GAVISCON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GAVISCON DOUBLE ACTION ORAL SUSPANSIYON 200 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GAVISCON DOUBLE ACTION ORAL SUSPANSIYON 200 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • aljinik asit

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8690570701067
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-02-2015
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

GAVISCONdouble actionoral süspansiyon

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:

Sodyum aljinat..…….…..500 mg/10 ml

Sodyum bikarbonat. ……213 mg/10 ml

Kalsiyum karbonat……..325 mg/10 ml

Yardımcımaddeler:

Karbomer,metilparahidroksibenzoat(E218),probilparahidroksibenzoat(E216),sakarin

sodyum, nanearoması no.2, sodyum hidroksit ve saf su.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebukullanmatalimatını dikkatliceokuyunuz, çünkü

siziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermemelisiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.GAVISCONdouble actionnedir veneiçinkullanılır?

2.GAVISCONdouble action’ıkullanmadanöncedikkat edilmesigerekenler?

3.GAVISCONdouble actionnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.GAVISCONdouble action'ınsaklanması?

Başlıkları yeralmaktadır.

1.GAVISCONdouble actionnedirveneiçinkullanılır?

GAVISCONdoubleaction,nanekokusuvearomasınasahip,beyazayakınilakremrengibir

süspansiyondur.

Her10mltekdozla,500mgsodyumaljinat,213mgsodyumbikarbonatve325mgkalsiyum

karbonat etkin maddebulunmaktadır.200ml’lik şişelerdetemin edilebilir.

GAVISCONdoubleaction,öğünleritakibenyadahamilelikesnasındaoluşanfazlamiktarda

mideasidinebağlırahatsızlıkların/şikayetlerinveağızaacı,ekşisugelmesi(asit

regürjitasyonu),mideveyagöğüsteyanmahissigibimideiçeriğininyemekborusunageri

kaçmasına(gastroözofageal reflüye)bağlışikayetlerintedavisindekullanılır.

Builaç,ikiantasitvebiraljinatkombinasyonundanoluşmaktadır.İlacınetkisitamamen

fizikseldir.

GAVISCONdoubleaction,alındıktansonramideasidiileetkileşimegirer.Buetkileşim

sonucundamideiçindehareketedennötrpH’asahipjeloluşur.Busayedeasitlimide

içeriğininyemekborusunakaçma(gastroözofagealreflü)sıklığıazalır.Ağırdurumlardabu

jelyemekborusuna(özofagus)geçerekmideiçeriğininyemekborusunatemasınıönler,

mukozayı tahrişten korurveiyileşme başlar.

GAVISCONdoubleactionmideasidivesafranınözofagusadoğrureflüsündenkaynaklanan

ağrıları,doğrudandoğruyareflüyübaskıaltınaalmakveasidiazaltmaksuretiyleortadan

kaldırır.

2.GAVISCONdouble action’ıkullanmadanöncedikkat edilmesigerekenler?

GAVISCONdouble action’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,builacınbileşimindeyeralanherhangibirmaddeyekarşıaşırıduyarlıiseniz,

kullanmayınız.

GAVISCONdouble action’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdabelirtilendurumlardanherhangibirinesahipseniz,tedavinizdoktorunuz

tarafından dikkatli bir şekildedüzenlenmelidir.

-Tuzkısıtlaması içeren diyetesahipseniz,

-Böbrekyadakalprahatsızlığınızvarsayadageçmişteolduysa(bazıtuzlarbutür

durumları etkileyebilir),

-Midenizdeki asitseviyesiçok düşükse (bu durumdailacın etkisi azalabilir),

-Şiddetliböbrekyetmezliğinizyadahipofosfateminizvarsa,

-Yedi günsonrabelirtilerdedüzelmeolmazsa,

-Gastroenteriti olanyadaböbrekyetmezliği şüphesi bulunan çocuklardakullanılacaksa

doktorunuzadanışınız.

Gereğinden uzun sürekullanımından kaçınınız.

Diğerantasitlerdeolduğugibi,GAVISCONdoubleaction’ınkullanımıalttayatandahaciddi

tıbbi durumları maskeleyebilir.

GAVISCONdouble action’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileliktebu ilacı kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirmedönemindebu ilacıkullanabilirsiniz.

Araçvemakinekullanımı

Doktorunuz,hastalığınızınaraçvemakinekullanımınaetkisiolup/olmadığıkonusundasizi

uyaracaktır.GAVISCONdoubleaction,araçvemakinekullanımınıolumsuzyönde

etkilememektedir.

GAVISCONdoubleaction’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemlibilgiler

20ml’likdoz11,06mmolsodyumve6,5mmolkalsiyumiçermektedir.Diyetkısıtlamasıolan

hastaların bu ilacı kullanmadan öncedoktorunadanışması gerekmektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Ağızyoluylaalınandiğerilaçlarınetkisinideğiştirebileceğindenbuilacıkullandıktansonra

ikisaat süreylebaşkabirilaçkullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.GAVISCONdouble actionnasılkullanılır?

Herzaman,doktorunuzbelirttiğitalimatlarauygunolarakilacınızıkullanınız.İlacınızıher

gün,düzenliolarakkullanınız.Eminolamadığınızdurumlardadoktorveyaeczacınızile

birlikte kontrol ediniz.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Oral kullanım içindir. Kullanmadan önceiyiceçalkalayınız.

Yetişkinlerve12yaşındanbüyükçocuklariçindozaj;yemeklerdensonraveyatarken10-20

ml(2-4 tatlıkaşığı) (Gündetoplam 4 doz)

Uygulama yoluvemetodu:

Oralyollakullanılmalıdır. Kullanmadan önceiyiceçalkalanmalıdır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12yaşından küçük çocuklardayalnızcahekimönerisine görekullanılır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardadozayarlamasına gerekyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Özel kullanım durumuyoktur.

Kullanmanız gerekendendahafazla GAVISCONdouble actionkullandıysanız:

GAVISCONdoubleaction’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktor

veyaeczacı ilekonuşunuz.

EğergerekendendahafazlaGAVISCONdoubleactionkullandıysanızilacınistenmeyen

etkileri ve şiddeti artabilir.

GAVISCONdouble actioniletedavi sonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

GAVISCONdoubleactioniletedaviyedoktorunuzgözetiminde,herhangibiristenmeyenetki

ortayaçıkmadığı taktirdefaydagördüğünüzsürecedevam ediniz.

GAVISCONdouble action'ıkullanmayıunutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çiftdoz almayınız.

Eğer GAVISCONdoubleaction’ın etkisinin çokgüçlü veya zayıfolduğunadair bir izleniminiz

var isedoktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,GAVISCONdoubleaction’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,GAVISCONdoubleaction’ıkullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Vücudunuzun herhangi biryerindegiderek artan kızarıklıklarolabilir.

Eller, ayaklar, bilekler,yüzvedudakların şişmesi yada

Özellikleağızveyaboğazınyutmayı veyanefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmesi

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinGAVISCONdoubleaction’akarşıciddialerjiniz

var demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

(Belirtilen dozların üzerindeilaçkullanmanızdurumunda)

Alkaloz(kanınasitlikoranınındüşmesi),hiperkalsemi(kandakikalsiyumoranının

yükselmesi),asitreboundu (yemekyedikten sonramidedeki asitseviyesininyükselmesi)

Sütalkalisendromu(aşırımiktardaveuzunsüresütalımınabağlıolaraklaboratuvar

testlerindekankalsiyumundaartış,asitseviyesindeazalma,kanazotundaartışve

böbrekte kalsiyum taşı oluşumu görülmesi)

Kabızlık

BunlarGAVISCONdouble action’ın hafifyan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz .

5.GAVISCONdouble action'ınsaklanması

GAVISCONdoubleaction’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajındasaklayınız.

30°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Serin vekurubiryerdesaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Şişe açıldıktan sonra6 ayiçindekullanılmalıdır.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraGAVISCONdouble action’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizGAVISCONdoubleaction’ı

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:ReckittBenckiserTemizlikMalzemesiSanayiveTicaretA.Ş.,HakkıYeten

Cad. Selenium PlazaK:734349 Fulya,Beşiktaş-İSTANBUL

ÜretimYeri:ReckittBenckiserHealthcare(UK)Limited-C63,DansomLane,HullHU87DS

İngiltere

Bu kullanma talimatı../../..tarihindeonaylanmıştır.

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.