GRANITRON 2 MG FILM TABLET , 5 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GRANITRON 2 MG FILM TABLET , 5 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GRANITRON 2 MG FILM TABLET ,5 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • granisetron

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/776
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-09-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 7

KULLANMA TAL

MATI

GRAN

TRON 2 mg film tablet

A

ızdan (yutularak) alınır.

Etkin madde: Her bir film tablet 2 mg granisetron’a e

er, 2,24 mg granisetron

hidroklorür içerir.

Yardımcı

maddeler:

Laktoz

monohidrat

(sı

kaynaklı),

mikrokristalin

selüloz,

(avicel ph 102), hidroksi propil metil selüloz (methocel E-5), sodyum ni

asta glikolat,

magnezyum stearat, opadry white Y-1R-7000 içeri

i [hipromelloz, titanyum dioksit (E-

171), polietilen glikol / macrogol].

Bu ilacı kullanmaya ba

lamadan önce bu KULLANMA TAL

MATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

E

er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Bu ilaç ki

isel olarak sizin için reçete edilmi

tir, ba

kalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gitti

inizde doktorunuza bu ilacı

kullandı

ınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.

laç hakkında size önerilen dozun dı

ında yüksek

veya dü

ük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GRAN

TRON nedir ve ne için kullanılır?

2. GRAN

TRON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GRAN

TRON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GRAN

TRON’un saklanması

Ba

lıkları yer almaktadır.

1. GRAN

TRON nedir ve ne için kullanılır?

GRAN

TRON

“5-HT

reseptör

antagonistleri”

veya

“anti-emetikler”

olarak

isimlendirilen

ilaç grubuna dahil olan granisetron etkin maddesini içermektedir.

GRAN

TRON’da yardımcı madde olarak bulunan laktoz monohidrat sı

ır kaynaklıdır.

2 / 7

GRAN

TRON ilaç veya ı

ın ile yapılan kanser tedavilerden kaynaklanan bulantı ve

kusmanın (kendini kötü ve hasta hissetme) önlenmesinde kullanılmaktadır.

2. GRAN

TRON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GRAN

TRON’u a

a

ıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Granisetrona veya GRAN

TRON’un içeri

indeki herhangi bir maddeye kar

alerjik

iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız).

Dolasetron, ondansetron, palonosetron ve tropisetronu içeren di

er “5-HT

reseptör

antagonisti” ilaçlarına kar

ı alerjik iseniz GRAN

TRON’u kullanmayınız.

GRAN

TRON’u a

a

ıdaki durumlarda D

KKATL

KULLANINIZ

er barsak tıkanıklı

ından kaynaklanan barsak hareketlerinde problemleriniz varsa

GRAN

TRON’u dikkatli kullanınız.

er kalp rahatsızlı

ınız varsa, kalbinize zarar verdi

i bilinen bir ilaç ile kanser tedavisi

görüyorsanız veya vücudunuzda potasyum, sodyum, kalsiyum gibi tuz seviyelerinizle

(elektrolit

anormallikleriyle)

ilgili

sorununuz

varsa

GRAN

TRON’u

dikkatli

kullanınız.

Çocuklarda GRAN

TRON kullanımı önerilmemektedir.

er, GRAN

TRON gibi bulantı ve kusma önleyici olan dolasetron, ondansetron gibi

etkin maddeli ilaçları da içeren di

er 5HT

reseptör antagonisti olarak adlandırılan

ilaçları kullanıyorsanız GRAN

TRON’u dikkatli kullanınız.

Serotonin sendromu, GRAN

TRON kullanımı ile birlikte nadir görülen fakat potansiyel

olarak ya

amı tehdit eden bir durumdur. Bu sendrom beyninizin, kaslarınızın ve

sindirim sisteminizin çalı

masında ciddi de

ikliklere sebep olabilir. Bu reaksiyon,

GRAN

TRON’u tek ba

ına kullandı

ınızda meydana gelebilece

i gibi, daha çok

GRAN

TRON’u

bazı

ilaçlarla

beraber

kullanmanız

durumunda

ortaya

çıkabilir. GRAN

TRON ile tedavi edilmeden önce, hali hazırda kullanmakta oldu

unuz

ya da yakın zamanda kullanmayı planladı

ınız ilaçlar hakkında lütfen doktorunuza,

irenize ya da eczacınıza bilgi veriniz.

uyarılar,

geçmi

teki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerli

lütfen

doktorunuza danı

ınız.

3 / 7

Hamilelik

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

hamile

iseniz

veya

hamile

kalmaya

çalı

ıyorsanız,

doktorunuz

size

söylemedikçe GRAN

TRON kullanmayınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile oldu

unuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza veya

eczacınıza danı

ınız.

Emzirme

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

GRAN

TRON’un

anne

sütüne

geçip

geçmedi

bilinmemektedir.

nedenle

GRAN

TRON tedavisi gören annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir.

er emziriyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe GRAN

TRON kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

GRAN

TRON’un araç veya makine kullanma yetene

inizi etkilemesi beklenmemektedir.

GRAN

TRON’un içeri

inde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GRAN

TRON laktoz monohidrat içerir. E

er daha önceden doktorunuz tarafından bazı

ekerlere kar

ı intoleransınız oldu

u söylenmi

se bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla

temasa geçiniz.

