GASTRAZOL-L

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GASTRAZOL-L 40 MG IV ENJEKTABL LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GASTRAZOL-L 40 MG IV ENJEKTABL LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • lorazepam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699541793902
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TAL İMATI

GASTRAZOL-L40mgi.v.enjektablliyofilizetoziçerenflakon

Yalnızca damariçineuygulanır.

Etkinmadde:Herflakon40 mgpantoprazole eşdeğer42.3mgpantoprazolsodyumiçerir.

Yardımcımaddeler:Mevcutdeğildir.

BuKullanma Talimatında:

1.GASTRAZOL-L nedirveneiçinkullanılır?

2.GASTRAZOL-L’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.GASTRAZOL-L nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.GASTRAZOL-L’ni nsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.GASTRAZOL-Lnedir ve nei çinkullanılır?

GASTRAZOL-Lenjeksiyonlukçözeltiiçin beyazbirtozdur. 40 mgtoziçeren,lastik tıpalı,

alüminyum başlıklı,renksizcamflakon içerisindeyeralır.

GASTRAZOL-L“ protonpompasıinhibitörü”olarakbilinenilaçlardan biridir. Midenizdeasit

oluşumunu azaltır. Midedeasitnedeniyleoluşanhastalıkların tedavisindekullanılır.

GASTRAZOL-L;

Asi dinmidedenyemekborusunakaçışınabağlıyemekborusundailtihaplanmaveağrıda

(gastroözofagealreflü hastalığında),

Bağırsaklarınüstkısmındakiülser (duodenumülseri)veyamidedekiülserde(gastrik

ülser),

Akutkanamal ımideveyabağırsakların üstkısmındakiülserlerde,kanamanıntedavisinde

veyakanamanın tekrarlamasınıönlemede,

Zollinger EllisonSendromugibimidedeaşırıasitüretimininolduğu durumların

tedavisindekullanılır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

2.GASTRAZOL-L’yikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

GASTRAZOL-L’yia şağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

ğer;

Pantoprazoletkin maddesineveyaGASTRAZOL-L’ ninbileşimindebulunanyardımcı

maddelerdenbirine,benzimidazollere(mantarhastalıklarıiçinkullanılanilaçlar)karşı

alerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varise,

Proton pompasıinhibitörü içeren diğerilaçlaraalerjinizvarise,

GASTRAZOL-L’ yikullanmayınız.

GASTRAZOL-L’yia şağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

ğer;

Ağırkaraciğerbozukluğunuzvarsa,karaciğerinizileilgiliherhangibirprobleminiz

olduysadoktorunuzabildiriniz.GASTRAZOL-L iletedavisırasında,özellikledeuzun

sürelikullanımda,doktorunuzkaraciğerenzimlerinizidüzenliolarakkontroledecektir.

KaraciğerenzimlerininyükselmesidurumundaGASTRAZOL-Lkullanımıkesilmelidir.

GASTRAZOL-L iletedavi,kanserleilişkilibelirtileribaskılayabilirvesonuçtateşhisi

geciktirebilir. Bu nedenleGASTRAZOL-L tedavisindenönce,doktorunuzkanserhastası

olmadığınızdaneminolmakiçinsizebazıtestleryapabilir.Eğertedavinizsırasında

semptomlarınızdevamedersebaşkaincelemelergerekebilir.

EğerAIDShastalığıtedavisindekullanılanatazanavirisimlibirilaçileaynızamanda

GASTRAZOL-L kullanıyorsanızdoktorunuzu budurumdan haberdarediniz.

Osteoporoz(kemikerimesi)hastalığınızvarsadoktorunuzasöyleyiniz.Çünkütümproton

pompasıinhibitörlerigibiGASTRAZOL-Lözellikleosteoporozhastalığıolanlarda,yaşlı

hastalardavediğerriskfaktörlerinintespitedildiğidurumlarda,yüksek dozlardaveuzun

süreli(1yıldandahauzun)kullanıldığında,kalça,elbileğiveomurgadakırılmariskiniaz

daolsaartırabilir.BudurumdadoktorunuzGASTRAZOL-L’yidahadüşükdozdaveya

dahakısasürelikullanmanızıönerebilir.

Dahaöncedensizehipomagnezemi(kanınızdakimagnezyummineralidüzeyinin

düşüklüğü)teşhisikonulduisedoktorunuzasöyleyiniz.Çünkütümprotonpompası

inhibitörleri gibiGASTRAZOL-L enaz3ay(genellikle1yıldandahauzun)süreli

tedaviden sonrahipomagnezemiyeyolaçabilir. Bu durumdadoktorunuzmagnezyum

takviyesialmanızayadaGASTRAZOL-Ltedavinizindahakısasürelidevamedilmesine

kararverebilir. GASTRAZOL- Ltedavinizsüresincekalbinizinanormalderecedehızlı,

yavaşveyadüzensizattığınıhissederseniz,yorgunlukveyasersemlikhissi,kasspazmıya

danöbetgeçirirsenizdoktorunuzabildiriniz.Çünkübubelirtilerhipomagnezemiileilişkili

olabilir.Ayrıcakullanmaktaolduğunuzbaşkailaçlarvarsabunlarıdadoktorunuza

söyleyiniz. Hipomagnezemi, kandakipotasyumvekalsiyumdüzeylerindedeazalmayayol

açabilir.Doktorunuzgerekligörürsedüzenliolarakkanınızdakimagnezyumdüzeyinin

takipedilmesini isteyebilir.

Nöroendokrintümörtanıtestleriyaptırıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz,çünkütümproton

pompasıinhibitörlerigibiGASTRAZOL-Lbu testlerin sonucunu etkileyebilir.

TümprotonpompasıinhibitörlerigibiGASTRAZOL-Lüst mide-bağırsakyolunda,

normaldedevarolanbazıbakterilerinsayısınıvedolayısıylaenfeksiyonriskini

(SalmonelllaveCampylobacter)azda olsa ar tırabilir.

Varfarinvefenprokumongibikanıyoğunlaştıranveyainceltenilaçlarkullanıyorsanız,ileri

düzeydekontrolleryaptırmanızgerekebilir.

Aşağıdakilerden birinifark edersenizDERHALdoktorunuzabaşvurunuz:

-B eklenmeyen kilo kaybı,

-Tekrarlayankusmalar,

- Yutmazorluğu,

-Kan kusma,

- Solgun görünmevekendinigüçsüzhissetme(anemi/kansızlık),

- Dışkıdakangörülmesi,

- Ağırvesürekliishaldurumlarında.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

GASTRAZOL-L’ni nyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayolu açısındanyiyecek veiçeceklerileetkileşmesiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamilelerdeilacınanneyeyararının,henüzdoğmamışbebeğezararvermeriskindenfazla

olmasıhalindekullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirenannelerdeilacınanneyeyararının,bebeğezararvermeriskindenfazlaolmasıhalinde

kullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Başdönmesivegörselbozukluklargibidurumlaryaşıyorsanızaraçveyamakine

kullanmayınız.

GASTRAZOL-L’niniçeri ğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Butıbbiürünherflakonda1 mmol(23mg)’dendahaazsodyumiçerir.Bu dozdasodyuma

bağlıherhangibiryanetkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Pantoprazol,emilimimidedeki asit düzeyine(pH’ ya)bağlıolan,ketokonazol, itrakonazol

veposakonazolgibimantarenfeksiyonla rınıönlemeyeyönelikilaçlarınyadaerlotinibgibi

bazıkanserilaçlarınınemiliminiazaltaraketkisinizayıflatabilir.

Protonpompasıinhibitörleri,atazanavirgibiHIV(AIDS)tedavisindekullanılanilaçların

emiliminiazaltırlar.Pantoprazoldahilprotonpompasıinhibitörlerinin,atazanavirile

birliktekullanılmasıtavsiyeedilmemektedir.

Pantoprazol,karaciğerdemetabolizeolur.Aynışekildekaraciğerdemetabolizeolandiğer

ilaçlarlapantoprazolarasındabiretkileşmeolabilir.Bununlabirlikte,aşağıdakiilaçlarile

özel testle ryapılmışveklinikönemiolanbiretkileşmegözlenmemiştir:

- Karbamazepin (epilepsiveduygu durumdeğişikliklerindekullanılır),

- Diazepam(kaygıbozukluğugidermedekullanılır)

- Nifedipin (kan basıncıyüksekliğitedavisindekullanılır)

-Glibenklamid (kan şekeridüşürücü),

- Doğumkontrolhapları(levonorgestrelveetinilöstradioliçeren)

Eğerkanpıhtılaşmasınaetkieden(fenprokumon/varfaringibi)birilaçkullanıyorsanız

pantoprazoltedavisibaşladıktanvesonlandırıldıktansonravedüzensizkullanımısırasında

kan pıhtılaşmadeğerlerinizin izlenmesiönerilir.

Antasitlerlebirliktekullanıldığındabiretkileşmegörülmemiştir.Antasitlermideasidini

anındaazaltmak için kullanılan, genellikleçiğnemetabletiveyaşurup şeklindekiilaçlardır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.GASTRAZOL-L nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Bağırsaklarınüstkısmındakiülser(duodenalülser),midedekiülser(gastrikülser)veasidin

midedenyemekborusunakaçışınabağlıyemekborusundailtihaplanmaveağrı(reflüözofajit

vegastro özofagealreflühastalığında)tedavisinde

Günde1 flakon (40mgpantoprazol)

Akutkanamalıgastrikveyaduodenalülserlihastalarda,kanamanınkısasürede

durdurulmasındavetekrarkanamanın önlemesinde:

Akutkanamalıgastrikveyaduodenalülserlihastalarda80mg,2-15dakikaiçerisindetek

seferde enjekteediler ekuygulanmalıveardından3gün(72saat)boyunca8mg/saatolacak

şekildedevamlıdamardan enjekteedilerek uygulanmalıdır.

ZollingerEllison Sendromu vemidedeaşırıasitüretiminin olduğu durumların tedavisiiçin

Günde2 flakon (80 mgpantoprazol)

Doktorunuzmidenizdekiasitüretiminebağlıolaraksizinkullanmanızgerekendozu

belirleyecektir.

Eğerdoktorunuztarafındangündeikiflakondan(80mg)fazlaenjeksiyonkullanmanız

gerektiğisöylenmişse, bu enjeksiyonlarikieşitdozhalindeverilmelidir.

Doktorunuzgündedörtflakondan (160mg)fazlageçicibirdozile tedaviye başlayabilir. Eğer

mideasidiseviyenizinacilolarakkontrolaltınaalınmasıgerekiyorsa,başlangıçdozu160mg

(dörtflakon)midedekiasitmiktarınıacilolarak azaltmak içinyeterliolacaktır.

Uygulama yoluvemetodu:

Damariçine uygulama, ağızyoluylauygulamanın mümkün olmadığıdurumlardaönerilir.

BirdoktorveyahemşiresizeGASTRAZOL-L’yidamariçineyavaşbirşekilde

uygulayacaktır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu enjeksiyonun 18yaşından küçük hastalardakullanılmasıönerilmez.

Ya şlılardakullanımı:

GASTRAZOL-L yaşlılardadozayarlamasıyapılmadankullanılabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalardadozayarlamasıgerekmez.

Karaciğeryetmezliği:

Şiddetlikaraciğerbozukluğuolanhastalardagünlük20mgpantoprazoldozu(yarımflakon)

aşılmamalıdır.

EğerGASTRAZOL-L’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaGASTRAZOL-Lkullandıysanız:

Dozaşımının bilinen belirtileribulunmamaktadır.

GASTRAZOL-L’den kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

GASTRAZOL-L’yi kullanmayıunutursanız:

İlacınızıalmayıunutursanız,unutulandozutelafietmekiçinçiftdozalmayınız.Tedavinizi,

doktorunuzun verdiğidozşemasınagöre, birsonrakidozdan itibaren sürdürünüz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

GASTRAZOL-L iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

GASTRAZOL-L iletedavinizinnekadarsüreceğikonusundadoktorunuzsizebilgi

verecektir.Tedaviyeerkensonvermeyiniz,çünkühastalığınızınbelirtilerigeridönebilirveya

ağırlaşabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiGASTRAZOL-L’nin içeriğindebulunan maddelereduyarlıolan kişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakisıklıkderecelerinegöresınıflandırılmaktadır.

Çokyaygın (10 hastada1’denfazlagörülür)

Yaygın(100 hastada1 ile10 arasıgörülür)

Yaygın olmayan (1000 hastada1 ile10 arasıgörülür)

Seyrek (10.000 hastada1ile10 arasıgörülür)

Çok seyrek (10.000 hastada1’den azgörülür)

Bilinmiyor(eldeki verilerdenhareketletahminedilemiyor)

Aşağıdakilerdenbiriolursa,GASTRAZOL-L’yikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çokciddialerjikrahatsızlıklar(seyrekgörülür):Dilve/veyaboğazdaşişme,

yutma/yutkunmagüçlüğü,kurdeşen(ürtiker),nefesalmagüçlüğü,yüzdealerjikşişme

(Quinckehastalığı/anjiyoödem), çok hızlıkalp atımıveterlemeyleseyreden başdönmesi.

Çokciddiderirahatsızlıkları(sıklıkderecesibilinmiyor):Derideanigelişen,yaygın,

kabarcıklarşeklinde,ağrılıdöküntüler,genelsağlıkdurumununhızlakötüyegitmesi,göz,

burun,ağız/dudakvecinselorgandatahriş(hafifkanlanma)(bunlarStevens-Johnson

sendromu,eritemamultiformeveLyellsendromu gibiciddiciltreaksiyonlarınınbelirtileri

olabilir)veışığahassasiyet.

Diğerçokciddirahatsızlıklar(sıklıkderecesibilinmiyor):Derideveyagözlerin beyaz

kısmındasarılaşma(karaciğerhücrelerindeağırhasar,sarılık)veyaateş,kurdeşenveağrılı

idrarvebelağrısıilebirlikteböbreklerdebüyüme(ciddiböbrek iltihabı).

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

ğerbunlardan birisizdemevcutise, sizinGASTRAZOL-L’yekarşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

A şağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın(100 hastada1 ile10 arasıgörülür):

Enjeksiyon bölgesindekidamarduvarındailtihap vekan pıhtısıoluşumu.

Yaygınolmayan(1000hastada1 ile10 arasıgörülür):

Başağrısı;başdönmesi;ishal;kendiniiyihissetmeme;kusma;midedeşişkinlikvegaz;

kabızlık;ağızdakuruluk;karınağrısı;kızartı,kaşıntıvederidöküntüsügibialerjik

rahatsızlıklar;halsizlik, uyku bozuklukları.

Özelliklebir yıldandahauzunsüreboyuncapantoprazolgibibirprotonpompasıinhibitörü

kullananhastalardakalça,elbileğiveyaomurgadakırıkmeydanagelmeriskiartar.

Osteoporozhastalığınızvarsayadaosteoporozriskiniartırankortikosteroidler

kullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

Seyrek (10.000 hastada1 ile10 arasıgörülür):

Tatalmaduyusununbozulmasıveyatamamenyokolması;bulanıkgörmegibigörme

bozuklukları;kurdeşen(ürtiker);eklemağrıları;kasağrıları;kiloalma/verme;vücut

sıcaklığınınartması;yüksekateş;elveayaklardaşişme(periferiködem); alerjik

reaksiyonlar;depresyon;erkeklerdegöğüsbüyümesi(jinekomasti)

Çokseyrek(10.000 hastada1’denazgörülür):

Oryantasyon bozukluğu.

Bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketle tahminedilemiyor):

Özellikleeğilimliolanhastalarda,gerçektevarolmayanşeylerigörmeyadaişitme

(halüsinasyon),zamanvemekanuyumununkaybıvezihinkarmaşasıhali(konfüzyon);

kansodyumseviyesindedüşme(hiponatremi).EğerüçaydanuzunsüredirGASTRAZOL-L

kullanıyorsanızkanınızdakimagnezyumseviyelerinindedüşmesimümkündür.

Magnezyumseviyesinindüşmesi(hipomagnezemi)yorgunluk,istemdışıkasgerilmeleri,

oryantasyonbozukluğu,kasılmalar,başdönmesivenabızyükselmesigibişekillerde

kendinigöster ir.Magnezyumseviyesinindüşmesiaynızamandakanınızdakipotasyumve

kalsiyumseviyelerinindedüşmesinenedenolabilir.Doktorunuzkanınızdakimagnezyum

seviyeleriniizlemekiçindüzenlitestleryaptırmanızıisteyebilir.

Kantestleriyleteşhisedilebilenyanetkiler:

Yaygınolmayan(1000hastada1 ile10 arasıgörülür):

Karaciğerenzimlerindeartış.

Seyrek (10.000 hastada1 ile10 arasıgörülür):

Kandabilirubinseviyesindeartış;kandatrigliserid(yağ)seviyesindeartış,beyazkan

hücrelerinin (akyuvar)sayısındaanidüşüş(yüksek ateşlebirliktegözlenir).

Çokseyrek(10.000 hastada1’denazgörülür):

Kandapıhtılaşmayısağlayankanhücresi(trombosit)sayısındaazalma(budurum,

normaldendaha fazla kanamaya nedenolabilir);beyazkan hücrelerinin (akyuvar)

sayısındaazalma(budurum,dahasıkenfeksiyonayakalanmanızanedenolabilir);kırmızı

kanhücresi(alyuvar),beyazkanhücresi(akyuvar)vepıhtılaşmayısağlayankanhücresi

(trombosit)sayılarının hepsindebirden anormalderecede azalma da sözkonusuolabilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatı’ndayeralanveyaalmayanherhangibirtanetkimeydanagelmesi

durumundahekimizin,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan‘İlaçYanEtkiBildirimi’ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.GASTRAZOL-L’ni nsaklanması

GASTRAZOL-L’yi çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’ nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Son kullanmatarihiyl euyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraGASTRAZOL-L’yi kullanmayınız.

ğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizGASTRAZOL-L’yi

kullanmayınız.

RuhsatSahibi: MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

Prof. Dr. BülentTarcanSok., PakİşMerkeziNo:5/1

34349 Gayrettepe,İstanbul

Tel:0212 337 38 00

ÜretimYeri: MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

SanayiCad.No:13

Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Bu kullanma talimatı../../.. tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ

İÇİNDİR

Kullanımahazırçözelti10mlsodyumklorür9mg/ml(%0.9)çözeltisinin kuru toziçeren

flakonaenjeksiyonuilehazırlanır.Buçözeltidoğrudanuygulanabilirveya100mlsodyum

klorür9mg/ml(%0.9)enjeksiyonuveya55 mg/ml(%5)yada110 mg/ml(%10)glukoz

enjeksiyonu ilekarıştırıldıktansonradauygulanabilir.Camkaplardilüsyon için

kullanılabilir.

GASTRAZOL- L,buradabelirtilençözeltilerdışındakiçözeltilerilekarıştırılmamalıdır.

Hazırlandıktansonra12saatiçerisindeçözeltikullanılmalıdır.Mikrobiyolojikbakış

açısından, ürün hemen uygulanmalıdır.

Eğerhemenuygulanmayacaksa,saklamazamanıvekoşullarıkullanıcınınsorumluluğundadır

ve25 °Csıcaklık altında12 saatten fazlabekletilmemelidir.

Damariçine uygulama 2- 15 dakikadayapılmalıdır.

Flakoniçeriğisadecetekkullanımlıktır.Flakoniçerisindekalanürünveyagörselolarak

değişimeuğramış(bulanıklık veçökeltigözlenirse)ürün imhaedilmelidir.

Document Outline

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety