GRATRYL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GRATRYL 3 MG/3 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GRATRYL 3 MG/3 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • granisetron

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699742750056
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-10-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

GRATRYL 3 mg/3 mL i.v. infüzyon için çözelti içeren ampul

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 ampul, 3 mL izotonik tuz çözeltisi içinde 3 mg granisetrona eşdeğer granisetron hidroklorür

içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür 27 mg,

Sodyum hidroksit (pH ayarlamak için)

Yardımcı maddeler için 6.l.’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyon için çözelti.

Renksiz veya hafif sarı renkli, berrak çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

GRATRYL yetişkinlerde;

Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan akut bulantı ve kusmanın

önlenmesi ve tedavisinde,

Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

GRATRYL kemoterapi ve radyoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan gecikmiş bulantı ve

kusmanın önlenmesinde endikedir.

GRATRYL 2 yaş ve üzeri çocuklarda kemoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan akut bulantı ve

kusmanın önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı bulantı ve kusma

Önleme (akut ve gecikmiş bulantı):

1-3 mg (10-40 mikrogram/kg) GRATRYL dozu kemoterapiye başlamadan önce yavaş i.v.

enjeksiyon olarak veya infüzyon sıvısında sulandırılarak kemoterapiye başlamadan 5 dakika

önce uygulanmalıdır. Solüsyon mg başına 5 mL'ye seyreltilmelidir.

Tedavi (akut bulantı):

1-3 mg (10-40 mikrogram/kg) GRATRYL dozu yavaş i.v. enjeksiyon olarak veya infüzyon

sıvısında sulandırılarak 5 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır. Solüsyon mg başına 5 mL'ye

seyreltilmelidir. Ek GRATRYL tedavi edici dozları, gerekli ise en az 10 dakikalık aralarla

uygulanabilir.

Maksimum günlük doz: 24 saatlik bir süre içinde, 3 mg GRATRYL infüzyonları 3 kereye

kadar uygulanabilir. 24 saatlik süre içinde uygulanan maksimum GRATRYL dozu, 9 mg'ı

aşmamalıdır.

Adrenokortikal steroid ile kombinasyon:

Parenteral

olarak

uygulanan

granisetronun

etkinliği,

ilave

adrenokortikal

steroid

intravenöz dozu ile artırılabilir (örneğin sitostatik tedavinin başlangıcından önce uygulanan 8-

20 mg deksametazon veya kemoterapi başlangıcından önce ya da kemoterapi bitiminden

hemen sonra uygulanan 250 mg metil prednizolon).

Pediyatrik popülasyon:

GRATRYL’in 2 yaş ve üzeri çocuklarda güvenliliği ve etkililiği, kemoterapi kaynaklı akut

bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisi (kontrolü) ile kemoterapi kaynaklı gecikmiş

bulantı ve kusmanın önlenmesinde anlaşılmıştır.

10-40 mikrogram/kg vücut ağırlığına eşdeğer (toplam 3 mg'a kadar) tek bir doz, kemoterapi

öncesinde 10-30 mL infüzyon sıvısı içinde sulandırılıp, 5 dakika süreyle intravenöz infüzyon

olarak uygulanmalıdır.

doz,

saatlik

zaman

zarfında

uygulanabilir.

doz,

infüzyon

uygulamasından en az 10 dakika sonra verilmelidir.

Postoperatif bulantı ve kusma:

1 mg (10 mikrogram/kg) GRATRYL dozu yavaş i.v. enjeksiyon olarak uygulanmalıdır. 24

saatlik süre içinde uygulanan maksimum GRATRYL dozu, 3 mg'ı aşmamalıdır.

Postoperatif

bulantı

kusmanın

önlenmesi

için,

GRATRYL

uygulaması

anestezinin

başlamasından önce tamamlanmalıdır.

Uygulama şekli:

Uygulama yavaş i.v. enjeksiyon (30 saniyede) şeklinde veya 20 ila 50 mL infüzyon sıvısında

sulandırılarak 5 dakikalık bir sürede uygulanan i.v. infüzyon şeklinde olabilir.

Yetişkinler: Uygun doz toplam hacmi 20 ile 50 mL olacak şekilde, aşağıdaki infüzyon

sıvılarından biriyle sulandırılır:

% 0.9 a/h enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi B.P. veya % 5 a/h enjeksiyonluk dekstroz

çözeltisi B.P. (infüzyon için). Diğer seyrelticilerle kullanılmamalıdır.

Çocuklar: Uygun doz, infüzyon sıvısı (yetişkinlerde olduğu gibi) içinde toplam hacmi 10 ile

30 ml olacak şekilde sulandırılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel bir önlem alınması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer hastalığı olan hastalarda advers olay görülme sıklığında

artış görüldüğüne dair kanıt bulunmamaktadır. Granisetronun kinetiklerine dayanarak, doz

ayarlaması gerekli değilken, GRATRYL bu hasta grubunda dikkatli olarak kullanılmalıdır

(Bkz. Bölüm 5.2. Farmakokinetik özellikler)

Pediyatrik popülasyon:

Mevcut veriler bölüm 5.1. farmakodinamik özelliklerde verilmiştir,

ancak dozlama için herhangi bir öneride bulunulamaz. Çocuklarda postoperatif bulantı ve

kusmanın önlenmesi ve tedavisinde GRATRYL kullanımını önermek için yeterli klinik kanıt

bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda özel bir önlem alınması gerekmez.

4.3. Kontrendikasyonlar

Granisetron veya diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu

bilinen hastalarda kullanımı kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

GRATRYL barsak hareketlerini azaltabileceğinden, subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri

olan hastalar, GRATRYL uygulamasını takiben izlenmelidir.

Diğer 5-HT

antagonisti ile olduğu gibi, GRATRYL kullanan hastalarda EKG değerlerinde

QT uzamasını da içeren değişiklikler rapor edilmiştir. Bu değişiklikler önceden aritmisi veya

kardiyak ileti bozuklukları olan hastalarda klinik sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle,

kardiyotoksik kemoterapi alan ve/veya eş zamanlı elektrolit anormallikleri olan kardiyak

komorbiditeli hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes'e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya

şüpheli

konjenital

uzamış

sendromu

veya

Torsades

Pointes

hastalarında

kullanılmamalıdır.

5-HT

antagonistleri

(örneğin

dolasetron,

ondansetron)

arasında

çapraz

duyarlılık

bildirilmiştir.

antagonistlerinin

başına,

veya

çoğunlukla

diğer

serotonerjik

ilaçlarla

(seçici

serotonin geri alım inhibitörleri – selective serotonin reuptake inhibitors: SSRI –, serotonin

noradrenalin geri alım inhibitörleri – serotonin noradrenaline reuptake inhibitors: SNRI –

dahil)

kombinasyon

halinde

kullanımında

serotonin

sendromu

raporlanmıştır.

Serotonin

sendromu

benzeri

semptomları

olan

hastalarda,

uygun

gözlemin

yapılması

tavsiye

edilmektedir.

Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum

içermediği kabul edilebilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Fenobarbital ile hepatik enzim indüksiyonu, granisetronun total plazma klerensinde yaklaşık

dörtte birlik bir artışa neden olur.

Sağlıklı gönüllüler ile yapılan çalışmalarda, granisetron ile benzodiazepinler (lorazepam),

nöroleptikler (haloperidol) ve antiülser ilaçlar (simetidin) arasında etkileşim olduğuna dair

herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ek olarak, granisetron emetojenik kanser kemoterapileri

ile herhangi bir ilaç etkileşimi göstermemiştir.

Narkoz verilen hastalarda spesifik ilaç etkileşmesi çalışmaları yapılmamıştır.

Diğer 5-HT

antagonistlerde olduğu gibi, granisetron kullanan hastalarda EKG değerlerinde

QT uzamasını da içeren değişiklikler rapor edilmiştir. Bu değişiklikler QT aralığını uzattığı

ve/veya aritmojenik olduğu bilinen ilaçlarla aynı zamanda tedavi edilen hastalarda klinik

sonuçlara sebep olabilir (

Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Serotonerjik ilaçlar (örneğin SSRI ve SNRI’ler) : 5HT

antagonistleri ve diğer serotonerjik

ilaçlarla (SSRI ve SNRI’ler dahil) eş zamanlı kullanımı takiben serotonin sendromu vakaları

raporlanmıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip

etkilemediği bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Granisetron için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin limitli klinik veri mevcuttur.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da

doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu

göstermemektedir. GRATRYL gebelik sırasında, sadece anneye sağlayacağı faydalar fetusun

maruz kalacağı potansiyel riski karşıladığı takdirde kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

GRATRYL’in veya metabolitlerinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedbir

olarak, GRATRYL’in emzirme sırasında kullanılması önerilmemelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Farelerde yapılan çalışmalarda, üreme performansı veya fertilite üzerine herhangi bir zararlı

etki gözlenmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

GRATRYL’in

araç

makine

kullanımı

üzerine

etkisini

gösteren

herhangi

veri

bulunmamaktadır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti:

Granisetron kullanımı sırasında en sık rapor edilen advers reaksiyonlar, geçici olabilen baş

ağrısı ve konstipasyondur. Granisetron kullanımı sırasında QT uzamasını da içeren EKG

değişiklikleri rapor edilmiştir (

Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve Bölüm

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Aşağıda granisetron ve diğer 5-HT

antagonistleri ile ilişkili olarak, klinik çalışmalardan ve

pazarlama sonrası verilerden elde edilen advers reaksiyonlar listelenmektedir.

Granisetron kullanımına bağlı istenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ile <1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ile <1/100);

seyrek

(≥1/10.000

<1/1.000);

çok

seyrek

(<1/10.000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Yaygın olmayan: Anafilaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, ürtiker

Psikiyatrik hastalıklar:

Yaygın: İnsomnia

Sinir sistemi hastalıkları:

Çok yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Ekstrapiramidal reaksiyonlar, Serotonin sendromu (Bakınız Bölüm 4.4 ve

Bölüm 4.5)

Kardiyak hastalıklar:

Yaygın olmayan: QT uzaması

Gastrointestinal hastalıklar:

Çok yaygın: Konstipasyon

Yaygın: Diyare

Hepato-bilier hastalıklar:

Yaygın: Karaciğer transaminazlarında artışlar*

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın olmayan: Döküntü

* Karşılaştırıcı tedavi alan hastalarda benzer sıklıkta görülmüştür.

Diğer 5-HT

antagonistler ile olduğu gibi, granisetron kullanan hastalarda EKG değerlerinde

QT uzamasını da içeren değişiklikler rapor edilmiştir (

Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarıları

ve önlemleri ve Bölüm 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Kytril

diğer

serotonerjik

ilaçların

zamanlı

kullanımını

takiben,

diğer

5HT3

antagonistleriyle olduğu gibi, serotonin sendromu vakaları (bozulmuş mental durum, otonom

disfonksiyon ve nöromuskuler anormallikler) raporlanmıştır.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır. Raporlanma yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

GRATRYL

için

spesifik

antidot

yoktur.

aşımı

halinde,

semptomatik

tedavi

uygulanmalıdır.

38.5

mg'a

kadar

aşırı

dozda

granisetron

enjeksiyon

şeklinde

uygulanması sonucu yalnızca hafif bir baş ağrısı bildirilmiştir, bunun haricinde sekel rapor

edilmemiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farrnakoterapötik grubu: Antiemetikler ve Bulantıya Karşı Kullanılan ilaçlar, Serotonin

(5-HT

) Antagonistleri

ATC kodu: A04AA02

Nörolojik mekanizmalar, seratonine bağlı bulantı ve kusma

Serotonin,

kemoterapi

veya

radyoterapi

sonrasında

kusmaya

neden

olan

temel

nörotransmitterdir. 5-HT

reseptörleri üç bölgede bulunurlar: Gastrointestinal sistemde vagal

sinir terminallerinde,

area postremada

bulunan kemoreseptör triger zon'da ve beyinsapındaki

kusma merkezinin

tractus solitarius

çekirdeğinde (

nucleus tractus solitarius

). Kemoreseptör

triger zon, dördüncü ventrikülün kaudal ucunda (

area postrema

) bulunmaktadır. Bu yapı kan-

beyin bariyerinden yoksundur ve hem sistemik sirkülasyonda hem de serebrospinal sıvıdaki

emetik ajanları saptar. Kusma merkezi, beyinsapı meduller yapılarında bulunmaktadır. Kusma

merkezi,

majör

uyarıları

kemoreseptör

triger

zonundan,

vagal

sempatik

uyarıları

barsaklardan alır.

Radyasyon veya katatoksik maddelere maruziyet sonrası, üzerlerinde 5-HT

reseptörlerinin

bulunduğu vagal afferent nöronlara komşu olan ince barsak mukozasındaki enterokromafin

hücrelerinden, serotonin (5-HT) salgılanır. Salgılanan serotonin 5-HT

reseptörleri aracılığıyla

vagal nöronları aktive eder, bu da

area postremadaki

kemoreseptör triger zonun aracı olduğu

şiddetli bir emetik cevaba neden olur.

Etki mekanizması

GRATRYL potent bir antiemetiktir ve 5-HT

reseptörlerinin oldukça selektif antagonistidir.

Radyoligand bağlama çalışmaları granisetronun diğer 5-HT ve dopamin D

tipi reseptörler de

dahil olmak üzere diğer reseptörlere bağlanma affinitesinin önemsiz olduğunu göstermiştir.

Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı bulantı ve kusma:

İ.v.

olarak

uygulanan

granisetronun

yetişkinlerde

2-16

yaş

arası

çocuklarda

kanser

kemoterapisine bağlı bulantı ve kusmayı önlediği gösterilmiştir.

Postoperatif bulantı ve kusma:

İ.v. olarak uygulanan granisetronun yetişkinlerde postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi

ve tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir.

Granisetronun farrnakolojik özellikleri:

Nörotropik ve aktivitesi P450-sitokrom üzerine olan diğer etkin maddelerle etkileşimi rapor

edilmiştir (

Bkz.

Bölüm 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İn

vitro

çalışmalarda

sitokrom

P450

grubunun

(bazı

temel

narkotik

ajanların

metabolizmasında

oynayan),

granisetron

değişikliğe

uğramadığı

gösterilmiştir.

Ketokonazol'ün

in vitro

ortamda granisetronun halka oksidasyonunu inhibe ettiği gösterilmiş

olsa da, bu olay klinik olarak ilişkili kabul edilmemektedir.

5-HT

reseptör antagonistleri ile QT uzaması gözlenmiş olsa da (

Bkz. Bölüm 4.4. Özel

kullanım uyarıları ve önlemleri

), bu etki sağlıklı gönüllülerde klinik önem oluşturmayacak

sıklık ve büyüklüktedir. Bununla birlikte hastalar, QT uzamasına neden olan ilaçlarla eş

zamanlı

olarak

tedavi

edildiklerinde

EKG'nin

klinik

anormalliklerin

gözlemlenmesi önerilmektedir (

Bkz.

Bölüm 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer

etkileşim şekilleri

Pediyatrik kullanım:

Granisetronun klinik uygulaması, 2-16 yaş arası elektif cerrahi geçiren 157 çocuk üzerinde,

prospektif, çok merkezli, randomize, çift kör paralel grup çalışmasında,

Candiotti ve ark

tarafından

rapor

edilmiştir.

Cerrahiden

sonraki

saat

boyunca

hastaların

çoğunda

postoperatif bulantı ve kusmanın kontrol altına alındığı gözlemlenmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Oral uygulamanın farmakokinetikleri yetişkinlerde önerilen dozun 2.5 katına kadar lineerdir.

Kapsamlı doz belirleme çalışmalarına göre, antiernetik etkililik granisetronun uygulanan

dozlarıyla veya plazma konsantrasyonlarıyla ilişkili değildir.

Granisetronun başlangıç profilaktik dozunda 4 katlık bir artış, tedaviye cevap veren hasta

oranı veya semptomların kontrol altına alınma süresi bakımından farklılık yaratmamıştır.

Emilim: Geçerli değil.

Dağılım: Granisetron yaklaşık ortalama 3 L/kg'lık bir dağılım hacmi ile geniş oranda dağılır.

Plazma proteinlerine yaklaşık %65 oranında bağlanır.

Biyotransformasyon: Granisetron öncelikli olarak, konjugasyonla takip edilen oksidasyonla

karaciğerde metabolize olur. Majör bileşikler 7-OH-granisetron ile bunun sülfat ve glukuronat

konjugatlarıdır.

7-OH-

granisetron

indazolin

N-desmetil

granisetron

antiernetik

özellikler gözlemlense de, bunların granisetron insanlardaki farmakolojik aktivitesine anlamlı

ölçüde katkıda bulunması beklenmez.

In

vitro

karaciğer

mikrozornal

çalışmaları

granisetron

majör

metabolizma

yolunun

ketokonazol tarafından inhibe edildiğini göstermiştir, bu da metabolizmanın sitokrom P4503A

alt grubu aracılığıyla olduğuna işaret etmektedir (

Bkz.

Bölüm 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile

etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Eliminasyon: Eliminasyon başlıca karaciğer yoluyla olur. İdrarla atılan metabolitlerin doza

göre oranı % 47 iken değişmemiş granisetron oranı % 12'dir. Kalanı feçesle metabolitleri

halinde atılır. Ortalama plazma yarılanma ömrü oral ve i.v. yollarla verildiğinde hastalarda

yaklaşık 9 saattir ve kişiler arası farklılıklar gösterebilir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği: Ağır böbrek yetmezliği olan hastalardan elde edilen veriler, tek bir

intravenöz

dozdan

sonraki

farmakokinetik

parametrelerin

sağlıklı

insanlardakine

yakın

olduğunu göstermiştir.

Karaciğer yetmezliği: Neoplastik karaciğer tutulumu nedeniyle karaciğer yetmezliği bulunan

hastalarda, bir i.v. dozun toplam plazma klerensi, karaciğer tutulumu olmayan hastalara göre

yaklaşık yarıya inmiştir. Bu değişikliğe rağmen, doz ayarlaması gerekli değildir.

Geriyatrik popülasyon: Yaşlı hastalarda, tek bir i.v. dozdan sonra farmakokinetik parametreler

yaşlı olmayan hastalar için bulunan aralık içindedir.

Pediyatrik popülasyon: Çocuk hastalarda, tek bir intravenöz dozdan sonra farmakokinetik,

uygun

parametreler

(dağılım

hacmi,

toplam

plazma

klerensi)

vücut

ağırlığına

göre

ayarlandığında yetişkinlerdekine benzerdir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Güvenlilik farmakolojisi, tekrarlanmış doz toksisitesi, üreme toksisitesi ve genotoksisiteye

ilişkin konvansiyonel çalışmalara dayanılarak, klinik öncesi veriler insanlar için özel bir

tehlike olmadığını ortaya koymaktadır. Karsinojenisite çalışmaları, önerilen insan dozunda

kullanıldığında, insanlar için özel bir tehlike olmadığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte,

daha yüksek dozlarda ve uzun süre boyunca kullanıldığında karsinojenisite riski göz ardı

edilemez.

Klonlanmış insan kardiyak iyon kanallarında yapılmış bir çalışma, granisetron’un HERG

potasyum

kanalları

blokajı

yoluyla

kardiyak

repolarizasyonu

etkileme

potansiyelinin

olduğunu göstermiştir. Granisetronun, sodyum ve potasyum kanallarını bloke ederek, PR,

aralıklarını

uzatma

yoluyla

depolarizasyon

repolarizasyonu

etkilediği

gösterilmiştir.

veri,

sınıf

bileşiklerle

ilişkili

olarak

meydana

gelen

bazı

değişikliklerinin

(özellikle

uzaması)

moleküler

mekanizmalarının

daha

anlaşılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, kalp hızında, kan basıncında veya EKG'de

modifikasyon bulunmamaktadır. Değişiklikler meydana gelse de, genel olarak klinik açıdan

önemsizdir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür

Sitrik asit monohidrat

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksit (pH ayarlamak için)

Enjeksiyonluk su (y.m.)

6.2. Geçimsizlikler

Genel

tedbir

olarak

GRATRYL,

diğer

ilaçlarla

birlikte

solüsyon

halinde

karıştırılmamalıdır. GRATRYL’in profilaktik uygulaması, sitostatik tedaviden veya anestezi

başlangıcından önce tamamlanmalıdır.

6.3. Raf ömrü

36 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ampuller doğrudan gelen güneş ışığından korunmalıdır.

Dondurulmamalıdır.

Sulandırıldıktan sonraki raf ömrü, 2°C - 8°C'de saklamak koşulu ile 24 saattir. 24 saatten

sonra kullanılmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

3 mL’lik, renksiz, Tip I, Ph.Eur., cam ampul

GRATRYL 3 mg/3 ml i.v. infüzyon için çözelti içeren ampul, 1 veya 5 ampul içeren karton

kutuda.

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

İdeal

olanı,

GRATRYL’in

intravenöz

infüzyonunun

uygulama

anında

hazırlanmasıdır.

Sulandırıldıktan sonraki (bölüm 4.2.’de,

Uygulama şekli'nde belirtilen infüzyon sıvılarından

herhangi birinin içinde) raf ömrü, 2°C - 8°C'de saklamak koşulu ile 24 saattir. 24 saatten

sonra kullanılmamalıdır. Hazırlandıktan sonra bekletilecekse, GRATRYL infüzyonları uygun

aseptik koşullarda hazırlanmalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Pharmada İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Dem Plaza, İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:172

34755 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 4284029

Faks: 0 216 4284069

8. RUHSAT NUMARASI

247/44

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 27.12.2012

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

23-7-2018

SANCUSO (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

SANCUSO (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

SANCUSO (Active substance: granisetron) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4891 of Mon, 23 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2296/T/52

Europe -DG Health and Food Safety