GRIZINC 50 MG KAPSÜL, 40 KAPSÜL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GRIZINC 50 MG KAPSÜL, 40 KAPSÜL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GRIZINC 50 MG KAPSÜL, 40 KAPSÜL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çinko sülfat

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 233/45
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA

TAL

İ

MATI

GRİZİNC 50 mg kapsül

Ağızdan

alınır.

Etkin madde: Her kapsül 50 mg çinko (137,5 mg çinko sülfat monohidrat

halinde)

Yardımcı maddeler: mısır nişastası, laktoz (sığır), magnezyum stearat, talk, jelatin (sığır),

karmoizin (E122

), ponso 4R (E 124),

titanyum dioksit

, eritrosin, sunset yellow (E110)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler

içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına

vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı

kullandığınızı

söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek

veya

düşük doz

kullanmayınız.

Bu Kullanma

Talimatında:

1-

GRİZİNC nedir ve ne için

kullanılır?

2-

GRİZİNC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi

gerekenler

3-

GRİZİNC nasıl

kullanılır?

4-

Olası yan etkiler

nelerdir?

5-

GRİZİNC’in

saklanması

Başlıkları yer

almaktadır.

1 - GRİZİNC nedir ve ne için

kullanılır?

GRİZİNC, çinko içeren

kapsüldür.

Blisterlerde 40 kapsül olarak

sunulur.

Çinko emilim bozukluğu ve vücutta aşırı bakır birikimi sonucu görülen wilson hastalığında

kullanılır.

2 – GRİZİNC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi

gerekenler

GRİZİNC’i aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ

Eğer;

Çinko tuzlarına veya GRİZİNC’in bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var

GRİZİNC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ

KULLANINIZ

Eğer;

Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli

çalışma olmadığından; böyle

rahatsızlığınız var

ise,

Hamile veya emziriyorsanız lütfen doktorunuza

danışınız.

2/5

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

GRİZİNC’in yiyecek ve içecek ile

kullanılması:

Kepekli, lifli

besinler ve

süt

ürünleri

çinkonun emilimini azaltacağından GRİZİNC bu

besinlerle

birlikte

kullanılmamalıdır.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında

kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza

danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Çinko, anne sütüne

geçer.

Gerekli olmadıkça emzirme döneminde

kullanılmamalıdır.

Araç ve makine

kullanımı:

Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma

yapılmamıştır.

Araç ve makine kullanımı ile ilgili performansı etkilemesi

beklenmez.

GRİZİNC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

Eğer

daha

önce

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

dayanıksızlığınız

olduğu

söylenmişse

bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

İçeriğindeki karmoizin (E122), ponso 4R (E124) ve sunset yellow (E110) nedeniyle allerjik

reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte

kullanımı

Çinko

tuzları

ile tetrasiklinler

ve penisilaminlerin

birlikte

alımı etki azalmasına

neden

olabilir,

maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir

preparatları

çinkonun

absorbsiyonunu

inhibe

eder.

Çinko

florokinolonların

emilimini

azaltabilir.

Oral

kontraseptifler plazma çinko düzeylerini

azaltabilir.

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız veya

son

zamanlarda

kullandıysanız

lütfen

doktorunuza

veya

eczacınıza

bunlar

hakkında

bilgi

veriniz.

3 – GRİZİNC nasıl

kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için

talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda GRİZİNC’i aşağıdaki

gibi

kullanınız.

Çinko emilimi bozukluğu olanlar hastalar: Günde 2-3

kapsül

Vücutta aşırı bakır birikimi olan hastalar (Wilson hastaları): Günde 3

kapsül

3/5

Uygulama yolu ve

metodu:

GRİZİNC sadece ağızdan kullanım

içindir.

Değişik yaş

grupları:

Çocuklarda

Kullanım:

GRİZİNC’in

çocuklardaki

güvenlilik

etkililiği

incelenmemiştir.

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda

Kullanım:

GRİZİNC’in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkililiği

incelenmemiştir.

Özel kullanım

durumları:

Böbrek/Karaciğer

yetmezliği:

GRİZİNC’in

böbrek

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalardaki

güvenlilik

etkililiği

incelenmemiştir.

Eğer GRİZİNC’in etkisinin

çok güçlü

veya zayıf olduğuna

dair bir izleniminiz

var ise

doktorunuz

veya eczacınız ile

konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla GRİZİNC

kullandıysanız:

GRİZİNC’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor

veya eczacı

ile

konuşunuz.

Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su

verilmelidir.

GRİZİNC’i kullanmayı

unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz

almayınız.

GRİZİNC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek

etkiler:

GRİZİNC ile tedaviyi doktorunuza danışmadan

sonlandırmayınız.

4 - Olası yan etkiler

nelerdir?

Tüm

ilaçlar gibi,

GRİZİNC’in

içeriğinde

bulunan

maddelere duyarlı

olan

kişilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

GRİZİNC’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz.

Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz dudak

şişmesi,

döküntü, baygınlık

gibi.)

Tansiyon düşüklüğü,

aritmi

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

etkiler

sizde

mevcut

sizin

4/5

GRİZİNC 50 mg

kapsüle

alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye

veya hastaneye

yatırılmanıza gerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek

görülür.

Yaygın olmayan yan etkiler

Mide bulantısı

Kusma

Karın ağrısı

Hazımsızlık

Baş dönmesi

Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni)

Akyuvar sayısında azalma

lökopeni)

Çok seyrek görülen yan etkiler

Alerjik reaksiyonlar

Düşük tansiyon (hipotansiyon)

Potasyum eksikliğinde elektrokardiyografik değişiklikler

Kalp atım düzensizliği (aritmi)

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

Uyarılara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği (irritabilite)

Halsizlik (Letarji)

Baş ağrısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi

geçmeyen herhangi bir

yan etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı

bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5 – GRİZİNC’in

Saklanması

GRİZİNC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında

saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak

kullanınız.

Blisterin

veya

ambalajın

üzerinde

belirtilen

son

kullanma

tarihinden

önce

GRİZİNC’i

kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GRİZİNC’i kullanmayınız.

5/5

Son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: Gripin İlaç

A.Ş.

Adres:

Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok Kat:11

Esentepe/Şişli/

İstanbul

Telefon:

0212 356 19 99

Faks:

0212 356 20 03

e-mail:

info@gripin.com

Üretim Yeri: Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.

Adres:

Acıbadem Köftüncü Sokak No:1

Kadıköy / İstanbul

Telefon:

0216 326 69 65

Faks:

0216 340 13 77

Bu kullanma talimatı tarihinde

onaylanmıştır.