GLIFOR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GLIFOR 1000 MG 100 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GLIFOR 1000 MG 100 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metformin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699569090717
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 23-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA

ünüN

niı,cisi

ınşrni

rıgni

ünüNüN,q.uı

cıiroR@

1000

film

tablet

x,q,LirA.rir

xı.Nrir.l,rir'

nİı,r

Şİıvı

Etkin

madde:

Her bir

film

kaplı tablet

l000

mg metformin

hidroklorür

içerir

Yardrmcı

maddeler:

Sodyum nişasta

glikolat

Propilen

glikol

0.72

Yardımcı

maddeler

için

6.1.'e

bakınız.

FARMAsörix

FORM

Film

kaplı

tablet

Beyaz renkli,

oblong, bikonveks

ytizü

çentikli

diğer

yuzünde

1000

yazı|ı

film

kaplı

tabletler

KLİNiK

Özrı,ı,irr,rn

4.1.

Terapötik endikasyonlar

GLIFOR, tip

diabetes

mellitus

tedavisinde,

özellikle

faz|a

kilolu

hastalarda

şekeri

kontrolünde tek başına diyet

egzersizin

yetersiz

kaldığı

durumlarda

endikedir.

Gıir'oR

erişkinlerde,

tek başına

veya

diğer

oral

antidiyabetik

ilaçlarla

veya insülin

birlikte kombine

olarak

kullanılabil

GLiFoR

yaş

üzeri

çocuklarda

ergenlerde,

başına

veya

insülin

birlikte

kombine

olarak

kullanılabilir.

Yalnız

yaşam

tarzı değişikliğinin

glukoz

değerlerini

normal sınırlarda

tutmakta

yetersiz

kaldığı

durumda, en

bir risk

faktoru olan

prediyabetik

bireylerde tip

diabetes

mellitusun

önlenmesi.

Gıir'oR

Diyabetes

Mellitus'un

önlenmesinde:

Glukoz

tolerans testi

bozuk

obez

hastalarda

Diyabetes Mel

itus

işim

önlemek

amacıyl

kullanıl

ır.

Sadece

diyetin

yetersiz

kalmasından

Sonra,

seçenek

tedavi

olarak

metforminle

tedavi

edilen

diyabeİli

fazla

kilolu

erişkin

hastalarda

diyabetik

komplikasyonlarda

azalma

görülmüştür

(bkz.

boltim

5.1.).

1l12

4.2.Pozoloji

uygulama

şekli

Pozoloji/uygulama

sıklığı

süresi:

Erişkinlerde:

Monoterapi

diğer

oral

antidiyabetik

ilaçlarla

kombinasyon

Standart

başlangıç

dozu

yemekler

birlikte

Veya

yemekten

sonra

gtirıde

tablet

mg veya

metformin

hidroklorürdü.

l0-l5

gün

sonra

glukoz

duzeyleri

temel alınarak

ayarlaması

yapılmalıdır. Dozun

yavaş

şekilde

arttırılması

gastrointestinal

tolerabiliteyi

iyileştirebilir.

Yüksek

metformin

alan

hastalarda

(günde

gram)'

adet

metformin

hidroklorlir film

tablet,

adet

GLIFOR

1000

film

tablet

ile değiştirilebilir.

Metforminin

önerilen

maksimum

dozu

üçe

bölünmüş

şeklinde

günlük

g'dır

Diğer

oral

antidiyabetik

ilaçtan

geçiş

yapılacaksa;

diğer

ilaç

kesilmeli

yukarıda

belirtilen

doz|arda

metformin hidroklorur

başlanmalıdır.

Pre-diyabet endikasyonunda

monoterapi

Standart

başlangıç dozu

yemekler

ile birlikte

Veya

yemeklerden

sonra

günde

2 doza

bölünmüş

şekilde

1000

1700

mg metformin

hidroklonirdür.

Hastanın

tedaviye devam

edip

etmeme

ihtiyacını

değerlendirmek

için

glisemik

durumu

aynl

zamanda

risk

fakt<ırleri

duzenli

aralıklarla

takip edilmelidir.

Insülin

ile birlikte kullanım

Daha

glukoz

kontrolü

sağlamak

için

metformin

insülin birlikte

kullanılabilir.

Metformin

hidroklorür

günde

veya

3 kez

500 mg

veya

standart

başlama dozuyla

verilirken,

insülin

dozu kan

glukoz

ölçümleri

temel

alınarak

ayarlanır.

