GISMOTAL 200 MG FORT TABLET, 40 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GISMOTAL 200 MG FORT TABLET, 40 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GISMOTAL 200 MG FORT TABLET, 40 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • trimebutine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 213/32
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 23-11-2007
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GİSMOTAL 200 mg FORT tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir tablet 200 mg trimebutin maleat içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı), mısır nişastası, hidroksipropil

metil selüloz (E464), magnezyum stearat (E572).

Bu Kullanma Talimatında:

1.

GİSMOTAL

FORT nedir ve ne için kullanılır?

2.

GİSMOTAL

FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

GİSMOTAL

FORT nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

GİSMOTAL

FORT’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GİSMOTAL

FORT nedir ve ne için kullanılır?

GİSMOTAL

FORT, 20 ve 40 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Tablet içerisinde sığır

sütünden elde edilen laktoz monohidrat bulunmaktadır.

GİSMOTAL

FORT’un

etkin

maddesi

trimebutin

sindirim

hareketliliğini

düzenleyen

ajandır. Sindirim kas hareketlerinde azalma varsa sindirim kaslarını uyarıcı; sindirim kas

hareketlerinde artış varsa oradaki spazmı çözücü olarak etkir. Bu düzenleyici aktivite bütün

sindirim

kanalında

görülür.

Hareket

bozukluklarına

bağlı

olan

fonksiyonel

sindirim

hastalıklarında; fizyolojik hareketliliği yeniden düzenler.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

GİSMOTAL

FORT;

İrritabl bağırsak sendromu ( (karın ağrısı, gaz, kramp, spazm, şişkinlik, ishal ve/veya

kabızlık gibi belirtilerle seyreden hastalık)belirtilerinin tedavisinde,

Fonksiyonel sindirim bozukluklarında (altta yatan bir hastalığın olmadığı/belirlenemediği,

sindirim sisteminin düzenli çalışmadığı, barsak hareketlerinin düzgün olmadığı durumlar)

belirtilerinin tedavisinde,

Mide ve bağırsaklarla ilgili polimorf belirtilerin (mide ve barsaklarda görülen farklı, birden

fazla belirti) tedavisinde kullanılır.

2. GİSMOTAL FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GİSMOTAL FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Trimebutine veya formülasyonda bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık

durumları var ise kullanmayınız.

GİSMOTAL FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

“Bu

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.”

GİSMOTAL FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli çalışma bulunmadığından; gebeliğin ilk 3 ayı içinde kullanılması önerilmez. Sonraki 6

ay ancak gerekli ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçebileceğinden emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

GİSMOTAL FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

GİSMOTAL

FORT

laktoz içermektedir.

Eğer

daha

önceden

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

intoleransınız

olduğu

söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaçla etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GİSMOTAL FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hekim önerisine göre kullanılır.

Genelde önerilen doz, erişkinler için günde 3 kez 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler

çiğnenmeden

yeterli

miktarda

sıvı,

örneğin

bardak

ile,

yutulmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda kullanım için oral süspansiyon formu mevcuttur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı hakkında herhangi bir kısıtlama bildirilmemiştir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer GİSMOTAL FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GİSMOTAL FORT kullandıysanız

GİSMOTAL FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

GİSMOTAL FORT’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GİSMOTAL FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GİSMOTAL FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

GİSMOTAL

FORT’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza

bildiriniz

veya

size

en

yakın

hastanenin

acil

bölümüne

başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağzın veya boğazın

yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesinde

Deri döküntüsü

Baygınlık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GİSMOTAL FORT’a karşı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek:

Ciltte reaksiyon

Seyrek:

Baş dönmesi

Uyuklama

Bunlar GİSMOTAL FORT’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. GİSMOTAL FORT’un saklanması

GİSMOTAL

FORT’u

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GİSMOTAL FORT’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe / İstanbul

Telefon : (0216) 398 10 63

Faks

: (0216) 398 10 20

Üretim Yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe / İstanbul

Telefon : (0216) 398 10 63

Faks

: (0216) 398 10 20

Bu kullanma talimatı .tarihinde onaylanmıştır.