klinik araştırmalar ve epidemiyolojik veriler bazı NSAİİ'lerin (özellikle yüksek dozda ve

uzun

süreli

tedavide)

kullanılmasına

arteriyel

trombotik

olaylarda

(örneğin

miyokard

enfarktüsü veya inme) hafif risk artışının eşlik edebildiğini ileri sürmektedir (Bkz. Bölüm

4.4).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Aşırı

dozu

takiben

ortaya

çıkan

semptomlar

bilinmemektedir.

Benzer

tıbbi

ürünler,

gastrointestinal

(kusma,

anoreksi,

abdominal

ağrı)

nörolojik

(uyuşukluk,

vertigo,

dezoryantasyon, başağrısı) rahatsızlıklara neden olmuştur.

Kazara veya fazla alımı veya uygulanması durumunda hastanın klinik durumuna göre acilen,

semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

Deksketoprofen trometamol diyaliz ile uzaklaştırılabilir.

18 / 22

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Propiyonik asit türevi

ATC kodu: M01AE17

Deksketoprofen trometamol S-(+)-2-(3-benzoilfenil) propiyonik asidin trometamin tuzu, non-

steroidal

antiinflamatuvar

ilaç

(NSAİİ)

grubuna

dahil

analjezik,

antiinflamatuvar

antipiretik bir ilaçtır.

Etki mekanizması

Deksketoprofen

trometamolün

etki

mekanizması,

siklooksijenaz

yolu

inhibisyonuyla

prostaglandin sentezinin inhibisyonu ile ilgilidir.

Özellikle, araşidonik asidin PGE1, PGE2, PGF2α ve PGD2 prostaglandinleri ve ayrıca PGI2

prostasiklin ve tromboksanları (TxA2 ve TxB2) üreten siklik endoperoksitler PGG2 ve

PGH2'ye dönüşümü inhibe olur. Ayrıca, prostaglandin sentezinin inhibisyonu, kinin gibi diğer

inflamasyon mediyatörlerini de etkileyerek, direkt etkiye ek indirekt bir etkiye de neden olur.

Farmakodinamik etkiler

Deksketoprofenin hayvan ve insanlar üzerindeki deneylerde COX-1 ve COX-2 aktivitelerinin

inhibitörü olduğu gösterilmiştir.

Klinik etkililik ve güvenlilik

Çeşitli

ağrı

modellerinde

yapılan

klinik

çalışmalar,

deksketoprofen

trometamolün

etkin

analjezik etkisi olduğunu göstermiştir.

Orta

şiddetli

ağrıların

giderilmesinde

olarak

kullanılan

deksketoprofen

trometamolün analjezik etkinliği, kas-iskelet sistemi ağrılarında (akut bel ağrısı modeli) ve

renal kolikte olduğu kadar cerrahi ağrı modellerinde (ortopedik ve jinekolojik cerrahi/mide

cerrahisi) de incelenmiştir.

Yapılan

çalışmalarda

analjezik

etki

hızlı

başlamış

dakika

içinde

yüksek

seviyesine erişmiştir. 50 mg deksketoprofen alımından sonraki analjezik etki süresi genellikle

8 saattir.

Postoperatif

ağrı

ilgili

klinik

çalışmalar,

deksketoprofenin,

opioidler

birlikte

kullanıldığında

opioid

ihtiyacını

önemli

ölçüde

azalttığını

göstermiştir.

Hastaların

kontrolündeki

analjezik

cihaz

vasıtasıyla

morfin

aldığı

postoperatif

ağrı

giderme

konusundaki

çalışmada,

deksketoprofen

tedavi

görmekte

olan

hastalar,

placebo

grubunda bulunan hastalara göre anlamlı bir şekilde daha az morfine (%30-45 arası daha az)

ihtiyaç duymuşlardır.

