GRANULOFER

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GRANULOFER 40 MG 30 SAŞE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GRANULOFER 40 MG 30 SAŞE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • demir üç değerlikli, oral hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699538244653
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-12-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GRANÜLOFER

40mgsaşe

30adetsaşe

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Hersaşe300mgferrimannitolovalbumin(40mgFe+3’eeşdeğer)

içerir.

Yardımcımaddeler:Muzaroması,etilvanilin,laktozmonohidrat,sodyumklorürve

sukroz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

-Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

-Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

-Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahiolsa,ilaço kişilerezararverebilir.

-Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

-Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.GRANÜLOFERnedir veneiçinkullanılır?

2.GRANÜLOFER’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.GRANÜLOFERnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.GRANÜLOFER’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.GRANÜLOFERnedirveneiçinkullanılır?

-GRANÜLOFERetkinmaddeolarak300mgferrimannitolovalbumin(40mgFe+3’e

eşdeğer) içerir.

-Oral çözelti hazırlamak için granül içeren 30 adetsaşedir.

-Granüller incevekahverengi-kırmızımsı renktedir.

-GRANÜLOFER,demirdesteğiadıverilenbirilaçgrubundadır.Builaçlar,vücut

demiriniyerinekoyaraketkiederler.

-Demir,vücudunkırmızıkanhücreleriüretmesiiçinihtiyacıolanbirmineraldir.Vücut

yeterlimiktardademiralmadığında,sağlıklıolmanıziçinihtiyacınızolansayıda

normal kırmızı kan hücreleriniüretemez.Bu duruma, demir eksikliği anemisi denir.

-GRANÜLOFER,özellikledemireksikliğianemisibaştaolmaküzeretümgizlive

belirgin demireksikliklerinin önlenmesinde(profilaksi)

vetedavisindekullanılır.

2.GRANÜLOFER’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

GRANÜLOFER’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

- Etkin maddeyeveyadiğer bileşenlerine karşıaşırıduyarlılığınız(alerjiniz)varsa,

- Yumurta proteinlerinealerjinizvarsa,

- Vücutdokularında3değerliklidemirproteinfazlalığı(hemosideroz)vevücut

genelindedemir depolarının fazlalığı(hemokromatoz) varsa,

- Demireksikliğianemisidışında,diğerkanhastalıklarıveyaemilimhastalıklarınız

varsa,

- Karaciğervepankreas hastalıklarınızvarsa.

GRANÜLOFER’iaşağıdaki durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

- Stres ülserinizvarsa,

- Bağırsakproblemlerinizvarsa,

- Karaciğer fonksiyonlarınızdaciddiyetmezlikvarsa(karaciğeryetmezliği)

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

GRANÜLOFER’in yiyecekveiçecekilekullanılması

Bu ilacı kullanırken sütvesütürünlerinitüketmeyiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Hamileisenizveyahamileolabileceğinizidüşünüyorsanızveyahamilekalmayı

planlıyorsanız,siziniçinhangitedavinindahaiyiolduğunakararverecekolan

doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilacı alırken bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araçvemakinekullanımı

Builaç, araçvemakinekullanmayeteneğinizi etkilemez.

GRANÜLOFER’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

GRANÜLOFERherdozunda20mglaktozmonohidratveyaklaşıkolarak2.945mg

sukroziçerir.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızın

(intoleransınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Butıbbiürünherdozunda23mg’danazsodyumiçerir.Sodyumabağlıherhangibir

olumsuzetkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Özellikletetrasiklinler(Antibiyotik),penisilamin(Bazızehirlenmelerdeantidotolarak

kullanılır),kalsiyumvekinolontuzları,antiasitler(Gastritveülsertedavisinde

kullanılır)velevodopa(Parkinsontedavisindekullanılır)gibiilaçları

kullanıyorsanız,

bu ilaçları,GRANÜLOFERaldıktan en az2 saatsonraalınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.GRANÜLOFERnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

GRANÜLOFER’iherzamandoktorunuzunönerdiğişekildekullanın.Emin

değilseniz, doktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

Genel dozlaraşağıdaki gibidir:

Profilaksi:Anayemektensonragünde1 saşe

Tedavi:Anayemekten sonragünde2 saşe

Uygulama yoluvemetodu:

Saşeniniçeriğini1subardağısuiçinde(100ml)eritiniz.Homojenbirkarışımolana

kadarçalkalayınız.Hazırladıktansonraçözeltiyiderhaliçiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Çocuklardakullanılmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:Normal dozlarkullanılabilir. Dozayarınagerekyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer hastalıklarında

kullanılmamalıdır.

EğerGRANÜLOFER’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminiz

var isedoktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaGRANÜLOFERkullandıysanız:

Yukarıdaönerilenden dahafazla ilaçalmayınız.Bu ilacın çokfazlaalınması bulantıve

kusmayanedenolabilir.Eğerbuilacıçokfazlaalırsanız,enyakınhastaneyegidiniz

veyadoktorunuzahaberveriniz.İlacınkabınıveartakalansaşeyidoktorunuza

göstermek içinyanınızdagötürünüz.

6yaşaltıçocuklardademiriçerenürünlerinyanlışlıklaalınmasıölümcül

zehirlenmelereyolaçar.Bunedenlebuilaçlarıçocuklarınerişemeyeceğiyerlerde

saklayınız.Aşırıdozdaalındığındadoktorunuzuyadazehirdanışmamerkezini(Tel:0

800 314 7900 )derhalarayınız.

GRANÜLOFER’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveya

eczacı ilekonuşunuz.

GRANÜLOFER’ikullanmayıunutursanız

Eğerbirdozalmayıunutursanız,hatırlarhatırlamaz1dozalınız.Dahasonratedaviye

dahaönceki şekildedevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GRANÜLOFER’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Karın ağrısı

Bulantı

Kabızlık

İshal

Rengideğişmişdışkı

BunlarGRANÜLOFER’inhafifyanetkileridir.Builacıkullananbirçokkişide

herhangi bir problemyaşanmaz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiile

karşılaşırsanız, lütfen doktorunuzuya da eczacınızı bilgilendiriniz.

5.GRANÜLOFER’insaklanması

GRANÜLOFER’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Hazırlanan çözeltiyi derhal içiniz, saklamayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Kartonvesaşeambalajıüzerindeyazansonkullanmatarihindensonra

GRANÜLOFER’ikullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızGRANÜLOFER’işehirsuyunaveyaçöpe

atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Bu önlemlerçevreyi korumanızayardımcı olacaktır.

Ruhsatsahibi: Er-KimİlaçSanayi ve Tic.A.Ş.

Gaziumurpaşasok. Bimar PlazaNo:38D: 4

Balmumcu 34349Beşiktaş–İstanbul

Tel:0212 275 39 68

Faks:0212 211 29 77

e-mail:erkim@erkim-ilac.com.tr

Üretimyeri: Tedec-MeijiFarmaS.A.

CarreteraM-300, km 30.500

28802 Alcalá deHenares

Madrid-İspanya

Bukullanma talimatı26/03/2013 tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

22-7-2018

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. ht

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. ht

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-20/bayer-to-stop-selling-contraceptive-implant-after-threats-by-fda …

FDA - U.S. Food and Drug Administration