GLUCOTROL-XL 2.5 MG TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GLUCOTROL-XL 2.5 MG TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GLUCOTROL-XL 2.5 MG TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • antabuse

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 112/68
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-07-2002
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

GLUCOTROL

XL2,5mgKontrollüSalımTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Glipizid

Yardımcımaddeler: PolietilenOksit,HidroksipropilMetilselüloz,MagnezyumStearat,

SodyumKlorür,DemirOksitKırmızı,SelülozAsetat,PolietilenGlikol,OpadryMavi

(OY-LS-20921)(Farmasötikkalite),OpadryŞeffaf (YS-2-19114-A)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.GLUCOTROLXLNedirveNeĐçinKullanılır?

2.GLUCOTROLXL’yiKullanmadanÖnceDikkatEdilmesiGerekenler

3.GLUCOTROLXLNasılKullanılır?

4.OlasıYanEtkilerNelerdir?

5.GLUCOTROLXL’ninSaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.GLUCOTROLXLnedirveneiçinkullanılır?

GLUCOTROL

XL2.5mgKontrollüSalımTabletlerilacınyavaşsalınımınaizinvermek

üzereözeltasarlanmışbirkabukiçindedir.Đlacınismindeki“XL”ibaresibuözelliğini

temsiletmektedir.Hertabletetkinmaddeolarak2.5mgglipizidiçerir.20tabletlikblister

ambalajlardakullanımasunulmuştur.

GLUCOTROLXLetkinmaddesiglipizidsulfonilüreadıverilengrubadahilbirilaçtır.Bu

türilaçlardiyabetekarşı(kanşekerinidüşürerekdiyabetiönlemekiçin)kullanılan

ilaçlardır.

GLUCOTROL

XLtekbaşınauygundiyetrejimininbaşarılıolmadığıTip2diyabet

hastalarındadiyeteilaveolarakkullanılır.

Vücudunuzkanınızdakişekerseviyesiniuygundüzeydetutmakiçininsulinüretir.

Tip2diyabette:

Vücudunuzyeterliinsulinüretmiyorolabilir

Vücudunuzüretileninsulinikullanamıyorolabilir

Kanınızdakişekerdüzeyiçokyüksekolabilir

Eğerkanşekeridüzeyinizkontrolaltındadeğilseböbrekhasarı,sinirhasarı,körlük,

dolaşımproblemleri(vücudunuzdakikanhareketi),ayak,bacakveyadiğeruzuvların

kaybı,yüksekkanbasıncı,kalpkriziveyainmegibiciddimedikalproblemlereyol

açabilir.

GLUCOTROLXLesasolarakaşağıdakişekillerdeçalışır:

Vücudunuzunkendiinsulinindendahafazlasalmasınayardımederek

Vücudunuzunkendiinsulininedahafazlayanıtvermesineyardımederek

Vücuttarafındanüretilenglukoz(şeker)miktarınıdüşürerek

GLUCOTROLXLalmayabaşladığınızdansonrabile,diyetveegzersizprogramlarınıza

uymayadevametmelisiniz

2.GLUCOTROLXL’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

GLUCOTROLXL’yiaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğergeçmişteetkinmaddeglipizidveyaGLUCOTROLXLtabletiçeriğindebulunan

yardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıalerjikreaksiyongeliştirdiyseniz.

Eğeridrarınızdaketoncisimleriveşekerbulunuyorsa(ketoasidozunuzvardemektir)

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız

GLUCOTROLXL’yiaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Aşağıdakilerdenbirisizdevarsailacabaşlamadanöncedoktorunuzabildiriniz:

Doğalveyabitkiseltedavilerideiçerenreçeteliveyareçetesizherhangibirilaç

kullanıyorsanız.Diğerilaçlarkanşekerinizdedüşüşveyaartışanedenolabilir.Mantar

enfeksiyonlarınakarşıkullanılanmikonazolveyaflukonazoliçerenilaçlarıkullanıyorsanız

doktorunuzabildiriniz.

Diyabetikketoasidozolarakadlandırılanbirhastalıkgeçirdiyseniz

Böbrekveyakaraciğerileilgiliprobleminizvarsa

Hastalıkveyageçirmişolduğunuzbirameliyatnedeniylebarsaklarınızdabirtıkanma

veyadaralmaolduysa

Uzunsüredevamedenishalinizvarsa

Emziriyorsanız.GLUCOTROLXLsütyoluylabebeğinizegeçerekhasaraneden

olabilir.

Glikoz-6-fosfatdehidrojenaz(G6PD)eksikliğinizvarsa.Budurumgeneldeaileden

gelir.G6PDeksikliğiolupGLUCOTROLXLkullananlarhemolitikanemigeliştirebilir

(kırmızıkanhücrelerininanormalparçalanmasınanedenolur)

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

GLUCOTROLXL’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

Alkolilebirliktekullanıldığındakanşekerininaşırışekildedüşmesine(komaya

varabilecekkadar)nedenolabilir.Bunedenlealkolkullanmayınız.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğerhamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanızGLUCOTROLXLkullanmayınız

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

GLUCOTROLXL’inannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Eğeremziriyorsanız

GLUCOTROLXLkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Başdönmesi,titreme,sinirlilik,terleme,uyuşukluk,çarpıntı,konsantrasyongüçlüğü,

hissettiğinizdebunlarhipoglisemibelirtileriolabilir.Budurumdaaraçveyamakine

kullanmamalısınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

AşağıdakiilaçlarGLUCOTROLXLilebirliktekullanıldığındakanşekeriniziçokfazla

düşürebilir:

mantarenfeksiyonlarınıtedaviedenbazıilaçlar(mikonazol,flukonazol,vorikonazol

gibi)

steroidolmayananti-enflamatuvar(kasveeklemağrısıiçinkullanılan)ilaçlar

(fenilbutazongibi)

salisilatlar(aspiringibi)

betablokerilaçlar(yüksektansiyonvebazıkalphastalıklarıtedavisindekullanılır)

anjiyotensindönüştürücüenziminhibitörleri(yüksektansiyontedavisindekullanılır)

simetidin(midevebağırsakülserindekullanılır)

sülfonamidlerveyakloramfenikol(bakterienfeksiyonlarınıntedavisindekullanılır)

monoaminoksidazinhibitörleri(depresyontedavisindekullanılır)

probenesid(gut tedavisindekullanılanilaçlar)

kumarinantikoagülanlar(kandapıhtıoluşumunuönlemekiçin;örn.varfarin)

fibratlar(yüksekkolesteroltedavisindekullanılır;örn:klofibrat)

Aşağıdakiilaçlardakanşekeriniyükseltmeyeeğilimlidir:

Yüksekdozdaalınanfenotiyazin(psikiyatritedavisindekullanılır)

kortikosteroidler

sempatomimetikilaçlar(örneğinastımtedavisindekullanılanizoprenalin,,salbutamol)

tiyazidlerveyadiğerdiüretikler(idrarsöktürücüilaçlar)

tiroidhormontedavisindekullanılanilaçlar

oralkontraseptiflerideiçerenhormonalajanlar(östrojen,progestojenvedoğum

kontrolhapları)vehormonyerinekoymatedavisi

fenitoin/epilepsitedavisindekullanılır)

nikotinikasit(kolesterolvediğerlipiddüzeylerinidüşürmekiçinkullanılır)

kalsiyumkanalınıblokeedenilaçlar(kalpkriziveyüksektansiyondakullanılır)

izoniyazid(tüberküloztedavisindekullanılır)

danazol(Birhormontedavisi)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.GLUCOTROLXLnasılkullanılır?

KanşekerinidüşürmekiçinkullanılandiğerilaçlargibiGLUCOTROLXLdozuda

hastanınihtiyacınagörekişiselolarakayarlanır.Bundandolayıilacınızıdoktorunuzun

anlattığıgibialmanızönemlidir.Aşağıdabelirtilendozsadecetavsiyedenibarettir.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

GLUCOTROLXL ’ inönerilenbaşlangıçdozugünlük1tabletdir.GLUCOTROLXL

tabletlerin3farklıdozu(2.5mg,5mgve10mg)bulunmaktadır.Doktorunuzsizeuygun

olandozureçeteedecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

Đlacınızıkahvaltıilebirliktealınız.Tabletiniz24saatboyuncaetkiedecekşekilde

tasarlanmıştır.Bunedenle,gündesadece1kezkullanmanızyeterlidir.

GLUCOTROLXLtabletleryeterlimiktardasıvıile(birbardaksuile)bütünhalinde

yutunuz

Tabletinizibütünolarakalınız.Tabletleriçiğnemeyiniz,bölmeyinizveya

parçalamayınız.Bu,tabletezararvererektekseferdekanınızdaçokfazlailaç

salınmasınanedenolur.

Doktorunuzilekonuşmadandozudeğiştirmeyinizveyatabletlerinizialmayı

kesmeyiniz

Yediğinizyiyeceklerhakkındadoktorunuzunönerisineuyunuz

Doktorunuzunsöylediğizamanaralıklarındadüzenliolarakkanşekeriniziölçünüz

veyaölçtürünüz

Pekçokhastadabirsüresonrailacınkanşekeridüzeyiniistenendüzeyedüşürmedeki

etkinliğiazalabilir.Bunedenledoktorunuzunsöylediğizamanlardakontrolegidiniz

Đlacıntümüsalındıktansonra,boştabletkabuğu,barsakhareketindenormalyollarla

vücudunuzdanatılacaktır.Dışkınızda(barsakhareketi)boştabletkabuğugörürseniz

endişelenmeyin.

KanşekeriseviyeniziiyikontroledilmesineyardımcıolmakiçinGLUCOTROLXL’iher

günkullanmanızönemlidir.Kanşekeritestsonuçlarınızagöredoktorunuzdozunuzu

ayarlayabilir.Kanşekeriseviyenizkontrolaltındadeğilse,doktorunuzuarayınız.

Dozunuzudoktorunuzuntavsiyesiolmadandeğiştirmeyiniz.

GLUCOTROLXLalırkendiyetveegzersizprogramınızadevamediniz.GLUCOTROL

XL’inişeyaradığındaneminolmakiçinkanveidrartestlerinizidüzenliolarakyaptırınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Çocuklardakietkinlikvegüvenliliğikanıtlanmamıştır.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlıhastalar,kuvvetsiz,düzensizkalorialanhastalardavegibi

riskaltındakihastalardahipoglisemi(kanşekerindedüşme)riskiniazaltmakiçinbaşlangıç

veidamedozumümkünolanendüşükdozda(günlük2.5mg)olmalıdır.

Özelkullanımdurumları:(böbrekyetmezliği,karaciğeryetmezliğivb)

Böbrekveyakaraciğerfonksiyonuyetersizolanhastalardadamümkünolanendüşükdoz

uygulanmalıdır.

Đnsülinalanhastalar:

Günlükinsülingereksinimi20üniteveyadahaazolanhastalarda,insülinkesilip

GLUCOTROLXLtedavisinenormaldozlarlabaşlanabilir.

Đnsülinikesmedöneminde,kendikanşekeriniziölçmelisiniz.Eğerbutestlerdeanormallik

varsa,derhaldoktorunuzabaşvurunuz

Günlükinsülingereksinimi20ünitedenfazlaolanhastalarda,insülindozuyarıyarıya

azaltılıpGLUCOTROLXLtedavisinenormaldozlarlabaşlanabilir.Günde40üniteden

fazlainsülinkullanıyorsanız,insülindenGLUCOTROLXLtedavisinegeçişsüresinde

doktorunuzhastanedekontrolaltındatutulmanızıisteyebilir.

EğerGLUCOTROLXL’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaGLUCOTROLXLkullandıysanız

Başdönmesi,titreme,sinirlilik,terleme,uyuşukluk,çarpıntıdurumunuzvarsakan

şekerinizaşırıdüştüdemektir.Şekerlibirşeyleryiyipiçiniz.Baygınlıkgeçiriyorsanızen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

GLUCOTROLXL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

GLUCOTROLXL’yikullanmayıunutursanız

Birdozuatlarsanız,ilacınızıhatırladığınızandaveyahalsizlikhissettiğinizdealmanız

önemlidir,aksihaldekanşekerinizçokyükselebilirvekomayagirebilirsiniz(veya

bilincinizikaybedebilirsiniz).

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GLUCOTROLXL’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkilerolabilir.

Düşükkanşekeri:GLUCOTROLXLkanşekerinizitehlikelidüzeylere(hipoglisemi)

düşürebilir.Budurum,diyetveegzersizinizidüzenlitakipetmezseniz,alkolalırsanız,stres

altındaysanızveyahastaolursanızoluşabilir.Budurumayrıca,GLUXOTROLXLdozu

siziniçinyeterliolandanyüksekolduğundadaoluşabilir.Doktorunuzdozunuzun

ayarlanmasınaihtiyaçduyabilir.Dozunuzukendinizayarlamayınız.

Kanşekerinizdüşükolduğundaoluşanvücutbelirtilerinizitanıdığınızdaneminolun:Bu

belirtiler:

Soğukvenemlihissetme

Normalolmayanterleme

Sersemlik

Halsizlik

Titreme

Güçsüzlük

Açlık

Hızlıkalpatışı

Başağrısı

Bulanıkgörme

Konuşmabozukuğu

Dudakveyaellerdekarıncalanma

Bubelirtilerinherhangibirinifarkederseniz,hemenportakalsuyu,bal,şekergibişeker

içerenbirşeyyiyinizveyaiçiniz.

Eğerkısazamandaiyihissetmezsenizveyakanşekerseviyenizyükselmezse,doktorunuzu

arayınız.Doktorunuzaulaşamıyorsanızenyakınhastaneyebaşvurunuz.

Diğeryanetkiler:GLUCOTROLXLbazıinsanlardabaşkayanetkilereyolaçabilir.

Ancak,GLUCOTROLXLileciddiyanetkileringörülmesıklığıçokdüşüktür.Yukarıda

bahsedilendüşükkanşekeribelirtileridışında,olasıyanetkileraşağıdakigibidir:

Sinirlihissetme

Diyare

Gaz

GLUCOTROLXLileraporlanmışolmasada;benzerbirdiyabetilacınınyüksekkalpkrizi

riskiilebağlantılıolduğubelirlenmiştir.Eğerkalphastalığıiçinriskfaktörünüzvarsave

GUCOTROLXLkullanıyorsanız,düzenliolarakdoktorunuzagörününüz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.GLUCOTROLXL’ninSaklanması

GLUCOTROLXL’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraGLUCOTROLXL’yikullanmayınız.

RuhsatSahibi:PFIZERĐlaçlarıLtd.Şti.34347Ortaköy–Đstanbul

Üretimyeri:PfizerPharmaceuticalsLLC,PortoRiko

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.