FUSİX %1 VİSKOZ GÖZ DAMLASI, ÇÖZELTİ, 1 TÜP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FUSİX %1 VİSKOZ GÖZ DAMLASI, ÇÖZELTİ, 1 TÜP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FUSİX %1 VİSKOZ GÖZ DAMLASI, ÇÖZELTİ, 1 TÜP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fusidik asit

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/917
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-12-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 5

KULLANMA TALİMATI

FUSİX %1 viskoz göz damlası, çözelti

Göze uygulanır.

Steril

Etkin madde:

Viskoz göz damlası etkin madde olarak % 1 fusidik asite eşdeğer %1,02

fusidik asit hemihidrat içerir.

Yardımcı madde(ler):

Benzalkonyum klorür, mannitol, disodyum edetat, karbomer (974

P), sodyum hidroksit, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

FUSİX nedir ve ne için kullanılır?

2.

FUSİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

FUSİX nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

FUSİX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

FUSİX nedir ve ne için kullanılır?

FUSİX, antibakteriyel antibiyotik içeren bir viskoz göz damlasıdır.

FUSİX, konjunktivit, göz kapağının enfeksiyonu, arpacık, korneanın enfeksiyonu, gözyaşı

kesesinin enfeksiyonu ve yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel

göz enfeksiyonlarında kullanılır.

Yüksek yoğunluklu polietilen uygulama ucu ve kapağa sahip katlanabilir 5 g’lık lamine

edilmiş yüksek yoğunluklu polietilen tüp içerisinde sunulur.

2.

FUSİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUSİX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İlaç

içindeki

maddelerden

herhangi

birine

hassasiyet

görüldüğü

durumlarda

kullanılmamalıdır.

2 / 5

Gözde lens takılı olduğu zaman kullanılmamalıdır.

FUSİX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Açıldıktan sonra 15 (on beş) gün içinde kullanılmalıdır.

FUSİX çok sık kullanıldığı takdirde, bakteriler dirençli hale gelebilir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

FUSİX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FUSİX, göze uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı

hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirenlerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı

hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

FUSİX uygulamanın hemen ardından görüş bulanıklığına neden olabilir. Araç veya makine

kullanımından önce görüşünüz yeniden netleşene kadar bekleyiniz.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

FUSİX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde

bulunan

benzalkonyum

klorür,

gözde

tahrişe

(irritasyon)

sebebiyet

verebilir.

Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız

ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin

bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3 / 5

3.

FUSİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FUSİX, her bir göze günde iki defa 1’er damla damlatılır.

Tedaviye göz normal haline gelindikten sonra en az 2 (iki) gün daha devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tüp ilk sıkıldığında yoğun bir damla çıkar. Damla gözünüzde hızla sıvı hale geçer.

Ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.

Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin.

Tüpü ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde

sıkın.

Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.

Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.

Mikroplarla bulaşmayı önlemek için, tüpün ucunun gözünüze ya da başka bir yere temas

etmesinden kaçının. Kullanım sonrasında kapağı kapatın.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Herhangi bir bilgi yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Herhangi bir bilgi yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin bir bilgi yoktur.

Eğer FUSİX’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUSİX kullandıysanız:

FUSİX’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

4 / 5

FUSİX’i kullanmayı unutursanız

İlacı damlatmayı unuttuysanız, sadece normalde önerilen doz ile devam ediniz. Dozu iki

katına çıkarmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FUSİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedaviyi kesmeyiniz ya da sonlandırmayınız.

4.

Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FUSİX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

FUSİX’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğaz şişmesi, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve

şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker), gözde geçmeyen yanma ve batma hissi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin FUSİX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın

:10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

:100

hastanın

birinden

fakat

1.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Seyrek

:1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

:10.000 hastanın birinden az görülebilir

Bilinmiyor

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın:

Tedavi olan gözde yanma, batma, rahatsızlık hissi, kırgınlık, tahriş, kaşıntı, ağrı veya göz

kuruması.

Tedavi olan gözde bulanık görme

Yaygın olmayan:

Uygulama esnasında gözlerde sulanma

Bilinmiyor:

Kaşıntı

Döküntü

5 / 5

Göz infeksiyonunda kötüleşme

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

FUSİX’in saklanması

FUSİX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Tüp bir kez açıldıktan sonra ürünümüz 15 gün içerisinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUSİX kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUSİX kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.Ş.

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

E-mail: deva@devaholding.com.tr

Üretim yeri:

Deva Holding A.Ş.

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.