GERALGINE-HOT TEK KULLANIMLIK GRANUL ICEREN 12 POSET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GERALGINE-HOT TEK KULLANIMLIK GRANUL ICEREN 12 POSET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GERALGINE-HOT TEK KULLANIMLIK GRANUL ICEREN 12 POSET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/328
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-04-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

GERALGİNE-HOTTekKullanımlıkGranül İçerenPoşet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet500mgparasetamol,60mg

pseudoefedrinHCI ve4mg

klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcımaddeler:Şeker,nişasta(mısır),sodyumbenzoat,sitrikasit(susuz),toz

limon aroması, kinolin sarısı, sakarin sodyum

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.GERALGİNE-HOTnedir veneiçinkullanılır?

2.GERALGİNE-HOT’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.GERALGİNE-HOTnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.GERALGİNE-HOT’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. GERALGİNE-HOTnedir veneiçinkullanılır?

GERALGİNE-HOT,Sarırenkli,şekergranülvesekerkristalleriiçerentekkullanımlık

poşetlerdedir. 12 adettekkullanımlık poşet bulunanorijinal kutularındasunulmaktadır.

GERALGİNE-HOT,birağrıkesiciveateşdüşürücü(parasetamol),alerjikhastalıklarakarşı

etkilibirantihistaminik(klorfeniraminmaleat)vemukozanınşişkinliğiniazaltarak

tıkanıklıklarıgiderenbirdekonjestan(psödoefedrinhidroklorür)olmaküzereüçetkinmadde

içeren kombinebir ilaçtır.

GERALGİNE-HOT;üstsolunumyollarınınakutenfeksiyonlarınabağlıağrı,ateş,burun

tıkanıklığı, hapşırmaveburun akıntısıgibibelirtilerinin giderilmesi için kullanılır.

2

2.GERALGİNE-HOT’ı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

GERALGİNE-HOT’ı aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

GERALGİNE-HOT’ıniçeriğindekiparasetamol,psödoefedrinveyaklorfeniraminadlı

etkin maddelereveyayardımcı maddelerekarşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz

12yaşından küçük çocuklarda

Şiddetlikaraciğeryetmezliğiniz(Child-Pugh kategorisi > 9)varsa

Şiddetliböbrekyetmezliğinizvarsa

Yüksek tansiyon vetaşikardinin (hızlıkalp atışı) eşlik ettiği hastalıklarda

Şiddetlikoroner arter(kalbibesleyen damar) hastalığınızvarsa

Monoaminoksidazinhibitörleriadıverilenilaçlardankullanıyorsanızveyabuilaçlarla

gördüğünüztedavinin kesilmesinitakiben henüz2haftageçmediyse,

Eğerbuilaçlarıkullanıyorsanız:Bazıantidepsesanlar,gözvebağırsakbozukluklarının

tedavisindekullanılanatropin,alfavebetablokörleriçerebilenyüksektansiyonilaçları,

kantoplanmasıveastımtedavisindekullanılanilaçlar,iştahbaskılayıcılar,duygudurum

bozukluklarıtedavisindekullanılanmoklobemid,migrentedavisindekullanılanergotamin

veyametiserjit, doğum sırasında rahimkasılmalarınayardımcı olan oksitosin.

İdraraçıkmasonrası,mesanedebirmiktaridrarınkaldığı,prostatadenomudenilen

rahatsızlığınızvarsa,

Mesaneyadabağırsaklarınızdatıkanıklık varsa,

Midenizdedaralmayaneden olan peptik ülserinizvarsa,

Astımdahilolmak üzereherhangi bir akciğer hastalığınızvarsa,

Göztansiyonunun artması (glokom)varsa,

Sara(Epilepsi) hastasıysanız

GERALGİNE-HOT’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Parasetamolüilkkezkullanıyorsanızveyadahaöncekullanımhikayenizvarsa,

kullanımınilkdozundaveyatekrarlayandozlarındaderidekızarıklık,döküntüveyabir

derireaksiyonuoluşabilmektedir.Budurumdadoktorileirtibatageçilerekilacın

kullanımınınbırakılmasıvealternatifbirtedaviyegeçilmesigerekmektedir.Parasetamol

ilederireaksiyonugözlenenkişibirdahabuilacıveyaparasetamoliçerenbaşkabirilacı

kullanmamalıdır.Budurum,ciddiveölümlesonuçlanabilenStevens-Johnsonsendromu

(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap),toksik

epidermalnekroliz(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)veakut

generalizeekzantematözpüstüloz(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülüiçi

cerahat dolu küçük kabarcıklar)dahilcilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Aneminiz(kansızlık)varsa,

Akciğerhastalığınızvarsa,

Karaciğerveyaböbrek işlevlerinizdebozuklukvarsa,

Kemik iliğinizdeişlev bozukluğu varsa,

Astım,uzunsüredevamedennezle,uzunsüredevamedenkurdeşenve

antienflamatuvarilaçlarakarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

3

Parasetamol,psödoefedrinHClveyaklorfeniraminmaleatiçerenbaşkabirilaç

kullanıyorsanız,

Alkol alıyorsanızgünlük4poşettendahayüksekdozalmamalısınız.

Karaciğerenzimlerindeyükselmevegelipgeçicisarılıklakarakterizekalıtsalbir

hastalıkolan Gilbert sendromunuzvarsa.

Kalp ritim bozukluğunuzvarsa,

Şeker hastalığınızvarsa,

Fazla çalışsan tiroidinizveyatiroid fonksiyon bozukluğunuzvarsa,

Feokromositomaolanhastalarda(böbreküstübezlerindeoluşanbirtümörolup,

adrenalin miktarındaartışasebep olabilmektedir.)

DahaöncesizeuzamışQTsendromu(kalpteciddiritimbozukluğuveaniölümlere

yolaçabilenbirdurum)veTorsadesdePointestanısı(yaşamıtehditedendüzensizkalp

ritmi) konduysaveyabuhastalıkların sizdeolduğundan şüpheleniliyorsa,

60yaşüzerindeyseniz,

Serebralateroskleroz(beyin damar sertliği)hastasıysanız

İdiyopatikortostatikhipotansiyon(nedenibilinmeyen,ayağakalkarkalkmaz

tansiyonunuzun düşmesi) durumunda

3–5güniçindeyenibelirtilerinoluşmasıyadaağrınınve/veyaateşinazalmamasıhalinde,

ilacınızı kullanmayasonvererek doktorunuzadanışınız.

GERALGİNE-HOT’ıniçeriğindebulunanetkinmaddelerdenbiriolanparasetamolakut(kısa

sürede)yüksekdozdaalındığındaciddikaraciğertoksisitesine(zehirlenmesine)nedenolur.

Erişkinlerdekronik(uzunsürelivetekrarlayarak)günlükdozlardaalındığındakaraciğer

hasarınaneden olabilir.

Seyrekolarakpsödoefedrindahilolmaküzeresempatiksistemiuyaranilaçlarlabeyninarka

bölümündeiyileşebilenbeyindokusuharabiyeti(posteriorgeridönüşlüensefalopati(PRES))

vebeyindamarlarındaiyileşebilendaralma(geridönüşlüserebralvazokonstriksiyon

sendromu(RCVS))bildirilmiştir.Bildirilensemptomlaranibaşlangıçlışiddetlibaşağrısı,

bulantı,kusmavegörmebozukluğudur.Olgularınçoğuuyguntedaviilebirkaçgünde

düzelmiştir.PRES/RCVSbelirtivesemptomlarıgelişmesihalindepsödoefedrinhemen

kesilmelidir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

GERALGİNE-HOT’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

BesinlerGERALGİNE-HOT’ınemilim hızınıazaltabilir.

Alkolleveyaalkoliçerenyiyecekveiçeceklerle(örn.bazıilaçlar)birliktekullanıldığında

karaciğer üzerinezararlıetkigöstermeriskiartabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamileysenizyadahamile kalmayı planlıyorsanızdoktorunuzamutlakasöyleyiniz.

DoktorunuzaksinisöylemedikçeGERALGİNE-HOT'ıhamileliktekullanmayınız.

4

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzayadaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuzaksinisöylemedikçe,GERALGİNE-HOT'ıemzirmedönemindekullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

GERALGİNE-HOTuyuşukluğa,bazıhastalardaisebaşdönmesiveyauyuklamayaneden

olabilir. Bu nedenlearaçvemakinekullanırken dikkatli olunuz.

GERALGİNE-HOT’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemli

bilgiler

GERALGINE-HOTherpoşette1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozda

sodyuma bağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

GERALGINE-HOT , kinolin sarısıiçermektedir.Allerjik reaksiyonlarasebep olabilir.

GERALGINE-HOT,sükroziçerir.Nadirenkalıtımsalfruktozintoleransı,glikoz-galakoz

malabsorbsiyonveyasükroz-izomaltozyetezliğiproblemiolanhastalarınbuilacı

kullanmamalarıgerekir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaGERALGİNE-HOT’ınetkisideğişebilir.Aşağıdaki

ilaçları kullanıyorsanızlütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Mideboşalmasında gecikmeyaratan ilaçlar(Örn:Propantelin vb.)

Mideboşalmasınıhızlandıran ilaçlar(Örn: Metoklopramid gibi)

Karaciğerenzimleriniuyaranilaçlar(Örn:Bazıuykuilaçları,sarahastalığındakullanılan

bazı ilaçlargibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin vekumarin türevi antikoagülanlar (Kanpıhtılaşmasınıengelleyenilaçlar)

Zidovudin(ÇocukveerişkinlerdegörülenHIVenfeksiyonlarının(AIDS)tedavive

önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

Domperidon (Bulantı-kusma tedavisindekullanılır)

Alkol

Antidepresan ilaçlar(Ruhsal çöküntü tedavisindekullanılan bazı ilaçlar)

Sakinleştirici ilaçlar(Sedatifler, trankilizanlar)

GERALGİNE-HOT'ıburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(Örn.

amitriptilin,nortriptilin,imipraminvedesipramin),iştahkesiciilaçlarvebazısinirsistemi

uyarıcıilaçlarveyaMAOI’leri(Monoaminooksidazinhibitörleri:Moklobemidgibi)ile

beraberkullanılmasıbazentansiyonyükselmesinenedenolabilir.İlacınpsödoefedrin

içermesindendolayı,bretilyum,betanidin,guanitidin,debrizokin,metildopavealfa-vebeta-

adrenerjik blokörilaçlargibitansiyonu düşüren ilaçların etkisinikısmen tersineçevirebilir.

Kardiyakglikozidlerle(kalpyetmezliğindekullanılır)birliktekullanımkalpritmibozukluğu

riskiniartırır.

5

Ergotalkaloidleri(ergotaminvemetiserjit;migrentedavisindekullanılır)ilebirlikte

kullanılmasıyan etkiriskiniartırır.

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ilebirlikte hipertansiyon riskiniartırır.

GERALGİNE-HOTsarahastalığındakullanılanfenitoinadlıilacınmetabolizmasınıinhibe

eder, bunedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.GERALGİNE-HOTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

GERALGİNE-HOT’ıherzaman,tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Emin

olmadığınızzaman doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

12 yaşınüzerindeki çocuklarda veyetişkinlerde:

Her6yada8saatte(günde3-4kez)1poşetkullanılır.Günde4dozdanfazla

kullanılmamalıdır

Uygulama yoluvemetodu:Ağızyolu ile kullanılır. Her birpoşetin içindeki ilaç160 ml

(yaklaşık1su bardağı) sıcak su içerisinde karıştırılarak çözülmelivesıcak iken içilmelidir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

12yaşınaltındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Sağlıklı,hareketliyaşlılardanormalyetişkindozuuygundurfakatherhangibirhastalığın

eşlikettiğidurumlardadozvedozlamsıklığıuygunbirşekildedoktorunuztarafından

azaltılmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği

Karaciğeryadaböbrekyetmezliğinizvarsadoktorunuzabildiriniz.

İleri derecedekaraciğer veböbrekyetmezliği olanhastalardakullanılmamalıdır.

EğerGERALGİNE-HOTınetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaGERALGİNE-HOTkullandıysanız

Dozaşımıdurumlarındasolgunluk,iştahsızlık,bulantıvekusmagörülenbaşlıcabelirtilerdir,

ancakbazıdurumlardasaatlercebelirtigörülmeyebilir.Bunedenleaşırıdozveyakazaylailaç

almadurumlarındaderhaldoktorunuzahaberverinizveyahastaneyebaşvurunuz.Akut(kısa

sürede)yüksekdozalındığındakaraciğerzehirlenmesineyolaçabilir.Aşırıdozunzararı

alkolikkaraciğerhastalarındadahayüksektir.Parasetamoldozaşımıhementedavi

edilmelidir.

6

Dozaşımındaheyecan,huzursuzluk,halüsinasyon,yüksektansiyonvekalpritimbozukluğu

gibimerkezisinirsistemivekardiyovaskülersistemsemptomlarıortayaçıkabilir.Şiddetli

olgulardapsikoz(birtürruhsalbozukluk),havale,komaveaniyükselenkanbasıncı

gelişebilir.Potasyumunhücredışındanhücreiçinekaymasınedeniyleserumpotasyumdüzeyi

düşebilir.Dozaşımındasakinlik,merkezisinirsistemininparadoksaluyarılması,toksik

psikozis(duygudurumbozukluğu),nöbet,apne(solunumungeçiciolarakdurması),

konvülsiyonlar(istemliolarakçalışankasların,istemdışıkasılması),antikolinerjiketkiler

(bulanıkgörme,ağızkuruluğu,idrartutulması,kabızlık),distonikreaksiyonlar(istemdışı,

güçlükaskasılmalarıvepostürbozukluğu),vearitmi(kalpatışındaanormallik)dahil

kardiyovaskülerkollaps(damarlarıngenişleyipburadakanıntoplanmasıylaoluşanağırbir

çöküntü tablosu) meydanagelebilir.

GERALGİNE-HOT’ıkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

GERALGİNE-HOT’ıkullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilavesorularınızvarsadoktorunuzyadaeczacınızasorunuz.

GERALGİNE-HOTiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiGERALGİNE-HOT’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,GERALGİNE-HOT’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deri döküntüsü, kaşıntı, üretiker (kurdeşen)

Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerjisonucuyüzveboğazdaşişme)

Akutjeneralizeeksantematözpüstülozis(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülü

içi cerahat dolu küçük kabarcıklar),

Eritemamultiform(geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklıkoluşturan, aşırı duyarlılık durumu),

Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyreden iltihap),

Fatalsonuçlardahiltoksikepidermalnekroliz(ölümcülsonuçlardahilderideiçisıvıdolu

kabarcıklarlaseyredenciddibir hastalık),

Kalpteritimbozukluğu (Aritmi),

Kalbibesleyen damarlardatıkanma (iskemik kalphastalığı),

Aşırı duyarlılık

Varsanı,gerçekteolmayan şeylerigörmek veyaduymak (Halüsinasyonlar),

Kan basıncıyükselmesi (Hipertansiyon)

7

Bunlarhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

GERALGİNE-HOT’akarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveya

hastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın:10 hastanınen az1’indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birindenaz, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birindenazfakat 10.000 hastanın birinden fazlagörülebilir

Çok seyrek: 10.000hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahminedilemiyor.

Yaygın:

Sinirlilik,

Uyku bozuklukları,

Bulantı,

Kusma,

Sersemlik,

Ağızkuruluğu

Yaygınolmayan:

Deridöküntüsü,kaşıntı,egzame,alerjiködem,yüzde,dildeveboğazdaşişlik

(anjiyoödem),yaygınakıntılıdöküntüler (akutgeneralizeekzantematözpüstülozis), el,

yüzveayakta dantelebenzer kızarıklıkoluşturan, aşırı duyarlılık (eritemamultiforme)

Yorgunluk

Telaşhali

Böbreklerdeyetmezliğeyol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

Dizüri (idraryaparken ağrı)

Erkekhastalardaürinerretansiyon(öncedenmevcutbirprostatikbüyümebudurumu

hazırlayıcı bir faktör olabilir)

Huzursuzluk

Seyrek:

Kanpulcuğusayısındaazalma(trombositopeni),akyuvarsayısındaazalma(lökopeni),

kanhücrelerindeazalma(pansitopeni),anemi(kansızlık),hemolitikanemi,diğerkan

diskrazileri (ken bileşenlerininyapı, işlev veyakalitesindeanormallik)

Anoreksi (iştahsızlık)

El,ayak,yüzvedudaklarınşişmesiyadaözellikleboğazdanefesdarlığınayolaçacak

şekildeşişmesi (anaflaktikşok)

Akciğerdenefesdarlığınayolaçacakastımbenzeribelirtiler(bronkospazm),bronşial

sekresyondakalınlaşma

Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, hazımsızlık

Kalp atımının hızlanması(taşikardi)

Yüksek tansiyon(hipertansiyon) veyadüşük tansiyon (hipotansiyon)

Kalp ritmbozuklukları, kalp çarpıntısı

Depresyon, iritabilite, kabuslar

Halüsinasyon(özellikleçocuklarda)dahilmerkezisinirsistemi(MSS)uyarım

belirtileri, konsantreolamama, baş dönmesi

8

Bulanıkgörme

Kulak çınlaması

İritasyonlu veyairitasyonsuzderi döküntüleri

Alerjikdermatit (egzama)

Deridöküntüsü,kaşıntı,egzama,alerjiködem,yüzde,dildeveboğazdaşişlik

(anjiyoödem),yaygınakıntılıdöküntüler(akutgeneralizeeksantematözpüstülozis),el,

yüzveayakta dantelebenzer kızarıklıkoluşturan, aşırı duyarlılık (eritemamultiforme)

Stevens-Johnsonsendromu(ciltvemukozazarınınilaçveyaenfeksiyonakarşıciddi

şekildereaksiyongösterdiği bir rahatsızlıktır)

Toksikepidermalnekroliz(Lyellsendromu)(ilaçveçeşitlienfeksiyonlarabağlı

gelişebilen deri hastalığı)

Halsizlik, göğüs sıkışması

Bilinmiyor:

Merkezisinirsistemindeuyarılma,başdönmesi,uykuhalisomnolansvebeyinde

iltihaplanma(ensefalopati)

Hafifsersemliktenderinuykuyakadardeğişensedasyon,başağrısı,çocuklarda

paradoksikaleksitasyon(vücut/organlarınuyarılması),yaşlılardakonfüzyonelpsikoz

(bilinçbulanıklığıylaseyreden sinirsel bozukluk)

İritabilite(uyaranlarakarşıaşırı duyarlı olma durumu)

Anksiyete(kaygı, endişe)

Başağrısı

Ağızkuruluğu

Eksfoliyatifdermatit(deridekızarıklıkvepullanma)dahilalerjikreaksiyonlar,ışığa

duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker

Kas seğirmesi veinkoordinasyonu (kaslardadüzensizhareketler)

Ürinerretansiyon (idraryapamama)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.GERALGİNE-HOT’ınsaklanması

GERALGİNE-HOT’ınçocuklarıngöremeyecekleri,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraGERALGİNE-HOT’ı

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizGERALGİNE-HOT’ı

kullanmayınız.

9

Ruhsat Sahibi:

Metin Sağlık EczaDeposuİlaçveSan veTic.Ltd.Şti

YeşilobaMah. 46118 Sk. No:3/BEdip Özaltın Sitesi 01100 Seyhan/Adana

Tel:(0322)233 76 42-43

Fax: (0322)233 76 44

Üretici:

Münir ŞahinİlaçSanayiveTicaret A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad.No:22 Kartal /İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır

10