19 / 22

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Deksketoprofen trometamolün IM yolla verilmesinden sonra, doruk konsantrasyonuna 20

dakikada erişilmektedir (10 ile 45 dakika arasındadır). 25 ile 50 mg arasındaki tek doz için,

eğrinin altında kalan alanın (EAA), hem IM hem de IV kullanımlardan sonra doza orantılı

olduğu kanıtlanmıştır.

Çok dozlu farmakokinetik çalışmalarda, son IM veya IV enjeksiyon sonrasındaki C

maks

değerlerinin

dozun

alınmasından

sonra

elde

edilenlerden

farklı

olmadığı

gözlenmiştir. Bu durum vücutta ilaç birikiminin olmadığını göstermektedir.

Dağılım:

Plazma proteinlerine yüksek düzeyde bağlanan (%99) diğer ilaçlarda olduğu gibi, dağılım

hacminin ortalama değeri 0.25 L/kg’dan düşüktür. Dağılım yarı ömrü yaklaşık olarak 0.35

saattir.

Biyotransformasyon:

Deksketoprofen trometamolün uygulanmasından sonra idrarda sadece S-(+) enantiyomerinin

elde

edilmesi,

insanlarda

S-(+)

enantiyomerinin,

R-(-)

enantiomerine

dönüşmediğini

göstermektedir.

Eliminasyon:

Eliminasyon

yarı

ömrü

saat

arasında

değişmektedir.

Deksketoprofenin

başlıca

eliminasyon yolu, glukuronid konjügasyonunu izleyen renal atılımdır.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:

Deksketoprofen trometamol, intramusküler veya intravenöz uygulamayı takiben sistemik

maruziyet sırasında doza bağlı bir artış ile doğrusal farmakokinetik gösterir.

Hastalardaki karekteristik özellikler

Yaşlılar:

Tek ve tekrarlanan oral dozlarda sağlıklı yaşlı bireylerde (65 yaş ve üzeri) ilacın vücutta kalış

süresi genç gönüllülere göre anlamlı olarak daha fazladır (%55’e kadar). Bununla beraber,

doruk konsantrasyonları ve doruk konsantrasyonlara ulaşmak için geçen zamanda istatistiksel

olarak anlamlı bir fark yoktur. Tek ve tekrarlanan dozlardan sonra ortalama eliminasyon yarı

ömrü uzamakta (%48’e kadar) ve total klerens ise azalmaktadır.

20 / 22

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Preklinik veriler, güvenlilik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, üreme

toksisitesi ve immunofarmakolojinin klasik çalışmalarına dayanarak insanlar için Kısa Ürün

Bilgileri’nin

diğer

bölümlerinde

daha

önce

belirtilenler

dışında

özel

tehlike

göstermemiştir. Fareler ve maymunlar üzerinde yürütülen kronik toksisite çalışmaları, 3

mg/kg/gün’lük bir Gözlenmemiş Advers Etki Düzeyi (NOAEL) vermiştir. Yüksek dozlarda

gözlenen başlıca istenmeyen etki doza bağımlı olarak oluşan gastrointestinal erozyonlar ve

ülserlerdir.

Tüm

NSAİİ’lerin

farmakolojik

sınıfı

için

kabul

edildiği

üzere,

hayvan

modellerde

deksketoprofen trometamol hem indirekt olarak gebelerde gastrointestinal toksisitesi ile hem

de fetüsün gelişmesi üzerinde direkt olarak etki yaparak, embriyo-fötal hayatta kalımda

farklılıklara neden olabilir.

Hayvanlarda

prostaglandin

sentezi

inhibitörü

uygulamasının

pre-

post-implantasyon

kaybında artış ve embriyo-fetal ölümle sonuçlandığı gösterilmiştir. Ek olarak, organogenez

döneminde

prostaglandin

sentezi

inhibitörü

verilen

hayvanlarda

kardiyovasküler

malformasyonlar

dahil

çeşitli

malformasyonların

görülme

sıklığında

artış

bildirilmiştir.