Di

er ilaçlar ile birlikte kullanımı

E

er

reçeteli

ya

da

reçetesiz

herhangi

bir

ilacı

u

anda

kullanıyorsanız

veya

son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Özellikle,

ıdaki

ilaçları

kullanıyorsanız,

doktorunuzu,

irenizi

eczacınızı

bilgilendiriniz:

Düzensiz kalp atımı tedavisi için kullanılan ilaçlar,

Dolasetron ya da ondansetron gibi di

er bulantı ve kusma önleyici “5HT

reseptör

antagonisti” olarak adlandırılan ilaçlar,

Epilepsi (nöbet) tedavisinde kullanılan fenobarbital,

Mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılan ketokonazol,

Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin adlı antibiyotik,

Depresyon

ve/veya

kaygılılık

durumunun

tedavisinde

kullanılan;

fluoksetin,

4 / 7

paroksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, essitalopram etkin maddeleri gibi, seçici

serotonin geri alım engelleyicileri (selektif serotonin geri alım inhibitörleri),

Depresyon

ve/veya

kaygılılık

durumunun

tedavisinde

kullanılan;

venlafaksin,

duloksetin etkin maddeleri gibi, seçici noradrenalin geri alım engelleyicileri (selektif

noradrenalin geri alım inhibitörleri).

3. GRAN

TRON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklı

ı için talimatlar:

GRAN

TRON’u

zaman

doktorunuzun

size

söyledi

ekilde

kullanınız.

Emin

olamadı

ınız durumlarda doktor veya eczacınıza danı

ınız.

Bulantı veya kusma durumunun önlenmesi

KYTRIL’in ilk dozu, genellikle radyoterapinizin ya da kemoterapinizin bir saat öncesinde

verilir. Kullanım dozu

ekildedir (radyoterapinizin ya da kemoterapinizin sonrasındaki bir

haftaya kadar):

Günde iki kere 1 adet 1 mg tablet

veya

Günde bir kere 2 adet 1 mg tablet

veya

Günde bir kere 1 adet 2 mg tablet

Bulantı veya kusma durumunun tedavisi

Genel kullanım dozu

ekildedir:

Günde iki kere 1 adet 1 mg tablet

veya

Günde bir kere 2 adet 1 mg tablet

veya

Günde bir kere 1 adet 2 mg tablet.

Uygulama yolu ve metodu:

ızdan alınmalıdır.

Tabletleri çi

nemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örne

in, bir bardak su ile)

5 / 7

De

i

ik ya

grupları:

Çocuklarda kullanım: Çocuklarda kullanımı yoktur.

Ya

lılarda kullanım: Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaci

er yetmezli

i: Özel kullanımı yoktur.

Doktorunuzun size söyledi

inden daha fazla tablet almayınız.

E

er GRAN

TRON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu

una dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konu

unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GRAN

TRON kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla GRAN

TRON kullandıysanız, bir doktor veya eczacı

ile konu

unuz.

GRAN

TRON’u kullanmayı unutursanız

er bir doz almayı unutursanız ve kendinizi kötü ve hasta hissederseniz, hatırlar

hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GRAN

TRON ile tedavi sonlandırıldı

ında olu

abilecek etkiler

GRAN

TRON tedavisini bırakmayı dü

ünüyorsanız, önce doktorunuza danı

ınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi GRAN

TRON’un içeri

inde bulunan maddelere duyarlı olan ki

ilerde yan

etkiler olabilir.

A

a

ıdakilerden biri olursa, GRAN

TRON’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne ba

vurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (anafilaksi). Bo

azın, yüzün, dudakların ve a

zın

mesi, nefes

almada ve yutmada zorluk alerjik reaksiyon belirtileri arasındadır.

er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GRAN

TRON’a kar

ı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

6 / 7

A

a

ıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne ba

vurunuz:

Serotonin Sendromu: Belirtiler arasında ate

, terleme, titreme, ishal, bulantı, kusma, kas

titremeleri, kasılmaları, sertle

meleri ve çekilmeleri, a

ırı aktif refleksler, koordinasyon

kaybı, hızlı kalp atımı, kan basıncında de

iklikler, sersemlik, gerginlik, yorgunluk,

halüsinasyonlar, ruh hali de

kenlikleri, baygınlık ve koma bulunmaktadır.

Serotonin sendromu, ciddi olmakla birlikte yaygın olmayan bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale

gerekebilir.

Asa

ıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

GRAN

TRON kullanımı sırasında görülebilen di

er yan etkiler

unlardır:

Çok yaygın: 10 hastadan en az 1 tanesini etkileyebilir.

rısı

Kabızlık. Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazlasını etkileyebilir.

Uyku problemleri (uykusuzluk)

Karaci

er fonksiyonlarında kan testleri ile gösterilen de

iklikler

shal

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazlasını etkileyebilir

Deride döküntüler veya alerjik deri reaksiyonu veya kurde

en. Ka

ıntılı kırmızı

kabartılar belirtiler arasındadır.

Kalp

atı

ında

(ritim)

sonuçlarında

(kalbin

elektriksel

ölçüm

kayıtları)

iklikler

Titreme, kasların sertle

mesi ve kasılması gibi anormal istem dı

ı hareketler.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hem

ireniz ile konu

unuz. Ayrıca kar

ıla

ınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “

laç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak

rudan ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye

7 / 7

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek

kullanmakta

oldu

unuz

ilacın

güvenlili

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

lamı

olacaksınız.

E

er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar

ıla

ırsanız,

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. GRAN

TRON’un saklanması

GRAN

TRON’u çocukların göremeyece

i, eri

emeyece

i yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklı

ında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra GRAN

TRON’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmi

veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve

ehircilik

Bakanlı

ınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: KOÇAK FARMA

laç ve Kimya Sanayi A.

Mahmutbey Mah. Ku

u Sk. No:18

cılar /

STANBUL

Tel. : 0212 410 39 50

Faks: 0212 447 61 65

Üretim yeri: Koçak Farma

laç ve Kimya Sanayi A.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Kapaklı / Tekirda

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmı

tır.