GESITA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GESITA 1000 MG/100 ML KONSANTRE INFUZYONLUK COZELTI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GESITA 1000 MG/100 ML KONSANTRE INFUZYONLUK COZELTI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sonrası

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699516766825
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-04-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GESİTA 1000mg / 100mlkonsantreinfüzyonlukçözelti

Damaryoluylakullanılır.

Etkinmadde:Gemsitabin (hidroklorürolarak).

GESİTA1000mggemsitabineeşdeğermiktardagemsitabin hidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyum asetattrihidrat, sodyumhidroksit, enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. GESİTA nedir veneiçinkullanılır?

2. GESİTA’yı kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. GESİTA nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. GESİTA’nınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. GESİTAnedir veneiçinkullanılır?

GESİTAambalajı,konsantreçözeltiiçerencambirflakondanoluşur.Çözeltihalindebulunan

GESİTA berrak, renksizilasoluksarı renkteçözeltigörünümündedir.

Hastaneeczacısı,hemşireveyadoktorGESİTA’yıpoşetveyapompadangeçirerektüpveiğne

yardımıyla damarlarınızdan birine verir. Bunaintravenözinfüzyon adı verilir.

GESİTAsitotoksikbirilaçtır.Sitotoksikilaçlarkanserhücreleridedahilolmaküzerebütün

bölünen hücreleri öldürür.

GESİTA,mesanekanseri,akciğerkanseri(‘KüçükHücreliDışı’tipi),pankreaskanseri,meme

kanseri veover (yumurtalık)kanserihastalarının tedavisindekullanılır.

Eğerdoktorunuzsizebuilacıbaşkabirnedenleverdiyse,ilaçlailgilihertürlüsorunuzu

doktorunuzasorunuz.

2. GESİTA’yıkullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

GESİTA’yı aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

GemsitabineyadaGESİTA’nıniçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıaşırı

duyarlı (alerjik) iseniz(yardımcı maddelerlistesinebakınız),

İleri derecedekaraciğer veyaböbrekprobleminizmevcutsa,

Hamileiseniz,

Emziriyorsanız.

GESİTA’yıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Uzunsüreliveyaçoksayıda(haftadabirdenfazla)infüzyonuygulanmasıyanetkileresebep

olabilir.

GESİTAvediğersitotoksikilaçlarınçoğukemikiliğihücrelerinietkileyebilir.Buhücreler

yenikanhücreleriüretmekiçinçokhızlıbölünürler.GESİTAtedavisisırasındasizdenkan

örneklerialınacakveherfarklıtipkanhücrelerinin(trombositler(pıhtılaşmayısağlayan),

beyazkanhücrelerivekırmızıkanhücreleri)miktarlarıanalizedilecektir.Eğerkan

hücrelerininmiktarıçokdüşüksedoktorunuzdozudeğiştirmeyeveyatedaviyikesmeyekarar

verebilir.Kemikiliğinizyenihücrelerürettikçekanhücrelerininmiktarıçokgeçmeden

artacaktır.

Herhangibirböbrekveyakaraciğerrahatsızlığı(hepatit,alkolizm,karaciğerkanseri)

yaşadıysanız veyayaşamaktaysanız.KaraciğerveböbreklerinizGESİTA’nın vücuttanatılımını

sağladığındanbuorganlarınızınnormalçalışıpçalışmadığınıkontroletmekiçintest

yapılacaktır.Testsonuçlarınagöregerektiğindedoktorunuztedavininkesilmesinekarar

verebilir.

GESİTAtedavisiyleilişkiliakciğerlerdebazenciddietkilerraporedilmiştir.Buetkilerin

nedenleribilinmemektedir.Akciğerödemi,akciğerhavakeselerininyaralanması,solunum

yetmezliğinesebepolanciddiakciğeriltihabıgibietkilergözlenebilir.Eğerbugibietkiler

oluşursa,doktorunuztedavininkesilmesinekararverebilir.Erkendestekleyicibakım,durumun

düzeltilmesindeyardımcıolacaktır.

GESİTAkullanmadanöncedoktorunuza,hemşirenizeveyahastaneeczacınızasöylemeniz

gerekenler;

Karaciğer,kalpvedamarhastalığınızvarsadahaöncebuhastalıklarıgeçirdiysenizyada

böbreklerinizleilgilibirprobleminizvarsalütfendoktorunuzaveyahastaneeczacınıza

söyleyiniz,GESİTAkullanmamanızgerekebilir.Yakınzamanlardageçirilmişyada

almayıplanladığınızradyoterapinizvarsalütfendoktorunuzasöyleyiniz,GESİTAile

kullanımı sonucu erken veyageçradyasyon reaksiyonu olabilir.

Yakınzamandaaşıolmuşisenizlütfendoktorunuzasöyleyiniz,aşınınGESİTAileyakın

zamandauygulanması kötü etkilereneden olabilir.

Builaçlatedavisırasındakonfüzyonlabirliktebaşağrısı,nöbetleryadagörmede

değişikliklergibisemptomlargörülürsederhaldoktorunuzuarayınız.Bu,çokseyrek

görülen sinir sistemiyanetkisidir(posteriorgeridönüşümlü ensefalopati sendromu).

Eğersolunumgüçlüğüyaşarsanızveyaçokgüçsüzhissedersenizveçoksolgunsanız,

lütfendoktorunuzasöyleyiniz,buböbrekyetmezliğininveyaakciğerlerinizleilgilibir

sorunun işaretiolabilir.

Vücutgenelindebirşişkinlik(ödem),nefesdarlığı(kısakısanefesalıpverme)veyakilo

alımıyaşarsanızlütfendoktorunuzasöyleyiniz,bukılcalkandamarlarınızdandokuya

sızan sıvının işaretiolabilir.

ErkekhastalarınGESİTAiletedavisırasındavetedavisonrasında6ayakadarçocuksahibi

olmamalarıgerekir.Tedavinizsırasındaveyatedavibitiminitakipeden6ayiçindeçocuksahibi

olmakisterseniz,doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.Tedavinizebaşlamadanönce,sperm

saklama hakkında danışmanlıkalmakisteyebilirsiniz.

GESİTAiletedavisırasındakadınhastalarahamilekalmamaları,tedaviedendoktorun

uyarılması ve tedavi sonrasıgebekalınması tavsiyeedilmelidir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

GESİTA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemi açısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Gemsitabinin hamilelikvebebeğinizüzerindezararlı etkileri bulunmaktadır.

Hamileyseniz veyahamilekalmaolasılığınızvarsaGESİTA’yıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

GESİTA’nınannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.EmzirmedönemindeGESİTAile

tedavinin mutlakgerekliolduğu durumlarda, tedavi süresinceemzirmebırakılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

GESİTAözelliklealkolaldıysanızuykuluhissettirebilir.GESİTAtedavisininuykulu

hissetmenizeneden olmadığındanemin olanakadar motorluaraçvemakineleri kullanmayınız.

GESİTA’nıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

GESİTAiçeriğindekidiğeryardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelere

bağlıolumsuz etki beklenmez.

GESİTA1000mgflakon107.47mgsodyumihtivaeder.Budurum,kontrollüsodyumdiyetinde

olan hastalar içingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ilebirliktekullanımı

TümtümörtiplerindeGESİTA’nıntedaviedicidozlarındaradyasyonlabirliktegüvenli

uygulamasıiçinidealdozrejimihenüzbelirlenmemiştir.Yakınzamandaaşıolmuşisenizlütfen

doktorunuzasöyleyiniz,aşınınGESİTAileyakınzamandauygulanmasıkötüetkilereneden

olabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. GESİTAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Normaldozvücutyüzeyalanınızınhermetrekaresibaşına800–1250miligramolacakşekilde

hesaplanır.Doktorunuzveyahemşirenizgereklimiktarıuygunveniniziçine30-60dakika

süresinde enjekteedecektir.

Enjeksiyonlarınızınuzunluğuveyasıklığıhastalığınızabağlıdır.Belirliaralıklarıtakipeden

haftalıkenjeksiyonlarla‘tedavi kürleri’uygulanır.

Akciğerveyamesanekanseri:İkiveyaüçhaftaboyunca,haftadabirenjeksiyonyapılacakve2

haftasüreylearaverilereksonrakiküruygulanacaktır.GESİTAtedavinizebaşkabirilaçolan

sisplatin de eklenebilir.

Pankreaskanseri:Yedihaftaboyunca,haftadabirkezenjeksiyonyapılacakve2haftasüreyle

araverilereksonrakiküruygulanacaktır.İki haftanın ardındanyinehaftadabirkezolmaküzere

üçhaftaboyuncaGESİTAenjeksiyonlarıyapılacaktır.

