GEMYSETIN OFTALMIK % 1 5 GR POMAD

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GEMYSETIN OFTALMIK % 1 5 GR POMAD
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GEMYSETIN OFTALMIK % 1 5 GR POMAD
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kloramfenikol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 54/91
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-08-1960
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa1/5

KULLANMATALİMATI

GEMYSETİN%1oftalmikpomat

Gözeuygulanır.

Etkinmadde:Herbirtüp0,05gKloramfenikolmikronizeiçermektedir.

Yardımcımaddeler:Parafinlikit,vazelin

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. GEMYSETİNnedirveneiçinkullanılır?

2. GEMYSETİN’i

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. GEMYSETİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. GEMYSETİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.GEMYSETİNnedirveneiçinkullanılır?

GEMYSETİN,etkinmaddeolarakherbirtüpte0,05gKloramfenikolmikronize

içermektedir.

GEMYSETİNDuyuOrganları,Oftalmolojikİlaçlar,Antienfektifler,Antibiyotikler,

Kloramfenikol-oftalmikolarakadlandırılanbirilaçgrubunadahildir.

GEMYSETİN,kaygansarımerhemdir.Herbirkartonkutu;5g’lıkoftalmikpomat

içermektedir.

GEMYSETİN,kloramfenikolehassasolanorganizmalarınsebepolduğukorneaveya

konjektivada(gözvegözkapaklarınıniçiniörtenzar)meydanagelenyüzeyseloküler

(göz)enfeksiyonlarıntedavisindeendikedir.

2.GEMYSETİN’i

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

GEMYSETİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

KloramfenikoleveyaGEMYSETİN’inbileşimindebulunanyardımcımaddelerden

herhangibirinekarşı(yardımcımaddelerlistesinebakınız)alerjinizvarise,

Ailenizdeveyasizdeaplastikanemi(kanhücrelerisayısındaciddiazalma)dahil,kan

diskrazisi(kanhücrelerininyapımındabozuklukolanhastalıklar)öyküsüvarise

kullanmayınız.

Sayfa2/5

GEMYSETİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Göziçindeşiddetliağrınızvarsa,

Görmebozukluğunuzvarsa,

Işıktanyadaaydınlıktanrahatsızolmaacıduymadurumunuz(fotofobi)varsa,

Olağandışıgözbebeğigörünümüvarsa,

Gözdebulanıklığınızvarsa,

Gözçevresindeveyayüzdeşişliğinizveyaağrınızvarsa,

Geçenayiçerisindegöziltihabınız(konjonktivit)olduysa,

Göziçibasıncınızyüksekse(glokomhastalığı),

Gözkuruluğusendromunuzvarsa,

Gözyaralanmasıvarsa,

Gözünüzdeyabancıcisimşüphesivarsa,

Halengözmerhemleriveyagözdamlalarıkullanıyorsanız,

Son6aydagözameliyatıgeçirmişveyalazertedavisiolduysanız

Kontaktlenskullanıyorsanız,builacıkullanmayabaşlamadanöncedoktorunuzadanışınız.

Kontaktlensinizitedavisüresincevetedavitamamlandıktan24saatsonrasınakadar

takmayınız.

GEMYSETİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

GEMYSETİN’inuygulamaaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

GEMYSETİNhamileliktekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kloramfenikolannesütünegeçmektedir.Emzirilençocuküzerindekiolasızararlı

etkilernedeniyleGEMYSETİNemzirmesüresincekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

GEMYSETİNsizeuygulandığındagörmedegeçicibulanıklığayolaçabilir.Bunedenle,

görmeyeteneğiniznetleşinceyekadararaçvemakinekullanılmamalıdır.

GEMYSETİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

GEMYSETİN’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarsıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,

bumaddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğer:

Kemikiliğiişlevlerinibaskılamaeğilimlidiğerilaçlardaneşzamanlıolarak

kullanıyorsanızdoktorunuzumutlakabilgilendiriniz.

Başkabirpomatveyadamlakullanıyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

Sayfa3/5

3.GEMYSETİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Erişkinlerve2yaşüzeriçocuklar:

Eğersadecegözmerheminikullanıyorsanız,günde3ile4defahastaolangözeyaklaşık

olarak1cmuygulayınız.

Eğergüniçerisindekloramfenikolgözdamlasıvegecegözmerhemikullanıyorsanız,

GEMYSETİNpomatıyalnızgeceyatmadanönceuygulayınız.

Tedavisüresi5gündür.

Uygulamayoluvemetodu:

GEMYSETİNyalnızgözüzerineuygulamaiçindir.GEMYSETİN,altgözkapağıilegöz

arasındakiboşluğauygulanır.

Elleriniziyıkayınız.

Tüpünkapağınıaçınız.

Başınızıarkayaeğiniz.

Elinizisürmeden,altgözkapağınızıniçine1cmmerhemsürünüz.

Gözünüzükapatınız.

Merhemintaşankısmınıtemizbirpeçeteilesiliniz.

Kullandıktansonrahemenmerhemtüpününkapağınıkapatınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

GEMYSETİN2yaşınaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

65yaşınüzerindeolanhastalariçinözelbiruyarıbulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğiolanlardaözelbiruyarıbulunmamaktadır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğiolanlardaözelbiruyarıbulunmamaktadır.

EğerGEMYSETİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaGEMYSETİNkullandıysanız:

GEMYSETİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

GEMYSETİN’ikullanmayıunutursanız:

GEMYSETİN’ikullanmayıunutursanızatladığınızuygulamayıyapmayınız.Birsonraki

uygulamayınormalzamanındayapınızvetedavinizidevamettiriniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftuygulamayapmayınız.

Sayfa4/5

GEMYSETİNiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

DoktorunuzadanışmadanGEMYSETİNkullanmayısonlandırmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GEMYSETİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yanetkilerşuşekildesınıflandırılır:

Çokyaygın:10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:eldekiverilerdentahminedilemiyor.

Aşağıdaverilenyanetkilerinsıklıklarıeldekiverilerdenhareketletahminedilememektedir.

Kanvelenfsistemihastalıkları

Çokseyrek:Hematolojikolaylar(kemikiliğidepresyonu,aplastikanemiveölüm)

Derivederialtıdokuhastalıkları

Geçiciiritasyon,yanma,batma,kaşıntıvedermatitgibiduyarlılıkreaksiyonları

Gribebeksendromu:düşükkanbasıncı,kusma,dudaklarınmavi,deriningrirenkolması.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.GEMYSETİN’insaklanması

GEMYSETİN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraGEMYSETİN’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizGEMYSETİN’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:PfizerInc./ABDlisansıaltındaDevaHoldingA.Ş

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:134303

Küçükçekmece-İSTANBUL

Sayfa5/5

İ malYeri: DevaHoldingA.Ş

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.