GEMKO 1400 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GEMKO 1400 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GEMKO 1400 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sonrası

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828790129
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/21

KISA ÜRÜN B

LG

S

1.

BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

GEMKO 1400 mg infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

Steril, sitotoksik

2.

KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

Şİ

M

Etkin madde:

Her bir flakon etkin madde olarak 1400 mg gemsitabin’e e

er 1667,471 mg

gemsitabin hidroklorür içerir.

Çözücü ile flakon karı

tırıldıktan sonra, hazırlanan çözelti her 1 ml’de 38 mg

gemsitabin içerir.

Yardımcı madde(ler):

Her 1400 mg’lık flakon:

Sodyum asetat trihidrat 87,50 mg

Sodyum hidroksit k.m. (2.7-3.3)

Mannitol 1400,00 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖT

K FORM

nfüzyon için liyofilize toz

Beyaz

renkli

toz.

Sulandırılarak

hazırlanan

çözelti

renksiz

berrak

çözelti

eklindedir.

Her 35 ml’lik çözücü flakon % 0.9’luk sodyum klorür çözeltisi içerir.

4.

KL

N

K ÖZELL

KLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Mesane kanseri: Gemsitabin tek ba

ına veya platin türevi ilaçlarla birlikte ileri

evre (lokal ileri ya da metastatik) mesane kanserinin tedavisinde endikedir.

Küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri: Gemsitabin lokal ileri evre ya da metastatik

küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri tedavisinde sisplatin ile birlikte ilk basamakta

endikedir. Sisplatinin kontrendike oldu

u hastalarda tek ba

ına ya da sitostatik

ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Meme kanseri:

Gemsitabin,

lokal

ileri

evre

veya

metastatik

meme

kanserinde

kombinasyon

tedavisi

bünyesinde

endikedir.

Klinik

olarak

kontrendike

olmadı

takdirde,

önceki tedavide antrasiklin uygulanmı

olmalıdır.

2/21

Pankreas kanseri: Gemsitabin lokal olarak ilerlemi

veya metastatik pankreas

adenokarsinomlu yeterli kemik ili

i rezervi olan iyi durumdaki hastaların tedavisi

için endikedir.

Over Kanseri: Gemsitabin platin ya da taksana dirençli nüks over kanserinde

endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama

ekli

Sitotoksik ilaçlar konusunda deneyimli bir hekim tarafından veya onunla konsülte

edilerek kullanılmalıdır.

Pozoloji / uygulama sıklı

ı ve süresi:

Mesane kanseri:

Tek ba

ına kullanım: Önerilen gemsitabin dozu 30 dakikalık intravenöz infüzyon

ile uygulanmak üzere, 1250 mg/m

’dir. Doz her bir 28 günlük kürün 1, 8 ve 15.

günlerinde verilmelidir. Ardından bu dört haftalık kür tekrarlanır. Hasta tarafından

anan

toksisiteye

olarak,

kür

sırasında

veya

kürler

arasında

azaltılmasında gidilebilir.

Kombine

kullanım:

Önerilen

gemsitabin

dozu

dakikalık

infüzyon

uygulanmak üzere, 1000 mg/m

’dir. Doz her bir 28 günlük kürün 1, 8 ve 15.

günlerinde sisplatin ile birlikte verilmelidir.

Sisplatin, 70 mg/m

gemsitabinin ardından 1. günde veya 28 günlük kürün 2.

gününde verilmesi önerilmektedir. Ardından bu dört haftalık kür tekrarlanır.

Hastalarda gözlenen toksisiteye ba

lı olarak, bir kür sırasında veya kürler arasında

doz azaltılmasına gidilebilir. Bir klinik çalı

ma sisplatin 100 mg/m

dozunda

kullanıldı

ında daha fazla kemik ili

i baskılanması oldu

unu göstermi

tir.

Over kanseri:

Tek ba

ına kullanım: Önerilen gemsitabin dozu 30 dakikalık intravenöz infüzyon

ile uygulamak üzere, 800-1250 mg/m

’dir. Doz her bir 28 günlük kürün 1, 8 ve

15. günlerinde verilmelidir. Ardından bu dört haftalık kür tekrarlanır. Hastada

gözlenen toksisiteye ba

lı olarak, bir kür sırasında veya kürler arasında doz

azaltılmasına gidilebilir.

Kombine kullanım: Önerilen gemsitabin dozu 30 dakikalık intravenöz infüzyon

ile uygulanmak üzere, 1000 mg/m

’dir. Doz karboplatin ile kombine olarak her bir

günlük

kürün

günlerinde

verilmelidir.

Gemistabinin

ardından

karboplatin 1. günde dakikada 4.0 mg/ml’lik EAA hedeflenerek verilir. Hastada

gözlenen toksisiteye ba

lı olarak, bir kür sırasında veya kürler arasında doz

azaltılmasına gidilebilir.

Meme kanseri:

Kombine

kullanım:

Gemsitabin,

paklitaksel

kombine

olarak:

günde

intravenöz infüzyon

olarak

yakla

saatlik

sürede

paklitaksel

(175mg/m

uygulamasını takiben, her bir 21 günlük kürün 1 ve 8. günlerinde 30 dakikalık

3/21

intravenöz infüzyon

eklinde (1250 mg/m

) dozunda verilir.

Hastada gözlenen toksisiteye ba

lı olarak, bir kür sırasında veya kürler arasında

azaltılmasına

gidilebilir.

Gemsitabin

paklitaksel

kombinasyonuna

lanmadan

önce

hastaların

mutlak

granülosit

sayısı

1,500

(x10

olmalıdır.

Küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri

Tek ba

ına kullanım: Önerilen gemsitabin dozu 30 dakikalık intravenöz infüzyon

ile uygulanmak üzere, 1000 mg/m

’dir. Bu rejim üç hafta süreyle haftada bir kez

tekrarlanmalı ve arkasından bir hafta dinlenme dönemine geçilmelidir. Bu dört

haftalık siklus daha sonra tekrarlanır. Hastada gözlenen toksisiteye ba

lı olarak,

bir kür sırasında veya kürler arasında doz azaltılmasında gidilebilir.

Kombine kullanım: Sisplatin ile birlikte gemsitabin iki doz rejimi kullanılarak

tırılmı

tır. Bir rejimde üç haftalık takvim, di

erinde dört haftalık takvim

kullanılmı

tır. Üç haftalık takvimde kullanılan gemsitabin dozu 1250 mg/m

’dir

ve 30 dakikalık intravenöz infüzyonla 21 günlük kürün 1. ve 8. günlerinde

verilmi

tir.

Sisplatin

haftada

75-100

mg/m

dozlarında

kullanılmı

tır. Hastada gözlenen toksisiteye ba

lı olarak, bir kür sırasında veya

kürler arasında doz azaltılmasına gidilebilir.

Dört haftalık sürede kullanılan gemsitabin dozu 1000 mg/m

’ dir ve 30 dakikalık

intravenöz

infüzyonlar

günlük

kürün

günlerinde

verilmi

tir.

