GLUCOBAY 50 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GLUCOBAY 50 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GLUCOBAY 50 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kabızlık

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 166/15
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-09-1993
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

GLUCOBAY ® 50mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablette50mgakarboz.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalinselüloz,kolloidalanhidrozsilika,magnezyum

stearat,mısırnişastası.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1.GLUCOBAY ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.GLUCOBAY ®

’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.GLUCOBAY ®

NasılKullanılır?

4.OlasıYanEtkilerNelerdir?

5.GLUCOBAY ® ’ınSaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.GLUCOBAY ®

nedirveneiçinkullanılır?

GLUCOBAY ®

tabletformundapiyasayasunulmaktadırveherbirtablet50mg

akarboziçerir.

GLUCOBAY ® ’ınetkinmaddesiolanakarboz,alfaglukosidazinhibitörüdür.

GLUCOBAY ®

,şekerhastalığınınağızdantedavisindekullanılanbirilaçtır.Etkisini,

incebağırsaklardaşekerlerinparçalanmasınısağlayanenziminetkisiniengelleyerek

gösterir.Böyleceşekerlerinsindirimigecikirvekanakarışmasıyavaşlar.Buetkisiile

GLUCOBAY ® ,yemeklerdensonragörülenkanşekeriartışınıazaltır.

GLUCOBAY ®

30,60ve90tabletiçerenambalajlardabulunur.Tabletlerbeyaz-sarıya

yakınrenkteveyuvarlaktır.Tabletlerinbiryüzünde‘G50’basılıolup,diğeryüzünde

Bayerlogosubulunur.

GLUCOBAY ®

,şekerhastalığınıntedavisindediyetlebirliktevegizlişekertespit

edilenhastalardaşekerhastalığınınbaşlangıcınınönlenmesindediyetveegzersizle

beraberkullanılır.

Toklukkanşekerideğerinin140-200mg/dlarasında,açlıkkanşekerideğerinin100-

125mg/dlarasındaolmasıgizlişekerolaraktanımlanır.

2.GLUCOBAY ®

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

GLUCOBAY ®

’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer,

Đlacıniçindekimaddelerdenbirinekarşıalerjinizvarsa,

Sindirimveemilimbozukluğunanedenolansüreklibağırsakbozukluğunuzvarsa,

Karaciğersirozunuzvarsa,

Bağırsaktagazoluşumununarttığıbirdurumunuzvarsa(ör.bağırsaktıkanıklıkları,

büyükfıtıklar,bağırsakülserlerigibi),

Ciddiböbrekyetmezliğinizvarsa.

GLUCOBAY ®

’ıaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ:

Karaciğerenzimlerindebelirtivermeyenyükselmelerolabilir.Doktorunuztedavinizin

ilkyılında3aydabirkaraciğerenzimlerinizidüzenliaralıklarlakontroletmelidir.

GLUCOBAY ® ’ıngüvenliliğiveetkinliği18yaşaltıhastalardasaptanmamıştır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

GLUCOBAY ®

’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

GLUCOBAY ®

iletedavisırasındabirtürşekerolansukrozvesukroziçerenyiyecekler

sıklıklakarındarahatsızlığaveyaishalenedenolurlar.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

GLUCOBAY ®

hamileliksırasındakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzabaşvurunuz.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

GLUCOBAY ® emzirenannelerdeönerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

GLUCOBAY ®

kullanımıilearaçvemakinekullanmayeteneğininzayıfladığınadairhiçbir

veriyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanım

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaGLUCOBAY ®

’ınetkisideğişebilir.Aşağıdakiilaçları

kullanıyorsanızlütfendoktorunuzasöyleyiniz:

Şekerhastalığıtedavisindekullanılansülfonilüre,metformin,insülingibiilaçlar,

Kalphastalıklarındakullanılandigoksin,

Mideasidiniazaltmakiçinkullanılanantasitler,

Kolesterolüdüşürmekiçinkullanılankolestiramin,

Bağırsaklardaemilimiarttırıcıilaçlar,

Sindirimikolaylaştıranenzimler,

Birantibiyotikolanneomisin

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.GLUCOBAY ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuztarafındanbaşkaşekildetavsiyeedilmemişise,önerilendozaşağıdakigibidir:

Başlangıç: Günde3kezbiradetGLUCOBAY ®

50mgtabletyada

Günde3kezyarımGLUCOBAY ®

100mgtablet

Dozdahasonra; Günde3kezikiadetGLUCOBAY ® 50mgtabletyada

Günde3kezbiradetGLUCOBAY ® 100mgtablet’ekadar

çıkartılır.

Ortalamagünlükdoz300mg’dır(3x2GLUCOBAY ®

50mgtabletyada3x1GLUCOBAY ®

100mgtablet).Diyetinizekesinolarakuymanızarağmenistenmeyenşikayetlerortaya

çıkarsa,doktorunuzadanışınız.

Gizlişekeriolanhastalardaönerilendozgünde3defa100mg’dır.

Günde1kere50mgilebaşlanırveüçayiçindegünde3kere100mg’akadarçıkılır.

Uygulamayoluvemetodu:

GLUCOBAY ®

ağızyoluylaalınır.

Tabletleryemektenöncebirmiktarsıvıileyutulmalıdırveyayemeksırasındailklokmalarile

çiğnenmelidir.

Değişikyaşgrupları:

Yaşlılardakullanım:Yaşlıhastalardadozayarlamasınagerekyoktur.Yukarıdaönerilen

dozlardakullanılabilir.

Çocuklardakullanım:GLUCOBAY ®

’ıngüvenliliğiveetkinliği18yaşaltıhastalarda

saptanmamıştır.GLUCOBAY ® 18yaşınaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Ciddiböbrekyetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.

GLUCOBAY ® kullanımıiçinsüreaçısındanherhangibirkısıtlamayoktur.

DoktorunuzGLUCOBAY ® iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

EğerGLUCOBAY ®

’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaGLUCOBAY ®

kullandıysanız:

GLUCOBAY ®

’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

GLUCOBAY ® şekeriçereniçecekve/veyayiyeceklerlebirliktefazlamiktardaalındığında

gazveishalenedenolabilir.FazlamiktardaGLUCOBAY ®

alındığında4-6saatsüreyleşeker

içerenyiyecekveiçeceklertüketilmemelidir.

GLUCOBAY ®

’ıkullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

GLUCOBAY ® iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DoktorunuzGLUCOBAY ®

iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecekvetedavi

sonlandırıldığındaoluşabileceketkilerkonusundasizibilgilendirecektir.

4.OlasıYanEtkilerNelerdir?

Tümilaçlargibi,GLUCOBAY ®

’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

GLUCOBAY ® ’ınolasıyanetkileriaşağıdagörülmesıklıklarınagöreverilmiştir.

Çokyaygın(1/10’dandahasık):

Gaz

Yaygın(1/10-1/100arası):

Đshal,sindirimsistemineaitağrıvekarınağrısı

Yaygınolmayan(1/100-1/1000arası):

Bulantı,kusma,hazımsızlık

Karaciğerenzimlerindeartış

Seyrek(1/1000-1/10000arası):

Ödem(özelliklebacaklardasıvıbirikmesi)

Sarılık

Bilinmeyen:

Kandapıhtılaşmahücrelerininsayısınınazalması

Döküntü,kızarıklık,kurdeşengibialerjikreaksiyonlar

Barsaklarıntamamenyadakısmentıkanması,pnömotozissistoidesintestinalis(mide

bağırsakkanalınınherhangibiryerindebarsakduvarındabulunabileniçihavadolukistlerin

gözlendiğinadirbirhastalık).

Karaciğeriltihabı(Hepatit)

Karaciğerbozukluğu,böbrekfonksiyonanormalliğivekaraciğerhasarıolarakbildirilen

olaylarözellikleJaponya’daizlenmiştir.Japonya’daölümcülsonuçlarıolanmünferitani

gelişenhepatitvakalarıbildirilmiştir.GLUCOBAY ®

ileilişkisibelirsizdir.

Eğerdoktorunuztarafındansizereçeteedilendiyetinizeuymazsanız,sindirimsisteminizle

ilgiliyanetkilerşiddetlenebilir.Sizereçeteedilendiyetesıkısıkıyauymanızarağmenbugibi

birsıkıntıyaşarsanız,doktorunuzadanışınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.GLUCOBAY ®

’ınsaklanması

GLUCOBAY ®

’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Tabletlerambalajındançıkartıldıktansonrahemenkullanılmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraGLUCOBAY ®

’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozuklukfarkedersenizGLUCOBAY ®

’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi: BayerScheringPharmaAG,Almanyalisansıile,

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.

ÇakmakMah.BalkanCad.No:5334770Ümraniye-Đstanbul

Tel:02165283600

Faks:02165283612

Üretimyeri: BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.Topkapı,Đstanbul

Bukullanmatalimatı ././.tarihinde onaylanmıştır.