Memekanseri:İkihaftaboyunca,haftadabirenjeksiyonyapılacakve2haftasüreyleara

verilereksonrakiküruygulanacaktır.GESİTAiletedavinizdevamederkentedavinizebaşka

ilaçlar(paklitaksel) daeklenebilir.

Overkanseri:İkihaftaboyunca,haftadabirenjeksiyonyapılacakve2haftasüreyleara

verilereksonrakiküruygulanacaktır.GESİTAiletedavinizdevamederkentedavinize

karboplatin eklenebilir.

Aşağıdakişemaherbiri3’erenjeksiyonve1kesintidenoluşanarkaarkayaiki‘tedavikürü’ne

örnektir.

İlkenjeksiyon

1. Hafta

İkincienjeksiyon 1. ‘tedavi kürü’

2. Hafta

Üçüncü enjeksiyon

3. Hafta

ARA

4. Hafta

İlkenjeksiyon

1. Hafta

İkincienjeksiyon

2. Hafta

Üçüncü enjeksiyon 2. ‘tedavi kürü’

3. Hafta

ARA

4. Hafta

Sizeiki ‘tedavi kürü’nden fazlası uygulanabilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Hemşirenizboyunuzuvekilonuzuölçerekbuölçümlerdoğrultusundavücudunuzunyüzey

alanınıhesaplayacaktır.Doktorunuzvücudunuzunyüzeyalanıbüyüklüğünükullanaraksiziniçin

uygun olan dozakarar verecektir.

GESİTAbirtorbaveyapompadanbirtüpveiğneyoluyladamarlarınızdanbirine30dakika–1

saatliksüreyleverilir. Bu uygulamaya‘intravenözinfüzyon’ denir.

Eğerklinikdışında tedavigörüyorsanız bütün randevularınızagitmeniz önemlidir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Etkililikvegüvenlilikileilgiliyeterliveriolmadığındanbuilacın18yaşaltıçocuklarda

kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardadozdeğişikliğiyapılmasıgerektiğine dair birkanıtbulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği

Hafifderecedekaraciğeryetmezliğivehafifilaortaderecedeböbrekyetmezliğidurumunda

doktorunuztedaviniziyakından takipedecek,gerektiğindetedavinizinkesilmesiniisteyecektir.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takipediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzGESİTAiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyinizçünkü istenen sonucu alamazsınız.

EğerGESİTA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ile konuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaGESİTAkullandıysanız:

GESİTA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

GESİTAdoktorveyahemşiretarafındanuygulanacağından,ilacınfazlamiktardaverilmesipek

muhtemeldeğildir.Ancaksizeuygulananilacınçokfazlaolduğunudüşünüyorsanız,hemen

doktor veyahemşireyesöyleyiniz.

GESİTA’yıkullanmayıunutursanız:

Doktorunuzatlanan dozun nezaman uygulanacağınakarar verecektir.

Takipeden dozunyeni uygulamazamanı içindoktorunuzun talimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

GESİTAiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

GESİTAtedavisinisonlandırmakhastalığınızındahakötüyegitmesinenedenolabilir.

DoktorunuztarafındanbelirtilmedikçeGESİTAkullanmayıbırakmayınız.GESİTA’nın

kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuzvarsadoktorunuzveyaeczacınızadanışınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GESİTA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,GESİTA’yıkullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Durdurulamayankanamanızvarsa(dişeti,burunveyaağızdaveyaherhangibirbölgede

kanama),kırmızımsıveyapembemsirenkteidraraçıkma,sebepsizmorarmaolursa(kandaki

trombosit(pıhtı hücresi)sayısının normalden dahaazolabilmesine bağlıolarak),

Yorgunluk,halsizlikvarsaveyakolaycanefesinizdaralıyorsaveyasolgungörünüyorsanız

(kırmızıkan hücrelerinin sayısınınnormalden dahaazolmasına bağlıolarak)(çokyaygın),

Hafifveortaşiddettederidöküntüsü,kaşıntıyadaateşvarsa(alerjikreaksiyonlar)(çok

yaygın),

38°Cveyadahayüksekateş,terlemeveyadiğerenfeksiyonbelirtilerivarsa(febril

nötropeniolarakdabilinenateşilebirliktebeyazkanhücrelerininsayısınınnormalden

dahaazolmasına bağlıolarak)(yaygın),

Ağzınızdaağrı,kızarıklık, şişmeveyayaravarsa(yaygın),

Düzensizkalp atışı (aritmi)varsa(yaygın olmayan),

Aşırıyorgunlukvezayıflık,purpurayadaderidekanayanküçükalanlar(morluklar),akut

böbrekyetmezliği(düşükidrarçıkışı/yadaidrarçıkışınınolmaması)veenfeksiyon

belirtileri (hemalotiküremiksendromu)varsa.Ölümesebep olabilir(yaygın olmayan),

Solunumproblemlerinizvarsa(İnfüzyondanhemensonrayaygınolarakgörülenhafif

solunumproblemlerikısazamandageçer,bununlabirlikteyaygınolmayanveyaseyrek

olarakdahaciddiakciğerproblemlerigörülebilir),

Ciddigöğüsağrısı (miyokartenfarktüsü)varsa(seyrek),

Kırmızırenklikaşıntılıcildiiçerenciddideridöküntüsü,eller,ayaklar,bilekler,yüz,

dudakyadaağızveboğazınşiştiği(yutmayıvenefesalmayızorlaştıracakşekilde)ciddi

hipersensitivite/alerjikreaksiyon,hırıltı,hızlıkalpatışıveyabaygınlıkhissivarsa

(anafilaktikreaksiyon)(çokseyrek),

Küçükkandamarlarınızdandokuyasıvısızıntınızolabileceğinden,genelleşmişbir

şişkinlik, nefes darlığı veyakiloalımı(kapillerkaçışsendromu)(çokseyrek),

Görmebozukluğuylabirliktebaşağrısı,konfüzyon,nöbetler(posteriorgeridönüşümlü

ensefalopatisendromu)varsa(çokseyrek),

Deridekaşıntıilebirlikteciddidöküntü,kabarmavesoyulma(StevensJohnsonsendromu

veyatoksikepidermalnekroliz)varsa(çokseyrek).

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinGESİTA’ya

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

GESİTA ile görülendiğeryanetkileraşağıdakileri içerebilir:

Çokyaygın:(10hastanın1’indenfazlasını etkiler)

Akyuvar sayısının azolması,

Nefesalmadagüçlük,

Kusma,

Bulantı,

Saçdökülmesi,

Karaciğer problemleri:anormalkan testisonuçlarındabulunmuştur,

İdrardakan,

Anormal idrar testleri:idrardaprotein,

Ateş dahilsoğukalgınlığı benzeri semptomlar,

Bilekler,el parmakları, ayaklar,yüzün şişmesi (ödem)

Yaygın:(100hastanın1ila 10’unuetkiler)

İştahsızlık(anoreksi),

Baş ağrısı,

Uykusuzluk,

Uyuklama,

Öksürük,

Burun akması,

Kabızlık,

İshal,

Kaşıntı,

Terleme,

Kas ağrısı,

Sırt ağrısı,

Ateş,

Güçsüzlük,

Üşüme,

Bilirubin artışı.

Yaygınolmayan:(1,000hastanın1ila 10’unuetkiler)

Akciğer havakeselerininyaralanması (interstisyelpnömoni),

Hırıltılı solunum(havayollarının spazmı),

Akciğerlerinyaralanması(anormal akciğergrafisi/taraması),

Kalpyetmezliği,

Böbrekyetmezliği,

Karaciğeryetmezliği dahilciddikaraciğerhasarı,

İnme.

Seyrek:(10,000hastanın1 ila 10’unuetkiler)

Düşükkan basıncı,

Deridesoyulma, ülserveyakabarcıkoluşumu,

Deridepullanmaveciddikabartı,

Enjeksiyonunyapıldığı bölgedereaksiyonlar,

Solunumyetmezliğinesebep olan ciddiakciğer iltihabı (Yetişkin SolunumSıkıntısıSendromu),

Dahaöncedenradyoterapiuygulanmışciltteortayaçıkabilecekciddigüneşyanığınabenzeyen

döküntü (radyasyonçağrışımı),

Akciğerlerdesıvı,

Radyasyonterapisiileilişkiliakciğer havakeselerininyaralanması(radyasyon toksisitesi),

El veayakparmaklarındagangren,

Kan damarlarındailtihaplanma(periferal vaskülit),

BirenzimolanGama GlutamilTransferazda(GGT)artış.