Hastada gözlenen toksisiteye ba

lı olarak, bir kür sırasında veya kürler arasında

doz azaltılmasına gidilebilir.

Pankreas kanseri

Önerilen gemsitabin dozu 30 dakikalık intravenöz infüzyon olarak uygulanan

1000 mg/m

vücut yüzey alanıdır. Bu uygulama 7 haftaya dek varan bir süre ile

haftada bir olarak tekrarlanmalı ve ardından bir hafta ara verilmelidir. Bunu

izleyen kürlerde gemsitabin üç haftalık dönemlerle haftada bir kez uygulanmalı ve

ardından bir hafta ara verilmelidir. Hastada gözlenen toksisiteye ba

lı olarak,

devam etmekte olan bir kür sırasında veya bir sonraki kürde doz azaltılmasına

gidilebilir.

Toksisite izlenmesi ve toksisiteye ba

lı olarak doz de

ikli

Hematolojik olmayan toksisiteye ba

lı olarak doz de

ikli

Hematolojik olmayan toksisiteyi belirlemek için renal ve hepatik fonksiyonların

periyodik olarak fiziksel muayene ve kontrolü yapılmalıdır. Hastada gözlenen

toksisite

derecesine

olarak

kürle

birlikte

kür

süresince

azaltılması yapılabilir. Genelde, ciddi (Grade 3 veya 4) hematolojik olmayan

toksisitede, bulantı/kusma haricinde gemsitabinle tedavi hekimin kararına ba

olarak

kesilir

azaltılır.

hekimin

görü

üne

göre

toksisite

konusu

çözümleninceye kadar kesilmelidir.

Kombinasyon tedavisinde sisplatin, karboplatin ve paklitakselin doz ayarlaması

için ilgili Kısa Ürün Bilgisine ba

vurunuz.

4/21

Tek

ba

ına

ya

da

sisplatinle

kombinasyon

halinde

verilen

gemsitabinin

mesane kanseri, küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri, pankreas kanseri kürü

boyunca doz de

i

ikli

i

Mutlak granülosit

sayısı (x 10

6

/l)

Trombosit sayısı

(x 10

6

/l)

Standart GEMKO dozu

yüzdesi (%)

>1,000 ve

>100,000

500-1,000 veya

50,000-100,000

<500 veya

<50,000

Dozu atla*

Hematolojik toksisiteye ba

lı olarak doz de

ikli

Kürün ba

lanması

Tüm

endikasyonlarda,

dozdan

önce

hastanın

trombosit

granülosit

sayılarının izlenmesi

gerekir.

Kürün

lanmasından

önce

hastaların

mutlak

granülosit

sayısı

en az 1,500 (x10

/l) ve trombosit sayısı da 100,000(x10

olmalıdır.

Kür boyunca

Gemsitabinin kür boyunca doz de

ikli

ıdaki tablolara göre yapılmalıdır:

*Atlanan tedavi mutlak granülosit sayısı en az 500 (x10

/l) ve trombosit sayısı

50,000 (x10

/l) e ula

madan önce küre dahil edilmemelidir.

Paklitakselle kombinasyon halinde verilen gemsitabinin meme kanseri kürü

boyunca doz de

i

ikli

i

Mutlak

granülosit sayısı

(x 10

6

/l)

Trombosit sayısı

(x 10

6

/l)

Standart

GEMKO

dozu

yüzdesi (%)

>1,200 ve

>75,000

1000-<1,200 veya

50,000-75,000

700-<1,000 ve

50,000

<700 veya

<50,000

Dozu atla*

* Atlanan tedavi küre dahil edilmemelidir. Tedaviye bir sonraki kürün 1. gününde

mutlak granülosit sayısı en az 1,500 (x10

/l) ve trombosit sayısı 100,000 (x10

/l) e

ınca yeniden ba

lanır.

Karboplatinle

kombinasyon

halinde

verilen

gemsitabinin

over

kanseri

kürü boyunca doz de

i

ikli

i

Mutlak

granülosit sayısı

(x 10

6

/l)

Trombosit sayısı

(x 10

6

/l)

Standart

GEMKO

dozu

yüzdesi (%)

>1,500 ve

100,000

1000-1,500 veya

75,000-100,000

<1000 veya

<75,000

Dozu atla*

* Atlanan tedavi küre dahil edilmemelidir. Tedaviye bir sonraki kürün 1. gününde

mutlak granülosit sayısı en az 1,500 (ve trombosit sayısı 100,000 (x10

/l) e

ınca yeniden ba

lanır.

5/21

Tüm endikasyonlar için, sonraki kürlerde hematolojik toksisiteye ba

lı olarak doz

ikli

ıdaki hematolojik toksisiteler görüldü

ünde gemsitabin dozu orijinal kür

langıç dozunun %75 ine azaltılmalıdır:

5 günden daha uzun bir süre mutlak granülosit sayısı < 500 x 10

3 günden daha uzun bir süre mutlak granülosit sayısı <100 x

Febril nötropeni

Trombosit < 25,000 x

Toksisiteden dolayı kürün 1 haftadan daha fazla gecikmesi

Uygulama

ekli:

Gemsitabin infüzyon sırasında iyi tolere edilmekte olup, ayaktan uygulanabilir.

ekstravazasyon

ortaya

çıkacak

olursa,

genel

olarak

infüzyon

derhal

durdurulmalı ve ba

ka bir damardan tekrar ba

latılmalıdır. Uygulama sonrasında

hasta dikkatle izlenmelidir.

Kullanıma hazırlama talimatı (ve ilave seyreltmeler, e

er gerçekle

tirilmi

Gemsitabinin sadece kullanıma hazırlanması amacıyla onaylanan tek seyreltici,

kutu içinde sunulan herhangi bir koruyucu içermeyen % 0.9’luk sodyum klorür

çözeltisidir

ml).

Çözünürlük

görü

lerine

göre,

kullanım

için

hazırlanan

gemsitabinin

maksimum

konsantrasyonu

mg/ml’dir.

mg/ml’den

büyük

sulandırılan konsantrasyonlar tamamlanmamı

dissolüsyona yol açabilece

inden,

sakınılmalıdır.

Sulandırma

sırasında

gemsitabinin

intravenöz

uygulaması

için

ileri

seyreltmeleri aseptik teknik kullanılarak yapınız.

2. Sulandırmak için 1400 mg’lık flakona koruyucusuz 9 mg/ml’lik (%0.9) 35

ml enjeksiyonluk steril sodyum klorür

çözeltisinden ilave

edilir. Sulandırdıktan

sonra

toplam

hacim

36.82

‘dir.

mg/ml’lik

gemsitabin

konsantrasyonuna kar

ı gelir ki liyofilize tozun yerine koyulan hacme tekabül

eder.

Çözünmesi

için

çalkalayınız.

Koruyucusuz

mg/ml’lik

(%0.9)

enjeksiyonluk steril sodyum klorür çözeltisi ile ilave seyreltmeler de yapılabilir.