Uygulama

şekli:

GLIFOR

yemekler

ile veya

yemeklerden

soffa

bardak

oral

yolla

kullanılır

özel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler:

Böbrek/I(araciğer

yetmezliği

Kreatin

klerensinde

aza|maya

paralel

olarak

GLiFoR'un

p|azma

ve kandaki

yarılanma

ömni

uzar

renal

klerensi azalır.

ilacın

p|azma konsantrasyonlarında

artış

oluşturur.

Bundan

dolayı

GLiFoR

Serum

kreatinin

dızeyi

mg/dl-'nin

üzerinde olduğu

erkek

hastalarda

mğdl'nin

üzerinde olduğu

kadın

hastalarda

kullanılmamalıdır

(bkz.

bölüm

Karaciğer

hastalığı

GLIFOR

tedavisi

sırasında

laktik

asidoz

gelişmesi

için bir

risk

faktoru

olduğundan

GLiFoR

karaciğer

yetmezliği olan

hastalarda

kullanılmamalıdır

(bkz.

bcılum

4.3.).

Pediyatrik

popülasyon:

GLiFoR

yaş

veya

üzeri

çocuklarda

ve ergenlerde

kullanılabilir

yaş grubu

hastalarda doz.

Monoterapi

insülin ile

birlikte kullanım

Standart

başlangıç

dozu

yemekler

birlikte

Veya

yemekten

sonra

günde

veya

metformin

hidroklorıirdür.

10-15

gün

sonra

glukoz

dtizeyleri

temel alınarak

ayarlaması

yapılmalıdır.

Dozda

yapılacak küçük

artış

gastrointestinal

tolerabiliteyi

arttırabilir.

Metformin

hidroklorür

için

önerilen

maksimum doz

veya

üçe

bölünmüş

şeklinde

günlü

g'dır.

Geriyatrik

popülasyon:

Yaşlı

kişilerde, böbrek

fonksiyonlarının

azalma

potansiyeli

nedeniyle

metformin

hidroklorur

dozıJ'

bobrek fonksiyonlarına

göre

ayarlanmalıdır.

Böbrek fonksiyonlarının

dııeenli

kontrolü

gereklidir

(bkz.

bölüm

4.4.).

4.3.

Kontrendikasyonla

Metformin

veya

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

karşı aşırı

duyarlılıkta,

Diyabetik

ketoasidoz,

diyabetik

prekomada

metabolik

asidoz

durumunda,

Böbrek

yetmezliği

veya

böbrek

fonksiyon bozukluğunda

(Kln

<

60 ml/dak.)

(serum

kreatinin

duzeyi

erkeklerde

>

mğdL

kadınlarda

>

mğdL,ya

da anormal

kreatin

klerensi),

Dehidrasyon,

ciddi

enfeksiyon,

Şok,

laktik

asidoz

sonuçlanan

iyodlu

kontrast

maddelerin

intravasküler

uygulanması

gibi

bobrek

fonksiyonlarını

değiştirme

potansiyeli

olan

akut

durumlarda

(bkz.

bölüm

4.4.),

Kardiyak

veya

respiratuvar

yetmezlik,

yakın

geçmişte

miyokart

infarktüsü,

septisemi,

şok

gibi

doku

hipoksisine

açabilecek

akut

veya

kronik

hastalıklarda,

Hepatik

yetmezlik,

akut

alkol

intoksikasyonu,

alkolizmde,

Laktasyonda

kontrendikedir.

4.4. Öze|

kullanım

uyarılarr

önlemleri

Laktik

asidoz

Laktik

asidoz,

metformin

birikimine

bağlı

olarak

gönilebilen

seyrek;

fakat

ciddi

(hızlı

tedavi

edilmezse

yüksek

mortalite

riski)

metabolik

komplikasyondur.

Metformin

kullanan

hastalarda

bildirilen

laktik

asidoz vakaları

özellikle

belirgin

bobrek

yetmezliği

bulunan

diyabetik

kişilerde

görulmektedir,

Laktik

asidoz

sıklığı

kontrol

edilemeyen

diyabet,

ketozis,

uzun süren

açlık, aşırı

alkol

alımı,

karaciğer

yetmez|1ği

hipoksi

beraber

görulen

tüm

durumlar

gibi

diğer

ilgili

risk

faktorlerinin değerlendirilmesiyle

azaltılab1lıir

azaltllmalıdır.

Tanr:

Laktik

asidoz

riski

abdominal

ciddi

asteni

sindirim

bozuklukları

kram

3112

gibi

spesifik olmayan

işaretlerin

olması

durumunda

duşunulmelidir

Laktik

asidoz, asidotik

dispne, abdominal

ağrı,

hipotermi

bunları

takip

eden

koma

karakterizedir.

Tanı

koydurucu

laboratuvar

bulguları

duşuk

pH'ı,

mmol/L

tDerinde

p|azma

laktat düzeyleri, artmış anyon

boşluğu

artmış

laktat/piruvat

oranlarıdır.

Eğer

metabolik asidozdan

şüphelenilirse,

metformin

hemen

kesilmeli

hasta

hızla

hastaneye

yatırılmalıdır

(bkz.

bölüm

4.9.).

Doktorlar

laktik

asidoz

risk

belirtileri

konusunda

hastaları

ıdır

Böbrek fonksiyonları

Metformin

bobrekler

yolu

vücuttan

atıldığından,

tedaviye başlamadan

önce

daha

sonra

duzenli olarak

serum

kreatinin

dtızeyleri

belirlenmelidir

(Cockcroft-Gault

formülu

kullanılarak

serum

kreatinin

dtizeyl

erinden

hesaplanabil

Normal

böbrek

fonksiyonları

olan hastalarda

azyıldabir

kez,

Yaşlı

kişilerde

serum

kreatinin

dtZeyleri

normalin

üst

sınırında

olan

hastalarda

yılda

lki-dortkez.

Yaşlı

kişilerde

bobrek

fonksiyonlarının

azalması

sık

görulür

asemptomatiktir.

Böbrek

fonksiyonlarlnln

bozulabileceği

durumlarda,

örneğin

non-steroidal

antiinflamatuvar

ilaç

(NSAii)

tedavisine

başlanacağ|

zaman

diüretik

veya

antihipertansif

tedavi

başlanırken

özell

ikle

dikkat

edilmel

idir.

Iyodlu kontrast

maddelerinin uygulanması

Radyolojik

görtiııtülemede

iyodlu

kontrast maddelerin

intravasküler

uygulanması,

böbrek

yetmezliğine

neden

olabilir.

durum

metforminin

birikmesine

açabilir ve

laktik

asidoza

sebep

olabilir. Metformin

kullanımı

uygulamadan

önce

veya uygulama

Sfastnda

kesilmelidir

ancak

saat sonra

bobrek fonksiyonlanrun

yeniden

değerlendirilip,

normal bulunmasını

takiben

başlanmalıdır

(bkz.

bölüm

4.5.).

Cerrahi

Metformin;

genel,

spinal Veya

peridural

anestezi

altında

uygulanacak

elektif

cerrahi

girişimden

saat

önce

kesilmelidir.

Tedaviye, cerrahi

girişimi

takip

eden

saatten

veya

oral

beslenme

başlangıcından

sadece

normal bobrek

fonksiyonları

yerine geldikten

Sonra

tekrar

başlanabilir.

Çocuk

adolesanlar

Metformin

hidroklonir

tedaviye

başlanmadan

önce

diabetes

mellitus

tanısı

doğrulanmalıdır.

süreli

kontrollü

klinik

çalışmalar

boyunca

metforminin buyume

puberte

üzerinde

herhangi

etkisj

saptanmamıştır,

fakat

spesifik

noktalarda

uzun süreli

veriler

mevcut

değildir.

nedenle metforminle

tedavi

edilen,

özellikle

ergenlik

öncesi

çocuklarda

4lt2

metforminin

parametreler

üzerindeki

etkisinin

dikkatli

şekilde

kontrol

edilmesi

önerilmektedir.

yaş

arail

çocuklar:

Çocuklarda

ergenlerde

yürütülen kontrollü

klinik

çalışmalarda,

yaş

arasında

ya|nızca

kişi

almıştır.

Metforminin

çocuklardaki

etkinlik

güvenilirliği,

daha

büyük

yaştaki

çocuk

ergenlerdeki

etkinlik

güvenilirlikten

farklılık

göstermese de,

yaş

arası

çocuklara

reçete

edilirken

özel dikkat

gösterilmesi

onerilmektedir.

Diğer

önlemler

Bütün

hastalara

gtin

boyunca

dtZenli

karbonhidrat

dağılımı

olan

diyet

uygulanmalıdır

Fazlakilolu

hastalar

enerjisi

kısıtlı

diyetlerine

devam etmelidir.

Diyabeti izlemek

için

standart

laboratuvar testleri

dtizenli

olarak

uygulanmalıdır

Metformin,

başına

hipoglisemiye

neden

olmaz.

