GENTREKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GENTREKS 80 MG 1 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GENTREKS 80 MG 1 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • gentamisin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699569750093
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

GENTREKSampul80mg IM/IV

Kas veya damariçineuygulanır.

Etkinmadde:Her birampul80 mggentamisin (gentamisin sülfat olarak)içerir.

Yardımcımaddeler:Metilparaben(E218),Propilparaben(E216),Sodyummetabisülfit

(E223),Disodyum EDTA,Sodyum hidroksit,Enjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.GENTREKSnedir veneiçinkullanılır?

2.GENTREKS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.GENTREKSnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.GENTREKS’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.GENTREKSnedir veniçinkullanılır?

GENTREKS80mg,etkinmaddesigentamisinolanbirenjeksiyonlukçözeltiiçerenampul

şeklindesunulmaktadır.

GENTREKS, aminoglikozidgrubuantibiyotiktir.

Her kutuda2mL’lik 1adet ampuliçerenambalajlardabulunmaktadır.

GENTREKSgöğüs,yaravekanenfeksiyonlarıgibiçokçeşitlienfeksiyonlarıntedavisinde

kullanılır.

2.GENTREKS’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

Doktorunuzyadaeczacınıztarafından verilentüm talimatlaradikkatle uyunuz.

2/6

GENTREKS’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Gentamisin,sodyummetabisülfit,metilparabenvepropilparabeneyadabukullanma

talimatınınbaşındaverilen,GENTREKS’indiğerbileşenlerindenherhangibirinekarşıalerjiniz

varsa.

GENTREKS’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Prematürebebeklerin tedavisinde,

Yaşlıbir hasta iseniz,

Böbrekleriniztam olarakçalışmıyorise,

Şeker hastalığınızvar ise,

Kulakprobleminiz,işitmeveyadengebozukluğunuzvarise,kulakenfeksiyonugeçirmiş

isenizveyageçmişte işitmeyi etkileyen bir antibiyotik tedavisigörmüş iseniz,

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

GENTREKS’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileysenizyadahamileolabileceğinizidüşünüyorsanız,bunudoktorunuzasöyleyiniz.

Kesinlikle,doktorunuzungerekligördüğüdurumlardışındahamilelikdönemindeGENTREKS’i

kullanmamalısınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuzasöyleyiniz.

Gentamisinannesütünegeçer.Bunedenle,GENTREKSalıyorsanızbebeğinizi

emzirmemelisinizveyaemzirirkenGENTREKSkullanmayınız,çünkübubebeğiniziçinzararlı

olabilir.

Araçvemakinekullanımı

Arabavearaçkullanmayeteneğinizietkileyenbiretkiilekarşılaşırisenizaraçveyaaraba

kullanmayınız.

GENTREKS’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

GENTREKSsodyummetabisülfitiçerir.Nadirolarakşiddetliaşırıduyarlılıkreaksiyonlarıve

bronşları daraltıcı etkiyeneden olabilir.

GENTREKSmetilparabenvepropilparabeniçerir.Alerjikreaksiyonlara(muhtemelen

gecikmiş) vebronşlardaolağanüstü daralmayasebebiyet verebilir.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)'dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyum içermez”.

3/6

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinialıyorsanızbunudoktorunuzasöylemenizözellikle

önemlidir:

Diğeraminoglikozidler,sefalotin,metisilingibiböbrekleriniziveyaişitmenizietkileyen

ilaçlar,

Oralantikoagülanlarolarakisimlendirilenvarfarinvefenindiyongibikansulandırıcıilaçlar

(kanın pıhtılaşmasınıönlemek için kullanılan ilaçlar)

Amfoterisin (mantarenfeksiyonlarının tedavisindekullanılan bir ilaç)

Neostigmin vepridostigmin (kas güçsüzlüğü tedavisindekullanılan ilaçlar).

Siklosporin(bağışıklıksistemininaktivitesiniazaltanözellikleorgannakliyapılanhastalarda

kullanılan bir ilaç)

Sisplatin (kansertedavisindekullanılan bir ilaç)

Etakrinik asitvefurosemid gibibazı diüretikler(idrar söktürücüler)

Genelanestezi sırasında kullanılan kas gevşeticiler (tübokürarin vesüksinilkolin gibi)

Botulinumtoksini

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bilgiveriniz.

3.GENTREKSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

GENTREKS’indozuenfeksiyonunuzunciddiyetine,yaşınıza,vücutağırlığınızave

böbreklerinizin çalışma durumunagöredoktorunuztarafından belirlenecektir.

GENTREKS genelliklekas içineuygulanırancakbazı hastalardadamar içinedeuygulanabilir.

Böbrekfonksiyonlarınormalolanyetişkinlerdegünlükdoz,tekveyaikiayrıdozhalinde

uygulanan 3-6 mg/kg’dır.

Uygunkandüzeylerininsağlandığındaneminolmakiçin,kanınızdakigentamisinmiktarıdüzenli

olarakölçülecektir. Gentamisin tedavisiişitmeveböbrek fonksiyon bozukluğunaneden olabilir.

Bazıdurumlardadoktorunuz,tedaviöncesindevesırasındaböbrekfonksiyonlarınızı

değerlendirmekamacıilekantahliliyaptırmanızıisteyebilir.Bazenilacınişitmenizietkileyip

etkilemediğini anlamak içinişitme testiyaptırmanızistenebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Veniçineuygulanacakise,direktdamariçineenjekteedilebilirveyaserumveya%5glukoz

çözeltisindeçözülerekyavaşenjeksiyonşeklindeinfüzyonyoluileuygulanabilir.Ancak

GENTREKSgenellikle“kas içine”uygulanır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda(1yaşveüzeri)veergenlerde;önerilendozgündebirveyaikidozhalinde

uygulanan 3-6 mg/kg’dır.

4/6

1ayile1yaşarasıbebeklerde;günlükdoz,birveyaikidozhalindeuygulanan4.5-7.5

mg/kg’dır.

1 ayakadar olan bebeklerde; önerilen dozgündetek dozhalinde4.5-7.5 mg/kg’dır.

Yaşlılardakullanımı:

YaşlıhastalarGENTREKS’inetkilerinediğererişkinlerdendahaduyarlıolabilir.Bunedenle

yaşlıhastalarda,gentamisintedavisisırasında,kanilaçdüzeylerinin,böbrekişlevinintakibiiçin

kan tahliliyapılmalı, işitme testleri ileişitmedeğerlendirilmelidir.

EğerGENTREKS’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaGENTREKSkullandıysanız

GENTREKSdoktoryadahemşireniztarafındanuygulanacağıiçingerekendenfazladozalma

ihtimaliçokzayıftır. Ancak böylebir şüphenizvarise, doktoryadahemşirenizesorunuz.

GENTREKS’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

GENTREKS’ikullanmayı unutursanız

GENTREKSdoktoryadahemşireniztarafındanuygulanacağındanböylebirdurumolası

değildir.

GENTREKSiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuzunönerisidışındatedaviyisonlandırmayınız.İlacınkullanımısırasındabirproblemle

karşılaşırsanızdoktorunuzadanışınız.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GENTREKS’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,GENTREKS’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ciddialerjikreaksiyon-anikaşıntılıdöküntü(kurdeşen),eller,ayaklar,bilekler,yüz,

dudaklar,ağızveyaboğazınşişmesi(yutkunmayıveyanefesalmayızorlaştırabilen)vebayılacak

gibihissetmek

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Eğerbubelirtilerdenbirisizdemevcutise,GENTREKS’ekarşı

ciddialerjinizvar demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkileroldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Dengebozukluğu, sersemlik hissi

5/6

İdraraçıktığınızdakarşılaştığınızherhangibiranormallik(idrarınızdakanbulunmasıveya

normaldendahaazidraraçıkmanız;bubelirtilerböbreklerinizdebirsorunolduğuanlamına

gelebilir)

İşitmeproblemleri(eğerbuyanetkisizdegörülürisedoktorunuzilacınızındozunu

düşürebilir veyailacınızı değiştirebilir.)

Kasgüçsüzlüğü (hareketetmekte zorlanıyorsanızveyayorgun hissediyorsanız)

Nefesalmadazorluk

Kafakarışıklığı

Gerçek dışıgörüntü veyasesler (halüsinasyonlar)

Karın ağrısı veyakramplar ile seyreden kanlıishal

Deri döküntüsü (kurdeşen)veyakaşıntılı olabilen koyu renklikabarık lekeler

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Depresyon

Hastagibihissetmenizveyahasta olmanız(bulantıvekusma)

Ağıziçindeyaralar

Ateş

Boğazağrısı

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5.GENTREKS’insaklanması

GENTREKS’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraGENTREKS’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİMİLAÇ SAN. veTİC. A.Ş.

KaptanpaşaMahallesi

Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel:+90 (212) 365 15 00

Fax: +90 (212)276 29 19

6/6

Üretimyeri:

İDOLİLAÇ DOLUM SAN. VETİC. A.Ş.

DavutpaşaCad. CebeAli BeySok., No:20

34010 Topkapı–İSTANBUL

Bu kullanma talimatı…………..tarihindeonaylanmıştır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIK PERSONELİİÇİNDİR

Beşeri ürünün kullanımı, kullanılmamış ürün veyaatık materyallerin imhasıiçin talimatlar:

Önerilendoz100mL%0.9NaClveya%5glukozçözeltisiiçindeçözülebilir,ancakbikarbonat

içerençözeltilerdeçözülmemelidir.Hazırlanançözelti20ila30dakikaboyuncainfüze

edilmelidir.

Kullanılmamışolanürünleryadaatıkmateryaller“TıbbiAtıklarınKontrolüYönetmeliği”ve

“Ambalaj veAmbalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”neuygun olarak imhaedilmelidir.