Bununla

birlikte,

deksketoprofen

trometamol

gerçekleştirilen

hayvan

çalışmalarında

reprodüktif toksisite görülmemiştir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Etanol (%96)

Sodyum klorür

Sodyum hidroksit (pH ayarlaması için)

Enjeksiyonluk su

6.2.

Geçimsizlikler

Çökelmeye

neden

olacağından,

GROT,

dopamin,

prometazin,

pentazosin,

petidin

veya

hidroksizin çözeltilerinin küçük hacimleri ile (örneğin bir enjektörde) karıştırılmamalıdır.

Bölüm 6.6’da ifade edildiği şekilde elde edilen infüzyon için kullanılacak olan seyreltilmiş

çözeltiler, prometazin veya pentazosin ile karıştırılmamalıdır.

Bu ürün Bölüm 6.6’da bahsedilenler dışında başka hiçbir tıbbi ürün ile karıştırılmamalıdır.

21 / 22

6.3.

Raf ömrü

24 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

Açılmamış

ürün

25°C’nin

altındaki

sıcaklığında

orijinal

ambalajında

ışıktan

korunarak saklanmalıdır.

Ürün açıldıktan sonra derhal kullanılmalıdır.

Bölüm 6.6.’daki talimatlar doğrultusunda hazırlanan seyreltilmiş çözelti, direk gün ışığından

korunarak hemen kullanılmalıdır.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, 2 ml enjektabl çözelti içeren renkli Tip I cam ampuller (6 ampul).

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelikleri“ ne uygun olarak imha edilmelidir.

IV yolla uygulanacağı zaman, bir ampul (2 ml) içeriği normal salin, glukoz veya Ringer laktat

çözeltisi

arasında

hacme

seyreltilmelidir.

Çözelti

aseptik

olarak

seyreltilmelidir ve güneş ışığından korunmalıdır (bkz. bölüm 6.3). Seyreltilmiş çözelti berrak

olmalıdır.

İnfüzyon

için

normal

salin

veya

glukoz

çözeltisinde

seyreltilmiş

çözeltilerin,

enjeksiyon için aşağıdaki ilaçlarla ile uyumlu oldukları gösterilmiştir: dopamin, heparin,

hidroksizin, lidokain, morfin, petidin ve teofilin.

GROT ile seyreltilmiş olan çözeltiler, plastik ambalajlarda saklandığında veya Etil Vinil

asetat (EVA), Selüloz Propiyonat (CP), Düşük Yoğunluktaki Polietilen (LDPE) veya Poli

Vinil Klorür (PVC) maddelerinden yapılma cihazlar yolu ile verildiğinde, etkin madde ile

saklama ortamı arasında bir etkileşim görülmemiştir.

GROT tek kullanımlıktır ve kalan çözelti atılmalıdır. İlacı uygulamadan önce çözeltinin

berrak ve renksiz olduğundan emin olmak için çözelti gözle incelenmelidir, partiküllü madde

gözleniyorsa kullanılmamalıdır.

22 / 22

7.

RUHSAT SAHİBİ

Helba İlaç İç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.

İstanbul Vizyon Park A1 Plaza No: 17/1

Bahçelievler / İstanbul

Tel:

0212 465 09 46

Faks:

0212 465 09 47

E-posta: helba@helba.com.tr

8.

RUHSAT NUMARASI

2014 / 299

9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 11.04.2014

Ruhsat yenileme tarihi: ---

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

---

7-11-2018

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Vita Health Products is voluntarily recalling several store-brand (Care, Exact, Life, and Pharmasave) over-the-counter drugs used for pain or sinus relief because of a labelling issue. Consumers may be unable to peel open the wrap-around label on the bottle to access the warning statements, or the label may not peel off completely, which may make it difficult to read some of the important safety information.

Health Canada

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

Targretin (Eisai GmbH)

Targretin (Eisai GmbH)

Targretin (Active substance: bexarotene) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6098 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/326/T/50

Europe -DG Health and Food Safety