Sulandırılan çözelti berrak, renksizle açık saman rengi arası renktedir.

3. Parenteral tıbbi ürünler uygulamadan önce renk de

ikli

i ve partikül madde

açısından

gözle

kontrol

edilmelidir.

partikül

madde

gözlenirse,

uygulanmamalıdır.

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Böbrek/Karaci

er yetmezli

i:

Yapılan klinik çalı

malarda bu hasta popülasyonunda net doz tavsiyesine olanak

verecek yeterli bilgi olmadı

ından gemsitabin böbrek veya karaci

er yetmezli

olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır (bkz. bölüm 4.4 ve 5.2).

6/21

Pediatrik popülasyon:

Güvenlilik ve etkililikle ilgili yetersiz veri oldu

undan gemsitabinin pediyatrik

grubunda (18 ya

altındaki çocuklar) kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Gemsitabin 65 ya

üzeri hastalarda iyi tolere edilmektedir. Di

er tüm hastalara

yapılan tavsiyelerden ayrı olarak ya

lılarda doz de

ikli

i ile ilgili bir öneri

yapacak bir kanıt bulunmaktadır (bkz. bölüm 5.2).

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine kar

ı a

ırı duyarlılık.

Laktasyon (bkz bölüm 4.6)

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

nfüzyon

süresinin

dakikadan

daha

fazla

uzaması

dozlama

sıklı

ının

artması toksisiteyi arttırmaktadır.

Hematolojik toksisite

Gemsitabin, lökopeni, trombositopeni ve anemi

eklinde görülen kemik ili

fonksiyonunu baskılayıcı etki gösterebilir.

Her doz öncesinde gemsitabin alan hastalarda trombosit, lökosit ve granülosit

sayıları kontrol edilmelidir.

lacın neden oldu

u kemik ili

i depresyonu tespit

edildi

inde

tedavinin

durdurulması

tirilmesi

ünülmelidir

(bkz.

bölüm 4.2). Ancak miyelosupresyon kısa süreli olup doz azaltılmasına neden

olmaz ve nadiren ilacın kesilmesine neden olur.

Periferik kan sayımları gemsitabin tedavisi kesildikten sonra da dü

meye devam

edebilir.

Kemik

fonksiyon

bozuklu

olan

hastalarda,

tedaviye

dikkatle

lanmalıdır. Di

er sitotoksik tedavilerle oldu

u gibi, gemsitabin tedavisi di

kemoterapötiklerle birlikte uygulandı

ında kümülatif kemik ili

i supresyonu riski

göz önünde bulundurulmalıdır.

Karaci

er ve böbrek yetmezli

Yapılan klinik çalı

malarda bu hasta popülasyonunda net doz tavsiyesine olanak

verecek yeterli bilgi olmadı

ından gemsitabin karaci

er veya böbrek fonksiyon

yetmezli

i olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Birlikte karaci

er metastazları veya hepatit, alkolizm veya karaci

er sirozu olan

hastalarda gemsitabin uygulaması altta yatan hepatik yetmezli

i alevlendirebilir.

Karaci

böbrek

fonksiyonlarının

(virolojik

testler

dahil)

laboratuvar

erlendirmeleri perioyodik olarak yapılmalıdır.

lik eden radyoterapi

lik eden radyoterapi (birlikte veya

7 gün arayla): Toksisite rapor edilmi

7/21

(ayrıntı ve kullanım önerileri için bkz. bölüm 4.5).

Canlı a

Sarıhumma

ısı

atenüe

ılar

gemsitabinle

tedavi

olan

hastalara

önerilmez (bkz. bölüm 4.5)

Posterior geri dönü

ümlü ensefalopati sendromu

Gemsitabini

ajan

veya

kemoterapötik

ajanlarla

kombine

kullanan

hastalarda

potansiyel

ciddi

sonuçlarla

birlikte

posterior

geri

dönü

ümlü

ensefalopati

sendromu

(PRES)

rapor

edilmi

tir.

PRES

görülen

gemsitabin

hastalarında en çok akut hipertansiyon ve nöbet görülmekle birlikte; ba

rısı,

letarji, konfüzyon ve körlük gibi di

er semptomlar da görülebilir. Tanılar en

uygun

ekilde

manyetik

rezonans

görüntüleme

(MRI)

rulanmaktadır.

Uygun destekleyici ölçümlerle birlikte PRES genellikle geri dönü

ümlüdür. E

tedavi sırasında PRES geli

irse, gemsitabin kalıcı olarak kesilmelidir, kan basıncı

kontrolü ve anti-nöbet tedavisini içeren destekleyici ölçümler uygulanmalıdır.

Kardiyovasküler

Gemsitabinle

birlikte

kardiyak

ve/veya

vasküler

bozukluk

riski

oldu

undan,

kardiyovasküler olaygeçmi

i olan hastalarda özel dikkat gerekir.

Kapiller kaçı

sendromu

Gemsitabini

ajan

veya

kematerapötik

ajanlarla

kombine

kullanan

hastalarda kapiller kaçı

sendromu rapor edilmi

tir (bkz. bölüm 4.8). Bu durum

er erken fark edilip uygun

ekilde yönetilirse genellikle tedavi edilebilir ancak

ölüm vakaları bildirilmi

tir. Bu durum sıvı ve proteinlerin intravasküler alandan

interstisyuma geçi

i sırasında artmı

sistemik kapiller geçirgenli

i kapsar.

Klinik özellikler yaygın ödem, kilo alımı, hipoalbuminemi, ciddi hipotansiyon,

akut renal yetmezlik ve pulmoner ödemi içerir. Tedavi sırasında kapiller kaçı

sendromu geli

irse gemsitabin sonlandırılarak destekleyici önlemler uygulanır.

Kapiller kaçı

sendromu geç sikluslarda olu

abilir ve literatürde yeti

kin sıkıntılı

solunum sendromu ile ili

kilendirilmi

tir.

Pulmoner

Gemsitabin

tedavisiyle

kili

olarak

bazen

pulmoner

etkiler

(pulmoner

ödem, interstisyel pnömoni ya da

yeti

kin akut respiratuar distres sendromu

(ARDS)) rapor edilmi

tir. E

er bu gibi etkiler olu

ursa, gemsitabin tedavisinin

bırakılması dü

ünülmelidir. Erken destekleyici bakım, durumun düzeltilmesine

yardımcı olur.

Böbrek

Hemolitik üremik sendromla (HÜS) uyumlu klinik bulgular gemsitabin tedavisi

gören hastalarda nadiren bildirilmi

tir (pazarlama sonrası verileri) (bkz. bölüm

4.8).

HÜS,

hayatı

potansiyel

tehdit

eden

bozukluktur.

Hemoglobin

düzeylerinin sürekli trombositopeni ile birlikte hızla dü

mesi, serum bilirubin,

serum kreatinin, kan üre azotu veya LDH’nin yükselmesi gibi mikro-anjiyopatik

hemolitik anemi belirtisi varsa gemsitabin tedavisi hemen kesilmelidir. Tedavinin

kesilmesine

renal

yetmezlik

geri

dönü

ümlü

olmayabilir

diyaliz

8/21

gerekebilir.

Üreme yetene

i/Fertilite

Fertilite çalı

malarında gemsitabin, erkek farelerde hipospermatogeneze neden

olmu

tur (bkz. bölüm 5.3). Bu nedenle gemsitabin ile tedavi edilen erkeklerin

tedavi sırasında ve sonrasında 6 aya varan bir süre ile çocuk sahibi olmaması

önerilmekte ve gemsitabin ile tedaviye ba

lı olarak infertilite olasılı

ı nedeniyle

gerekirse tedavi öncesinde spermlerinin dondurularak muhafazası konusunda daha

geni

bilgi edinmelidir (bkz. bölüm 4.6).

Sodyum:

Bu tıbbi ürün her 1400 mg’lık dozunda yakla

ık 189 mg sodyum ihtiva eder. Bu

durum,

kontrollü

sodyum

diyetinde

olan

hastalar

için

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

4.5.

Di

er tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

Özel hiçbir etkile

im çalı

ması yapılmamı

tır (bkz. bölüm 5.2).

Radyoterapi

zamanlı (birlikte verilen veya

7 gün arayla)

Çoklu model tedavisinde toksisite gemsitabin dozu, gemsitabin uygulama sıkılı

radyasyon dozu, radyoterapi planlama tekni

i, hedef doku ve hedef hacim gibi

birçok

faktöre

lıdır.

Yapılan

klinik

öncesi

klinik

çalı

malar

gemsitabinin

radyosensitizan

özelli

göstermi

tir.

çalı

mada,

gemsitabin 1,000 mg/m

dozda birbirini izleyen 6 haftaya kadar küçük hücreli dı

akci

kanserli

torasik

radyoterapi

gören

hastalara

uygulandı

ında

ciddi,

potansiyel

olarak

hayatı

tehdit

eden

mukozit,

özellikle

özofajit

pnömoni

bilhassa büyük hacimde radyoterapi gören hastalarda gözlenmi

tir (medyan tedavi

hacmi 4,795 cm

). Sonradan yapılan çalı

malar dü

ük dozlardaki gemsitabinin

öngörülebilen

toksisiteye

sahip

radyoterapi

zamanlı

uygulanmasının

mümkün oldu

unu önermektedir. Örne

in küçük hücreli dı

ı akci

er kanserinin

faz II çalı

masında 66 Gy torasik radyasyon dozu gemsitabin (600 mg/m

, dört

kez)

sisplatin

(80 mg/m

kez)

zamanlı

olarak

hafta

boyunca

uygulanmı

tır. Tüm tümör tiplerinde gemsitabinin terapötik dozlarda radyoterapi

ile birlikte güvenli uygulaması için ideal doz rejimi henüz belirlenmemi

tir.

zamanlı olmayan (7 günden fazla aralıkla)

Radyoterapiden 7 gün önce ve sonra gemsitabin uygulanmasıyla elde edilen

verilerin analiz sonucu radyasyon ça

ım reaksiyonundan ba

ka toksisitenin

zamanlı verili

e göre daha fazla artmadı

ını göstermektedir. Verilere göre,

radyoterapinin

akut

etkileri

geçtikten

veya

radyoterapiden

hafta

sonra

gemsitabinin ba

lanması önerilmektedir.

Hedef

dokularda

(örn.

özofajit,

kolit

pnömoni)

radyasyon

hasarının

gemsitabinin e

zamanlı olan hem de e

zamanlı olmayan kullanımı durumunda

meydana geldi

i bildirilmi

tir.

9/21

erleri

Sarıhumma

canlı

atenüe

ılar,

özellikle

immünosuprese

hastalarda

sistemik muhtemelen ölümcül riskinden dolayı önerilmemektedir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi D

Çocuk

do

urma

potansiyeli

bulunan

kadınlar

/

Do

um

kontrolü

(Kontrasepsiyon)

Gemsitabinle

tedavi

sırasında

kadınlara

hamile

kalmamaları,

kontrol

altında

oldu

u hekimin uyarılması ve tedavi sonrası gebe kalınması tavsiye edilmelidir.

Gebelik dönemi

Gemsitabinin

gebelik

ve/veya

fetus/yeni

üzerinde

zararlı

farmakolojik

etkileri

bulunmaktadır.

GEMKO

açık

ekilde

gerekli

olmadıkça

gebelik

döneminde kullanılmamalıdır. Gebe kadınlarda gemsitabin kullanımına yönelik

yeterince veri yoktur. Hayvan çalı

malarında reprodüktif toksisite gözlenmi

(bkz. Bölüm 5.3).

Laktasyon dönemi

Gemsitabinin insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ili

kin yetersiz/sınırlı bilgi

mevcuttur.

Memedeki

çocuk

açısından

risk

oldu

göz

ardı

edilemez.

Emzirme sırasında gemsitabin ile tedavinin mutlak gerekli oldu

u durumlarda,

çocu

un memeden kesilmesi gerekmektedir.

Üreme yetene

i / Fertilite

Fertilite çalı

malarında gemsitabin, erkek farelerde hipospermatogeneze neden

olmu

tur (bkz. bölüm 5.3). Bu nedenle gemsitabin ile tedavi edilen erkeklerin

tedavi sırasında ve sonrasında 6 aya varan bir süre ile çocuk sahibi olmaması

önerilmekte ve gemsitabin ile tedaviye ba

lı olarak infertilite olasılı

ı nedeniyle

gerekirse tedavi öncesinde spermlerinin dondurularak muhafazası konusunda daha

geni

bilgi edinmelidirler.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkilerle

ilgili

yapılmı

çalı

gerçekle

tirilmemi

tir. Ancak gemsitabinin özellikle alkol kullanımı ile birlikte

hafif -orta derecede uyuklamaya neden oldu

u bildirilmi

tir. Hastalar uyuklama

hali geçtikten sonra araç ve makine kullanmaları konusunda uyarılmalıdırlar.

4.8.

stenmeyen etkiler

GEMKO tedavisiyle ilgili olarak görülen en yaygın rapor edilen advers ilaç

reaksiyonları: Hastaların %60’ında kusma ile birlikte olan veya olmayan bulantı,

karaci

transaminazlarda

(AST/ALT)

alkalen

fosfataz

düzeylerinde

10/21

yükselmeler görülmü

tür. Hastaların %50’sinde proteinüri ve hematüri, %10-

40’nda dispne (akci

er hastalarında en yüksek görülme

sıklı

olan) yakla

%25’inde alerjik deri döküntüleri ve %10’unda da ka

ıntı görülmü

tür.

Advers reaksiyonların yaygınlık ve

iddeti doz, infüzyon hızı ve dozlar arası

süreden etkilenmektedir.

(bkz.bölüm

4.4).

kısıtlayıcı

advers

reaksiyonlar

trombosit, lökosit ve granülosit sayılarındaki dü

lerdir (bkz. bölüm 4.2).

stenmeyen etkiler, a

ıda MedDRA sistem-organ sınıfına göre ve mutlak sıklık

olarak verilmi

tir.

Çok yaygın (

1/10); yaygın (

1/100 ila

1/10); yaygın olmayan (

1/1000 ila

1/100);

seyrek

1/10000

1/1000);

çok

seyrek

1/10000)

olarak

sınıflandırılır.

Sistem Organ Sınıfı

Kan

ve

lenf

sistemi

hastalıkları

Çok yaygın:

Lökopeni (Nötropeni Grade 3 = % 19.3 Grade 4 = %6)

Kemik

supresyonu

hafif

orta

derecede

olup

unlukla granülosit sayımını etkiler (bkz. bölüm 4.2)

Trombositopeni

Anemi

Yaygın:

Febril nötropeni

Çok seyrek:

Trombositoz

Ba

ı

ıklık

sistemi

hastalıkları

Çok seyrek:

Anaflaktoid reaksiyon

Metabolizma

ve

beslenme hastalıkları

Yaygın:

Anoreksi

Sinir

sistemi

hastalıkları

Yaygın:

rısı

Uykusuzluk

Uyuklama

Yaygın olmayan:

Serebrovasküler olay

Çok seyrek

Posterior

geri

dönü

ümlü

ensefalopati

sendromu

(bkz.

Bölüm 4.4)

11/21

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan:

Aritmiler ço

unlukla supraventriküler yapıda

Kalp yetmezli

Seyrek:

Miyokard enfarktüsü

Vasküler hastalıklar

Seyrek :

Periferal vaskülit ve gangrenin klinik belirtileri

Hipotansiyon

Çok seyrek

Kapiller kaçı

sendromu hastalı

ı (bkz. Bölüm 4.4)

Solunum,

üs

bozuklukları

ve

mediyastinal

hastalıklar

Çok yaygın:

Dispne – genellikle hafif olup tedavi gerektirmeden hızla

geçer

Yaygın:

Öksürük

Rinit

Yaygın olmayan:

nterstisyel pnömoni (bkz. bölüm 4.4)

Bronkospazm

genellikle

hafif

geçicidir

ancak

parenteral tedavi gerektirebilir

Seyrek

Pulmoner ödem

Yeti

kin respiratuvar distres sendromu (bkz. Bölüm 4.4.)

Gastrointestinal

hastalıklar

Çok yaygın:

Bulantı

Kusma

Yaygın:

Diyare

Stomatit ve a

ızda ülserasyon

Konstipasyon

Çok seyrek

skemik kolit

12/21

Hepatobilier

hastalıklar

Çok yaygın:

Karaci

transaminazları

(AST/ALT)

alkalen

fosfatazda yükselme

Yaygın:

Bilirubin artı

Yaygın olmayan

Karaci

yetmezli

ölümü

içeren

ciddi

hepatotoksisite

Seyrek:

Gama glutamil transferazda (GGT) artı

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Çok yaygın:

Alerjik deri döküntüleri ço

u kez ka

ıntıyla ili

kili

Alopesi

Yaygın:

ınma

Terleme

Seyrek:

deri

reaksiyonları,

deri

soyulması

bülloz

deri

döküntüsü

Ülserasyon

Vezikül ve iltihap olu

Kepeklenme

Çok seyrek:

Toksik epidermal nekloriz

Stevens-Johnson sendromu

Kas-iskelet

bozuklukları,

ba

doku

ve

kemik

hastalıkları

Yaygın:

Sırt a

rısı

Miyalji

Böbrek ve idrar yolu

hastalıkları

Çok yaygın:

Hematüri

Hafif proteinüri

Yaygın olmayan:

Böbrek yetmezli

i (bkz. bölüm 4.4)

Hemolitik üremik sendrom (bkz. bölüm 4.4)

Genel

bozukluklar

Çok yaygın:

Grip benzeri semptomlar – en yaygın semptomlar ate

rısı,

ütme,

rısı,

asteni,

anoreksi.

13/21

ve

uygulama

bölgesine

ili

kin

hastalıklar

Öksürük,

rinit,

keyifsizlik,

terleme

uyumada

zorluklar da rapor edilmi

tir.

Ödem/periferik

ödem

yüz

ödemi

dahil.

Tedavi

sonlandırıldıktan sonra ödem geri dönü

ümlüdür

Yaygın:

Asteni

üme

Seyrek:

Enjeksiyon

bölgesi

reaksiyonları

genellikle

hafif

yapıda

Yaralanma,

zehirlenme,

prosedürel

komplikasyonlar

Seyrek:

Radyasyon toksisitesi (bkz. bölüm 4.5)

Radyasyon recall (radyasyon ça

ımı)

Meme kanserinde kombine kullanım:

Gemsitabinin paklitaksel ile kombine kullanımında, Grade 3 ve 4 hematolojik

toksisitelerin sıklı

ı, özellikle nötropeni artar. Ancak, bu advers reaksiyonlardaki

artı

enfeksiyon insidansındaki artı

la veya hemorajik olaylarla ili

kili de

ildir.

Gemsitabinin paklitakselle kombine kullanımında yorgunluk ve febril nötropeni

daha sık olu

ur. Anemi ile ili

kili olmayan yorgunluk, ilk kürden sonra düzelir.

Grade 3 ve 4 Advers Olaylar

Paklitaksele kar

ı gemsitabin artı paklitaksel

Hasta sayısı (%)

Paklitaksel kolu

(N=259)

Gemsitabin

artı

paklitaksel

kolu

(N=262)

Grade 3

Grade 4

Grade 3

Grade 4

Laboratuvar

Anemi

5(1.9)

1(0.4)

15(5.7)

3(1.1)

Trombositopeni

14(5.3)

1(0.4)

Nötropeni

11(4.2)

17(6.6)*

82(31.3)

45(17.2)*

Laboratuvar dı

Febril nötropeni

3(1.2)

12(4.6)

1(0.4)

Yorgunluk

3(1.2)

1(0.4)

15(5.7)

2(0.8)

Diyare

5(1.9)

8(3.1)

Motor nöropati

2(0.8)

6(2.3)

1(0.4)

Duyusal nöropati

9(3.5)

14(5.3)

1(0.4)

günden

daha

fazla

süren Grade 4

nötropeni

kombinasyon

kolunda

olan

hastaların %12.6’sında paklitaksel kolunda olan hastaların da %5’inde olu

14/21

Mesane kanserinde kombine kullanım:

Grade 3 ve 4 Advers Olaylar

MVAC’a kar

ı gemsitabin artı sisplatin

Hasta sayısı (%)

MVAC

(metotreksat,

vinblastin, doksorubisin ve

sisplatin) kolu

(N=196)

Gemsitabin artı sisplatin kolu (N=

200)

Grade 3

Grade 4

Grade 3

Grade 4

Laboratuvar

Anemi

30(16)

4(2)

47(24)

7(4)

Trombositopeni

15(8)

25(13)

57(29)

57(29)

Laboratuvar dı

Bulantı ve kusma

37(19)

3(2)

44(22)

0(0)

Diyare

15(8)

1(1)

6(3)

0(0)

Enfeksiyon

19(10)

10(5)

4(2)

1(1)

Stomatit

34(18)

8(4)

2(1)

0(0)

Over kanserinde kombine kullanım:

Grade 3 ve 4 Advers Olaylar

Karboplatine kar

ı gemsitabin artı karboplatin

Hasta sayısı (%)

Karboplatin kolu

(N=174)

Gemsitabin

artı

karboplatin

kolu (N=175)

Grade 3

Grade 4

Grade 3

Grade 4

Laboratuvar

Anemi

10(5.7)

4(2.3)

39(22.3)

9(5.1)

Nötropeni

19(10.9)

2(1.1)

73(41.7)

50(28.6)

Trombositopeni

18(10.3)

2(1.1)

53(30.3)

8(4.6)

Lökopeni

11(6.3)

1(0.6)

84(48.0)

9(5.1)

Laboratuvar dı

Hemoraji

0(0.0)

0(0.0)

3(1.8)

(0.0)

Febril nötropeni

0(0.0)

0(0.0)

2(1.1)

(0.0)

Nötropeni

olmadan

0(0.0)

0(0.0)

(0.0)

1(0.6)

Duyusal nöropati kombinasyon kolunda tek ba

ına karboplatin ile olandan daha

sıktı

üpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası

üpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük

önem ta

ımaktadır. Raporlama

yapılması, ilacın

yarar/risk dengesinin sürekli

olarak izlenmesine olanak sa

lar. Sa

lık mesle

i mensuplarının herhangi bir

üpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

15/21

bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0

800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9.

Doz a

ımı ve tedavisi

Gemsitabinin doz a

ımında kullanılacak bir antidot yoktur. Tek doz uygulamaları

iki haftada bir 30 dakikalık intravenöz infüzyon tarzında 5700 mg/m

dozuna

varan dozlarda klinik olarak kabul edilebilir toksisite düzeyleri elde edilmi

tir.

er doz a

ımı

üphesi varsa, hastanın kan sayımları izlenmeli ve gere

inde

destekleyici tedavi yapılmalıdır.

5.

FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu : Pirimidin analo

ATC kodu : L01BC05

Hücre kültürlerindeki sitotoksik aktivite

Gemsitabin çok sayıda murin ve insan tümör hücrelerini içeren çe

itli kültürlerde

anlamlı sitotoksik etki gösterir Etkisi faz spesifik olup, gemsitabin esas olarak

DNA sentez döneminde (S-fazı) olan hücreleri öldürmekte ve belirli ko

ullarda

hücre siklusunu G1/S fazı geçi

inde bloke etmektedir. Gemsitabinin in vitro

sitotoksik etkisi hem konsantrasyona hem de zamana ba

ımlıdır.

Preklinik modellerde antitümor aktivite

Hayvanlardaki tümör modellerinde, antitümoral aktivite gemsitabinin uygulama

sıklı

ına ba

lıdır. Gemsitabin günlük olarak uygulandı

ında, hayvanlarda yüksek

mortalite görülmü

ancak minimal antitümoral aktivite gözlenmi

tir. Fakat e

gemsitabin

üç

veya

dört

günde

verilirse,

fare

tümörlerinin

geni

spektrumuna kar

ı ölümcül olmayan dozlarda anti-tümor aktivitesi görülebilir.

Etki mekanizması:

Hücresel metabolizma ve etki mekanizması: Bir pirimidin antimetaboliti olan

gemsitabin

(dFdc),

hücre

içinde

nükleozid

kinazlar

yoluyla

aktif

difosfat

(dFdCDP) ve trifosfat (dFdCTP) nükleozidlere metabolize olur. Gemsitabinin

sitotoksik etkisi, dFdCDP ve dFdCTP’ye ba

lı iki ayrı mekanizma ile DNA

sentezinin

inhibisyonuna

lıdır.

olarak,

dFdCDP

sentezi

için

deoksinükleosid

trifosfat

(dCTP)

turan

reaksiyonları

katalize

eden

ribonükleotid redüktazı inhibe eder. Bu enzimin dFdCDP ile inhibisyonu genel

olarak deoksinükleozid konsantrasyonlarında, özellikle de dCTP’ de azalmaya yol

açar.

kinci olarak da, dFdCTP DNA’da yer almak için dCTP ile yarı

maya girer

(bireysel-güçlenme).

Aynı

yolla,

miktarda

gemsitabin

içinde

alabilir.

Böylece,

dCTP’nin

hücre

içi

konsantrasyonundaki

azalma

dFdCTP’nin

yapısına

girmesini kolayla

tırır. DNA polimeraz epsilon gemsitabini uzakla

tıramaz ve

zincirini

onaramaz.

Gemsitabin

yapısına

girdikten

sonra,

büyüyen DNA zincirinde bir nükleotidlik artı

olur. Bu ilaveden sonra esasen

16/21

sentezinde

inhibisyon

olur

(maskelenmi

zincir

sonlandırması),

DNA’nın yapısına girdikten sonra, gemsitabin apoptozis olarak bilinen programlı

hücre ölümünü ba

latmak için ortaya çıkar.

Klinik veri

Mesane kanseri

lerlemi

veya metastatik ürotelyal transisyonel hücre karsinomalı 405 hastada

yapılan randomize faz III çalı

masında her iki tedavi kolu (gemsitabin/sisplatin’e

metotreksat/vinblastin/adriamisin/sisplatin

(MVAC))

arasında

medyan

kalım (sırasıyla 12.8 ve 14.8 ay, p=0.547), progresyona kadar geçen süre

(sırasıyla 7.4 ve 7.6 ay, p=0.842) ve cevap oranı (sırasıyla %49.4 ve %45.7,

p=0.512) arasında bir farklılık bulunmamı

tır. Ancak, gemsitabin ve sisplatin

kombinasyonunun MVAC’a göre daha iyi toksisite profili bulunmaktadır.

Pankreas kanseri

lerlemi

veya metastatik pankreas kanseri olan 126 hastada yapılan randomize faz

III çalı

masında gemsitabin 5-florourasilden istatistiksel olarak anlamlı yüksek

klinik yarar cevap oranı göstermi

tir (sırasıyla %23,8 ve %4,8, p=0,0022). Ayrıca,

gemsitabinle

tedavi

edilen

hastalar

5-florourasil

tedavi

edilen

hastalarla

ıla

tırıldı

ında istatistiksel olarak anlamlı sa

kalım süresinin 0,9 dan 2,3 aya

kadar (log-rank p<0,0002) ve istatistiksel olarak anlamlı medyan ya

am süresinin

4,4 den 5,7 aya kadar (log-rank p<0,0024) uzadı

ı gözlenmi

tir.

Küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri

Opere edilemeyen lokal ileri veya metastatik küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri

olan 522 hastada yapılan randomize faz III çalı

masında, gemsitabin sisplatinle

kombine halde tek ba

ına sisplatine göre istatistiksel olarak anlamlı daha

yüksek

cevap

oranı

(sırasıyla %31,0 ve %12,0, p=<0,0001) göstermi

tir.

Gemsitabin/sisplatinle tedavi edilen hastalar sisplatinle tedavi edilen hastalarla

ıla

tırıldı

ında progresyon süresinde 3,7 aydan 5,6 aya (log-rank p<0,0012)

en istatistiksel olarak anlamlı bir uzama ve medyan ya

am süresinde de 7,6’

dan 9,1 aya (log-rank p<0,004) de

en istatistiksel olarak anlamlı bir uzama

gözlenmi

tir.

Evre IIIB veya IV küçük hücreli dı

ı akci

er kanserli 135 hastada yapılan bir

ka randomize faz III çalı

masında gemsitabin ve sisplatin kombinasyonu

sisplatin ve etoposid kombinasyonuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir

cevap

oranı

(sırasıyla

%40,6

%21,2,

p=0,025)

göstermi

tir.

Gemsitabin/sisplatin ile tedavi edilen hastalar etoposid/sisplatin ile tedavi edilen

hastalarla kar

ıla

tırıldı

ında progresyon süresinde 4,3 aydan 6,9 aya (p=0.014)

en istatistiksel olarak anlamlı bir artı

gözlenmi

tir.

Her iki çalı

mada tolerans her iki tedavi kolunda benzerdir.

Over kanseri

Randomize faz III çalı

masında, ileri epitel over kanseri olan ve platin esaslı

tedaviyi tamamladıktan sonra en az 6 ay sonra nüks olan 365 hastada gemsitabin

ve karboplatin (GCb) veya karboplatin (Cb) ile tedavi randomize edilmi

tir.

GCb ile tedavi edilen hastalar Cb ile tedavi edilen hastalarla kar

ıla

tırıldı

ında

hastalık

progresyon

süresinde 5,8 aydan 8,6 aya (log-rank p=0,0038) de

17/21

istatistiksel olarak anlamlı bir artı

gözlenmi

tir. Cevap oranlarındaki farklılık

GCb kolunda %47,2 iken Cb kolunda %30,9 (p=0,0016), medyan sa

kalımdaki

farklılık da GCb’de 18 ayken Cb kolunda 17,3 (p=0,73) olup GCb kolu tercih

edilmi

tir.

Meme kanseri

Opere

edilemeyen

lokal

reküran

veya

metastatik

meme

kanseri

olan

adjuvan/neoadjuvan

kemoterapi

sonrası

nüks

olan

hastada

yapılan

randomize faz III çalı

masında gemsitabin paklitaksel ile kombine halde tek

ına paklitakselle kar

ıla

tırıldı

ında dokümante edilen hastalık progresyonu

süresinde 3,98 aydan 6,14 aya (log-rank p=0,0002)

istatistiksel

olarak

anlamlı

artı

olmu

tur.

ölüm

sonrası,

genel

kalım

gemsitabin/paklitakselle

tedavi

edilen

hastalarda

18,6

iken

paklitakselle

tedavi edilen hastalarda 15,8 ay (log-rank p=0,0489, HR 0,82), genel cevap oranı

da sırasıyla %41,4 ve %26,2 (p=0,0002) bulunmu

tur.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Gemsitabinin

farmakokineti

çalı

mada,

hastada

incelenmi

tir.

çalı

malara, 29 ile

arasındaki,

121 kadın ve 232 erkek katılmı

tır.

hastalardan

yakla

%45’inde

küçük

hücreli

akci

kanseri

%35’inde pankreas kanseri tanısı vardı.

ıdaki farmakokinetik parametreler 0,4-1,2 saat süreyle infüzyonla verilen

500-2.592 mg/m

arasındaki dozlarda elde edildi.

Doruk plazma konsantrasyonu infüzyon sonlandırıldıktan sonra 5 dakika içinde

ölçüldü:3,2 ve 45,5 mikrogram/ml. 1000 mg/m

/30 dakika dozundan sonra ana

bile

enin plazma konsantrasyonu infüzyon sonlandırıldıktan yakla

ık 30 dakika

sonra 5 mikrogram/ml’dan daha büyük ve ilave saat için 0,4 mikrogram/ml’dan

daha büyük bulunmu

tur.

ılım:

Merkezi kompartmana da

ılım hacmi: Kadınlarda 12.4 l/m

, erkeklerde 17.5 l/m

Bireyler arası farklılık % 91.9 olmu

tur.

Periferik kompartman da

ılım hacmi: 47.4 l/m

olup, erkek ve kadın arasında bir

farklılık bulunmamı

tır.

lacın plazma proteinlerine ba

lanması ihmal edilebilir düzeyde bulunmu

tur.

Yarılanma

ömrü:

cinsiyete

olarak

dakika

arasında

mektedir. Önerilen doz takviminde gemsitabin eliminasyonunun infüzyona

lanmasından sonra 5 ile 11 saat içinde tamamlanması gerekir. Gemsitabin

haftada bir kez uygulandı

ında birikmemektedir.

Biyotransformasyon:

Gemsitabin karaci

er, böbrekler, kan ve di

er dokularda sitidin aminaz tarafından

hızla metabolize edilmektedir. Hücre içinde gemsitabin tarafından monofosfatlar,

18/21

difosfatlar ve trifosfatlar (dFdCMP, dFdCDP

ve dFdCTP) olu

turulmaktadır.

Gemsitabinin difosfat ve trifosfatlarının aktif oldu

u kabul edilmektedir. Hücre içi

olarak olu

an bu metabolitler plazma veya idrarda tespit edilememektedir. Ana

metaboliti olan 2'-deoksi-2', 2'- diflorüridin (dFdU) aktif olmayıp, plazma ve

idrarda saptanır.

Eliminasyon:

Sistemik klerens, cinsiyet ve ya

a ba

lı olarak 29.2 l/saat/m

ila 92.2 l/saat/m

arasında

mektedir.

Bireyler

arası

farklılık

52.2

bulunmu

tur).

Kadınlardaki

klerens,

erkeklerdeki

erlerden

yakla

olarak

daha

üktür. Hızlı olmasına ra

men klerens erkeklerde hem de kadınlarda ya

birlikte azalır. Tavsiye edilen 1000 mg/m

gemsitabin dozu, 30 dakikalık infüzyon

olarak uygulandı

ında, kadınlarda ve erkeklerde görülen dü

ük klerens de

erleri,

gemsitabin dozunda azaltmayı gerektirmemektedir.

drar ile de

meden atılan gemsitabin oranı % 10’dan daha azdır.

