FULSAC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FULSAC 20 MG 16 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FULSAC 20 MG 16 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fluoksetin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699578151041
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 21

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FULSAC

20 mg kapsül

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her kapsül 20 mg fluoksetin (fluoksetin hidroklorür olarak) içerir.

Yardımcı maddeler:

Tartrazin

0.016 mg

Yardımcı maddeler için bkz. bölüm 6.1

3.FARMASÖTİK FORM

Kapsül

Kapsüller opak, yeşil/beyaz renkte olup, üzerinde BIO amblemi basılıdır.

4.KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

FULSAC

depresyon,

obsesif-kompulsif

bozukluk,

bulimia

nervoza

pre-menstrüel

disforik bozukluk tedavisinde endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji :

Yetişkinler

Dep

r

esyon

Erişkinler ve yaşlılarda: Günde 20 mg’lık doz önerilmektedir. Doz, tedavi başlangıcından

sonraki 3-4 hafta içinde değerlendirilmeli ve eğer gerekliyse ayarlanmalı ve

bundan sonra

klinik olarak uygun doza karar verilmelidir.

Daha

yüksek dozlarda

istenmeyen etkilerin

olasılığı artsa da 20 mg’lık dozun yeterli olmadığı bazı hastalarda doz kademeli olarak

maksimum

60 mg’a kadar artırılabilir (bkz. bölüm 5.1). Doz ayarlaması

bireysel hasta

bazında, hastanın minimum etkin dozu alacağı şekilde dikkatlice yapılmalıdır.

Depresyon

tedavisi

gören

hastalar

semptomlardan tamamen

kurtulmak

için

6 ay

tedavi edilmelidir.

2 / 21

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB):

Erişkinler

yaşlılarda:

Günde

mg’lık

önerilmektedir.

Daha

yüksek

dozlarda

istenmeyen etkilerin olasılığı artsa da, iki hafta sonunda 20 mg’lık dozun yeterli olmadığı bazı

hastalarda doz kademeli olarak maksimum 60 mg’a kadar artırılabilir.

Eğer

hafta

içinde

hiç

iyileşme

görülmezse,

fluoksetin

tedavi

tekrar

değerlendirilmelidir. Eğer uygun terapötik cevap sağlanırsa bireysel bazda doz ayarlaması ile

tedaviye devam edilebilir. Fluoksetin tedavisine ne kadar süre devam edileceğine cevap

verecek sistematik çalışma bulunmazken, OKB kronik bir hastalıktır ve 10 haftaya kadar

tedaviye

devam

edildiğinde

hastalarda

cevap

alınması

olasıdır.

ayarlaması

hasta

minimum etkin dozu alacak şekilde dikkatlice yapılmalı ve tedavinin gerekliliği periyodik

olarak

tekrar

gözden

geçirilmelidir.

Bazı doktorlar ilaçla tedavi ile iyileşmiş hastalarda

tedaviye davranış psikoterapisinin

de eşlik etmesini savunmaktadır.

OKB’ta uzun süreli

etkililik (24 haftadan fazla) kanıtlanmamıştır.

Bulimia ne

r

v

o

z

a

:

Erişkin ve yaşlılarda: Günde 60 mg’lık doz önerilmektedir. Bulimia nervoza’da uzun süreli

etkililik (3 aydan fazla) kanıtlanmamıştır.

Pre-menstrüel disforik bozukluk (PMDB):

Menstrüel

siklus

boyunca

gün

aralıklı

olarak

menstrüasyonun

başlangıcından

gün

önce

başlayarak

adetin

gününe

kadar

siklusta

tekrarlayacak şekilde doz önerilmektedir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Tüm endikasyonlar: Günde tek doz ya da bölünmüş dozlar halinde uygulanır, hastalığa bağlı

olarak uygulama süresi değişmektedir (bkz. pozoloji).

Günde

mg’ın üzerindeki dozlar

sistematik olarak değerlendirilmemiştir.

Uygulama şekli:

Oral kullanım içindir. Fluoksetin tek başına ya da bölünmüş dozlar halinde, aç ya da tok

karnına yalnız erişkin hastalarda oral yoldan uygulanabilir.

İlaç kesildikten

sonra etkin madde vücutta haftalar boyu kalır. Tedaviye başlarken ya da

sonlandırırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Kapsül ve likit dozaj formları biyoeşdeğerdir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Karaciğer

bozukluğu

(bkz.

bölüm

5.2) veya

beraber

kullandıkları ilaçların FULSAC

ile etkileşime girme olasılığı olan hastalarda (bkz. bölüm

4.5) dozun ya da doz sıklığının azaltılması (örn. gün aşırı 20 mg) düşünülmelidir.

3 / 21

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir

doz ayarlaması gerekmez.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda ve ergenlerde (18 yaşın altındaki) FULSAC

kullanımı

önerilmez.

Geriyatrik popülasyon

:

Dozu artırırken dikkat edilmesi ve günlük dozun genelde 40 mg’ı

aşmaması tavsiye edilir. Maksimum tavsiye edilen doz günde 60 mg’dır.

FULSAC

®

tedavisi

kesildiğinde

görülen

yoksunluk

semptomları:

Tedavinin

aniden

kesilmesinden kaçınılmalıdır. FULSAC

tedavisi kesileceği zaman yoksunluk reaksiyonu

riskini azaltmak için doz kademeli olarak en az 1-2 haftalık sürede azaltılmalıdır (bkz. bölüm

4.4 ve 4.8). Eğer dozun azaltılması ya da tedavinin kesilmesinden sonra tolere edilemeyen

semptomlar

gelişirse,

devamında

önceden

reçetelenen

devam

etmek

düşünülmelidir. Sonrasında doktor dozu daha kademeli olarak azaltmaya devam edebilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye ya da bölüm 6.1.’de listelenmiş yardımcı maddelerden herhangi birine karşı

aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Fluoksetinin irreversibl, seçici olmayan monoamin oksidaz inhibörü (MAOİ) (örn. iproniazid)

ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. bölüm 4.4 ve 4.5).

Fluoksetinin kalp yetmezliğinde kullanılan metoprolol ile birlikte kullanımı kontrendikedir

(bkz. bölüm 4.5).

Pimozid: Hastalarda pimozidle birlikte fluoksetin kullanımı kontrendikedir.

Tiyoridazin: Tiyoridazin FULSAC

ile birlikte kullanılmamalıdır ya da FULSAC

kullanımı

bırakıldıktan en az 5 hafta sonra kullanılmalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının,

intihar

düşünce

ya

da

davranışlarını

artırma

olasılığı

bulunmaktadır.

Bu

nedenle

özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarda, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da

kesilme

dönemlerinde

hastanın

gösterebileceği

huzursuzluk,

aşırı

hareketlilik

gibi

beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek

ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir. 18 yaşın altındaki ergenlerde

ve çocuklarda FULSAC

®

kullanımı önerilmez.

Pediyatrik popülasyon – 18 yaşın altındaki çocuklar

ve ergenler: SSRI’lar

(sertralin,

sitalopram,

paroksetin,

fluoksetin,

fluvoksamin

gibi)

diğer

yeni

antidepresanların

(venlafaksin,

mirtazapin)

gerek

yetişkin

gerekse

çocuklarda

kullanımlarında,

tedavinin

4 / 21

özellikle

haftalarında

ajitasyon

şeklinde

zarar

verici

davranış

değişikliklerine

neden

olabilir. Plaseboyla karşılaştırmalı olarak antidepresanlarla tedavi olan çocuklar ve ergenlerde

yapılan klinik çalışmalarda en yaygın olarak intiharla ilişkili davranışlar (intihara teşebbüs

ve intihar düşüncesi) ve saldırgan tutum ve davranışlar (ağırlıklı olarak agresyon, karşı gelme

ve öfke) gözlenmiştir. Eğer klinik ihtiyaca dayanarak, tedavi kararı yine de alınmışsa, hasta

intihar semptomlarının ortaya çıkmasına karşı dikkatle izlenmelidir. Bunun yanı sıra, çocuklar

ve ergenlerdeki büyüme, cinsel olgunlaşma, bilişsel, duygusal ve davranışsal gelişime ait

etkilerin dahil olduğu uzun-süreli güvenlilikle ilişkili çok sınırlı kanıt bulunmaktadır (bkz.

bölüm 5.3).

haftalık

klinik

çalışmada

fluoksetinle

tedavi

edilen

çocuklar

ergenlerin

boyunda

kısalma ve kilosunda azalma gözlenmiş (bkz. bölüm 5.1) ancak bunun normal yetişkin

boyuna ulaşmada bir etkisinin olduğu tespit edilmemiştir. Pubertedeki gecikme olasılığı göz

ardı edilmemelidir (bkz. bölüm 5.3 ve 4.8). Fluoksetinle tedavi sırasında ve tedavi sonrasında

büyüme ve pubertal gelişim (boy, kilo ve TANNER derecelendirmesi) izlenmelidir. Eğer

her ikisinde de yavaşlama olursa, bir çocuk hastalıkları uzmanına danışılmalıdır.

Pediyatrik çalışmalarda, mani ve hipomani yaygın olarak rapor edilmiştir (bkz. bölüm 4.8).

Bu nedenle, mani/hipomani oluşumu yönünden düzenli izleme tavsiye edilir. Manik faza

giren hastalarda fluoksetin kullanımı sonlandırılmalıdır.

Doktorların tedavinin riskleri ve yararlarını çocuk/ergen ve/veya onların aileleri ile dikkatli

bir şekilde tartışması çok önemlidir.

Döküntü ve alerjik reaksiyonlar: Döküntü, anafilaktoid olaylar ve kimi zaman ciddi olabilen

progresif sistemik olaylar (deri, böbrek, karaciğer ya da akciğerleri etkileyen) bildirilmiştir.

Döküntü ya da diğer alerjik durumlar için başka bir etiyoloji belirlenemediğinde, FULSAC

tedavisi kesilmelidir.

Epileptik nöbetler: Antidepresan ilaçların potansiyel risklerinden birisi de

nöbetlerdir. Bu

nedenle diğer antidepresanlarda olduğu gibi, epilepsi öyküsü bulunan hastalarda fluoksetin

dikkatle kullanılmalıdır. Nöbet geçiren ya da nöbet sıklığında artış olan hastalarda tedavi

kesilmelidir.

Stabil

olmayan

nöbet

bozukluğu/epilepsisi

bulunan

hastalarda

fluoksetin

kullanımından

kaçınılmalı

ve hastalığı

kontrol

altında

olan epilepsi

vakaları,

fluoksetin

kullanımı sırasında yakından izlenmelidir (bkz. bölüm 4.5).

Elektrokonvülzif tedavi (EKT): Fluoksetin kullanımı sırasında EKT uygulanan hastalarda

nadiren de olsa nöbetlerde uzama bildirilmiştir. Bu nedenle dikkatli olunması önerilir.

Mani: Mani/hipomani öyküsü bulunan hastalarda antidepresan kullanımı sırasında dikkatli

olunmalıdır.

Tüm antidepresanlarda

olduğu

gibi, manik faza giren hastalarda fluoksetin

tedavisi kesilmelidir.

5 / 21

Karaciğer/Böbrek

fonksiyonu: Fluoksetin

büyük

ölçüde

karaciğer

tarafından

metabolize

edilir

böbrekler

tarafından

atılır.

Belirgin

karaciğer

fonksiyon

bozukluğu

bulunan

hastalarda daha düşük doz (örn. gün aşırı) önerilir. Hemodiyaliz gerektirecek derecede ağır

böbrek yetersizliği (GFR (Glomerüler Filtrasyon Hızı) <10 ml/dak) olan ve 2 ay boyunca

günde 20 mg fluoksetin verilen hastalardaki plazma fluoksetin ya da norfluoksetin düzeyleri,

böbrek fonksiyonları normal olanlardan farklı bulunmamıştır.

Tamoksifen: CYP2D6’nın potent inhibitörü olan fluoksetin, tamoksifenin en önemli etkin

metaboliti

olan

endoksifenin

konsantrasyonlarında

azalmaya

açabilir.

nedenle

fluoksetinin tamoksifen tedavisi sırasında kullanımından kaçınılmalıdır (bkz. bölüm 4.5).

Kardiyovasküler etkiler: Pazarlama sonrası dönemde QT aralığı uzaması ve Torsades de

Pointes’i de içeren ventriküler aritmi vakaları bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.5, 4.8 ve 4.9).

Fluoksetin, konjenital uzun QT sendromu olan, ailesinde QT uzaması öyküsü veya aritmilere

yatkınlığa

neden

olabilecek

başka

klinik

durumu

olan

(örn.

hipokalemi,

hipomagnezemi,

bradikardi, akut miyokardiyal enfarktüs ya da kompanse edilemeyen kalp yetmezliği) veya

artmış fluoksetin maruziyeti (ör. hepatik yetmezlik) olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer stabil kardiyak hastalığı olan hastalar tedavi edilirse, tedaviye başlamadan önce EKG

değerlendirmesi

dikkate

alınmalıdır.

Eğer

fluoksetin

tedavi

esnasında

kardiyak

aritmi

belirtileri oluşursa, tedavi durdurulmalı ve EKG çekilmelidir.

Kilo

kaybı:

Fluoksetin

kullanan

hastalarda

kilo

kaybı

gözlense

kayıp

genellikle

başlangıçtaki vücut ağırlığına göre değişir.

Diyabet:

Diyabetik

hastalarda

SSRI

tedavisi

glisemik

kontrolü

etkileyebilmektedir.

Fluoksetin

tedavisi

sırasında

hipoglisemi

oluşabilir

fluoksetin

tedavisinin

kesilmesinden

sonra

hiperglisemi

gelişebilir.

nedenle

fluoksetin

uygulanan

diyabetli

hastalarda insülin ve/veya oral hipoglisemik dozunun ayarlanması gerekebilir.

İntihar/intihar düşüncesi veya klinik kötüleşme: Depresyon doğası gereği intihar düşüncesi,

kendine zarar verme ve intihar (intiharla ilgili olaylar) riskini artırır. Belirgin remisyona

kadar bu risk devam eder. İyileşme, tedavinin

birkaç

haftası

sonrasında

ortaya

çıkmayabilir,

o nedenle hasta

iyileşinceye kadar yakından izlenmelidir. Klinik deneyimler

depresyon tedavilerinin erken evrelerinde intihar riskinin artabileceğini göstermektedir.

Fluoksetinin reçete edildiği diğer psikiyatrik durumlar da, intihar ile ilgili olayların risk artışı

ile ilişkili olabilir. Bununla birlikte bu durumlar majör depresif bozukluk ile komorbid olabilir.

Bu yüzden majör depresif bozukluk

tedavisi

alan

hastalarda izlenen aynı önlemler

diğer

psikiyatrik bozukluklar için tedavi gören hastalarda da izlenmelidir.

İntihar öyküsü olan hastalarda tedavi öncesi ve tedavi tamamlanana kadar intihar fikrini

6 / 21

gerçekleştirme olasılığı, intihar düşüncesi ya da intihar girişimi riski anlamlı derecede daha

fazladır ve bu hastalar tedavi süresince yakından izlenmelidir. Psikiyatrik bozukluğu olan

yetişkin hastalarda yapılan plasebo-kontrollü klinik çalışmaların meta analizinde, 25 yaşın

altındaki hastalarda plaseboya göre antidepresan kullananlarda intihar davranışlarında artan

bir risk oluşmuştur.

Hastalar yakından izlenmeli ve özellikle risk altında olanlarda tedavinin başlangıcı ve takip

eden

değişikliklerinde

ilaç

tedavisine

devam

edilmelidir.

Hastalar

hastaların

bakımlarını

yapanlar),

herhangi

klinik

kötüleşme,

intihar

niteliğinde

davranış

veya

düşüncelerde

davranışta

olağandışı

değişikliklerle

ilgili

olarak

gözlem

ihtiyacı

konusunda uyarılmalı ve eğer bu belirtiler varsa derhal doktora başvurmalıdırlar.

Akatizi/psikomotor bozukluk:

Fluoksetin kullanımı kişisel

huzursuzluk ya

sıkıntı

sakin biçimde oturamama ya da ayakta duramama durumuna eşlik eden sıkça hareket etme ile

karakterize akatizi gelişimi ile sonuçlanabilir. Bu durum büyük çoğunlukla tedavinin ilk

birkaç haftasında

görülür.

semptomları

gösteren

hastalarda

dozun

artırılması

zararlı

olabilir.

SSRI tedavisi kesildiğinde görülen yoksunluk semptomları: Özellikle tedavide aniden ilaç

kesilmesinde

görülen

yoksunluk

semptomları

yaygındır

(bkz.

bölüm

4.8.).

Klinik

çalışmalarda tedavi kesildiğinde fluoksetin ve

plasebo hasta

gruplarının yaklaşık %60’ında

advers

olaylar görülmüştür.

Bu advers olayların fluoksetin grubunda %17’si ve plasebo

grubunda ise %12’si ciddi yapıdadır.

Yoksunluk semptomları görülme riski tedavi dozu ve süresi ve doz azaltma hızı gibi çeşitli

faktörlere

bağlı

olabilir.

Sersemlik

hali,

duyusal

rahatsızlıklar

(parestezi

dahil),

uyku

bozuklukları (insomnia ve yoğun rüyalar dahil), asteni, ajitasyon ya da anksiyete, bulantı

ve/veya kusma, titreme ve baş ağrısı en sık bildirilen olaylardır. Bazı hastalarda ciddi olsa da

bu semptomlar genellikle

hafif

orta

şiddettedir. Bunlar

genellikle tedavi

kesildikten

sonra ilk birkaç gün içinde görülür. Semptomlar bazı bireylerde uzun sürmesine rağmen (2-

3 ay ya da daha fazla) genellikle kendiliğinden iyileşir ve 2 hafta içinde ortadan kalkar. Bu

nedenle FULSAC

tedavisi hastanın ihtiyacına göre en az bir iki haftalık sürede kademeli

olarak azaltılmalıdır (bkz. bölüm 4.2).

Kanama:

SSRI’ların

kullanımı

sırasında

ekimoz

purpura

gibi

kutanöz

kanama

bozuklukları bildirilmiştir. Fluoksetin tedavisi sırasında ekimoz seyrek olarak görülür. Diğer

hemorajik olaylar da (örn. jinekolojik kanama, gastrointestinal kanama ve diğer kutanöz ya

muköz

kanamalar)

nadiren

bildirilmiştir.

SSRI’ların

özellikle

oral

antikoagülanlarla

birlikte

kullanımı,

trombosit

fonksiyonlarını

etkilediği

bilinen

ilaçlarla

(örn.

klozapin,

fenotiyazinler, trisiklik antidepresanların çoğu, aspirin ve

Non Steroidal Antiinflematuvar

7 / 21

İlaçlar (NSAİİ’ler)) veya kanama riskini artıran diğer ilaçlarla ve kanama bozukluğu öyküsü

bulunan hastalarda kullanımı sırasında dikkatli olunması gerekir (bkz. bölüm 4.5).

Midriyazis: Fluoksetinle birlikte midriyazis rapor edilmiştir; o nedenle intraoküler basıncı

artmış ya da akut dar açılı glokom riski olan hastalarda reçete edilirken dikkat edilmelidir.

Hiponatremi:

Hiponatremi vakaları (bazılarında serum sodyum 110 mmol/L’den düşük)

rapor edilmiştir. Bu

vakaların çoğunluğu yaşlı

hastalarda ve

diüretik

başka

deyimle sıvı kaybına uğramış hastalarda meydana gelir.

Serotonin sendromu ya da nöroleptik malign sendrom benzeri olaylar:

Özellikle diğer serotonerjik (L-triptofan gibi) ve/veya nöroleptik ilaçlarla birlikte fluoksetin

kullanımı ile nadiren serotonin sendromu ya da nöroleptik malign sendrom benzeri olayların

geliştiği bildirilmiştir. Bu sendromlar hayatı tehdit edici durumlarla sonuçlandığından, bu

olaylar (hipertermi, rijidite, miyoklonus, yaşam belirtilerinde olası ani dalgalanmalarla birlikte

otonomik

instabilite,

deliryum

koma

yönünde

ilerleyen

konfüzyon,

iritabilite,

aşırı

ajitasyon

dahil

mental

durum

değişiklikleri

gibi

değişik

semptomlarla

karakterize)

görüldüğünde tedavi kesilmeli ve destekleyici semptomatik tedavi başlatılmalıdır.

