GRIPAMOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GRIPAMOL TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GRIPAMOL TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828010418
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

GRİPAMOLtablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet 325 mgparasetamol,2 mgklorfeniraminmaleat, 30 mg

psödoefedrinhidroklorür, 15 mgDekstrometorfanhidrobromür

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,mikrokristalselüloz, laktoz(anhidr),kroskarmeloz

sodyum,kolloidalsilikondioksit,magnezyumstearatiçerir.

BuKullanmaTalimatında:

1.GRİPAMOLnedirveneiçinkullanılır?

2.GRİPAMOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.GRİPAMOLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.GRİPAMOL’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.GRİPAMOLnedirveneiçinkullanılır?

GRİPAMOLiçerisinde 30adetbeyazrenklitabletbulunur.

GRİPAMOL,birağrıkesiciveateşdüşürücü(parasetamol),birantihistaminik

(klorfeniraminmaleat)vemukozanınşişkinliğiniazaltaraktıkanıklıklarıgiderenbir

dekonjestan(psödoefedrinhidroklorür)vebiröksürükbaskılayıcı(dekstrometorfan

hidrobromür)olmaküzeredörtetkinmaddeiçerenkombinebirilaçtır.

GRİPAMOLgripvesoğukalgınlığıgibidurumlardaortayaçıkan;ateş,burun

tıkanıklığı,öksürük,kırıklıkhaliveadaleağrıları,genizdekaşıntıgibibelirtileri

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişiselolarak siziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2.GRİPAMOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

GRİPAMOL’üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

GRİPAMOLiçerisindekietkinmaddeler,yardımcımaddelerveyadiğeradrenerjik

ilaçlarınherhangibirinekarşıalerjinizvarsa,

12yaşındanküçükçocuklarda

Şiddetlikaraciğeryetmezliğiniz(Child-Pughkategorisi>9)veya

böbrekyetmezliğinizvarsa,

Şiddetliyüksektansiyonveyahızlıkalpatışının(taşikardi)eşlikettiğibirhastalığınız

varsa,

Şiddetlikoronerarter(kalbibesleyendamar)hastalığınızvarsa,

Monoaminoksidazinhibitörleri(depresyontedavisindekullanılanilaçlar)iletedavi

görüyorsanız,veyabuilaçlarlagördüğünüztedavininkesilmesinitakibenhenüz2

haftageçmediyse,

Eğerbuilaçlarıkullanıyorsanız:Bazıantidepresanlar,gözveyabağırsak

bozukluklarınıntedavisindekullanılanatropin,alfavebetablokörleriçerebilen

yüksektansiyonilaçları,kantoplanmasıveastımtedavisindekullanılanilaçlar,iştah

baskılayıcılar,duygudurumbozukluklarıtedavisindekullanılanmoklobemid,migren

tedavisindekullanılanergotaminveyametiserjit,doğumsırasındarahim

kasılmalarınayardımcıolan oksitosin.

İdraraçıkmasonrası,mesanedebir miktaridrarınkaldığı,prostatadenomu

denilenrahatsızlığınızvarsa,

Mesaneyadabağırsaklarınızdatıkanıklıkvarsa,

Midenizdedaralmayaneden olanpeptikülserinizvarsa,

Astımdahilolmaküzereherhangibirakciğerhastalığınızvarsa,

Yüksektansiyoniçinguanetidinvetüreviilaçlarkullanıyorsanız,

Göztansiyonunuz(glokom)varsa,

Sara(Epilepsi)hastasıysanız.

GRİPAMOL’üaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Parasetamolüilkkezkullanıyorsanızveyadahaöncekullanımhikayenizvarsa,

kullanımınilkdozundaveyatekrarlayandozlarındaderidekızarıklık,döküntüveyabir

derireaksiyonuoluşabilmektedir.Budurumdadoktorileirtibatageçilerekilacın

kullanımınınbırakılmasıvealternatifbirtedaviyegeçilmesigerekmektedir.

Parasetamolilederireaksiyonugözlenenkişibirdahabuilacıveyaparasetamol

içerenbaşkabirilacıkullanmamalıdır.Budurum,ciddiveölümlesonuçlanabilen

Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikve

kızarıklıklaseyredeniltihap),toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolu

kabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)veakutgeneralizeekzantematözpüstüloz

(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülüiçicerahatdoluküçükkabarcıklar)

dahilciltreaksiyonlarınanedenolabilmektedir.

Aneminiz(kansızlık)varsa,

Kemikiliğinizdeişlevbozukluğuvarsa,

Astım,uzunsüredevamedennezle,uzunsüredevamedenkurdeşen

veantienflamatuvarilaçlarakarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

Parasetamol,psödoefedrinHCl,dekstrometorfanhidrobromürveyaklorfeniramin

maleatiçerenbaşkabirilaçkullanıyorsanız,

Alkolalıyorsanızgünlük6tablettendahayüksekdozalmamalısınız.

Karaciğerenzimlerindeyükselmevegelipgeçicisarılıklakarakterizekalıtsalbir

hastalıkolan Gilbertsendromunuzvarsa.

Kalpritimbozukluğunuzvekalpdamarhastalığınızvarsa,

Şekerhastalığınız(Diabetesmellitus)varsa,

Karaciğerveyaböbrekişlevlerinizdebozuklukvarsa,

Fazlaçalışantiroidinizveyatiroidfonksiyonbozukluğunuzvarsa,

Feokromositomaolanhastalarda(böbreküstübezlerindeoluşanbirtümörolup,

adrenalinmiktarındaartışasebepolabilmektedir.),

DahaöncesizeuzamışQTsendromu(kalpteciddiritimbozukluğuveaniölümlereyol

açabilenbirdurum)veTorsadesdePointestanısı(yaşamıtehditedendüzensizkalp

ritmi)konduysaveyabuhastalıklarınsizdeolduğundanşüpheleniliyorsa,

60yaşüzerindeyseniz,

Serebralaterosklerozhastasıysanız

İdiyopatikortostatikhipotansiyon(nedenibilinmeyen,ayağakalkar

kalkmaz

tansiyonunuzundüşmesi)durumunda

Depresyon,psikiyatrikyadaduygusalbozukluklarmevcutsayadaParkinson

tedavisindekullanılanmonoaminoksidazinhibitörü(MAOI)birilaçkullanıyoryada

son 2haftaiçindekullanılmışsanız,

Akciğerhastalığınızvarsa,

AmeliyatdurumundaGRİPAMOLkullanımdankaçınılmalıdır.

GRİPAMOL’ünetkinmaddelerindenparasetamolakut(kısasürede)yüksekdozda

alındığındaciddikaraciğertoksisitesine(zehirlenmesine)nedenolur.Erişkinlerde

kronik(uzunsürelivetekrarlayarak)günlükdozlardaalındığındakaraciğerhasarına

nedenolabilir.

Alkolikkaraciğerhastalarındadikkatlikullanılmalıdır.

GRİPAMOL’ükullanımısırasındaçarpıntıyadakalpatışınınhızlanmasıgelişirse,

tedavidurdurulmalıdır.

GRİPAMOL’üönerilendendahauzunyadadahakısasürelikullanmayınız.

.

3 –5 güniçindeyenibelirtilerinoluşmasıyadaağrınınve/veyaateşinazalmaması

halinde,ilacınızıkullanmayasonvererekdoktorunuzadanışınız.

Seyrekolarakpsödoefedrindahilolmaküzeresempatiksistemiuyaranilaçlarlabeynin

arkabölümündeiyileşebilenbeyindokusuharabiyeti(posteriorgeridönüşlüensefalopati

(PRES))vebeyindamarlarındaiyileşebilendaralma(geridönüşlüserebral

vazokonstriksiyonsendromu(RCVS))bildirilmiştir.Bildirilensemptomlaranibaşlangıçlı

şiddetlibaşağrısı,bulantı,kusmavegörmebozukluğudur.Olgularınçoğuuyguntedavi

ilebirkaçgündedüzelmiştir.PRES/RCVSbelirtivesemptomlarıgelişmesihalinde

psödoefedrinhemenkesilmelidir.

Eğeraşağıdakidurumlardanherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzadanışınız:

Sürekliöksürükveyaastımyadakronikbronşitgibinefesproblemlerinizvarsa,

Çokfazlabalgamoluşumu sözkonusuysa.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

GRİPAMOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

BesinlerGRİPAMOL’ünemilimhızınıazaltabilir.

Alkolleveyaalkoliçerenyiyecekveiçeceklerle(örn.bazıilaçlar)birliktekullanılırsa

karaciğerhasarınanedenolabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizyadahamilekalmayıplanlıyorsanızdoktorunuzamutlakasöyleyiniz.

DoktorunuzaksinisöylemedikçeGRİPAMOL’ühamileliktekullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzayadaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuzaksinisöylemedikçe,GRİPAMOL'üemzirmedönemindekullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

GRİPAMOLuyuşukluğa,bazıhastalardaisebaşdönmesiveyauyuklamayaneden

olabilir.Bunedenlearaçvemakinekullanılacaksadikkatliolunmasıgerekir.

GRİPAMOL’üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

GRİPAMOLlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktortarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(hassasiyet)olduğusöylenmişsebutıbbiürünükullanmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

GRİPAMOLherbirtablette1mmol(23mg)’dandahaazsodyum(0.075mg,0.003

mmol) ihtivaeder.Bunedenlesodyumabağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğer;

Monoaminoksidazinhibitörleri(depresyonönleyiciilaçlar),

Propranololgibibetablokörler(kalpvetansiyonilaçları),

Furazolidon,linezolit(mikropöldürücübirilaçlar),

Prokarbazin(kanserilacı),

Fluoksetin(depresyonilacı),

Penisilin(antibiyotik),

Tetrasiklin(antibiyotik),

Salisilatlar(ağrıkesiciveateşdüşürücüilaçgrubu),

Yüksekorandasodyumvepotasyumiyodüriçerenilaçlar,

Kinidin(Kalpatımdüzensizliğiilacı),

Parkinsonhastalığıiçinalınanreçeteliilaçlar,

Amiodaron(Kalpatımdüzensizliğiilacı),

Siklopropan,Halotanvb.halojenlianestezikmaddeler,

Mideboşalmasındagecikmeyaratanilaçlar(Örn:Propantelinvb.),

Mideboşalmasınıhızlandıranilaçlar(Örn:Metoklopramidgibi),

Karaciğerenzimleriniuyaranilaçlar(Örn:Bazıuykuilaçları,sarahastalığında

kullanılanbazıilaçlargibi),

Antibiyotikolarakkullanılankloramfenikol,

Varfarinvekumarintüreviantikoagülanlar(Kanpıhtılaşmasınıengelleyenilaçlar),

Zidovudin(ÇocukveerişkinlerdegörülenHIVenfeksiyonlarının(AIDS)tedavive

önlenmesindekullanılanbirilaç,

Domperidon(Bulantı-kusmatedavisindekullanılır),

Alkol,

Antidepresanilaçlar(Ruhsalçöküntütedavisindekullanılanbazıilaçlar),

Sakinleştirici(sedatifler,trankilizanlar)ilaçlarkullanıyorsanızdoktorunuzumutlaka

bilgilendiriniz.

GRİPAMOL'üburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(Örn.

amitriptilin,nortriptilin,imipraminvedesipramin),iştahkesiciilaçlarvebazısinirsistemi

uyarıcıilaçlarveyaMAOI’leri(Monoaminooksidazinhibitörleri:Moklobemidgibi)ile

beraberkullanılmasıbazentansiyonyükselmesinenedenolabilir.İlacınpsödoefedrin

içermesindendolayı,bretilyum,betanidin,guanitidin,debrizokin,metildopavealfa-ve

beta-adrenerjikblokörilaçlargibitansiyonudüşürenilaçlarınetkisinikısmentersine

çevirebilir.

Kardiyakglikozidlerle(kalpyetmezliğindekullanılır)birliktekullanımkalpritmi

bozukluğuriskiniartırır.

Ergotalkaloidleri(ergotaminvemetiserjit;migrentedavisindekullanılır)ile

birliktekullanılmasıyanetkiriskiniartırır.

Doğumukolaylaştırmakiçinkullanılanoksitosinilebirliktehipertansiyonriskini

artırır.

GRİPAMOLsarahastalığındakullanılanfenitoinadlıilacınmetabolizmasınıinhibe

eder,bu nedenlefenitointoksisitesinenedenolabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.GRİPAMOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Hekimtarafındanbaşkaşekilönerilmemişise12yaşüzeribüyükçocuklarveyetişkinlerde

günde3–4kez1–2tablet.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmedenyeterlimiktardasıvı,örneğinbirbardaksu ileyutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:12yaşveüzeriçocuklardayetişkinlerereçetelenendozda

uygulamayapabilir.12 yaş üstüçocuklarda7gündenfazlakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanım:Sağlıklı,hareketliyaşlılardanormalyetişkindozuuygundurfakat

herhangibirhastalığıneşlikettiğidurumlardadozvedozlamasıklığıuygunbirşekilde

doktorunuztarafındanazaltılmalıdır.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/karaciğeryetmezliği:Karaciğerveböbrekyetmezliğinizvarsadoktorunuza

bildiriniz.

İleriderecedekaraciğerveyaböbrekyetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.

EğerGRİPAMOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise

doktorunuzveyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaGRİPAMOLkullandıysanız:

Dozaşımıdurumlarındasolgunluk,iştahsızlık,bulantıvekusmagörülenbaşlıca

belirtilerdir,ancakbazıdurumlardasaatlercebelirtigörülmeyebilir.Bunedenleaşırıdoz

veyakazaylailaçalmadurumlarındaderhaldoktorunuzahaberverinizveyahastaneye

başvurunuz.Akut(kısasürede)yüksekdozalındığındakaraciğerzehirlenmesineyol

açabilir.Aşırıdozunzararıalkolikkaraciğerhastalarındadahayüksektir.Parasetamoldoz

aşımıhementedaviedilmelidir.

Dozaşımındaheyecan,huzursuzluk,halüsinasyon,yüksektansiyonvekalpritim

bozukluğugibimerkezisinirsistemivekardiyovaskülersistemsemptomlarıortaya

çıkabilir.Şiddetliolgulardapsikoz(birtürruhsalbozukluk),havale,komaveaniyükselen

kanbasıncıgelişebilir.Potasyumunhücredışındanhücreiçinekaymasınedeniyleserum

potasyumdüzeyidüşebilir.Dozaşımındasakinlik,merkezisinirsistemininparadoksal

uyarılması,toksikpsikozis(duygudurumbozukluğu),nöbet,apne(solunumungeçici

olarakdurması),konvülsiyonlar(istemliolarakçalışankasların,istemdışıkasılması),

antikolinerjiketkiler(bulanıkgörme,ağızkuruluğu,idrartutulması,kabızlık),distonik

reaksiyonlar(istemdışı,güçlükaskasılmalarıvepostürbozukluğu),vearitmi(kalp

atışındaanormallik)dahilkardiyovaskülerkollaps(damarlarıngenişleyipburada

kanıntoplanmasıylaoluşanağırbirçöküntütablosu)meydanagelebilir.

GRİPAMOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

GRİPAMOL’ükullanmayıunutursanız:

EğerGRİPAMOL’ünbirdozunualmayıunutursanız,hatırladığınızandadozualınızve6

saatsonragerekiyorsa(doktorunuzunönerisidoğrultusunda)dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdoz almayınız.

GRİPAMOLiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

DoktorunuzGRİPAMOLiletedavinizin nekadarsüreceğinisizebildirecektir.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GRİPAMOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaGRİPAMOL’ükullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deridöküntüleri,kaşıntı,ürtiker(kurdeşen),gibialerjikciltreaksiyonları

Alerjiködemveanjiyoödem(alerjisonucuyüzveboğazdaşişme),

Akutgeneralizeeksantematözpüstülozis(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygın

döküntülü içicerahatdoluküçükkabarcıklar),

Eritemamultiforme(geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantele

benzerkızarıklıkoluşturan,aşırıduyarlılıkdurumu),

Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyredeniltihap),

Fatalsonuçlardahiltoksikepidermalnekroliz(ölümcülsonuçlardahilderideiçisıvı

dolukabarcıklarlaseyredenciddibir hastalık),

Kalpteritimbozukluğu(aritmi),

Kalbibesleyendamarlardatıkanma (iskemikkalphastalığı),

Karaciğerişlevbozuklukları

Aşırıduyarlılık

Varsanı,gerçekteolmayanşeylerigörmekveyaduymak(halüsinasyonlar),

Kanbasıncıyükselmesi(hipertansiyon)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardansizdemevcutise,sizin

GRİPAMOL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Yanetkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdakişekildesıralanmıştır.

Çokyaygın:10 hastanınenaz1 indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az,fakat100 hastanın birindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100 hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek:10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiveriler iletahminedilemiyor.

Yaygın:

Sinirlilik,

Uykubozukluğu,

Bulantı,

Kusma,

Sersemlik,

Ağızkuruluğu,

Başdönmesi,başağrısı

Yaygınolmayan:

Deridöküntüsü,kaşıntı,egzema,alerjiködem,yüzde,dildeveboğazda

şişlik(anjiyoödem),yaygınakıntılıdöküntüler(akutgeneralizeekzantematöz

püstülozis),el,yüzveayaktadantelebenzerkızarıklıkoluşturan,aşırıduyarlılık

(eritemamultiforme)

Yorgunluk

Telaşhali

Böbreklerdeyetmezliğeyolaçabilenböbrekhasarı(papilernekroz)

Dizüri(idraryaparkenağrı)

Erkekhastalardaürinerretansiyon(öncedenmevcutbirprostatikbüyümebu

durumuhazırlayıcıbirfaktörolabilir)

Huzursuzluk

Mideağrısıgibimide-bağırsakrahatsızlıkları

Seyrek:

Kanpulcuğusayısındaazalma(trombositopeni),akyuvarsayısındaazalma

(lökopeni),kanhücrelerindeazalma(pansitopeni),anemi(kansızlık),hemolitik

anemi,diğerkandiskrazileri(kanbileşenlerininyapı,işlevveyakalitesinde

anormallik)

Anoreksi(iştahsızlık)

El,ayak,yüzvedudaklarınşişmesiyadaözellikleboğazdanefesdarlığınayol

açacakşekildeşişmesi(anaflaktik sok)

Akciğerdenefesdarlığınayolaçacakastımbenzeribelirtiler(bronkospazm),

bronşialsekresyondakalınlaşma

Bulantı,kusma,ishal, karınağrısı,hazımsızlık

Karaciğerhasarı,sarılıkdahilhepatit(karaciğeriltihabı)

Kalpatımınınhızlanması(taşikardi)

Yüksektansiyon(hipertansiyon)veyadüşüktansiyon(hipotansiyon)

Kalpritmbozuklukları, kalpçarpıntısı

Depresyon,iritabilite,kabuslar

Halüsinasyon(özellikleçocuklarda)dahilmerkezisinirsistemi(MSS)

uyarımbelirtileri,konsantreolamama,başdönmesi

Bulanıkgörme

Kulakçınlaması

İritasyonluveyairitasyonsuzderidöküntüleri

Alerjikdermatit(egzama)

Deridöküntüsü,kaşıntı,egzama,alerjiködem,yüzde,dildeveboğazda

şişlik(anjiyoödem),yaygınakıntılıdöküntüler(akutgeneralizeeksantematöz

püstülozis),el,yüzveayaktadantelebenzerkızarıklıkoluşturan,aşırıduyarlılık

(eritemamultiforme)

Stevens-Johnsonsendromu(ciltvemukozazarınınilaçveyaenfeksiyonakarşı

ciddişekildereaksiyongösterdiğibirrahatsızlıktır)

Toksikepidermalnekroliz(Lyellsendromu)(ilaçveçeşitlienfeksiyonlara

bağlıgelişebilenderihastalığı)

Halsizlik,göğüssıkışması

Kaszayıflığıvetitremesi

Çokseyrek:

Serotoninsendromu(belirtileri:şuurdeğişikliği,uykusuzluk,kasseğirmesi,

hiperrefleksi(dizkapağınınatması),terleme,titreme,sallantıveyüksektansiyon),

alerjikreaksiyonlar(döküntü,kurdeşen,ciltteödem)

Bilinmiyor:

Merkezisinirsistemindeuyarılma,başdönmesi,uykuhali(somnolans)ve

beyinde iltihaplanma (ensefalopati)

Hafifsersemliktenderinuykuyakadardeğişensedasyon,başağrısı,

çocuklardaparadoksikaleksitasyon(vücut/organlarınuyarılması),yaşlılarda

konfüzyonelpsikoz(bilinçbulanıklığıylaseyredensinirselbozukluk)

İritabilite(uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolma durumu)

Anksiyete (kaygı,endişe)

Başağrısı

Ağızkuruluğu

Eksfoliyatifdermatit(deridekızarıklıkvepullanma)dahilalerjikreaksiyonlar,

ışığaduyarlılık, derireaksiyonları,ürtiker

Kasseğirmesiveinkoordinasyonu(kaslardadüzensizhareketler)

Ürinerretansiyon(idraryapamama)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarak

doğrudanyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerek

kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı

sağlamışolacaksınız.

5.GRİPAMOL’ünsaklanması:

GRİPAMOL’üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

Caltındakiodasıcaklığındaveambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraGRİPAMOL’ükullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajında

bozukluklar fark ederseniz GRİPAMOL’ü

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

MahmutbeyMah. KuğuSok. No:18

Bağcılar/İstanbul

Üretimyeri:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

Kapaklı/Tekirdağ

Bukullanmatalimatı()tarihindeonaylanmıştır.