Ancak

insülin

Veya başka

oral

antidiyabetik

ilaçlarla

(örn;

sülfonilüreler

meglitinidler)

birlikte

kullanıldığında

duruma

dikkat edilmesi

gerekmektedir.

GLIFOR'un

dozu

mmol

mg)'dan

daha

sodyum

ihtiva

eder,

dozu

nedeniyle

herhangi

bir uyarı

gerekmemektedir.

GLiFoR'un

her dozu 400

mğkg'dan

daha

propilen

glikol

ihtiva

eder;

dozu

nedeniyle

herhangi

bir uyarı

gerekmemektedir.

4.5.

Diğer

tıbbi

ürünler

etkileşimler

diğer etkileşim

şekİlleri

Önerilmeyen

kombinasyonlar:

Alkol:

Akut alkol

intoksikasyonunda,

özellikle

aşağıdaki

durumlarda

laktik

asidoz

riski

artar

Açlık

veya

malnütrisyon,

Karaciğer

yetmezliği.

ilacı

kullanırken alkol

tuketimi

alkol

içeren

ilaçların

kullanımından

kaçınılmalıdır

İyodlu

kontrast

maddeler

iyodlu

kontrast

maddelerin intravasküler

uygulanması,

metformin

birikimi

laktik

asidoz

riskinde

artış

sonuçlanan

böbrek

yetmezliğine

neden

olabilir.

Metformin

kullanımı

intravasküler

olarak

uygulanan

iyotlu

kontrast

maddelerin

uygulanmasından

saat

önce

veya

uygulama sırasında

kesilmeli

ancak

saat

Sonra

bobrek

fonksiyonlarlnln

yeniden

değerlendirilip,

normal

bulunmasını

takiben

yeniden

başlanmalıdır

(bkz.

bölüm

Birlikte

kullanımda dikkat edilmesi

gereken

ilaçlar:

Intrensek

hiperglisemik

aktiviteye

sahip

tıbbi

ürünler

[örn:

glukokortikoidler

(sistemik

lokal

olarak

uygulanan)

sempatomimetiklerl

ozellikle

tedavinin başlangıcında daha

sık

glukoz

ölçümü

yapmak

gerekebilir

Ihtiyaç

duyulursa, söz konusu

tıbbi

urunle tedavi sırasında

ürünün

kesilmesi

sonrasında

metformin

dozunu ayarlayınız.

Diüretikler,

özellikle

kıvrım diüretikler:

Böbrek

fonksiyonunu

azaltma

potansiyeli

taşıdıklarından laktik

asidoz

riskini

arffırabilirler

ADE-inhibitörleri:

ADE-inhibitcırleri kan

glukoz

dtızeylerini düşıirebilir.

Bundan

dolayı,

diğer

ilaç

tedavi

sırasında

diğer

ilacın

eklenmesinden

veya

kesilmesinden

sonra

metforminin

dozu

ayarlanmalıdır.

ozel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler:

bulunmamaktad

ır.

Pediyatrik

popülasyon

Bilgi

bulunmamaktadır.

4.6.

Gebelik

laktasyon

Genel

tavsiye

Gebelik

Kategorisi:

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlar/Doğum

kontrolü

(Kontrasepsiyon)

Hasta hamile

kalmayı

planladığında

hamilelik

boyunca,

fetüs malfo[nasyon

riskini

aza|tmak

için

diyabetin metforminle tedavi edilmemesi,

glukoz

dtZeylerini

mümkün

olduğunca normale

yakın

tutmak

için

insülin

kullanılması

önerilmektedir.

Gebelik

dönemi

Gebelikte

diyabetin

(gestasyonel

veya

kronik

diyabet)

kontrol altında tutulmaması

doğumsal

anomali ve

perinatal

mortalite

riskinde

artış

ilişkilidir.

Metforminin

gebe

kadınlarda kullanımından

elde edilen

sınırlı

sayıdaki

veriler

doğumsal

anomali

riskinde

artışa

işaret

etmektedir.

Hayvanlar üzerinde

yapılan

çalışmalar;

gebelik,

embriyonik veya

fetal

gelişim,

doğum

da doğum sonrasl

gelişim

ilgili

olarak

zararlı

etkiler olduğunu

göstermemektedir

(bkz.

bölüm

5.3.).

Hasta

hamile

kalmayı

planladığında

hamilelik

boyunca, fetus

malforTnasyon

riskini

azaltmak

için

diyabetin

pre-diyabetin

metforminle

tedavi

edilmemesi,

glukoz

düzeylerini

mümkün

olduğunca

normale

yakın

tutmak

için

insülin kullanılması

önerilmektedir.

6112

Laktasyon

dönemi

Metformin

insanlarda

anne sütüne

geçmektedir.

Emzirilen

yenidoğaıı/bebeklerde, metformin

kullanan

annelerde

advers

etki

gözlenmemiştir.

Bununla

birlikte

ya|nızca

sınırlı

veriler

mevcut

olduğundan

metformin

tedavi

sırasında

süt

emzirme

önerilmemektedir.

Süt

emzirmenin

yararlarını

bebek/yenidoğan

iZerindeki

potansiyel

advers

etki

gelişme

riskini

hesaba

katarak,

süt

emzirmeye

devam edip

etmeme

konusunda

karar

verilmelidir.

Ureme

yeteneği/Fertilite

Erkek

dişi

farelerde

günde

kilogram

başına

vücut

yirey

alanı

karşılaştırıldığında

insanlarda

tavsiye

edilen

gıııılük

maksimum dozun

katı

gibi

yüksek

metformin

kullanımı

herhangi

etki

yaratmamıştır.

nedenle insanlarda

üreme

yeteneği

fertilite rizerinde zararlı

etkiler

oluşturmayacağını

duşundurmektedir.

4.7.

Araç

makine

kullanımı üzerindeki etkiler

başına metformin

tedavisi hipoglisemiye

neden o|maz.

nedenle

araç

veya

makine

kullanmayı

etkilemez.

Fakat, metformin

diğer

antidiyabetik

ilaçlarla

(sülfonilüreler,

insülin,

meglitinidler)

beraber

kullanıldığında

araç

makine kullanan

hastalar

hipoglisemi

riski

açıslndan

uyarılmalıdır.

4.8.

Istenmeyen

etkiler

Tedavi başlangıcında

sık

gönilen

advers

reaksiyonlar;

bulantı,

kusma, ishal,

karın ağrısı

iştah

kaybı

olup,

bunlar

çoğu

olguda

kendiliğinden

kaybolmaktadır.

Bunları

önlemek için

metforminin

günde 2

şeklinde

alınması ve

dozların

yavaş

şekilde

arttırılması

önerilmektedir.

Laktik

asidoz

gibi

ağır

bir komplikasyon

çok

ender

olarak

ortaya

çıkabilir

(bkz.

bölüm

4.4.).

Metformin tedavisi

altında

aşağıdaki advers

reaksiyonlar

gelişebilir.

Istenmeyen

etkiler ile

ilgili

sıklıklar

şekilde

tanımlanır:

Çok

yaygın

(>l/l0);

yaygın

(>1/l00

<1/10);

yaygın

olmayan

(>1/1000

<1/100);

seyrek

(>l/l0.000

<l/l000);

çok

seyrek

(<l/10.000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor).

lenf

sistemi

bozuklukları

Çok

seyrek:

pıhtılaşma

bozuklukları,

hemolitik

anemi

Metabolizma

ve beslenme

bozuklukları

Çok

seyrek:

Kusma,

krampları,

karın ağrısı, halsizlik,

kendini

hissetmeme,

nefes

almada

güçlük

durumları

kendini

gösteren

laktik

asidoz

(bkz.

bölüm

4'4.),

uzun

süreli

metforminin

kullanımı

sırasında

vitamin

emiliminde

Serum

duzeylerinde

azalma,

megaloblastik

anemi

başvurması

durumunda bu

etiyolojinin

dikkate

alınması önerilir.

Kilo

kaybl

zayıflama

(kaşeksi),

iştah

azalması

(anoreksi).

Titreme, terleme,

dudakta

dilde

llt2

karıncalanma,

solukluk,

çarpıntı

huzursuzluk

ile kendini

gösteren

şekerinin

normalden

düşük

olması

(hipoglisemi).

Sinir

sistemi

bozuklukları

Yaygın:

Tat almada

bozukluk

(ağızda

metalik

tat),

asteni, baş

donmesi

ve sersemlik

hali,

baş

ağrısı.

strointestinal

bozuklu

Çok

yaygın:

Bulantı,

kusma, diyare, abdominal

ağrı,

abdominal

rahatsızlık

hissi,

şişkinlik,

hazımsızlık,

malabsorbsiyon

iştah

kaybı

gibi

gastrointestinal

bozukluklar.

istenmeyen

etkiler,

genellikle

tedavinin

başlangıcında

gönilür

çok

olguda

spontan

olarak

geriler.

Önlem

olarak,

metforminin

veya üçe

bölünmüş

günlük

dozlarda

kullanılması

yemek

sırasında

Veya

yemek

sonrasında

alınması önerilir.

Dozun

yavaŞ

yavaş

arffırılması

gastrointestinal

tolerabil

iteyi

iyil eştirebil

Hepato-bilier bozukluklar

Çok

seyrek:

Karaciğer fonksiyon

testlerindeki

anormallikler

veya hepatit

(karaciğer

iltihabı

olup

yorgunluk,

iştah

kaybı,

kilo

kaybı,

cildin

gözün

beyaz

kısımlarının

sararması)

ilgili

izole bildirimler;

bunlar

metforminin

kesilmesiyle

düzelmektedir.

Kolestatik

hepatit;

sarılık,

açık

renkli dışkı,

kaşıntı,

halsizlik,

iştahsızlık

karakterize

durum.

Karaciğer

enzim

seviyelerinde

artma.

Deri

deri altı doku

hastalıkları

Çok

seyrek:

Liken

planus,

cilt

dokuntüsü,

eritem,

kaşıntı, ürtiker

gibi

cilt

reaksiyonları

Özet

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler:

Pediyatrik

popülasyon

Yayımlanmlş

pazarlama

sonrası

veriler

ve bir

yıl

süreli

10-16

yaş

alasl

sınırlı

pediyatrik

popülasyonda

yurütülen

kontrollü

klinik

çalışmalarda

bildirilen

advers

olaylar,

erişkinlerde

bildirilenlere

göre

içerik

şiddet

yönünden

benzerdir.

Süpheli

advers

reaksiyonların raporlanması

Ruhsatland[Ina

Sonrasl

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarınln

raporlanması

büyuk

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yararlrisk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Turkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TUFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta:

tufam@titck.gov.tr;tel:

0 800

faks: 0

312218

99).

4.9.Doz

aşlmı

tedavisi

kadar

olan

metformin

hidroklonir

dozlarında

belirli

durumlarda

laktik

asidoz

oluşmasına

rağmen

hipoglisemi

görülmemiştir.

Metforminin

yüksek

aşıml veya

eşlik

eden

riskler laktik

asidoza

neden

olabi]ir.

Laktik

asidoz

tıbbi bir

acil

durumdur

hastanede

tedavi

edilmelidir.

Laktat

metformini

vücuttan

uzaklaştırmanln

etkili

yolu

hemodiyaliz

uygulamaktır.

FARMAKOLOJiK

özBı,ı-ixr,rn

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

grup:

glukoz

duzeyini

duşurucu

ilaçlar,

Biguanidler

kodu:

AI0BA02

Etki

mekanizması:

Metformin

antihiperglisemik

etkileri

hem bazal hem

postprandial

plazma

glukoz

düzeyini

düşüren

biguaniddir.

Insülin

sekresyonunu

stimule

etmez

bundan dolayı

hipoglisemi

oluşturmaz.

Metformin

aşağıdaki

üç

mekanizma

yoluyla

etki

gösterebilir:

Glukoneojenez

glikojenolizi

inhibe

ederek

karaciğer

glukoz

üretimini azaltır.

Kaslarda, insülin

duyarlılığını

arttırarak

periferik glukoz

alımını

kullanımını

düzeltir

Intestinal

glukoz

emilimini

geciktirir.

Metformin,

glikojen

sentaz

tizerinde

etki

göstererek

hücre

içi

glikojen

sentezini uyarlr

Metformin, bilinen

tüm

membran

glukoz

taşıyıcılarının

(GLUTs)

taşıma

kapasitesini arttırır

Klinik

çalışmalarda

metformin

kullanımı

sabit

vücut

ağırlığı

hafif

kilo

kaybı

ilişkiliydi.

insanlarda,

glisemi

üzerindeki

etkisinden

bağımsız

olarak,

metforminin

lipid

metabolizması

üzerine

yararlı

etkileri

vardır.

yarar

terapötik

dozlarda

kontrollü,

orta-süeli

Veya

rızrın-

süreli

klinik

çalışmalarda

gösterilmiştir:

metformin

total

kolesterol,

kolesterol

trigliserid seviyelerini

düşünir.

Klinik

etkinlik

Prospektif randomize

çalışmada

(UKPDS),

diyabetli erişkin

hastalarda

sıkı

glukoz

kontrol

ünün uzun

sürel i

arlar

bel irl enm

iş bulunmaktad

ır.

başına

diyet tedavisinin başarısız

olmasından

soffa

metformin

tedavi edilen

fazla

kilolu

hastalardan elde

edilen sonuçlar aşağıda

gösterilmiştir:

Sadece

diyetle tedavi

edilenlere

(43'3

vaka/l000

hasta-yıl),

p:0.0023

kombine

sülfonilüre

ve insülin

monoterapi

gruplarına

(40.l

vaka/l000

hasta-yıl),

p:0.0034,

karşılık

metformin

hidroklonir

grubunda

diyabete-bağlı

komplikasyon

riskinde

belirgin

duşuş

(29.8

vakal

000 hasta-yıl).

Diyabete

bağlı

mortalite

riskinde

belirgin bir

düşüş:

metformin

vaka/l000

hasta-yıl,

başına

diyet

tedavi

edilenlerde

l2.7

vaka]1000 hasta-yıl,

p:0.0l7.

Toplam

mortalite

riskinde

belirgin

düşüş:

metformin

13.5

vaka/l000

hasta-yıl,

yalnız

diyet

20.6

vaka/l000

hasta-yll

(p:0.01l)

süIfonilüre

kombinasyon

insülin

monoterapisi

gruplarında

vaka/l 000

hasta-yıl

(p:0.02

Miyokart

infarktüsü

riskinde belirgin

duşuş:

metformin

vaka/l000

hasta-yıl,

ya|nızca

diyet

vaka/l000

hasta-yıl

(p:0.0l)

Metformin,

ikinci

seçenek

tedavi olarak

sülfonilüre

ile birlikte kullanıldığında,

klinik

sonuçlar

açısından

yararlılık

gösterilememıştır.

diyabette

metformin ve insülin

kombinasyonu seçilmiş

hastalarda

uygulanmış;

fakat

komb

inasyonun

inik

ar|ar

arak

ınl

anmam

ıştır

Pediyatrik

popülasyon

yıl

boyunca

tedavi

edilen

10-16

yaş

arasl

sınırlı

pediyatrik

popülasyonda yürütülmüş

kontrollü

klinik

çalışmalarda

glisemik

kontrolde

erişkinlerdekine

benzer

yanıt

görülmüşttir.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel

özellikler

Emilim:

Metformin hidroklonir

tabletin

oral

dozundan

sonra

maksimum

plazma

konsantrasyonuna

(C.uı..)

yaklaşık

saatte

(t.uı..)

ulaşılır.

Sağlıklı

kişilerde

500 mg

veya

mg metformin

hidroklonir

tabletin

mutlak biyoyararlanımı

50-60 dolaylarındadır.

oral

alınan

dozdan

sonra

feçeste

bulunan

emilmemiş

kısım

%20-30

kadardır.

oral

uygulama

sonrasında

metforminin

emilimi

satüre

edilebilirdir

değildir

Metforminin emilim

farmakokinetiğinin

lineer

olduğu

duşunulmektedir.

onerilen

metformin

dozları

uygulama

programında

kararlı

durum

plazma

konsantrasyonlarına

24-48

saatte

ulaşılır

düzeyler

genellikle

mikrogram/ml'den

küçüktür.

Kontrollü

klinik

araştırmalarda

maksimum metformin

plazma

dtızeyleri

(C.um)

maksimum

doz|ar

bile

mikrogram

geçmemiştir.

Yiyecekler

metformin

emilimini

azaltır

miktar

geciktirir.

mg'lık

tabletin oral

yoldan

uygulanmasl

Sonrasmda

p|azma

doruk

konsantrasyonunda

azalma,

eğri

altı

alanda

(EAA)

duşuş

plazma

doruk

konsantrasyonuna

ulaşma süresinde

dakika

uzama

görülmüştıir.

bulguların

klinik

önemi

bilinmemektedir.

Dağılım.

Plazma

proteinlerine

bağlanma

ihmal edilebilir

duzeydedir.

Metformin

eritrositler

içine

dağılım

göstermektedir.

doruk

konsantrasyonu

p|azma

doruk

konsantrasyonundan

düşüktür ve

ikisine

yaklaşık

olarak

aynı

sürede

ulaşılır.

Dağılımın

ikincil

kompartımanl

büyük

olasılıkla

kırmızı

kan hücreleri oluşturmaktadır.

ortalama

dağılım

hacmi

(vd)

63-276

arasında değişmektedir.

B i},,otran

sform

as}ıon

Metformin

idrar

yoluyla,

değişmemiş

halde

atılır.

insanlarda

metaboliti

saptanmamıştır

10112

Eliminasyon:

Metforminin

renal klerensi

>400

ml/dakikadır;

değer

metforminin

glomerüler

filtrasyon

tübüler

sekresyonla

elimine edildiğini

göstermektedir.

oral

dozu

takiben

görünürdeki

terminal eliminasyon

yarılanma

ömrü

yaklaşık

saattir.

Böbrek fonksiyonları

bozulduğunda

kreatinin klerensiyle

orantılı

olarak metforminin

renal

klerensi

aza|ır

buna

bağlı

olarak eliminasyon

yarılanma

ömrü

uzar;

ilacın

p|azma

konsantrasyonlarında

artış oluşturur.

Doğrusallık/Doğrusal

olma)ıan

durum:

Metformin

emil

farmakokinetiğinin

doğrusal

olmadığı

düşünülmektedir

Hastalardaki karakteristik özellikler

Pediyatrik

popülasyon:

çalışması:

Metformin hidroklonir

mg'ın

dozundan

Sonra

pediyatrik

hastalarda

sağlıklı

erişkinlerdekine

benzer

bir farmakokinetik

profil

gönilmüştür.

Çoklu

çalışması:

Veriler

çalışma

sınırlıdır.

Pediyatrik

hasta|arda'7

gün

süreyle

tekrarlı

olarak

gıırıde

verilen

mg'lık

dozlardan

sonra

doruk

plazma

konsantrasyonu

(Cn.,uL.)

sistemik maruziyet

(EAAg_

gün

boyunca

tekrarlı olarak

günde

mg'lık

dozların uygulandığı erişkin

diyabet

hastalarındakine

kıyasla sırasıyla

33 Ve %

civarında azalmıştır,

glisemik

kontrol

bazında

bireysel

olarak

ayarlandığından,

azalma

sınırlı

klinik

anlama sahiptir.

5.3.

Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri

ilacın

güvenilirlik

farmakolojisi,

tekrarlayan

toksititesi,

genotoksisite,

karsinojenik

potansiyel

üreme toksisitesine

dayalı

klinik

çalışmalardan

elde edilen

preklinik

hayvan

çalışmalarının

verileri,

insanlara

yönelik

belirgin bir tehlike

ortaya koymamaktadır.

FARMAsörir

Özr

ı,ı,İxr,rn

6.1.

Yardımcı

maddelerin listesi

Mısır

nişastası

Povidon

Kolloidal

silikon dioksit

Sodyum

nişasta

glikolat

Magnezyum

stearat

Hidroksipropil

metil

selüloz

Polietilen

glikol

Propilen

glikol

Talk

Titanyum

dioksit

11112

6.2.

Geçimsizlikler

Bilinen

herhangi

geçimsizliği

bulunmamaktadır.

6.3.

ömrü

6.4.

Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler

25oC'nin

altındaki

sıcaklığında

ışıktan koruyarak saklayınız.

6.5.

Ambalajın

niteliği

içeriği

Karton

kutuda,

film

tablet

içeren

PVC/PE/PVDC/AI

blister

kullanma

talimatı

sunulmaktadır.

6.6.

Beşeri

tıbbi

üründen

arta kalan

maddelerin

imhası

diğer

özel

önlemler

Kullanılmamış

olan ürünler

atık

materyaller

"Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği"

"Ambalaj Atıklarının

Kontrolü Yönetmelikleri"ne

uygun olarak

imha

edilmelidir.

RUHSAT

SAHIBI

BiLiM

ireÇ

SAN.

TiC.

A.ş.

Kaptanpaşa

Mah. Zincirlikuyu

Cad.

No:184

4440

Beyoğlu-iSTANBUL

Tel:

(212)

Faks:

(212)2762919

RUHSAT

NUMARASI

zogııg

RUHSAT

TARiHi/RUHSAT

YENİLEME TARiHİ

ruhsat

tarihi:

17.10.2006

Ruhsat

yenileme

tarihi:

KÜB'ÜN

YENiLENME

r.Lnİrıi

12tt2

14-11-2018

Ebymect (AstraZeneca AB)

Ebymect (AstraZeneca AB)

Ebymect (Active substance: dapagliflozin / metformin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7605 of Wed, 14 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4162/WS/1380

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Xigduo (AstraZeneca AB)

Xigduo (AstraZeneca AB)

Xigduo (Active substance: dapagliflozin/metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6462 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2672/R/44

Europe -DG Health and Food Safety

15-8-2018

Komboglyze (AstraZeneca AB)

Komboglyze (AstraZeneca AB)

Komboglyze (Active substance: saxagliptin / metformin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5559 of Wed, 15 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2059/WS/1289

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Active substance: alogliptin / metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3346 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2654/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety