GABATEVA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GABATEVA 600 MG CENTIKLI 50 FTB (GABATEVA 600 MG 50 FTB)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GABATEVA 600 MG CENTIKLI 50 FTB (GABATEVA 600 MG 50 FTB)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • gabapentin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699638093267
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-06-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 17

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

GABATEVA

600 mg Çentikli Film Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Gabapentin

600 mg

Yardımcı maddeler:

Hidrojenize bitkisel (soya fasülyesi) yağ (Tip 1)

24,75 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Çentikli film tablet

Beyaz ile soluk beyaz arası, her iki yüzü çentikli, oval, eğimli kenarlı film tablet. Tabletin bir

yüzünde çentiğin sol tarafı “9”, sağ tarafı “3” kabartmalı; diğer yüzünde çentiğin sol tarafı

“71”, sağ tarafı “73” kabartmalıdır.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Epilepsi

Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, basit ya da kompleks

parsiyel konvülsiyonlu yetişkin ve 12 yaş üstü çocuk hastaların tedavisinde

monoterapi

(yeni

tanı konulan konvülsiyonlu hastaların tedavisi dahil) ya da

ek tedavi

olarak kullanılır.

Not:

12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.

Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, parsiyel konvülsiyonlu 6 yaş

ve daha büyük çocukların

ek tedavisinde

kullanılır.

Yetişkinlerde nöropatik ağrı

Ağrılı diyabetik nöropati, postherpetik nevralji, spinal kord hasarı sonrası gelişen nöropatik

ağrıda endikedir. Lomber disk hernisi veya lomber spinal stenoza bağlı radikülopati gibi

kronik

dönemdeki

ağrıların

semptomatik

tedavisinde

klasik

analjezik

tedavilere

yanıt

alamayan hastalarda kullanılır.

Ayrıca; kanser infiltrasyonuna bağlı olmayan kanserle ilişkili nöropatik ağrılar (postherpetik

nevralji, postmastektomi ağrısı, multipl mononevrit, kemoterapi sonrası polinöropati) ve

kanser invazyonuna sekonder (lumbosakral ve brakial pleksopati) nöropatik ağrıları olan

analjezik yaklaşımlara entegre edilerek kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Hastaya özel başlangıç dozu için, 100 mg’lık (GABATEVA

100 mg Kapsül), 300 mg

(GABATEVA

300 mg Kapsül) ve 400 mg’lık (GABATEVA

400 mg Kapsül) gabapentin

2 / 17

kapsül formu mevcuttur. Ayrıca GABATEVA

®

’nın diğer

formları olan

mg ve 800 mg

çentikli tablet, çentikli olmasından dolayı başlangıç dozu olarak kırılarak kullanılabilir.

İdame safhasında, GABATEVA

®

600 mg çentikli film tablet ve GABATEVA

®

800 mg çentikli

film tablet mevcuttur. Ayrıca diyalize giren hastalar için GABATEVA

®

100 mg Kapsül

mevcuttur.

GABATEVA

®

’nın 100, 300, 400 mg’lık dozlarının kapsül formuyla, 600 mg ve 800 mg’lık

dozlarının çentikli film tablet formuyla mevcut olduğuna dikkat edilmelidir. Terapötik tedavi

için her iki farmasötik formu da eşit olarak uygundur.

Doz, hastanın ilacı tolere edebilmesine ve etkiye göre hekim tarafından belirlenir.

Magnezyum

veya

alüminyum

içeren

antasitlerle

beraber

kullanılması

durumunda,

GABATEVA

®

antasit

uygulamasından

saat

sonra

alınmalıdır.

gabapentin

biyoyararlanımının azalmasını büyük ölçüde engeller (bkz. Bölüm 4.5).

Tedavi süresi klinik duruma bağlıdır. Epilepsi tedavisi normal olarak, uzun süreli tedavi

gerektirir. GABATEVA

®

tedavisine son verilmesi veya alternatif başka bir ilaç eklenmesi

istenirse, “rebound fenomeni” (gabapentin tedavisinin aniden kesilmesi durumunda epileptik

nöbetlerin sıklaşması) olduğunu gösterir bir belirti olmamakla birlikte, bu işlem bir haftadan

kısa sürede olmamak kaydıyla yavaş yavaş yapılmalıdır.

Bütün endikasyonlar için yetişkin ile 12 yaş ve üstü adolesanlarda tedavinin başlangıcındaki

titrasyon şeması Tablo 1’de tanımlanmıştır. 12 yaş altındaki çocuklar için doz bilgileri ayrı

olarak açıklanmıştır.

Epilepsi

Epilepside genel anlamda uzun süreli tedavi gereklidir. Dozaj tedavi eden hekim tarafından

bireysel tolerans ve etkililiğe göre belirlenir.

Yetişkin ve 12 yaş üzerindeki adolesan hastalarda

Klinik çalışmalarda, gabapentinin etkin doz aralığı günde 900-3600 mg’dır. Tedavi, Tablo

1’de

açıklandığı

gibi

dozu

titre

ederek

veya

günde,

günde

üç

(TID)

uygulayarak başlatılabilir. Daha sonra doz, hasta cevabı ve tolere edilebilirliğe dayanarak, 2-3

günde bir 300 mg/gün doz artışıyla, maksimum 3600 mg/gün doza artırılabilir. GABATEVA

®

dozajının daha yavaş titrasyonu, her bir hasta için uygun olabilir. 1800 mg/gün dozuna

ulaşmak için minimum süre bir hafta; 2400 mg/gün dozu için toplam 2 hafta; 3600 mg/gün

dozu için ise toplam 3 haftadır. Uzun süreli açık etiketli klinik çalışmalarda 4800 mg/güne

kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir. Toplam günlük doz, üç doza bölünmelidir; yeni gelişen

konvülsiyonları

önlemek

için

dozlar

arasındaki

maksimum

zaman

aralığı

saati

aşmamalıdır.

Gereken idame dozunun ayarlanması ve gerektiğinde doz yükseltilmesi hızla yapılabilir.

Tablo 1

Doz Tablosu – Başlangıç titrasyonu

1. gün

2. gün

3. gün

Günde bir kez 300 mg

Günde iki kez 300 mg

Günde üç kez 300 mg

3 / 17

Yetişkinlerde nöropatik ağrı

Başlangıç dozu 900 mg/gün’dür, bu doz üç eşit doza bölünerek verilmelidir. Gerekli olduğu

durumlarda doz maksimum 3600 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.

Tedavi, Tablo 1’de açıklandığı gibi dozu titre ederek başlatılabilir. Daha sonra doz hasta

cevabı ve tolere edilebilirliğe dayanarak, 2-3 günde bir 300 mg/gün doz artışıyla, maksimum

3600 mg/gün doza artırılabilir. Gabapentin dozajının daha yavaş titrasyonu, her bir hasta için

uygun olabilir. 1800 mg/gün dozuna ulaşmak için minimum süre bir hafta; 2400 mg/gün dozu

için toplam 2 hafta; 3600 mg/gün dozu için ise toplam 3 haftadır.

Ağrılı diyabetik nöropati ve post-herpetik nevralji gibi periferik nöropatik ağrının tedavisinde,

etkililik

güvenlilik,

klinik

çalışmalarda

aydan

uzun

süreli

tedavi

süresi

için

araştırılmamıştır. Hastanın periferik nöropatik ağrısı için 5 aydan fazla süreyle tedavi alması

gerektiği durumlarda, tedaviyi uygulayan hekim, hastanın klinik durumunu değerlendirmeli

ve ek tedavi gereksinimini belirlemelidir.

Uygulama şekli:

Ağızdan alınır.

GABATEVA

çentikli

film

tablet,

yeterli

miktarda

içecekle

birlikte

çiğnemeden

yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte ya da yemekler arasında kullanılabilir. Günde üç doz olarak

kullanılırken, iki doz arasındaki sürenin 12 saati aşmamasına dikkat edilmelidir.

Bir dozun alınmasının unutulması (son dozun alınmasından sonra 12 saatten fazla bir sürenin

geçmesi) durumunda ek bir GABATEVA

®

dozunun daha geç alınma veya alınmama kararı

hekim tarafından verilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda ve hemodiyaliz uygulananlarda doz aşağıdaki tabloya

göre ayarlanmalıdır.

Böbrek

yetmezliği olan hastalarda aşağıdaki doz tablosuna göre 100 mg kapsül formu

kullanılabilir.

Tablo 2

Böbrek fonksiyonu

kreatinin klirensi

(mL/dakika)

Gabapentin

toplam günlük doz sınırları

(mg/gün)

≥80

900-3600

50-79

600-1800

30-49

300-900

15-29

-600

<15

-300

Toplam

günlük

doz üç

bölünmüş

olarak

kullanılmalıdır.

Böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda (kreatinin klirensi < 79 mL/dak) doz azaltılmalıdır.

Gün aşırı 300 mg gabapentin şeklinde uygulanmalıdır.

4 / 17

Kreatinin klirensi <15 mL/dak olan hastalar için günlük doz, kreatinin klirensi ile orantılı

olarak azaltılmalıdır (örn. kreatinin klirensi 7,5 mL/dak olan hastalar, kreatinin klirensi 15

mL/dak olan hastaların aldığı günlük dozun yarısı kadar almalıdır).

Hemodiyaliz gören hastalarda kullanım:

Daha önce hiç GABATEVA

®

kullanmamış hemodiyaliz gören anürik hastalarda yükleme

dozu olarak 300-400 mg gabapentin önerilir. Daha sonra, dört saatlik her hemodiyalizden

sonra

200-300

gabapentin

verilir.

Diyaliz

uygulanmayan

günlerde

GABATEVA

®

kullanılmamalıdır.

Hemodiyaliz uygulanan, böbrek yetmezliği olan hastalarda, gabapentinin idame dozu, Tablo

2’de bulunan dozlama önerilerine dayanmalıdır. İdame dozuna ek olarak, her 4 saatlik

hemodiyaliz tedavisinden sonra 200 ila 300 mg’lık bir ek doz önerilir.

Karaciğer yetmezliği:

Gabapentin metabolize olmadığından, karaciğer hasarı olanlarda çalışma yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

6 yaşından küçük çocuklarda ek tedavi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.

6-12 yaşlarındaki çocuklarda:

GABATEVA

®

başlangıç dozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg’dır

ve etkin doza yaklaşık üç günlük bir titrasyon ile ulaşılır. 6 yaş ve üzeri çocuk hasta grubunda

etkili gabapentin dozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek verilen 25-35 mg/kg’dır. Uzun

süreli bir klinik çalışmada 50 mg/kg/gün’e kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir. İki doz

arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

Gabapentin tedavisinin optimizasyonu için, gabapentin plazma konsantrasyonunun izlenmesi

gerekli

değildir.

Ayrıca,

gabapentin

diğer

antiepileptik

ilaçlarla

birlikte

kullanılırken,

gabapentinin plazma konsantrasyonlarında değişme veya diğer antiepileptik ilaçların serum

konsantrasyonlarında değişme olacağına dair endişe duyulması gerekmez.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşla birlikte böbrek fonksiyonunda bozulma nedeniyle, 65 yaşın üzerindeki yaşlı hastalar

için doz ayarlaması gerekebilir (bkz. Tablo 2). Yaşlı hastalarda, somnolans, periferik ödem ve

asteni daha sık görülebilir.

Endikasyonun tüm alanlarına ilişkin talimat

Genel

sağlık

durumu

kötü

olan

hastalarda

(vücut

ağırlığının

düşük

olması

veya

organ

transplantasyon sonrası gibi) doz, dozaj artışları arasında daha uzun aralıklar veya daha küçük

dozlar kullanılarak, daha yavaş titre edilmelidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde gabapentin ile GABATEVA

®

,

bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı

duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

GABATEVA

®

akut pankreatitli hastalarda kontrendikedir.

5 / 17

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Eozinofili ile birlikte ilaç döküntüsü ve sistemik semptomlar (DRESS sendromu):

Gabapentin içeren antiepileptik ilaç kullanımı sırasında, ciddi, yaşamı tehdit edici, eozinofili

ve sistemik semptomlu ilaç döküntüsü gibi sistemik hipersensitivite sendromları görülmüştür

(bkz. Bölüm 4.8).

Ateş veya lenfadenopati gibi, döküntü olmadan da oluşabilen erken hipersensitivite belirtileri

mevcut olabilir. Bu belirtileri fark etmek önemlidir. Bu belirti ve semptomlar mevcut ise,

hasta hemen değerlendirme altına alınmalıdır. Semptom veya belirtiler için alternatif bir

etiyoloji tespit edilemediği takdirde gabapentin tedavisine devam edilmemelidir.

Gabapentin tedavisine başlamadan önce, hasta, döküntü veya ateş ve lenfadenopati gibi

hipersensitivite belirtisi olabilecek semptom ve bulguların ciddi bir medikal olay habercisi

olabileceği

gibi

olayları

acilen

doktoruna

bildirmesi

gerektiği

konusunda

bilgilendirilmelidir.

Anaflaksi:

Gabapentin

anaflaksiye

sebep

olabilir.

Raporlanan

vakalarda

nefes

almada

zorluk;

dudaklarda, boğazda ve dilde şişme; acil müdahale gerektiren hipotansiyon gibi semptom ve

bulgular

bildirilmiştir.

Hastalar,

anaflaksi

belirtileri

yaşanması

durumunda

gabapentin

kullanmayı bırakmaları ve acil tıbbi yardım almaları konusunda bilgilendirilmelidir (bkz.

Bölüm 4.8).

İntihar düşüncesi ve davranışı:

Antiepileptik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir.

Ayrıca,

antiepileptik

ilaçlar

gerçekleştirilen

plasebo

kontrollü

randomize

klinik

çalışmaların meta analizinde, bu ilaçların intihar düşüncesi ve davranışı riskinde ufak bir

artışa neden olduğu gösterilmektedir. Riskin mekanizması bilinmemektedir ve mevcut bilgi

gabapentin için risk artışı ihtimalini dışlamamaktadır.

Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar

düşüncesi

davranışı

ortaya

çıktığında,

hasta

hasta

yakınının

tıbbi

destek

alması

önerilmelidir.

Nöbetler:

Epileptik

hastalarda

antikonvülsan

tedavinin

kesilmesi

status

epileptikus

durumunu

tetikleyebilir ancak gabapentin tedavisinin ani kesilmesi sonucu rebound nöbetler (epileptik

nöbetlerin sıklaşması) olduğuna dair delil bulunmamaktadır (bkz. Bölüm 4.2).

Diğer antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi, gabapentin ile bazı hastalarda nöbet sıklıklarında

artma veya yeni nöbet tiplerinin başlangıcı görülmüştür.

Diğer

antiepileptiklerde

olduğu

gibi,

birden

fazla

antiepileptik

alan,

tedaviye

refrakter

hastalarda,

eşlik

eden

antiepileptikleri

keserek,

gabapentin

monoterapisine

ulaşma

girişimlerinin başarı oranı düşüktür.

Gabapentin absans gibi primer jeneralize nöbetlerde etkili değildir ve bazı hastalarda bu

nöbetleri

şiddetlendirebilir.

nedenle,

absanslar

dahil

olmak

üzere

miks

nöbetlerin

tedavisinde dikkatle kullanılmalıdır.

6 / 17

Gabapentin tedavisi, somnolans (uyku hali) ve baş dönmesine neden olabileceğinden, kaza

sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Pazarlama sonrası raporlarda bilinç kaybı,

konfüzyon ve kognitif bozukluk bildirilmiştir. Dolayısıyla hastalar, ilacın tüm potansiyel

etkileri

konusunda

yeterli

deneyime

sahip

oluncaya

dikkatli

olmaları

konusunda

uyarılmalıdır.

Geriyatrik hastalarda kullanımı (65 yaş üstü):

65 yaş ve üzerindeki hastalarda, gabapentinle sistematik çalışmalar yapılmamıştır. Nöropatik

ağrısı

olan

hastalarda

yapılan

çift

kör

çalışmada,

genç

hastalara

oranla

yaş

üzerindeki hastalarda somnolans, periferik ödem ve asteni daha yüksek bir oranda ortaya

çıkmıştır. Bu bulguların dışında, bu yaş grubundaki klinik gözlemler, daha genç hastalarda

gözlenen yan etki profilinden farklı bulunmamıştır.

Pediyatrik hastalarda kullanımı:

Uzun

dönem

gabapentin

tedavisinin

haftadan

uzun

süreli)

çocuk

adolesanlarda

öğrenme, zeka ve gelişme üzerine etkileri yeterince araştırılmamıştır. Bu nedenle, uzun

dönem tedavinin faydaları, potansiyel riskleri açısından değerlendirilmelidir.

İlaç suistimali ve bağımlılık:

Pazarlama sonrası verilerde ilaç suistimali ve bağımlılık vakaları bildirilmiştir. Daha önce ilaç

kötüye kullanım hikayesi olan hastalar dikkatlice değerlendirilmeli ve ilaç kullanma isteği,

arttırımı,

tolerans

gelişmesi

gibi

olası

gabapentin

suistimali

belirtilerine

karşı

gözlenmelidir.

Opioidlerle birlikte kullanım:

Ek morfin tedavisi alan hastalar somnolans, sedasyon ve solunum baskılanması gibi santral

sinir sistemi depresyonu belirtileri açısından dikkatle izlenmelidir. Gabapentin ve morfin

tedavisini eş zamanlı alan hastalarda gabapentin konsantrasyonunda artış olabilir. Gabapentin

veya morfinin dozu uygun şekilde azaltılmalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

Klinik çalışmalar, gabapentinin güvenli kullanımı için klinik laboratuvar parametrelerinin

düzenli izlenmesi gerekmediğini ortaya koymuştur. Gabapentinin kan konsantrasyonlarının

izlenmesinin önemi ortaya konmamıştır. Gabapentin diğer antiepileptik ilaçlarla beraber

kullanılırken,

gabapentinin

veya

diğer

antiepileptik

ilaçların

konsantrasyonlarında

değişme olacağına dair endişe duyulması gerekmez.

Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda gabapentin dozu azaltılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Akut pankreatit:

Bir hastada gabapentin tedavisi sırasında akut pankreatit gelişirse, gabapentin tedavisinin

sonlandırılması düşünülmelidir (bkz. Bölüm 4.8).

Gabapentin tedavisi sırasında hemorajik pankreatit bildirilmiştir. Bu nedenle, pankreatitin ilk

klinik belirtileri (persistan üst karın şikayetleri, bulantı ve tekrarlayan kusmalar) ortaya çıkar

çıkmaz gabapentin tedavisine derhal son verilmelidir. Titiz bir klinik muayeneye ek olarak,

pankreatitin erken tanısı için klinik araştırmalar ve uygun laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır.

7 / 17

Solunum depresyonu:

Gabapentin ciddi solunum depresyonu ile ilişkilendirilmiştir. Solunum fonksiyonu sıkıntılı

olanlar, solunum veya nörolojik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar, eş zamanlı olarak

santral sinir sistemi depresanı kullananlar ve yaşlılar bu ciddi advers reaksiyonlar açısından

yüksek risklidir. Bu hastalarda doz ayarlaması gerekebilir.

Laboratuvar testleri:

Basit test stikleri ile toplam idrar proteinin semi kantitatif değerlendirilmesinde, yalancı

pozitif sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle, basit test stikleriyle alınan pozitif sonucun Biuret

metodu, turbidimetrik veya boya-bağlanma gibi başka analitik prensiplere dayanan metodlarla

doğrulanması veya baştan itibaren bu alternatif metodların kullanılması önerilir.

GABATEVA

600 mg Çentikli Film Tablet soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya

alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Morfin: Gabapentin ve opioid kullanımına bağlı solunum baskılanması ve/veya sedasyon ile

ilgili spontan ve literatür vaka raporları bulunmaktadır. Bu raporların bazılarında, özellikle

yaşlı

hastalarda

gabapentin

opioidlerin

zamanlı

kullanımı

ilgili

endişeler

belirtilmiştir.

Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada (N=12), 600 mg gabapentin kapsülün verilişinden

2 saat önce, 60 mg kontrollü salınımlı morfin kapsül verildiğinde, tek başına gabapentin

uygulamasına

oranla

ortalama

gabapentin

EAA’ı

(Eğri

Altındaki

Alan)

oranında

artmıştır.

nedenle

morfin

zamanlı

gabapentin

kullanması

gereken

hastalar

somnolans, sedasyon ve solunum depresyonu gibi merkezi sinir sistemi (MSS) depresyon

belirtileri için dikkatlice gözlemlenmelidir ve gabapentin veya morfin dozu uygun olarak

azaltılmalıdır.

Fenitoin, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentin arasında farmakokinetik

etkileşim gözlenmemiştir. Karbamazepin, fenitoin, valproik asit ve fenobarbital gibi ilaçları

kullanan

hastalarda

tedaviye

gabapentin

eklendiğinde,

ilaçların

başlangıçtaki

plazma

düzeylerinde anlamlı bir değişiklik meydana gelmemiştir. Bu antiepileptik ajanları kullanan

epilepsili hastalar ve sağlıklı gönüllülerde kararlı durum farmakokinetikleri benzerdir.

Gabapentin, noretindron ve/veya etinil estradiol içeren oral kontraseptiflerin birlikte kullanımı

her ikisinin de kararlı durum farmakokinetiğini bozmaz.

Gabapentinin mide asidini nötralize eden magnezyum ya da alüminyum içeren ilaçlarla

(antasit) birlikte kullanılması, gabapentinin biyoyararlanımını %24 oranında azaltabilir.

Gabapentin, antasit kulllanılmasının ardından en az 2 saat geçmeden önce kullanılmamalıdır.

Gabapentinin renal atılımı probenesid ile değişmemektedir.

Simetidin ile birlikte kullanıldığında, gabapentinin renal atılımı hafifçe azalır. Bunun klinik

öneminin olmadığı düşünülmektedir.

Alkol ya da merkezi etkili ilaçlar, gabapentinin merkezi sinir sistemiyle ilgili bazı yan

etkilerini (somnolans ve ataksi gibi) şiddetlendirebilir.

8 / 17

Gabapentinin bitkisel ürünler olan kediotu, sarı kantaron, kava biberi ve gotu kola ile birlikte

alımı

santral

santral

sinir

sistemi

depresyonlarını

arttırabileceği

için

birlikte

kullanılmamalıdır.

Gabapentinin

bitkisel

ürün

olan

çuha

çiçeği

birlikte

kullanımı

nöbet

eşiğini

düşürebileceğinden birlikte alınmamalıdır.

Laboratuvar testleri

Gabapentine diğer antikonvülsan ilaçlar eklendiğinde Ames N-Multistix SG

ile yalancı

pozitif bulgu gözlemlenmiştir. Üriner proteinin belirlenmesi için daha spesifik sülfosalisilik

asit çökeltme prosedürü önerilir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk sahibi olma potansiyelindeki kadınlar için iyi ve etkili bir kontrasepsiyon metodunun

verilmesi uygundur.

Gebelik dönemi

Epilepsi ve antiepileptik ilaçların riskleri hakkında genel bilgi:

Antiepileptik ilaçlar ile tedavi gören annelerin bebeklerinde defekt görülme riski 2-3 kat

artmaktadır. En sıklık bildirilenler; yarık dudak, kardiyovasküler malformasyonlar ve nöral

tüp

defektleridir.

Birden

çok

antiepileptik

ilaç

kullanımı,

monoterapiye

göre

konjenital

malformasyon bakımından daha

yüksek

risk ile ilişkili olabilir. Bu nedenle mümkünse

monoterapinin tercih edilmesi önem taşımaktadır. Hamile kalma veya çocuk doğurma ihtimali

bulunan

kadınlara

doktor

tavsiyesi

verilmeli

hamile

kalmayı

planlayan

kadınların

antiepileptik

ilaç

kullanma

gereksinimleri

değerlendirilmelidir.

Antiepileptik

ilaçların

birdenbire

kesilmesinden

kaçınılmalıdır

çünkü

çocuk

anne

açısından

ciddi

sonuçlar

doğurabilecek ani nöbet görülmesine neden olabilir. Epilepsi hastası annelerin çocuklarında

büyüme geriliği nadiren gözlenmiştir. Büyüme geriliğinin sebebinin (genetik faktörler, sosyal

faktörler, annede epilepsi varlığı ya da antiepileptik ilaç kullanımı) ayrıştırılabilmesi mümkün

değildir.

Gabapentin ile ilişkili risk:

Gabapentinin gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi yoktur.

Hayvan çalışmalarında üreme toksisitesi gösterilmiştir (bkz. Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik

potansiyel

risk

bilinmemektedir.

Gabapentin,

anne

için

potansiyel

yararı

fetusa

olan

potansiyel riskten açıkça fazla olmadığı sürece hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Gebelik sırasında alındığında, konjenital malformasyon oluşma riskinin epilepsinin kendisine

mi, gabapentin kullanımına mı yoksa eş zamanlı alınan antiepileptik ilaçların varlığıyla mı

ilişkili olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca varılamaz.

Laktasyon dönemi

Gabapentin insanlarda anne sütüne geçer. Gabapentinin anne sütü alan bebekte bir yan etkiye

yol açıp açmayacağı bilinmediğinden, gabapentin emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

9 / 17

Gabapentin

emziren

annelerde

beklenen

yarar

risklerden

kesinlikle

daha

fazlaysa

kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

2000 mg/kg’a kadar olan dozlarda, sıçanların fertilite veya üremeleri üzerinde hiçbir advers

etki gözlenmemiştir (mg/m

’lik vücut yüzeyi alanına göre maksimum günlük insan dozunun

yaklaşık beş katı).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Gabapentinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerine hafif veya orta derecede etkisi

olabilir. Gabapentin, merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir ve uyuşukluk, baş dönmesi ya da

diğer ilişkili semptomlara yol açabilir. Bunlar hafif veya orta derecede olsa bile, bu yan etkiler

araç ve makine kullanan hastalarda potansiyel olarak tehlikeli olabilir. Bu, özellikle tedavinin

başlangıcında ve dozun artırılmasından sonradır.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Epilepsi

(monoterapi

tedavi)

nöropatik

ağrıda

yürütülen

klinik

çalışmalarda

gözlemlenen bütün advers etkiler sınıf ve sıklık açısından; çok yaygın (≥1/10), yaygın

(≥1/100 ve <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ile <1/100), seyrek (≥1/10.000 ile <1/1.000) ve

çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) olarak

aşağıda listelenmiştir. Klinik çalışmalarda bir advers etki değişik sıklıkta belirtilmiş ise

gözlemlenen en yüksek sıklık olarak sıralamaya alınmıştır.

Her farklı sıklık grubunda, advers etkiler azalan ciddiyet sırasında listelenmiştir. Pazarlama

sonrası deneyimlerde bildirilmiş ilave yan etkiler “bilinmiyor” başlığı altında italik olarak

belirtilmiştir.

Enfeksiyon ve enfestasyonlar

Çok yaygın: Viral enfeksiyon

Yaygın: Pnömoni, solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, enfeksiyon, otitis

media

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Lökopeni

Bilinmiyor:

Trombositopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyonlar (örn. ürtiker)

Bilinmiyor:

Hipersensivite sendromu; ateş, döküntü, hepatit, lenfadenopati, eozinofili ve

diğer belirti ve bulguları içeren, çeşitlilik gösteren sistemik bir reaksiyon, anaflaksi (bkz.

Bölüm 4.4)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Anoreksi, iştah artışı

Yaygın olmayan: Hiperglisemi (genellikle diyabetli hastalarda gözlenir)

Seyrek: Hipoglisemi (genellikle diyabetli hastalarda gözlenir)

Bilinmiyor:

Hiponatremi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın:

Saldırganlık,

konfüzyon

duygu

durumda

değişkenlik,

depresyon,

anksiyete,

10 / 17

sinirlilik, düşünce bozuklukları

Yaygın olmayan: Ajitasyon

Bilinmiyor:

Halüsinasyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Somnolans, baş dönmesi, ataksi

Yaygın: Konvülsiyonlar, hiperkinezi, dizartri, amnezi, tremor, insomnia, baş ağrısı, parestezi,

hipoestezi gibi hisler, koordinasyon bozuklukları, nistagmus, reflekslerde artma, azalma veya

kaybolma

Yaygın olmayan: Hipokinezi, mental bozukluk

Seyrek: Bilinç kaybı

Bilinmiyor:

Diğer hareket bozuklukları (örn. koreoatetoz, diskinezi, distoni)

Göz hastalıkları

Yaygın: Ambliyopi, diplopi gibi görme bozuklukları

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın: Vertigo

Bilinmiyor:

Tinnitus

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Çarpıntı

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Hipertansiyon, vazodilatasyon

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Dispne, bronşit, farenjit, öksürük, rinit

Seyrek: Solunum depresyonu

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Kusma, bulantı, dişle ilgili bozukluklar, gingivit, diyare, karın ağrısı, dispepsi,

konstipasyon, ağız veya boğaz kuruluğu, gaz

Bilinmiyor:

Pankreatit

Hepato-bilier hastalıklar

Bilinmiyor:

Hepatit, sarılık

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Yüzde ödem, çoğunlukla fiziksel travma sonucu oluşan morarma olarak tanımlanan

purpura, döküntü, kaşıntı, akne

Bilinmiyor:

Stevens-Johnson sendromu, anjiyoödem, eritem multiforme, alopesi, eozinofili ve

sistemik semptomlu ilaç kaynaklı döküntü (bkz. Bölüm 4.4)

Kas-iskelet sistemi bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Artralji, miyalji, sırt ağrısı, tik

Bilinmiyor:

Rabdomiyoliz, miyoklonus

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Bilinmiyor:

Akut renal yetmezlik, inkontinans

11 / 17

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın: İmpotans

Bilinmiyor:

Meme

hipertrofisi,

jinekomasti,

seksüel

disfonksiyon

(libido

değişiklikleri,

boşalma bozuklukları, orgazm olamama gibi)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Yorgunluk, ateş

Yaygın: Periferal ödem, anormal yürüyüş, asteni, ağrı, halsizlik, grip sendromu

Yaygın olmayan: Jeneralize ödem

Bilinmiyor:

Yoksunluk reaksiyonları (çoğunlukla anksiyete, insomnia, bulantı, ağrı, terleme),

göğüs ağrısı. Ani, açıklanamayan ölümler rapor edilmiştir. Ancak bu ölümlerin gabapentin

tedavisiyle ilişkisi ispatlanmamıştır.

Araştırmalar

Yaygın: Beyaz kan hücre sayısında azalma, kilo artışı

Yaygın olmayan: Karaciğer fonksiyon testlerinde (AST, ALT) ve bilirubinde yükselme

Bilinmiyor:

Kan kreatinin fosfokinaz seviyesinde artış

Yaralanma ve zehirlenme

Yaygın: Kazara yaralanma, kırık, sıyrıklar

Yaygın olmayan: Düşme

Gabapentin tedavisi sırasında akut pankreatit vakaları rapor edilmiştir. Gabapentin ile ilişkisi

bilinmemektedir (bkz. Bölüm 4.4).

Böbrek yetmezliğinin son döneminde hemodiyaliz yapılan hastalarda miyopati ile kreatinin

kinaz seviyelerinde yükselme rapor edilmiştir.

Gabapentin tedavisi sırasında hemorajik pankreatit bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

Solunum

yolu

enfeksiyonları,

orta

kulak

enfeksiyonu,

konvülsiyon

bronşit

yalnızca

çocuklar ile yürütülen klinik çalışmalarda bildirilmiştir. Ek olarak, çocuklarla yürütülen klinik

çalışmalarda agresif davranışlar ve hiperkinezi yaygın olarak raporlanmıştır.

Geriyatrik popülasyon:

Gabapentin kullanan 65

yaş ve üzerindeki

bireyde

yapılan

pazarlama

öncesi klinik

çalışmalara

göre

yapılmıştı.

hastalarda

bildirilen

etkiler

genç

bireylerde

gözlenenlerden

farklı

değildir.

Böbrek

fonksiyon

bozukluğu

olan

hastalar

için

ayarlanmalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

12 / 17

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Günde

grama

varan

gabapentin

aşımlarında,

akut,

hayatı

tehdit

eden

toksisite

gözlenmemiştir.

aşımının

belirtileri

baş

dönmesi,

diplopi,

sözcükleri

yuvarlama,

uyuşukluk, bilinç kaybı, letarji, disartri, sedasyon ve hafif diyaredir. Bütün hastalar tam

destekleyici

bakım ile

değerlendirilmelidir. Doz aşımında

yüksek dozlarda

gabapentinin

absorpsiyonunun azalması ilaç absorbsiyonunu sınırlayabilir ve bundan dolayı doz aşımında

toksisite en aza indirgenir.

Gabapentinin doz aşımında, özellikle diğer MSS depresan ilaçları ile birlikte kullanımı koma

ile sonuçlanabilir.

Gabapentin hemodiyalizle uzaklaştırılabilse bile, deneyimler normal olarak diyalizin gerekli

olmayacağını

göstermektedir.

Bununla

birlikte,

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

hemodiyaliz endike olabilir.

Gabapentinin oral letal dozları fare ve sıçanlarda 8000 mg/kg’a kadar verilen yüksek dozlarda

tespit edilmemiştir. Hayvanlarda akut toksisite belirtileri ataksi, hızlı nefes alma, organlarda

aşağı sarkma (ptosis), hipoaktivite veya eksitasyondur.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer antiepileptikler

ATC kodu: N03AX12

Etki mekanizması:

Gabapentin

kolaylıkla

beyne

girer

takım

epilepsi

hayvan

modellerinde

nöbetleri

engeller.

Gabapentin

GABA

veya

GABA

reseptörlerine

afinite

göstermez

GABA

metabolizmasını

değiştirmez.

Beynin

diğer

nörotransmiter

reseptörlerine

bağlanmaz

sodyum

kanalları

etkileşime

girmez.

Gabapentin,

beyinde

voltaja

duyarlı

kalsiyum

kanallarının alfa

delta alt üniteleri ile ilişkili bağlanma bölgelerine yüksek afinite ile bağlanır

ve alfa

delta alt ünitelerine olan bu bağlanmanın gabapentinin hayvanlarda antiepileptik

etkisinin sebebi olduğu düşünülebilir. Geniş tarama paneli alfa

delta dışında herhangi bir ilaç

hedefi önermez.

Çeşitli klinik öncesi modellerden elde edilen veriler, gabapentinin farmakolojik aktivitesinin

alfa

delta’ya bağlanma aracılığıyla merkezi sinir sistemindeki uyarıcı nörotransmiterlerin

salınmasındaki

azalma

meydana

gelebileceği

konusunda

bilgi

verir.

durum

gabapentinin antiepileptik aktivitesinin temelini oluşturur. Gabapentinin bu aktiviteleri ile

insanlardaki antikonvülsan etkileri arasındaki ilişki araştırma konusudur.

Gabapentin

ayrıca

birçok

klinik

öncesi

hayvan

ağrı

modellerinde

etkililik

gösterir.

Gabapentinin alfa

delta alt ünitelerine spesifik olarak bağlanmasının hayvan modellerindeki

analjezik

aktiviteden

sorumlu

olabilecek

çeşitli

faaliyetler

sonuçlanabileceği

düşünülmektedir. Gabapentinin analjezik aktivitesi, spinal kord ve beynin üst merkezindeki

inen ağrı inhibitör yolakları ile meydana gelir. Bu preklinik özelliklerin insanlardaki etkisi

bilinmemektedir.

13 / 17

Klinik etkililik ve güvenlilik

Yaşları 3 ila 12 arasında değişen parsiyel konvülsiyonlu pediyatrik hastaların ek tedavisi için

yürütülen bir klinik çalışmada plasebo ile karşılaştırıldığında gabapentin lehine; %50 cevap

oranında

sayı

ifade

edilebilen

ancak

istatistiksel

olarak

anlamlı

olmayan

fark

göstermiştir. Yaşa bağlı yanıt oranının ek post-hoc analizinde, hem devamlı veya hem de

ikiye ayrılmış değişkende (3-5 ve 6-12 yaş gruplarında) yaşın istatistiksel olarak anlamlı bir

etkisi

ortaya

çıkmamıştır.

post-hoc

analizinden

alınan

veriler

aşağıdaki

tabloda

özetlenmiştir.

Tedaviye cevap (≥ %50 iyileşme) ve yaş MITT* popülasyonu

Yaş kategorisi

Plasebo

Gabapentin

P değeri

<6

4/21 (%19,0)

4/17 (%23,5)

0,7362

6 ila 12 yaş arası

17/99 (%17,2)

20/96 (%20,8)

0,5144

*Modifiye edilmiş tedavi yönelmeli popülasyon, hem başlangıçta hem de çift kör fazda, 28

gün boyunca nöbet kayıt günlüğü tutulan ve çalışma ilacına randomize edilmiş tüm hastalar

olarak tanımlanmıştır.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Gabapentin, oral yoldan uygulandıktan sonra, pik plazma gabapentin konsantrasyonuna 2-3

saatte ulaşır. Doz arttıkça gabapentin biyoyararlanımı (absorbe edilen dozun fraksiyonu)

düşmektedir.

Oral

yoldan

uygulanan

mg’lık

gabapentinin

mutlak

biyoyararlanımı

yaklaşık

%60’tır.

Yüksek

yağ

içerikli

diyet

dahil

olmak

üzere

yemeğin

gabapentinin

farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur.

Tekrarlanan doz uygulamalarında, gabapentinin farmakokinetiği değişmez.

Klinik çalışmalarda plazma gabapentin konsantrasyonları genellikle 2 mikrogram/mL ve 20

mikrogram/mL

arasında

olmakla

birlikte,

konsantrasyonlar

güvenlilik

veya

etkililik

açısından bir gösterge değildir. Farmakokinetik parametreler aşağıda Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo

saatte

uygulamanın

ardından

gabapentinin

ortalama

(%Varyasyon

katsayısı) kararlı durum farmakokinetik parametreleri

Farmakokinetik

parametre

300 mg

(N=7)

400 mg

(N=14)

800 mg

(N=14)

Ortalama

Varyasyon

katsayısı

Ortalama

Varyasyon

katsayısı

Ortalama

Varyasyon

katsayısı

maks

(mikrogram/mL)

4,02

(24)

5,74

(38)

8,71

(29)

maks

(saat)

(18)

(54)

(76)

(saat)

(12)

10,8

(89)

10,6

(41)

(mikrogram x

saat/mL)

24,8

(24)

34,5

(34)

51,4

(27)

Ae (%)

47,2

(25)

34,4

(37)

maks

= En yüksek kararlı durum plazma konsantrasyonu

maks

= En yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi

= Eliminasyon yarılanma ömrü

14 / 17

= 0-8 saatlerinde doz sonrası plazma konsantrasyonu/zaman eğri altı alanı

Ae= 0-8 saatlerinde doz sonrası idrarla değişmeden atılan gabapentin yüzdesi

*= Ölçülmemiştir

Dozların tekrarlanmasıyla, en yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi (t

maks

), tek doza

göre yaklaşık 1 saat kısalır.

Farmakokinetik

çalışmalar,

300-4800

dozlarında

yapılmıştır.

yüksek

plazma

konsantrasyonu ve eğri altı alanı (EAA) ortalama değerleri, dozla birlikte artış göstermiştir;

ancak, bu artış doz artışının hafif altındadır. Her iki parametre için de, 600 mg’a kadar olan

dozlarda doğrusallıktan sapma çok hafiftir.

Gabapentin dozlarının tekrarlanmasıyla, kararlı durum plazma düzeylerine tekrarlanan doz

başlangıcından itibaren 1-2 gün içinde ulaşılır ve bu düzey doz rejimi süresince devam eder.

Gabapentin

tedavisinin

optimizasyonu

için,

aktif

maddenin

(gabapentin)

plazma

konsantrasyonunun izlenmesi gerekli değildir.

Dağılım:

Gabapentin

plazma

proteinlerine

bağlanmaz

dağılım

hacmi

57,7

litredir.

Epilepsili

hastalarda,

beyin-omurilik

sıvısındaki

konsantrasyonu,

kararlı

durumdaki

plazma

konsantrasyonlarının

yaklaşık

%20’sidir.

Gabapentin,

emziren

kadınlarda

anne

sütünde

bulunur.

Biyotransformasyon:

Gabapentinin

insanlarda

metabolize

edilmesi

ilgili

kanıt

yoktur.

Gabapentin

ilaç

metabolizmasından sorumlu karışık fonksiyonlu hepatik oksidaz enzimlerini indüklemez.

Eliminasyon:

Gabapentin değişmeden renal atılım ile elimine edilir. Gabapentinin eliminasyon yarılanma

ömrü (t

) 5-7 saattir ve doza bağlı değildir. Gabapentin insanlarda saptanabilir ölçüde

metabolize olmadığından, idrarda saptanan ilaç miktarı, gabapentinin biyoyararlanımının

göstergesidir.

Oral

yoldan

işaretlenmiş

gabapentin

verildikten

sonra,

radyoaktivitenin yaklaşık %80’i idrarda ve %20’si feçeste saptanmıştır.

Yaşlı

hastalarda,

böbrek

fonksiyonlarında

yaşa

bağlı

değişiklikler

(kreatinin

klirensinin

azalması), gabapentinin plazma klirensini azaltır ve yarılanma süresini uzatır. Gabapentinin

atılım hızı sabiti, plazma klirensi ve renal klirensi, kreatinin klirensi ile orantılı olarak azalır.

Gabapentin, hemodiyaliz ile plazmadan uzaklaştırılabilir. Böbrek fonksiyonları kısıtlanmış

hastalarda veya hemodiyaliz tedavisi uygulananlarda gabapentin dozunun ayarlanması önerilir

(bkz. Bölüm 4.2).

Çocuklarda gabapentin farmakokinetiği, yaşları 1 ay – 12 yıl arasında değişen 50 sağlıklı

gönüllü

üzerinde

çalışılmıştır.

Genel

olarak

mg/kg

temelinde

verildiğinde

yaşın

üzerindeki çocuklarda plazma gabapentin konsantrasyonları erişkinlerdekine benzer olmuştur.

Ek olarak, yaşları 4-12 arasında olan 24 sağlıklı çocuk üzerinde de farmakokinetik çalışmalar

yapılmıştır. Çocuklardaki plazma gabapentin konsantrasyonları, genel olarak erişkinlerdekine

benzer bulunmuştur.

15 / 17

Yaşları 1 ay ile 48 ay arasında değişen 24 sağlıklı yenidoğan ve çocuk üzerinde yapılan

farmakokinetik bir çalışmada, 5 yaşından daha büyük çocuklara kıyasla yaklaşık olarak %30

daha düşük maruziyet (EAA) elde edilmiş olup, C

maks

daha düşük ve vücut ağırlığı başına

klirens daha yüksek gözlenmiştir.

İntravenöz

yoldan

uygulamanın

ardından

gabapentinin

plazmadan

atılımı

lineer

farmakokinetik özellikler ile açıklanabilir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Gabapentin

biyoyararlanımı

(absorbe

edilen

oranı),

artan

azalır;

biyoyararlanım

parametresini

(örn.

%Ae,

CL/F,

Vd/F)

içeren

farmakokinetik

parametrelerde doğrusal olmama durumuna neden olur. Eliminasyon farmakokinetiği (CLr ve

gibi

F’yi

içermeyen

farmakokinetik

parametreler),

şekilde

doğrusal

farmakokinetikle açıklanır. Kararlı durum plazma gabapentin konsantrasyonları, tek doz

verilerinden öngörülebilir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenez:

Gabapentinin karsinojenik etkileri, oral yoldan (diyetle birlikte) iki yıl boyunca farelere 200,

2000

mg/kg/gün

dozunda,

sıçanlara

250,

1000

2000

mg/kg/gün

dozunda

uygulanarak araştırılmıştır. Sadece en yüksek doz grubundaki erkek sıçanlarda, pankreas

tümörlerinin

(asiner

hücre

tümörleri)

sıklığında

istatistiksel

açıdan

anlamlı

artış

gözlenmiştir. 2000 mg/kg/gün dozunda sıçanlarda oluşan doruk plazma konsantrasyonları,

günde 3600 mg/gün verilen insanlarda oluşan plazma konsantrasyonlarından 10 kat fazladır.

Erkek sıçanlardaki bu pankreas asiner hücre tümörleri, düşük-seviye malignitelerdir, hayatta

kalmayı etkilememiş, metastaz yapmamış veya komşu dokulara invazyon göstermemiştir ve

eş zamanlı kontrollerde görülenlerle benzer olmuştur. Erkek sıçanlardaki bu pankreas asiner

hücre tümörlerinin insanlarda karsinojenik risk ile ilgisi belirsizdir.

Mutajenez:

Gabapentin genotoksik potansiyel göstermemiştir.

İn vitro

olarak memeli hücreleri veya

bakteri

kullanılarak

yapılan

standart

miktar

tayini

testlerinde

gabapentin

mutajenik

olmamıştır.

Gabapentin

memeli

hücrelerinde

in

vitro

veya

in

vivo

olarak

yapısal

kromozom

bozukluklarına

neden

olmamıştır,

hamsterlerde

kemik

iliğinde

mikronukleus

oluşumunu

tetiklememiştir.

Fertilite Bozukluğu:

2000 mg/kg’a kadar olan dozlarda, sıçanların fertilite veya üremeleri üzerinde hiçbir advers

etki gözlenmemiştir (mg/m

’lik vücut yüzeyi alanına göre maksimum günlük insan dozunun

yaklaşık beş katı).

Teratojenez:

Gabapentin kontrollerle karşılaştırıldığında, fare, sıçan veya tavşan yavrularında, 3600 mg

olan günlük insan dozunun sırasıyla 50, 30 ve 25 katı dozlarda malformasyon insidansını

arttırmamıştır (mg/m

insan dozunun sırasıyla 4, 5 veya 8 katı).

16 / 17

Gabapentin kemirgenlerde; kafatası, vertebralar ile ön ve arka bacaklarda, fetal büyüme

geriliğine

işaret

eden

gecikmiş

kemikleşmeyi

indüklemiştir.

etkiler,

gebe

fareler

organogenez

sırasında

1000

veya

3000

mg/kg/gün

oral

dozlar

aldığında

sıçanlara,

çiftleşme öncesinde, çiftleşme süresince ve gebelik boyunca 2000 mg/kg verildiğinde ortaya

çıkmıştır. Bu dozlar, mg/m

esasına göre 3600 mg’lık insan dozunun yaklaşık 1 ila 5 katıdır.

500 mg/kg/gün dozu verilen gebe farelerde hiçbir etki gözlenmemiştir (mg/m

esasına göre

günlük insan dozunun yaklaşık yarısı).

Sıçanlara 2000 mg/kg/gün dozun verildiği bir fertilite ve genel üreme çalışmasında; 1500

mg/kg/gün dozun verildiği bir teratoloji çalışmasında; 500, 1000 ve 2000 mg/kg/gün dozların

verildiği bir doğum öncesi ve doğum sonrası çalışmasında hidroüreter ve/veya hidronefroz

insidansında artış gözlenmiştir. Bu bulguların önemi bilinmemektedir; fakat, bunlar gelişim

gecikmesi ile ilişkilendirilmiştir. Bu dozlar da mg/m

esasına göre 3600 mg’lık insan dozunun

yaklaşık 1 ila 5 katıdır.

Tavşanlarda yapılan bir teratoloji çalışmasında, organogenez sırasında verilen 60, 300 ve

1500

mg/kg/gün

dozlarında

implantasyon

sonrası

fetal

kayıp

insidansında

artış

ortaya

çıkmıştır. Bu dozlar, mg/m

esasına göre 3600 mg’lık günlük insan dozunun yaklaşık 1/4 ila 8

katıdır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Povidon

Mikrokristalin selüloz

Krospovidon

Talk

Hidrojenize bitkisel (soya fasulyesi) yağı Tip I

Hipromelloz

Titanyum dioksit (E171)

Makrogol 400

6.2.

Geçimsizlikler

Bilinmemektedir.

6.3.

Raf ömrü

18 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25ºC altındaki oda sıcaklığında ve orijinal

ambalajında saklayınız.

Blisteri dış ambalaj

içerisinde saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

50 tabletlik PVC/PE/PVDC/Al blister ambalajlarda kullanma talimatı ile birlikte karton

kutuda sunulur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

17 / 17

7. RUHSAT SAHİBİ

Teva İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Ümraniye/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

126/31

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 19.12.2008

Ruhsat yenileme tarihi: 29.09.2014

10. KÜB’ün YENİLENME TARİHİ

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.