FUROMID 20 MG/ 2 ML I.M./ I.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 5 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FUROMID 20 MG/ 2 ML I.M./ I.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 5 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FUROMID 20 MG/2 ML I.M./I.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN
AMPUL, 5 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • furosemid

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 129/12
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 16-07-1980
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMATALĐMATI

FUROMĐD20mg/2mlĐ.M./Đ.V.ampul

Damariçineveyakasiçineuygulanır.

Etkinmadde:Furosemid20mg

Yardımcımadde(ler):Hidroklorikasitçözeltisi,Sodyumhidroksit,Sodyumklorür,

Enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. FUROMĐDnedirveneiçinkullanılır?

2. FUROMĐD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. FUROMĐDnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. FUROMĐD’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. FUROMĐDnedirveneiçinkullanılır?

FUROMĐD,kasveyadamariçineuygulanan,20mgfurosemidetkinmaddesiniiçeren2

ml'likampulformundadır.5ampuliçerenambalajlardakullanımasunulmuştur.Ayrıcatablet

formudamevcuttur.

2/10

FUROMĐDidrarsöktürücü(diüretik)adıverilenbirilaçgrubunadahildir.Diüretikler

böbreklerdenidrarınatılımhızınıartıranveaynızamandasuvetuzkaybıyapanilaçlardır.

Vücuttabulunanaşırısuyunatılmasınayardımcıolmakiçinveyayüksektansiyontedavisinde

kullanılır.FUROMĐDgüçlübiridrarsöktürücüdür.

DoktorunuzsizeFUROMĐD'iaşağıdakinedenlerdenbiriveyabirkaçıdolayısıylareçetelemiş

olabilir:

Süregelenkalpyetersizliğinebağlıolaraksolunumyetmezliği,ödem,karaciğerdebüyüme

ilebelirginhastalığınızilebağıntılıfazlasıvınınatılmamasınedeniylevücuttaaşırı

miktardasıvıtutulmasıdurumu

Süregelenböbrekyetersizliğiilebağıntılıfazlasıvınınatılmamasınedeniylevücuttaaşırı

miktardasıvıtutulmasıdurumu

Hamilelikveyanıklarabağlıolandahil,akutböbrekyetersizliğindesıvıatılımınındevam

ettirilmesi

Böbreklerdekibulguvebelirtilerilebağıntılıfazlasıvınınatılmamasınedeniylevücutta

aşırımiktardasıvıtutulmasıdurumu(eğeridrarsöktürücütedavigerekiyorsa)

Karaciğerhastalığıilebağıntılıfazlasıvınınatılmamasınedeniylevücuttaaşırımiktarda

sıvıtutulmasıdurumu(eğeraldosteronantagonistleriiletedavinindesteklenmesi

gerekiyorsa)

Yüksektansiyon

Yüksektansiyonunsebepolduğukrizdurumu(destekleyiciönlemolarak)

Vücuttanidraratılımınınzorlanmasınıngerektiğidurumlarda(örneğinzehirlenmelerde)

destekolarak

2. FUROMĐD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FUROMĐD’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

lacıniçerdiğietkinmaddeolanfurosemideveyailacıniçerdiğidiğermaddelerdenbirine

karşıalerjinizvarsa

Sülfonamidgrubuantibiyotiklereveşekerhastalığıtedavisindekullanılansülfonilüre

grubuilaçlarakarşıalerjinizvarsa

Aşırısıvıkaybettiyseniz(kusma,ishalveyaaşırıterlemeyoluyla)

Vücutsıvılarınızın(kandahil)hacmindeaşırıazalmayayolaçanbirbozukluğunuzvarsa

3/10

Vücuttaidrarüretilememesineyolaçanböbrekyetmezliğinizvarsavebudurum

FUROMĐDkullanılmasınacevapvermiyorsa

Kanınızdakipotasyumdüzeyiaşırıderecedeazalmışsa

Kanınızdakisodyumdüzeyiaşırıderecedeazalmışsa

Karaciğerinizdekiağırbirhastalıknedeniylegelişenbeyinişlevleribozukluğunabağlı

olaraksizdekomayabenzerbirdurumortayaçıkmışsa

Bebeğiniziemziriyorsanız

FUROMĐD’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

drarçıkışınızdakısmitıkanmayaratanmesaneboşalmasındabozukluk,prostatbüyümesi,

idraryollarındadaralmagibibozukluklarınızvarsa(FUROMĐDileyapılantedavinin

özelliklebaşlangıçevresinde,doktorunuzidrarçıkışındaneminolmakiçinsizidikkatle

takipetmekisteyebilir).

Doktorunuzaşağıdakidurumlardasiziyakındandüzenliolaraktakipetmekisteyecektir.

Düşüktansiyon

Düşüktansiyonunriskteşkilettiğihastalıklar:Kalpdamarlarındayadabeynibesleyen

kandamarlarındabelirgindaralmaveyatıkanıklık

Belirtigöstermeyenveyabelirginşekerhastalığı

Gut(damla)hastalığı

iddetlikaraciğerhastalığıylabağıntılıböbrekişlevlerinizdeyetmezlikdurumu

(Hepatorenalsendrom)

Kanınızdakiproteindüzeyinindüşmesineyolaçanbirbozukluğunuzvarsa(örneğin,

nefrotiksendromadıverilenciddibirböbrekrahatsızlığındabudurumgörülebilir;

doktorunuzkullanılacakilaçdozunudikkatleayarlayacaktır)

Erkendoğanbebeklerdekullanılmasıgerekiyorsa(Böbreklerdetaşoluşmasıveya

kireçlenmeodaklarınıngelişmesiriskinekarşı,doktorunuzböbrekişlevleriniyakından

takipetmekisteyecektirveultrasonografiuygulayacaktır).

FUROMĐDtedavisiboyuncadoktoruzkanınızdakielektrolitlerolansodyum,potasyumve

kreatininseviyelerinitakipetmekisteyecektir,elektrolitdengesizliklerigelişmeriskiniz

yüksekseveyakusma,ishalveyaaşırıterlemeyebağlıolarakönemliseviyedesıvıkaybı

durumundamutlakaizlemeyapılmasıgerekmektedir.

4/10

Risperidon(psikiyatrikbazıhastalıklarınvebunamanıntedavisindekullanılır)ilebirlikte

kullanım:

BunamasıolanhastalardarisperidonileFUROMĐD'inbirliktekullanımıölümgibiciddiyan

etkilerilesonuçlanabilmektedir.DolayısıyladoktorunuzrisperidonileFUROMĐD'inbirlikte

kullanılmasıgerekendurumdagereklikontrolleriyapacakvebirliktekullanımınsağlayacağı

yararın,oluşturabileceğizararaoranınagöretedavişeklinizibelirleyecektir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FUROMĐD’inyiyecekveiçecekilekullanılması

FUROMĐDampul,damariçineveyakasiçinezerkedilerek(enjeksiyonyoluyla)kullanılır.

Buyüzdenyiyecekveiçecekileetkileşimibeklenmemektedir.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Zorlayıcıtıbbinedenlerolmadığıtakdirde,hamileliksırasındaFUROMĐD'ikullanmamanız

gerekir.Buyüzdentedaviyebaşlanmadanöncehamilelikdurumudeğerlendirilmelidir.

Tedavisırasındahamilekalırsanız,doktorunuzilacıkesip,başkagruptanbirilaçlatedaviye

başlayabilirveyabebeğinizinrahimiçindekigelişiminiyakındantakipederektedaviyi

sürdürebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

Furosemidannesütünegeçmektedir,bunedenleemzirmesırasındaFUROMĐD'i

kullanmamanızgerekir.FUROMĐDiletedaviedilmenizgerekiyorsa,bebeğiannesütüne

geçenilaçtankorumakiçin,sütvermeyibırakmanızgerekir.

Araçvemakinekullanımı

FUROMĐD,kanbasıncındabelirginbirdüşüş,konsantrasyongüçlüğüyapabilirvetepki

vermeyeteneğibozulabilir.Dolayısıylaaraçvemakinekullanırkendikkatliolunmalıdır.

FUROMĐD’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Herampul,1mmol(23mg)'denazsodyumihtivaeder;budozdasodyumabağlıherhangibir

yanetkibeklenmemektedir.

5/10

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Birliktekullanılmasıönerilmeyenilaçlar:

Sakinleştiriciveuykuvericibirmaddeolankloralhidrat

Aminoglikozidlervediğerototoksikilaçlar(işitmeüzerindezararlıetkisiolanilaçlar)

Birliktekullanımısırasındaönlemalınmasıgerekenilaçlar

Sisplatin(kansertedavisindekullanılır)

Lityum(psikiyatrikhastalıklarıntedavisindekullanılır)

ACEinhibitörleriveyaanjiyotensinIIreseptörantagonisti(kalp-damarhastalıkları

tedavisindekullanılır)

Risperidon(psikiyatrikhastalıklarvebunamatedavisindekullanılır)

Birliktekullanımısırasındadikkatliolunmasıgerekenilaçlar

Aspirindahilnonsteroidalantiinflamatuvarilaçlar(ağrıkesiciveiltihapgiderici)

Fenitoin(sarahastalığınıntedavisindekullanılır)

Kortikosteroidler,karbenoksolon,meyankökü(mide-barsakhastalıklarındakullanılır)

Digitalispreparatları(kalp-damarhastalıklarıtedavisindekullanılır)

Probenesid(gut-damla-hastalığındakullanılır)

Metotreksat(kansertedavisindekullanılır)

ekerhastalığıtedavisindekullanılanilaçlar

Epinefrin,norepinefrin(kanbasıncınıartırmaözelliklerisebebiyle)

Kürar-tipikasgevşeticiler

Teofilin(solunumileilgilihastalıklarıntedavisindekullanılır)

Bazısefalosporinler

SiklosporinA(organnakillerisırasındakullanılır)

Röntgentetkiklerindeorganlarıngörünürlüğünüarttırmakiçinkullanılankontrast

maddeler

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

6/10

3. FUROMĐDnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Uygulamayoluvemetodu:

FUROMĐDampulformuyalnızcaağızdanuygulamanınmümkünveyaetkiliolmadığı

durumlarda(örn.bağırsakemilimibozukluğunda)yadaeğerhızlıetkigerekiyorsadamar

içineuygulanarakverilir.Eğerdamariçineuygulanantedavikullanılıyorsa,mümkünolanen

kısasüredeağızdanuygulanantedaviyegeçilmesiönerilmektedir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Doktorunuzçocuğunuzunyaşı,vücutağırlığıvehastalığınabağlıolarakilacındozunuve

uygulamaşeklinibelirleyecektir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardavegeneldurumubozukhastalardadoktorunuzböbrekvekaraciğer

fonksiyonlarındakiolasıbozulmalarıgözönündebulundurarakdozdaayarlamayapacaktır.

Özelkullanımdurumları:

Karaciğer/böbrekyetmezliği:

Doktorunuzhastalığınızaveböbrek/karaciğerproblemlerinizinciddiyetinebağlıolarak

ilacınızındozunubelirleyecektir.

Diğer:

Kalpyetmezliği,şiddetlitansiyonyüksekliğinizvarisedoktorunuzbugibidurumlarıdikkate

alaraksizdekullanılacakdozudikkatletespitedecektir.

EğerFUROMĐD’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaFUROMĐDkullandıysanız:

FUROMĐDampuldoktordenetimindekullanılacağıiçin,böylebirdurumungelişmemesiiçin

gerekentedbirleralınacaktır.Böylebirdurumsözkonusuolduğundaiseuyguntedavi

yapılacaktır.

7/10

FUROMĐD’ikullanmayıunutursanız

FUROMĐDampuldoktordenetimindekullanılacağından,böylebirdurumungelişmemesiiçin

gerekenönlemleralınacaktır.

FUROMĐDiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

FUROMĐDtedavisinidoktorunuzunonayıolmadanbırakırsanız,tansiyonunuzyeniden

yükselebilirveyavücudunuzdayenidenaşırısıvıtutulumuortayaçıkabilir.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiFUROMĐD’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FUROMĐD'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kaşıntı,kurdeşen,diğerdöküntüler,içisıvıdolukabarcıklar,geneldekendiliğindengeçen,

el,yüzveayaktadantelebenzerkızarıklıkoluşturan,aşırıduyarlılıkdurumu,

Genelliklekollarvebacaklardaderideiçisudolukabarcıklar-büller-ileseyredenbirderi

hastalığı,

Pulpuldökülmeileseyredeniltihaplıbirtürderihastalığı(eksfolyatifdermatit),

Đğ nebaşışeklindekırmızımorarmalar(purpura),ışığaduyarlılık

Aniaşırıduyarlılıkreaksiyonu

Cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap(Stevens-

JohnsonSendromu)

Derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık(toksikepidermalnekroliz)

Kanpıhtısı(bacaklardaağrı,şişlikveyahassasiyetolması)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin,

FUROMĐD’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Bildirilendiğeryanetkileraşağıdalistelenmiştir.Buyanetkilerdenherhangibiriciddileşirse

veyabukullanmatalimatındaaşağıdayeralmayanherhangibiryanetkifarkederseniz,

doktorunuzaveyaeczacınızasöyleyiniz.

8/10

Bukullanmatalimatındakiyanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekilde

sıralanmıştır.

Çokyaygın :10hastanınenaz1'indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1,000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1,000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10,000hastanınbirindenazgörülebilir

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor

Çokyaygın

Kandakikimyasallarınkonsantrasyonlarındadeğişiklik(elektrolitbozuklukları)

Özellikleyaşlılardakanhacmindeazalma(hipovolemi)vevücuttansukaybı

(dehidratasyon)

Kandakreatininmiktarındavetrigliseridadlıkanyağlarındaartış

Kanbasıncıdüşüklüğü(otururyadayatarpozisyondanayağakalkarkengörülenkan

basıncıdüşüklüğüdahil)

Yaygın

Hemokonsantrasyon(kansıvısınınazalmasınabağlıolarakkanınkonsantrasyonunda

artma)

Kandasodyum,klor,potasyumdeğerlerinindüşmesi,kandakolesterolveürikasit

değerlerininyükselmesi,

Gutatakları(eklemlerdeiltihapveağrıyanedenolanürikasitartışıilekarakterize

hastalık)

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardahepatikensefalopati(karaciğeryetmezliğinebağlı

olarakbeyinfonksiyonlarındabozulma)

drarmiktarındaartış

Yaygınolmayan

Kandakitrombositsayısındaazalma(olağandışıkanamaveyamorarmalar)

ekerhastalarındadikkatedilmesigerekenşekerekarşıduyarlılıktaazalma

9/10

Kandakiproteinmiktarındaanormaldüşüşolanhastalarda,özellikleböbreklerindeciddi

hasarolanlardaişitmebozukluklarıvebazengeridönüşümsüzsağırlık

Bulantı

Kaşıntı,döküntü

Seyrek

Beyazkanhücrelerininsayısındaazalma(lökopeni

Kandaeozinofil(birtüralerjihücresi)sayısındaartış

Uyuşma

Kulakçınlaması

Kandamarıiltihabı(vaskülit)

Kusma,ishal

Böbrekiltihabı

Ateş

Çokseyrek

Agranülositoz(beyazkanhücrelerininsayısındaazalma),aplastikanemi(kanhücrelerinin

sayısındaciddiazalma),birtürkansızlık(hemolitikanemi)

Akutpankreasiltihabınınbelirtisiolabilenşiddetlikarınveyasırtağrısı

Karaciğeriçibirnedenebağlıolaraksafraakışınınyavaşlamasıveyadurması,karaciğer

enzimlerindeartış

Bilinmiyor

Kandakalsiyum,magnezyumdüzeyindeazalmaüreartışı,metabolikalkaloznedeniyle

ağızkuruluğu,güçsüzlük,yorgunluk,huzursuzluk,nöbetler,kaszayıflığıveyakrampları,

düşükkanbasıncı,hızlıveyadüzensizkalpatışı

UzunsürelikullanımdaPseudo-BarterSendromu(kusma,idraryapamamaveşuur

bulanıklığıilekendinigösterir)

drardasodyumveklorürartışı,idraryapamama

Erkendoğanbebeklerde,sıklıklageridönüşsüzböbrekhasarınayolaçan,böbreklerde

kalsiyumtuzlarınınbirikmesi,böbrektaşıoluşumu

10/10

Erkendoğanbebeklerdeyaşamınilkhaftasıiçindeuygulanmasıhalindebirtürkalp-damar

hastalığıolan"patentductusarteriosus"un(kalptençıkanikibüyükatardamarınarasındaki

açıklığındoğumdansonrakapanmayıpaçıkkalmasıdurumu)devametmeriskindeartış

Enjeksiyonyerindeağrı

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"ĐlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. FUROMĐD’insaklanması

FUROMĐD’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındaveışıktankoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraFUROMĐD’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-ĐSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

Đ malyeri:

DevaHoldingA.Ş

DumlupınarMah.AnkaraCad.No:2

Kartepe/KOCAELĐ

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.