Çokseyrek:(10,000hastanın1’indendaha azını etkiler)

Artmışkan pulcuğu(platelet)sayısı,

Kan akışının azalmasınınnedenolduğukalın bağırsakduvarındailtihap (iskemikkolit).

Düşükhemoglobinseviyesi(anemi),beyazkanhücrelerininsayısınınnormaldendahaaz

olması ve düşükkan pulcuğu sayısıkan testiilebelirlenebilir.

Bubelirtive/veyadurumlardanherhangibirisisizdeolabilir.Buyanetkilerdenherhangibiri

başınızagelmişseenkısazamandadoktorunuzabildiriniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı sağlamış olacaksınız.

5. GESİTA’nınsaklanması

GESİTA’yı çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

GESİTAçözeltisihazırlandıktansonra24saatiçindekullanılmalıdır.Busüreiçindeoda

sıcaklığında tutulmalıdır.

Buzdolabındasaklamayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra GESİTA’yıkullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajındabozuklukfarkederseniz GESİTA’yıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

SandozİlaçSan. veTic.A.Ş.

KüçükbakkalköyMah. ŞehitŞakir Elkovan Cad.

No: 15A 34750 Ataşehir/İstanbul

Üretimyeri:

EbewePharma Ges.m.b.H.Nfg.KG,

Mondseestrasse 11 A–4866

UnterachamAttersee/Avusturya

Bu kullanma talimatıgg.aa.yyyytarihinde onaylanmıştır.

..................................................................................................................................................

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR:

Kullanım,uygulama veatma talimatları

1.GESİTA’nınintravenözinfüzyonuygulamasıiçinsulandırılmasısırasındauygunaseptik

tekniklerikullanınız.

2.Gerekliolan dozveGESİTA flakonsayısını hesaplayınız.

3.Gereklimiktardaçözeltiaseptikkoşullaraltındauyguninfüzyontorbasınaveyaşişesine

konulmalıdır.Çözeltihazırlandığıgibiveya%5glukozçözeltisiveya%0.9’luksodyum

klorürçözeltisiiledahafazlaseyreltilerekuygulanabilir.Sıvılarelleçevrilerekkarıştırılır.

Seyreltmesırasındavegemsitabininintravenözuygulamasıiçinileriseyreltmeleriaseptik

teknikkullanılarakyapınız.

4.Parenteralilaçürünleriuygulamadanöncepartiküliçeriğiverenkbozukluklarıaçısından

görsel olarakkontroledilmelidir.Eğer partikül maddegözlenirse,uygulanmamalıdır.

5.Kristalleşmemeydanagelebileceğindensulandırılmışgemsitabinçözeltileribuzdolabına

koyulmamalıdır.Kimyasalvefizikselkullanımstabilitesiodasıcaklığındaenfazla24saat

olarakbelirlenmiştir.Mikrobiyolojikaçıdanüründerhalkullanılmalıdır.Eğerüründerhal

kullanılmazsa,sulandırma/seyreltmekontrollüveaseptikkoşullardavalideedilmediğisürece

kullanımdanöncekisaklamasürelerivekoşullarıkullanıcınınsorumluluğundadırve

genellikleodasıcaklığında24 saattenfazla saklanmamalıdır.

6.Gemsitabinçözeltileritekkullanımiçindir.Çevreyikorumakamacıylakullanmadığınız

GESİTA’yışehir suyunaveyaçöpeatmayınız. Bukonudaeczacınızadanışınız.

Hazırlamaveuygulamaönlemleri:

İnfüzyonçözeltisininhazırlanmasıvekullanımındasitotoksikajanlariçinalınantipikgüvenlik

önlemlerineuyulmalıdır.İnfüzyonçözeltisihazırlanmasıemniyetkabinindekoruyucukıyafetve

eldivenkullanılarakyapılmalıdır.Eğeremniyetkabiniuygundeğilseekipmanmaskeve

koruyucugözlükile tamamlanmalıdır.

Eğerpreparatgöziletemasedersebuciddiiritasyonasebepolabilir.Gözhemensuylaiyice

yıkanmalıdır.Eğerkalıcıtahrişvarsabirdoktoradanışılmalıdır.Çözelticildedökülürsesuyla

iyiceyıkanmalıdır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.