Renal klerens, 2-7 l/saat/m

Uygulamadan sonraki hafta boyunca, uygulanan gemsitabin dozunun % 92 ile

98’i geri kazanılmakta, bunun % 99’u idrarda dFdU formunda ve dozun % 1’i de

feçesle atılır.

dFdCTP’nin kineti

Bu metabolit periferal kan mononükleer hücrelerinde bulunmu

olup, kinetikleri

hücrelere

aittir.

Hücre

içi

konsantrasyonları,

0,4-5

mikrogram

mililitre

düzeyinde

kararlılık

durumu

konsantrasyonları

turan,

35-350

mg/m

dakikalık gemsitabin dozlarıyla orantılı olarak

artmaktadır.

Gemsitabin

plazma

konsantrasyonları

mikrogram/mililitre

düzeyini

ında,

dFdCTP

düzeylerinin artmaması, hücrelerde olu

umun doygun oldu

unu dü

ündürür.

Terminal eliminasyon yarı ömrü: 0.7-12 saat.

dFdU’nun kineti

Doruk

plazma

konsantrasyonu,1000

mg/m

’lik

dozun

dakika

süreyle

infüzyonu

sona

erdikten

3-15

dakika

sonra

ortaya

çıkar

28-52

mikrogram/mililitre düzeyine ula

ır. Haftada bir doz uygulamasından sonraki en

konsantrasyon,

birikme

olmaksızın

0,07-1,12

mikrogram/mililitre

arasındadır. Trifazik plazma konsantrasyon-zaman e

risi terminal yarılanma ömrü

65 saattir (33-84 saat aralı

ında).

Ana bile

ikten dFdU olu

umu: %91 - %98

Merkezi kompartman da

ılım hacmi 18 l/ m

’dir (11 - 22 l/ m

aralı

ı).

ılım hacmi (kararlı durum, Vss) 150 l/ m

’dir (96 - 228 l/ m

aralı

ı).

Doku da

ılımı: kapsamlı

Ortalama görünür klerens: 2,5 l/saat/ m

(1-4 l/saat/ m

aralı

Üriner atılım: Tümü

Gemsitabin ve paklitaksel kombinasyon tedavisi

Kombinasyon tedavisi hem gemsitabinin hem de paklitakselin farmakokineti

tirmez.

19/21

Gemsitabin ve karboplatin kombinasyon tedavisi

Karboplatinle

kombine

olarak

verildi

inde

gemsitabinin

farmakokineti

mez.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Renal yetmezlik

Hafif ve orta derecedeki böbrek yetmezli

inin (GFR, 30 ml/dak’dan 80 ml/dak’a

kadar.)

gemsitabin

farmakokineti

üzerinde

sürekli

anlamlı

etkisi

bulunmamaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Farelerde

köpeklerde

altı

kadar

süren

tekrarlanan

çalı

malarında

esas bulgu uygulama

eması ve doza ba

lı hematopoetik baskılanma olup bu geri

dönü

lüdür.

Gemsitabin, in vitro mutasyon testinde ve in vivo kemik ili

i mikronukleus

testinde mutajeniktir. Karsinojenik potansiyelini de

erlendirmek için uzun süreli

hayvan çalı

maları yapılmamı

tır.

Fertilite

çalı

malarında,

gemsitabin

erkek

farelerde

geri

dönü

lü,

hipospermatojenez olu

turmu

tur. Di

i fertilitesi üzerine etki göstermemi

tir.

Deneysel

hayvan

çalı

malarının

erlendirmesinde

üreme

toksisitesi

oldu

gösterilmi

tir örn. do

um kusuru ve embriyo veya fetüsün geli

imi üzerine di

etkiler, gebelik süresi veya peri ve postnatal geli

im de

ikli

6.

FARMASÖT

K ÖZELL

KLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Sodyum asetat trihidrat

Sodyum hidroksit (pH ayarlaması için)

Konsantre hidroklorik asit (pH ayarlaması için)

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Bu tıbbi ürün bölüm 4.2 deki sulandırma talimatında belirtilenler haricindeki

er tıbbi ürünlerle karı

tırılmamalıdır.

6.3.

Raf ömrü

Açılmamı

flakonlar: 24 ay.

Çözücü flakon: 60 ay.

20/21

Sulandırılarak hazırlanan çözelti: Kimyasal ve fiziksel açıdan 24 saat boyunca 15-

30° C arasındaki sıcaklıkta stabildir. Mikrobiyolojik açıdan, hazırlanan çözelti

hemen

kullanılmalıdır.

Hemen

kullanılmazsa,

hazırlanan

çözeltinin

kullanım

öncesi saklama süresi ve ko

ulları kullanıcının sorumlulu

undadır. Sulandırarak

hazırlama/seyreltme

kontrollü

aseptik

ullar

altında

gerçekle

miyorsa

normalde oda sıcaklı

ında en fazla 24 saat saklanabilir.

Sulandırılarak hazırlanan gemsitabin çözeltisi kristalizasyona yol açaca

ından

buzdolabında saklanmamalıdır.

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

Flakonları 25

C altındaki oda sıcaklıklarında, kuru bir yerde ve ı

ıktan koruyarak

saklayınız.

Sulandırılarak hazırlanan tıbbi ürünün saklama ko

ulları için bölüm 6.3’e bakınız.

6.5.

Ambalajın niteli

i ve içeri

i

GEMKO, 1 adet flakon ve 1 adet 35 ml çözücü flakon içeren karton kutularda

sunulmaktadır.

50 cc Tip I Cam flakon, liyofilize tıpası, flipofflu alüminyum kapak ve çözücü

flakon olarak 50 cc Tip I renksiz cam flakon kullanılmı

tır.

6.6. Be

eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler

Kullanılmamı

olan

ürünler

atık

materyaller

‘Tıbbi

atıkların

kontrolü

yönetmeli

i’

‘Ambalaj

ambalaj

atıklarının

kontrolü

yönetmeliklerine

uygun olarak imha edilmelidir.

ınması:

nfüzyon solüsyonunun hazırlanması ve atılmasında sitotoksik ürünlerin normal

güvenlik önlemleri alınmalıdır.

nfüzyon solüsyonu özel bir kapta ta

ınmalı ve

koruyucu eldiven ve giysi kullanılmalıdır. E

er özel bir kap yoksa maske ve

gözlük kullanımı sa

lanmalıdır.

Hazırlanan çözelti gözlerle temas ederse ciddi iritasyona yol açabilir. Gözler

hemen

yıkanmalıdır.

iritasyon

devam

ederse

doktora

danı

ılmalıdır. Solüsyon e

er ciltle temas ederse bol su ile yıkanmalıdır.

7.

RUHSAT SAH

B

KOÇAK FARMA

laç ve Kimya Sanayi A.

Mahmutbey Mah. 2477. Sokak No:23

cılar /

STANBUL

Tel: (0212) 410 39 50

Faks: (0 212) 447 61 65

21/21

8.

RUHSAT NUMARASI(LARI)

226/54

9.

LK RUHSAT TAR

H

/RUHSAT YEN

LEME TAR

H

lk ruhsat tarihi: 14.10.2010

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YEN

LENME TAR

H

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety