GLUCOTROL-XL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GLUCOTROL-XL 10 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GLUCOTROL-XL 10 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • antabuse

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532031013
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

GLUCOTROL

XL10mgKontrollüSalımTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Glipizid

Yardımcımaddeler:PolietilenOksit,HidroksipropilMetilselüloz2910,Demir(III)Oksit

Kırmızı,MagnezyumStearat,SodyumKlorür,SelülozAsetat,PolietilenGlikol3350,

OpadryBeyaz(YS-2-7063),SiyahMürekkep(S-1-17823)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.GLUCOTROLXLNedirveNeĐçinKullanılır?

2.GLUCOTROLXL’yiKullanmadanÖnceDikkatEdilmesiGerekenler

3.GLUCOTROLXLNasılKullanılır?

4.OlasıYanEtkilerNelerdir?

5.GLUCOTROLXL’ninSaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.GLUCOTROLXLnedirveneiçinkullanılır?

GLUCOTROL

XL10mgKontrollüSalımTabletlerilacınyavaşsalınımınaizinvermek

üzereözeltasarlanmışbirkabukiçindedir.Đlacınismindeki“XL”ibaresibuözelliğini

temsiletmektedir.Hertabletetkinmaddeolarak10mgglipizidiçerir.20tabletlikblister

ambalajlardakullanımasunulmuştur

GLUCOTROLXLetkinmaddesiglipizidsulfonilüreadıverilengrubadahilbirilaçtır.Bu

türilaçlardiyabetekarşı(kanşekerinidüşürerekdiyabetiönlemekiçin)kullanılan

ilaçlardır.

GLUCOTROL

XLtekbaşınauygundiyetrejimininbaşarılıolmadığıTip2diyabet

hastalarındadiyeteilaveolarakkullanılır.

Vücudunuzkanınızdakişekerseviyesiniuygundüzeydetutmakiçininsulinüretir.

Tip2diyabette:

Vücudunuzyeterliinsulinüretmiyorolabilir

Vücudunuzüretileninsulinikullanamıyorolabilir

Kanınızdakişekerdüzeyiçokyüksekolabilir

Eğerkanşekeridüzeyinizkontrolaltındadeğilseböbrekhasarı,sinirhasarı,körlük,

dolaşımproblemleri(vücudunuzdakikanhareketi),ayak,bacakveyadiğeruzuvların

kaybı,yüksekkanbasıncı,kalpkriziveyainmegibiciddimedikalproblemlereyol

açabilir.

GLUCOTROLXLesasolarakaşağıdakişekillerdeçalışır:

Vücudunuzunkendiinsulinindendahafazlasalmasınayardımederek

Vücudunuzunkendiinsulininedahafazlayanıtvermesineyardımederek

Vücuttarafındanüretilenglukoz(şeker)miktarınıdüşürerek

GLUCOTROLXLalmayabaşladığınızdansonrabile,diyetveegzersizprogramlarınıza

uymayadevametmelisiniz

2.GLUCOTROLXL’yiKullanmadanÖnceDikkatEdilmesiGerekenler

GLUCOTROLXL’yiaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğergeçmişteetkinmaddeglipizidveyaGLUCOTROLXLtabletiçeriğindebulunan

yardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıalerjikreaksiyongeliştirdiyseniz.

Eğeridrarınızdaketoncisimleriveşekerbulunuyorsa(ketoasidozunuzvardemektir)

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız

GLUCOTROLXL’yiaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Aşağıdakilerdenbirisizdevarsailacabaşlamadanöncedoktorunuzabildiriniz:

Doğalveyabitkiseltedavilerideiçerenreçeteliveyareçetesizherhangibirilaç

kullanıyorsanız.Diğerilaçlarkanşekerinizdedüşüşveyaartışanedenolabilir.Mantar

enfeksiyonlarınakarşıkullanılanmikonazolveyaflukonazoliçerenilaçlarıkullanıyorsanız

doktorunuzabildiriniz.

Diyabetikketoasidozolarakadlandırılanbirhastalıkgeçirdiyseniz

Böbrekveyakaraciğerileilgiliprobleminizvarsa

Hastalıkveyageçirmişolduğunuzbirameliyatnedeniylebarsaklarınızdabirtıkanma

veyadaralmaolduysa

Uzunsüredevamedenishalinizvarsa

Emziriyorsanız.GLUCOTROLXLsütyoluylabebeğinizegeçerekhasaraneden

olabilir.

Glikoz-6-fosfatdehidrojenaz(G6PD)eksikliğinizvarsa.Budurumgeneldeaileden

gelir.G6PDeksikliğiolupGLUCOTROLXLkullananlarhemolitikanemigeliştirebilir

(kırmızıkanhücrelerininanormalparçalanmasınanedenolur)

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

GLUCOTROLXL’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

Alkolilebirliktekullanıldığındakanşekerininaşırışekildedüşmesine(komaya

varabilecekkadar)nedenolabilir.Bunedenlealkolkullanmayınız.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğerhamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanızGLUCOTROLXLkullanmayınız

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

GLUCOTROLXL’inannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Eğeremziriyorsanız

GLUCOTROLXLkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Başdönmesi,titreme,sinirlilik,terleme,uyuşukluk,çarpıntı,konsantrasyongüçlüğü,

hissettiğinizdebunlarhipoglisemibelirtileriolabilir.Budurumdaaraçveyamakine

kullanmamalısınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

AşağıdakiilaçlarGLUCOTROLXLilebirliktekullanıldığındakanşekeriniziçokfazla

düşürebilir:

mantarenfeksiyonlarınıtedaviedenbazıilaçlar(mikonazol,flukonazol,vorikonazol

gibi)

steroidolmayananti-enflamatuvar(kasveeklemağrısıiçinkullanılan)ilaçlar

(fenilbutazongibi)

salisilatlar(aspiringibi)

betablokerilaçlar(yüksektansiyonvebazıkalphastalıklarıtedavisindekullanılır)

anjiyotensindönüştürücüenziminhibitörleri(yüksektansiyontedavisindekullanılır)

simetidin(midevebağırsakülserindekullanılır)

sülfonamidlerveyakloramfenikol(bakterienfeksiyonlarınıntedavisindekullanılır)

monoaminoksidazinhibitörleri(depresyontedavisindekullanılır)

probenesid(guttedavisindekullanılanilaçlar)

kumarinantikoagülanlar(kandapıhtıoluşumunuönlemekiçin;örn.varfarin)

fibratlar(yüksekkolesteroltedavisindekullanılır;örn:klofibrat)

Aşağıdakiilaçlardakanşekeriniyükseltmeyeeğilimlidir:

Yüksekdozdaalınanfenotiyazin(psikiyatritedavisindekullanılır)

kortikosteroidler

sempatomimetikilaçlar(örneğinastımtedavisindekullanılanizoprenalin,,salbutamol)

tiyazidlerveyadiğerdiüretikler(idrarsöktürücüilaçlar)

tiroidhormontedavisindekullanılanilaçlar

oralkontraseptiflerideiçerenhormonalajanlar(östrojen,progestojenvedoğum

kontrolhapları)vehormonyerinekoymatedavisi

fenitoin(epilepsitedavisindekullanılır)

nikotinikasit(kolesterolvediğerlipiddüzeylerinidüşürmekiçinkullanılır)

kalsiyumkanalınıblokeedenilaçlar(kalpkriziveyüksektansiyondakullanılır)

izoniyazid(tüberküloztedavisindekullanılır)

danazol(Birhormontedavisi)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.GLUCOTROLXLnasılkullanılır?

KanşekerinidüşürmekiçinkullanılandiğerilaçlargibiGLUCOTROLXLdozuda

hastanınihtiyacınagörekişiselolarakayarlanır.Bundandolayıilacınızıdoktorunuzun

anlattığıgibialmanızönemlidir.Aşağıdabelirtilendozsadecetavsiyedenibarettir.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

GLUCOTROLXL'inönerilenbaşlangıçdozugünlük1tabletdir.GLUCOTROLXL

tabletlerin3farklıdozu(2.5mg,5mgve10mg)bulunmaktadır.Doktorunuzsizeuygun

olandozureçeteedecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

Đlacınızıkahvaltıilebirliktealınız.Tabletiniz24saatboyuncaetkiedecekşekilde

tasarlanmıştır.Bunedenle,gündesadece1kezkullanmanızyeterlidir.

GLUCOTROLXLtabletleryeterlimiktardasıvıile(birbardaksuile)bütünhalinde

yutunuz

Tabletinizibütünolarakalınız.Tabletleriçiğnemeyiniz,bölmeyinizveya

parçalamayınız.Bu,tabletezararvererektekseferdekanınızdaçokfazlailaç

salınmasınanedenolur.

Doktorunuzilekonuşmadandozudeğiştirmeyinizveyatabletlerinizialmayı

kesmeyiniz

Yediğinizyiyeceklerhakkındadoktorunuzunönerisineuyunuz

Doktorunuzunsöylediğizamanaralıklarındadüzenliolarakkanşekeriniziölçünüz

veyaölçtürünüz

Pekçokhastadabirsüresonrailacınkanşekeridüzeyiniistenendüzeyedüşürmedeki

etkinliğiazalabilir.Bunedenledoktorunuzunsöylediğizamanlardakontrolegidiniz

Đlacıntümüsalındıktansonra,boştabletkabuğu,barsakhareketindenormalyollarla

vücudunuzdanatılacaktır.Dışkınızda(barsakhareketi)boştabletkabuğugörürseniz

endişelenmeyin.

KanşekeriseviyeniziiyikontroledilmesineyardımcıolmakiçinGLUCOTROLXL’iher

günkullanmanızönemlidir.Kanşekeritestsonuçlarınızagöredoktorunuzdozunuzu

ayarlayabilir.Kanşekeriseviyenizkontrolaltındadeğilse,doktorunuzuarayınız.

Dozunuzudoktorunuzuntavsiyesiolmadandeğiştirmeyiniz.

GLUCOTROLXLalırkendiyetveegzersizprogramınızadevamediniz.GLUCOTROL

XL’inişeyaradığındaneminolmakiçinkanveidrartestlerinizidüzenliolarakyaptırınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Çocuklardakietkinlikvegüvenliliğikanıtlanmamıştır.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlıhastalar,kuvvetsiz,düzensizkalorialanhastalardavegibi

riskaltındakihastalardahipoglisemi(kanşekerindedüşme)riskiniazaltmakiçinbaşlangıç

veidamedozumümkünolanendüşükdozda(günlük2.5mg)olmalıdır.

Özelkullanımdurumları:(böbrekyetmezliği,karaciğeryetmezliğivb)

Böbrekveyakaraciğerfonksiyonuyetersizolanhastalardadamümkünolanendüşükdoz

uygulanmalıdır.

Đnsülinalanhastalar:

Günlükinsülingereksinimi20üniteveyadahaazolanhastalarda,insülinkesilip

GLUCOTROLXLtedavisinenormaldozlarlabaşlanabilir.

Đnsülinikesmedöneminde,kendikanşekeriniziölçmelisiniz.Eğerbutestlerdeanormallik

varsa,derhaldoktorunuzabaşvurunuz

Günlükinsülingereksinimi20ünitedenfazlaolanhastalarda,insülindozuyarıyarıya

azaltılıpGLUCOTROLXLtedavisinenormaldozlarlabaşlanabilir.Günde40üniteden

fazlainsülinkullanıyorsanız,insülindenGLUCOTROLXLtedavisinegeçişsüresinde

doktorunuzhastanedekontrolaltındatutulmanızıisteyebilir.

EğerGLUCOTROLXL’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaGLUCOTROLXLkullandıysanız

Başdönmesi,titreme,sinirlilik,terleme,uyuşukluk,çarpıntıdurumunuzvarsakan

şekerinizaşırıdüştüdemektir.Şekerlibirşeyleryiyipiçiniz.Baygınlıkgeçiriyorsanızen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

GLUCOTROLXL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

GLUCOTROLXL’yikullanmayıunutursanız

Birdozuatlarsanız,ilacınızıhatırladığınızandaveyahalsizlikhissettiğinizdealmanız

önemlidir,aksihaldekanşekerinizçokyükselebilirvekomayagirebilirsiniz(veya

bilincinizikaybedebilirsiniz).

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GLUCOTROLXL’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkilerolabilir.

Düşükkanşekeri:GLUCOTROLXLkanşekerinizitehlikelidüzeylere(hipoglisemi)

düşürebilir.Budurum,diyetveegzersizinizidüzenlitakipetmezseniz,alkolalırsanız,stres

altındaysanızveyahastaolursanızoluşabilir.Budurumayrıca,GLUXOTROLXLdozu

siziniçinyeterliolandanyüksekolduğundadaoluşabilir.Doktorunuzdozunuzun

ayarlanmasınaihtiyaçduyabilir.Dozunuzukendinizayarlamayınız.

Kanşekerinizdüşükolduğundaoluşanvücutbelirtilerinizitanıdığınızdaneminolun:Bu

belirtiler:

Soğukvenemlihissetme

Normalolmayanterleme

Sersemlik

Halsizlik

Titreme

Güçsüzlük

Açlık

Hızlıkalpatışı

Başağrısı

Bulanıkgörme

Konuşmabozukuğu

Dudakveyaellerdekarıncalanma

Bubelirtilerinherhangibirinifarkederseniz,hemenportakalsuyu,bal,şekergibişeker

içerenbirşeyyiyinizveyaiçiniz.Ayrıcaeczanedenalacağınızglukoztabletlerinizi

elinizdebulundurunuz.

Eğerkısazamandaiyihissetmezsenizveyakanşekerseviyenizyükselmezse,doktorunuzu

arayınız.Doktorunuzaulaşamıyorsanızenyakınhastaneyebaşvurunuz.

Diğeryanetkiler:GLUCOTROLXLbazıinsanlardabaşkayanetkilereyolaçabilir.

Ancak,GLUCOTROLXLileciddiyanetkileringörülmesıklığıçokdüşüktür.Yukarıda

bahsedilendüşükkanşekeribelirtileridışında,olasıyanetkileraşağıdakigibidir:

Sinirlihissetme

Diyare

Gaz

GLUCOTROLXLyukarıdabelirtilenlerinyanısırayaygınolmayanbaşkayanetkilere

nedenolabilir.Raporlanantümyanetkilerinbirlistesinidoktorunuzdanisteyiniz.

GLUCOTROLXLileraporlanmışolmasada;benzerbirdiyabetilacınınyüksekkalpkrizi

riskiilebağlantılıolduğubelirlenmiştir.Eğerkalphastalığıiçinriskfaktörünüzvarsave

GUCOTROLXLkullanıyorsanız,düzenliolarakdoktorunuzagörününüz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.GLUCOTROLXL’ninSaklanması

GLUCOTROLXL’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraGLUCOTROLXL’yikullanmayınız.

RuhsatSahibi:PFIZERĐlaçlarıLtd.Şti.34347Ortaköy–Đstanbul

Üretimyeri:PfizerPharmaceuticalsLLC,PortoRiko

Bukullanmatalimatı……….tarihindeonaylanmıştır.

23-11-2018

FDA Classifies Field Action Related to Fc 500™ And Epics® As Class 1 Recall Beckman Coulter Life Sciences Committed to Helping Customers Take Prompt, Appropriate Actions

FDA Classifies Field Action Related to Fc 500™ And Epics® As Class 1 Recall Beckman Coulter Life Sciences Committed to Helping Customers Take Prompt, Appropriate Actions

Beckman Coulter Life Sciences today announced the previously communicated global voluntary recall launched in January 2018 related to the FC 500™ Series Flow Cytometers (FC 500), COULTER® EPICS® XL™ and COULTER® EPICS® XL-MCL™ Flow Cytometer with System II Software (together referred to as the EPICS) has been classified as Class 1 by the U.S. Food and Drug Administration (FDA).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-11-2018

.@US_FDA issues Class I Medical Device Recall, the most serious type of recall: Beckman Coulter Life Sciences Beckman Coulter Life Sciences recalls the FC500 Series Flow Cytometers and EPICS XL Series Flow Cytometers. Find out more: https://go.usa.gov/xP

.@US_FDA issues Class I Medical Device Recall, the most serious type of recall: Beckman Coulter Life Sciences Beckman Coulter Life Sciences recalls the FC500 Series Flow Cytometers and EPICS XL Series Flow Cytometers. Find out more: https://go.usa.gov/xP

. @US_FDA issues Class I Medical Device Recall, the most serious type of recall: Beckman Coulter Life Sciences Beckman Coulter Life Sciences recalls the FC500 Series Flow Cytometers and EPICS XL Series Flow Cytometers. Find out more: https://go.usa.gov/xPAtn  #MedicalDevice #FDA pic.twitter.com/6e064UQ2wg

FDA - U.S. Food and Drug Administration