İrreversibl, seçici olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri (örn. iproniazid):

Selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI) irreversibl, seçici olmayan bir monoamin

oksidaz inhibitörü (MAOİ) ile birlikte kullanıldığı hastalarda bazı ciddi ve bazen ölümle

sonuçlanabilen reaksiyonlar görüldüğü bildirilmiştir.

Bu vakalarda serotonin sendromuna benzer (nöroleptik malign sendromu ile karıştırılabilen

veya

teşhis

edilebilen)

özellikler

görülmüştür.

Siproheptadin

veya

dantrolen

tür

reaksiyonları geçiren hastalar için yararlı olabilir. MAOİ’lerle ilaç etkileşim semptomları:

hipertermi, rijidite, miyoklonus, yaşamsal belirtilerde olası hızlı dalgalanmalarla birlikte

otonomik instabilite, deliryum ve koma yönünde ilerleyen konfüzyon, iritabilite ve aşırı

ajitasyon dahil mental durum değişiklikleridir.

nedenle,

fluoksetinin

irriversibl,

seçici

olmayan

MAOİ’lerle

birlikte

kullanımı

kontrendikedir (bkz.bölüm 4.3). İrreversibl, seçici olmayan MAOİ’lerinin iki hafta süreli

etkisinden dolayı fluoksetin tedavisi bu ilaçlarla tedavinin kesilmesinden 2 hafta sonra

başlanmalıdır. Benzer olarak, fluoksetin tedavisinin kesilip irriversibl, seçici olmayan MAOİ

tedavisine başlanmadan en az 5 haftalık bir süre geçmelidir.

Torsades de Pointes ve/veya QT uzaması:

Uzun

sendromu

/ Torsades

de Pointes’e

neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu/Torsades de Pointes

oluşma riski artabilir. Bu nedenle, eğer fluoksetin bu tür ilaçları kullanan hastaların tedavi

rejimine

eklenirse,

önceden

kullanılmakta

olan

ilaçlarda

dozun

azaltılmasına

ihtiyaç

duyulabileceği dikkate alınmalıdır.

8 / 21

FULSAC

, tartrazin içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Yarılanma ömrü: Farmakokinetik ya da farmakodinamik ilaç etkileşimleri değerlendirilirken

fluoksetin ve norfluoksetinin uzun eliminasyon yarılanma ömürleri (bkz. bölüm 5.2) dikkate

alınmalıdır (örn. fluoksetinden diğer antidepresanlara geçerken).

Kontrendike kombinasyonlar:

İrreversibl,

seçici

olmayan

monoamin

oksidaz

inhibitörleri

(örn.

iproniazid):

Selektif

serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI) irreversibl, seçici olmayan bir monoamin oksidaz

inhibitörü

(MAOİ)

birlikte

kullanıldığı

hastalarda

bazı

ciddi

bazen

ölümle

sonuçlanabilen reaksiyonlar görüldüğü bildirilmiştir.

Bu vakalarda serotonin sendromuna benzer (nöroleptik malign sendromu ile karıştırılabilen

veya teşhis edilebilen) özellikler görülmüştür. Siproheptadin veya dantrolen bu tür reaksiyon

geçiren hastalar için yararlı olabilir. MAOİ’lerle ilaç etkileşim semptomları: hipertermi,

rijidite,

miyoklonus,

yaşamsal

belirtilerde

olası

hızlı

dalgalanmalarla

birlikte

otonomik

instabilite, deliryum ve koma yönünde ilerleyen konfüzyon, iritabilite ve aşırı ajitasyon dahil

mental durum değişiklikleridir.

nedenle,

fluoksetinin

irriversibl,

seçici

olmayan

MAOİ’lerle

birlikte

kullanımı

kontrendikedir (bkz.bölüm 4.3). İrreversibl, seçici olmayan MAOİ’lerinin iki hafta süreli

etkisinden dolayı fluoksetin tedavisi bu ilaçlarla tedavinin kesilmesinden 2 hafta sonra

başlanmalıdır. Benzer olarak, fluoksetin tedavisinin kesilip irriversibl, seçici olmayan MAOİ

tedavisine başlanmadan en az 5 haftalık bir süre geçmelidir.

Kalp yetmezliğinde metoprolol kullanımı: Aşırı bradikardinin de dahil olduğu metoprolol

advers olaylarının riski; fluoksetinin, metoprololün metabolizmasını inhibe etmesi nedeniyle

artabilir (bkz. bölüm 4.3).

Önerilmeyen kombinasyonlar:

Tamoksifen:

CYP2D6

inhibitörleriyle

tamoksifenin

farmakokinetik

etkileşiminde,

tamoksifenin daha etkili formlarının, örn.: endoksifen, plazma düzeylerinde %65-75 azalma

olduğu

literatürde

bildirilmiştir.

Bazı

SSRI

antidepresanlarla

birlikte

kullanımında

tamoksifenin

etkililiğinde

azalma

olduğu

yapılan

bazı

çalışmalarda

rapor

edilmiştir.

Tamoksifenin azalmış etkisi göz ardı edilemeyeceği için CYP2D6’nın güçlü inhibitörleriyle

(fluoksetin dahil) birlikte kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır (bkz. bölüm 4.4).

Alkol: Yapılan testlerde fluoksetin kan alkol düzeylerini ya da alkolün etkilerini artırmamıştır.

Ancak SSRI’larla birlikte alkol kullanımı önerilmez.

9 / 21

Linezolid ve metiltiyoninyum klorürün (metilen mavisi) de dahil olduğu MAOİ-A: Diyare,

taşikardi, terleme, titreme, konfüzyon ya da koma dahil serotonin sendrom riski. Fluoksetinin

bu etkin maddelerle birlikte kullanımından kaçınılamazsa, yakın klinik takip yapılmalıdır ve

birlikte kullanılan ajanlara daha düşük önerilen dozlarda başlanmalıdır (bkz. bölüm 4.4).

Mekitazin:

Mekitazin

advers

olaylarının

aralığının

uzaması

gibi)

riski,

mekitazin

metabolizmasının fluoksetin tarafından inhibe edilmesinden dolayı artabilir (bkz. bölüm 4.3).

Dikkat gerektiren kombinasyonlar:

Fenitoin:

Fluoksetinle

birlikte

kullanıldığında

fenitoinin

düzeylerinde

değişiklik

gözlenmektedir.

Bazı vakalarda toksisite belirtileriyle karşılaşılmıştır. Eşzamanlı fenitoin

kullanımında

ilacın

dozu

konservatif

titrasyon

programıyla

azaltılmalı

hastanın

klinik

durumu izlenmelidir.

Serotonerjik ilaçlar (lityum, tramadol, triptanlar, triptofan, selejilin (MAOİ-B), St. John’s

Wort

(Hypericum

perforatum)):

SSRI’lar,

serotonerjik

etkisi

olan ilaçlar

birlikte

kullanıldıklarında hafif serotonin sendromu bildirilmiştir. Bu nedenle, fluoksetinin bu ilaçlarla

birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalı, yakın ve daha sık klinik izleme yapılmalıdır

(bkz. bölüm 4.4).

QT aralığı uzaması: Fluoksetin ve QT aralığını uzatan diğer ilaçlar arasında farmakokinetik ve

farmakodinamik çalışmalar yapılmamıştır. Fluoksetinin ve diğer bu ilaçların aditif etkisi göz

ardı edilmemelidir. Bu nedenle fluoksetin, Sınıf IA ve III antiaritmikler, antipsikotikler (ör.

fenotiyazin

türevleri,

pimozid,

haloperidol),

trisiklik

antidepresanlar,

bazı

antimikrobiyal

ajanlar (örneğin sparfloksasin, moksifloksasin, eritromisin iv, pentamidin) antimalaryal tedavi

özellikle halofantrin, belli antihistaminikler (astemizol, mizolastin) gibi QT aralığını uzatan

ilaçlarla birlikte uygulanırken dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.4, 4.8 ve 4.9).

Hemostaza etki eden ilaçlar (oral antikoagülanlar, mekanizmaları ne olursa olsun, aspirin ve

NSAİİ’ler

dahil

platelet

antiagreganları):

Kanama

artışı

riski.

Klinik

izleme

oral

antikoagülanlarla daha sık İNR takibi yapılmalıdır. Fluoksetin tedavisi sırasında ve tedavi

kesildikten sonra doz ayarlaması uygun olabilir (bkz. bölüm 4.4 ve 4.8).

Siproheptadin:

Siproheptadinle

birlikte

kullanıldığında

fluoksetinin

azalmış

antidepresan

etkisi ile ilgili bireysel olgu raporları bulunmaktadır.

Hiponatremiye yol açan ilaçlar: Hiponatremi fluoksetinin istenmeyen etkilerinden biridir.

Hiponatremi

ilgili

diğer

ajanlarla

(örn.

diüretikler,

desmopresin,

karbamazepin

okskarbazepin) birlikte kullanıldığında riskin artmasına neden olabilir (bkz. bölüm 4.8).

Epileptojenik eşiği azaltan ilaçlar: Nöbetler fluoksetinin istenmeyen

etkilerinden biridir.

Epileptojenik eşiği azaltabilen diğer ajanlarla (örn. trisiklik antidepresanlar, diğer SSRI’lar,

10 / 21

fenotiyazinler,

butirofenonlar,

meflokin,

klorokin,

bupropion,

tramadol)

birlikte

kullanıldığında riskin artmasına neden olabilir.

CYP2D6

metabolize

olan

diğer

ilaçlar:

Fluoksetin,

CYP2D6

enziminin

güçlü

inhibitörüdür; bu nedenle dar terapötik indekse sahip olan ilaçlar (flekainid, propafenon ve

nebivolol

gibi)

titre

edilenler

aynı

zamanda

atomoksetin,

karbamazepin,

trisiklik

antidepresanlar ve risperidon başta olmak üzere aynı enzim sistem sistemiyle metabolize

edilen ilaçlarla beraber alınırsa ilaç etkileşimlerine yol açabilir. Bunlar doz aralıklarının en alt

noktasında başlatılmalı veya bu noktaya ayarlanmalıdır. Bu, eğer fluoksetin önceki 5 hafta

içerisinde alındıysa da uygulanabilir.

MSS’ni

etkileyen

ilaçlar:

Fenitoin,

karbamazepin,

haloperidol,

klozapin,

diazepam,

alprazolam,

lityum, imipramin ve desipramin ve bazı vakalarda klinik toksisite belirtileri

gözlenebilmektedir.

Proteine bağlanma: Fluoksetinin plazma proteinlerine güçlü bağlanması nedeniyle proteine

güçlü bağlanan bir başka ilacı kullanan hastaya fluoksetin uygulanması her iki ilacın plazma

konsantrasyonlarında değişikliğe neden olabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışmaları yalnız yetişkinler üzerinde gerçekleştirilmiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Tedavi

sırasında

gebe

kalan

gebe

kalmayı

planlayan

hastaların

durumu

hekimlerine bildirmeleri önerilmelidir.

Gebelik dönemi

Fluoksetinin

plasentayı

geçtiği

yeni

doğan

üzerinde

advers

etki

olasılığı

olduğundan

fluoksetin gebelik döneminde, ancak potansiyel yararlar fetüsün maruz kalabileceği potansiyel

risklerden fazla olduğu sürece kullanılmalıdır.

Bazı

epidemiyolojik

çalışmalarda

gebeliğin

birinci

trimesterinde

fluoksetin

kullanımının

kardiyovasküler defekt riskini artırdığı belirtilmektedir.

Mekanizma bilinmemektedir. Veriler

gebelik sırasında annenin fluoksetin maruziyeti sonrası, çocukta kardiyovasküler defekt oluşması

riski 2/100 iken, bu durum, genel popülasyonda yaklaşık 1/100’dür.

11 / 21

Epidemiyolojik

veriler

selektif

SSRI

grubu

ilaçların,

gebeliklerde,

özellikle

gebeliğin

evresinde

kullanımında

yeni

doğanda

potansiyel

dirençli

pulmoner

hipertansiyon

riskini

artırabilmektedir.

Gözlenen risk yaklaşık 1000 gebelik başına 5 vakadır. Genel popülasyonda

1000 gebelik başına 1-2 dirençli pulmoner hipertansiyon vakası oluşur.

Ayrıca, fluoksetin gebelik sırasında kullanılmasına karşın, özellikle gebeliğin son evresinde ya

da doğum başlamadan hemen önce kullanımında bebeklerde iritabilite, tremor, hipotoni, sürekli

ağlama, emmekte veya uyumada zorluk gibi bazı etkiler görüldüğünden dikkat edilmelidir. Bu

belirtiler ya serotonerjik etkileri ya da yoksunluk sendromunu işaret eder. Oluşma zamanı ve bu

belirtilerin süresi fluoksetinin (4-6 gün) ve etkin metaboliti olan norfluoksetinin (4-16 gün) uzun

yarı ömrü ile ilişkili olabilir.

Laktasyon dönemi

Fluoksetin ve metaboliti olan norfluoksetin anne sütüne geçer. Tedavi sırasında emzirilen

bebeklerde yan etki bildirilmiştir. Eğer fluoksetin tedavisi gerekli görülüyorsa, emzirmenin

kesilmesi düşünülmelidir, ancak emzirmeye devam edilecekse fluoksetinin en düşük etkili

dozu kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Hayvan verileri fluoksetinin sperm kalitesini etkileyebildiğini göstermiştir (bkz. bölüm 5.3).

Bazı SSRI’larla ilgili insan vaka raporları sperm kalitesi üzerine olan etkinin geri dönüşümlü

olduğunu göstermiştir.

İnsan fertilitesi üzerine etkisi şu ana kadar gözlenmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

FULSAC

’ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur ya da önemsizdir. Sağlıklı

gönüllülerde

fluoksetinin

psikomotor

performansı

etkilemediği

gösterilmiş

olsa

türlü

psikoaktif

ilacın

karar

verme

kabiliyetini

becerilerini

etkileyebileceği

unutulmamalıdır. Hastalar performanslarının etkilenmediğinden emin olana kadar araç ya da

tehlikeli makine kullanımından kaçınmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Fluoksetinle tedavi edilen hastalarda en sık rapor edilen advers reaksiyonlar baş ağrısı,

bulantı, insomnia, yorgunluk ve diyaredir. İstenmeyen etkilerin yoğunluğu ve sıklığı tedavi

sürdürüldüğünde azalabilir ve genellikle tedavinin kesilmesine yol açmaz.

Aşağıda

belirtilen

sıklıklar

yetişkinlerdeki

(n=9297)

klinik

araştırmalardan

spontan

bildirimlerden elde edilmiştir.

12 / 21

İstenmeyen etkiler, aşağıda MedDRA sistem-organ sınıfına göre ve mutlak sıklık olarak

verilmiştir. Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1,000 ila

<1/100);

seyrek

(≥1/10,000 ila < 1/1,000); çok seyrek (< 1/10,000), bilinmiyor (eldeki

verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Trombositopeni, nötropeni, lökopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Anafilaktoid reaksiyon, serum hastalığı

Endokrin hastalıkları

Seyrek: Uygun olmayan antidiüretik hormon salgılanması

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın

: İştah azalması

Seyrek: Hiponatremi

Psikiyatrik hastalıklar

Çok yaygın:

İnsomnia

Yaygın:

Anksiyete,

sinirlilik,

rahatsızlık,

gerginlik,

anormal

rüyalar

libido

azalması

, uyku bozuklukları

Yaygın olmayan

Depersonalizasyon, keyifli hal, öforik hal, anormal düşünceler, anormal

orgazm

, bruksizm,

intihar düşünce ve davranışları

Seyrek:

Hipomani, mani, halüsinasyonlar,

ajitasyon, panik ataklar

, k

onfüzyon,

disfemi, agresyon

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

Baş ağrısı

Yaygın:

Dikkat bozukluğu, sersemlik hali, tat almada bozukluk, uyuşukluk,

uyku hali

, tremor

Yaygın olmayan: Diskinezi, ataksi, denge bozukluğu, miyoklonus, psikomotor hiperaktivite,

hafıza bozukluğu

Seyrek:

Konvülziyon, akatizi, bukkoglossal sendrom, serotonin sendromu

Göz hastalıkları

Yaygın:

Bulanık görme

Yaygın olmayan: Midriyazis

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Tinnitus

13 / 21

Kardiyak hastalıklar

Yaygın:

Palpitasyonlar

Seyrek: Torsades de Pointes’i de içeren ventriküler aritmi, elektrokardiyogramda

uzamış QT

Vasküler hastalıklar

Yaygın:

Yüzde kızarma

Yaygın olmayan: Hipotansiyon

Seyrek:

Vaskülit, vazodilatasyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Esneme

Yaygın olmayan: Dispne, epistaksis

Seyrek: Farenjit, pulmoner olaylar (çeşitli histopatoloji ve/veya fibrozisin

enflamatuvar prosesleri)

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın:

Diyare, bulantı

Yaygın:

Kusma, dispepsi, ağız kuruluğu

Yaygın olmayan: Disfaji, gastrointestinal kanama

Seyrek:

Özofagus ağrısı

Hepatobiliyer hastalıklar

Seyrek:

İdiyosenkratik hepatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın:

Döküntü

, ürtiker, pruritis, hiperhidroz

Yaygın olmayan: Alopesi, berelenme eğiliminde artış, soğuk terleme

Seyrek:

Anjiyoödem,

ekimoz,

ışığa

duyarlılık

reaksiyonu,

purpura,

eritema

multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (Lyell

Sendromu)

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın:

Artralji

Yaygın olmayan: Kas seğirmesi

Seyrek:

Miyalji

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın:

Sık idrara çıkmak

Yaygın olmayan: Disüri

Seyrek:

İdrar retansiyonu, miksiyon bozukluğu

14 / 21

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın:

Jinekolojik kanamalar

, erektil disfonksiyon, ejakülasyon bozukluğu

Yaygın olmayan: Seksüel disfonksiyon

Seyrek:

Galaktore, hiperprolaktinemi, priapizm

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın:

Yorgunluk

Yaygın:

Çok gergin hissetme, üşüme

Yaygın olmayan: Halsizlik, anormal hissetme, soğuk hissetme, sıcak hissetme

Seyrek: Mukozal kanama

Araştırmalar

Yaygın:

Kilo azalması

Yaygın olmayan:

Transaminaz artışı, Gamma-glutamiltransferaz artışı

--------------------------

Anoreksiyi içerir.

Sabah erken uyanmada, uykuya dalmada ve uykuyu sürdürmede güçlüğü içerir.

Kabus görmeyi içerir.

Libido kaybını içerir.

Anorgazmiyi içerir.

İntiharı, intihara eğilimli depresyonu, kasıtlı olarak kendine zarar verme, düşüncesini, intihar

davranışını, intihar düşüncesini, intihar girişimini, sağlıksız düşünceleri içerir. Bu semptomlar

altta yatan hastalıkla ilgili olabilir.

Hipersomni ve sedasyonu içerir.

Sıcak basmasını içerir.

Atelektaziyi, interstisyel akciğer hastalığını, pnömoniyi içerir.

En sık görülenler: diş eti kanaması, hematemez, hematokezi, rektal hemoraji, hemorajik

diyare, melena ve gastrik ülserhemoraji.

Eritem,

soyulan

döküntü,

sıcak

döküntüsü,

eritematoz

döküntü, folliküler

döküntü,

jeneralize

döküntü,

maküler

döküntü,

maküler-papüler

döküntü,

morbilliform

döküntü,

papüler döküntü, pruritik döküntü, vesiküler döküntü, umblikal eritem döküntüyü içerir.

Pollakiüriyi içerir.

15 / 21

Serviks hemoraji, uterin disfonksiyonu, uterin kanaması, genital hemoraji, menometroraji,

menoraji,

metroraji,

polimenoraji,

postmenopozal

hemoraji,

uterin

hemoraji,

vajinal

hemorajiyi içerir.

Ejakülasyon

başarısızlığı,

ejakülasyon

disfonksiyonu,

prematür

ejakülasyon,

gecikmiş

ejakülasyon, retrograd ejakülasyonu içerir.

Asteniyi içerir.

Seçili advers reaksiyonların tanımı

İntihar düşüncesi ve intihar davranışı ya da klinik kötüleşme:

İntihar düşüncesi ve intihar davranışı vakaları fluoksetinle tedavi sırasında veya tedavinin

kesilmesinden hemen sonra rapor edilmiştir (bkz. bölüm 4.4).

Kemik kırıkları: SSRI ve trisiklik antidepresanları kullanan daha çok 50

yaş ve üzeri

hastalarda yapılan epidemiyolojik çalışmalarda kemik kırıklarında artma riski gösterilmiştir.

Riske yol açan mekanizma bilinmemektedir.

Fluoksetin

tedavisi

kesildiğinde

görülen

yoksunluk

semptomları:

Fluoksetinin

kesilmesi

genellikle

yoksunluk

semptomlarına

neden

olur.

Sersemlik

hali,

duyusal

rahatsızlıklar

(parestezi dahil), uyku bozuklukları (insomnia ve yoğun rüyalar dahil), asteni, ajitasyon ya da

anksiyete, bulantı ve/veya kusma, titreme ve baş ağrısı en yaygın bildirilen olaylardır. Bu

semptomlar genellikle hafif ila orta şiddettedir ve kendiliğinden iyileşir, ancak bazı hastalarda

şiddetli ve/veya uzun süreli olabilir (bkz. bölüm 4.4). Bunun için FULSAC

tedavisinin

sürdürülmesinin

gerekmediği

durumlarda

kademeli

olarak

azaltılarak

tedavi

kesilmelidir (bkz. bölüm 4.2 ve 4.4).

Pediyatrik popülasyon (bkz. bölüm 4.4 ve 5.1):

Özellikle ya da farklı sıklıklarla bu popülasyonda advers reaksiyonlar gözlenmekte olup

bunların ayrıntıları aşağıda verilmiştir. Bu olaylardaki sıklıklar pediyatrik klinik araştırmalar

sırasındaki ilaç maruziyetine dayalıdır (n=610).

Plaseboyla karşılaştırmalı olarak antidepresanlarla tedavi olan çocuklar ve ergenlerde yapılan

pediyatrik

klinik

çalışmalarda

intiharla

ilişkili

davranışlar

(intihara

teşebbüs

intihar

düşüncesi), saldırgan tutum ve davranışlar (öfke, iritabilite, agresyon, ajitasyon, aktivasyon

sendromu), mani ve hipomaniyi içeren manik reaksiyonlar (bu hastalarda öncesinde benzeri

vakalar bildirilmemiştir) ve epistaksis yaygın olarak bildirilmiş ve daha sık gözlenmiştir.

16 / 21

Klinik kullanım sonucu izole vakalarda büyüme geriliği de rapor edilmiştir (Ayrıca bkz.

bölüm 5.1).

Pediyatrik klinik çalışmalarda fluoksetin tedavisi alakalen fosfataz düzeylerindeki azalma ile

ilişkili bulunmuştur.

Pediyatrik klinik kullanım sonucu rapor edilen izole advers olaylar potansiyel olarak cinsel

olgunlaşmada gecikme ya da cinsel işlev bozukluğunu işaret etmektedir (bkz. bölüm 5.3).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar

Fluoksetin tek başına aşırı dozda kullanıldığında genellikle hafif yan etkiler gözlenir. Doz

aşımı semptomları arasında bulantı, kusma, nöbetler, asemptomatik aritmilerden (nodal ritim

ve ventriküler aritmiler dahil) veya QTc uzamasının göstergesi olan EKG değişikliklerinden

kalp durmasına kadar olan (çok nadir Torsades de Pointes vakaları dahil)

kardiyovasküler

fonksiyon bozuklukları, pulmoner bozukluklar ve eksitasyondan komaya kadar MSS durum

değişiklikleri bulunmaktadır. Tek başına fluoksetin doz aşımından kaynaklandığı bildirilen

ölümlerin sayısı son derece düşüktür.

Tedavisi

Genel semptomatik ve destekleyici tedavi ile birlikte kardiyak ve vital bulguların izlenmesi

önerilir. Bilinen spesifik bir antidot bulunmamaktadır.

Zorlu diürez, diyaliz,

hemoperfüzyon ve değişim transfüzyonun yararlı olma

olasılıkları

düşüktür. Aktif kömür, sorbitol ile birlikte kullanılabilir ve kusturma ya da lavaj kadar ya da

onlardan daha etkili olabilir. Doz aşımının tedavisinde, hastanın birden fazla ilaç almış olma

olasılığı unutulmamalıdır. Aşırı miktarda trisiklik antidepresan almış olan ve aynı zamanda

fluoksetin kullanan ya da kısa süre önce fluoksetin kullanmış olan hastaların uzun süre

yakından tıbbi gözetim altında bulundurulması gerekebilir.

17 / 21

5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Selektif serotonin geri alım inhibitörleri

ATC kodu: N06A B03

Etki mekanizması:

Fluoksetin bir selektif serotonin geri alım inhibitörüdür ve etki mekanizması muhtemelen bu

özelliğinden

kaynaklanmaktadır.

Fluoksetin

adrenerjik,

serotonerjik,

dopaminerjik,

histaminerjik

muskarinik

GABA

reseptörlerine

neredeyse

hiç

afinite

göstermez.

Klinik etkililik ve güvenlilik:

Majör

depresyon:

Depresyonlu

hastalarda

plasebo

aktif

kontrollü

çalışmalar

yürütülmüştür. Hamilton Depresyon Oranı Skalası (HAM-D) ile ölçüldüğünde fluoksetinin

plasebodan

belirgin

ölçüde

daha

etkili

olduğu

görülmüştür.

çalışmalarda

fluoksetin

plaseboyla karşılaştırıldığında belirgin olarak daha yüksek oranda yanıt (HAM-D değerinde

%50 azalma ile tanımlanan) ve remisyon sağlamıştır.

Doz-cevap: Majör depresyon hastalarında sabit doz uygulanarak yapılan çalışmalarda önerilen

dozdan

fazla

kullanıldığında

etkililik bakımından avantaj sağlamaksızın düz bir doz-

cevap eğrisi elde edilmiştir, ancak dozu artırmak bazı hastalara faydalı olabilir.

Obsesif-kompulsif

bozukluk:

Kısa

dönem

çalışmalarda

haftanın

altında)

fluoksetin

plasebodan anlamlı ölçüde daha fazla etkililik göstermiştir. Terapötik etkili doz günde 20

mg’dır fakat daha yüksek dozlarda (günde 40-60 mg) yanıt oranında artış saptanmıştır. Uzun

dönem çalışmalarda (üç kısa dönem uzun faz çalışması ve relaps önlem çalışmasında) etkililik

görülmemiştir.

Bulimia nervoza: Kısa dönem çalışmalarda (16 haftanın altında) bulimia nervoza için DSM-

III-R (Mental Bozuklukların Diyagnostik ve İstatistiksel Kılavuzu) kriterine uygun ayaktan

tedavi gören hastalarda günde 60 mg uygulanan fluoksetin aşırı yeme ve kusma aktivitelerini

azaltmada

plasebodan

anlamlı

derecede

etkili

bulunmuştur.

Ancak

uzun

dönem

etkililik

çalışmalarında sonuç alınamamıştır.

Pre-menstrüel

disforik

bozukluk

(PMDB):

Pre-Menstrüel

Disforik

Bozukluk

(PMDB)

diyagnostik kriteri DMS-IV’e uygun hastalarda iki plasebo kontrollü karşılaştırma çalışması

düzenlenmiştir. Çalışmaya başkalarıyla iletişim kurma yetersizliği olan ve sosyal veya çalışma

hayatında sorun yaşatan şiddette semptomları olan hastalar dahil edilmiştir. Oral kontraseptif

kullanan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. 6 siklus süren günde 20 mg doz uygulanan ilk

18 / 21

çalışmada

birincil

etkililik

parametrelerinde

(iritabilite,

anksiyete

disfori)

düzelme

sağlanmıştır. İkinci çalışmada periyodik 3 siklus için luteal dozda (14 gün boyunca günde 20

mg) birincil etkililik parametrelerinde düzelme görülmüştür (Ciddi Problemler Günlük Kaydı

skoru). Ancak bu çalışmalardan tedavinin etkililik ve süresi üzerine bir sonuca varılamayabilir.

Pediyatrik Popülasyon:

Majör depresyon vakaları: Çocuklar ve ergenlerde (8 yaş ve üzeri) yapılan klinik çalışmalar

plaseboyla paralel gerçekleştirilmiştir. Fluoksetin, 20 mg dozda, 2 kısa süreli pivotal çalışmada

plasebodan

anlamlı

olarak

daha

etkili

olduğu

Revize

Edilmiş

Çocukluk

Depresyon

Değerlendirme Ölçeği (Childhood Depression Rating Scale – Revised /CDRS-R)) toplam

skoru ve Klinik Global Gelişmenin İzlenimi (Clinical Global Impression of Improvement

(CGI-I)

skorlarındaki

azalma

ölçülerek

gösterilmiştir.

çalışmada

çocuk

psikiyatristlerinin üç değişik değerlendirmesiyle

orta ile ağır depresif bozukluğu (DSM-III

veya

DSM-IV)

olan

hastalar kriterleri

karşılamaktadır.

Fluoksetin

çalışmalarında

etkililik

seçici hasta popülasyonunun (3-5 haftalık süre içinde spontan olarak iyileşen ve depresyonu

önemli ölçüde ilgilenilmesine karşın devam eden) ilavesine bağlı olabilir. 9 haftadan sonraki

güvenlilik ve etkililiğe ait sınırlı veri bulunmaktadır. Genelde, fluoksetinin etkililiği azdır.

Cevap

oranları

(primer

sonlanım

noktası,

CDRS-R

skorlarında

azalma

olarak

tanımlanır)

pivotal

çalışmanın

(%58

fluoksetine

karşı %32 plasebo, p=0.013 ve %65

fluoksetine karşı %54 plasebo, p=0.093) birisinde istatistiksel olarak farklılık göstermiştir. Bu

iki çalışmada, başlangıçtan sonlanım noktasına kadar olan CDRS-R’deki ortalama mutlak

değişiklikler fluoksetin için 20 iken plasebo için 11 (p=0.002) ve fluoksetin için 22 iken

plasebo için 15 (p<0.001) olmuştur.

Büyüme üzerine etkisi (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8):

klinik

çalışmada

hafta

boyunca

flouksetinle

tedavi

olan

pediyatrik

hastaların

ölçülerinde plasebo ile tedavi olan hastalara oranla ortalama 1.1 cm kısalma (p=0.004) ve vücut

ağırlığında 1.1 kg azalma (p=0.008) meydana gelmiştir.

Retrospektif eşleştirilmiş kontrollü gözlemsel bir çalışmada ortalama olarak 1.8 yıllık fluoksetine

maruz kalma sonucu, fluoksetin ile tedavi edilen pediyatrik hastalarda boyda beklenen büyüme,

eşleşmiş ve tedavi edilmemiş kontrollerle (0.0 cm, p = 0,9673) kıyaslandığında hiçbir fark

bulunmamıştır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim: Fluoksetin oral uygulamadan sonra gastrointestinal sistemden yüksek oranda emilir.

Biyoyararlanımı gıdalardan etkilenmez.

19 / 21

Dağılım: Fluoksetin plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır (yaklaşık %95) ve yaygın

dağılım gösterir (Dağılım Hacmi: 20-40 L/kg). Birkaç haftalık tedaviden sonra kararlı durum

plazma konsantrasyonlarına ulaşılır. Uzun süreli tedavideki kararlı durum konsantrasyonları

4-5 haftalık tedavideki konsantrasyonlara yakındır.

Biyotransformasyon: Fluoksetin karaciğerde ilk geçiş etkisi dolayısıyla doğrusal olmayan bir

farmakokinetik

profile

sahiptir.

Doruk

plazma

konsantrasyonlarına

genellikle

saat

içerisinde

ulaşılır.

Fluoksetin

polimorfik

CYP2D6

enzimleri

tarafından

yüksek

oranda

metabolize

olur.

Fluoksetin

başlıca

karaciğerde

metabolize

olarak

demetilasyonla

aktif

metaboliti olan norfluoksetine (desmetilfluoksetine) dönüşür.

Eliminasyon:

Fluoksetinin

eliminasyon

yarılanma

ömrü

gün

norfluoksetinin

eliminasyon yarılanma

ömrü

4-16

gündür.

uzun

yarılanma

ömrü

tedavi

kesildikten

sonra da 5-6 hafta etkinin devam etmesini sağlar. Başlıca (yaklaşık %60) böbreklerle atılır.

Fluoksetin anne sütüne geçer.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Fluoksetin karaciğerde

ilk geçiş

etkisi dolayısıyla doğrusal olmayan

bir farmakokinetik

profile sahiptir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetersizliği: Hafif, orta ve ağır (anüri) böbrek yetmezliği olan hastalarda tek doz

fluoksetin

uygulandığında,

kinetik

parametreler

sağlıklı

gönüllülerle

karşılaştırıldığında

değişmemiştir.

Ancak

tekrarlanan

uygulamalarda,

kararlı

durum

plazma

konsantrasyonlarında artış görülebilir.

Karaciğer yetersizliği: Karaciğer

yetmezliği durumlarında (alkolik

siroz),

fluoksetin ve

norfluoksetin

yarılanma

ömürleri

sırasıyla

güne

uzamıştır.

Dozun

sıklığının azaltılması düşünülmelidir.

Pediyatrik

popülasyon:

Çocuklardaki

ortalama

fluoksetin

konsantrasyonu

ergenlerde

görülenlere

göre

yaklaşık

katı,

ortalama

norfluoksetin

konsantrasyonu

katı

yüksektir.

Kararlı

plazma

konsantrasyonları

vücut

ağırlığına

bağlıdır

daha

düşük

ağırlıklı çocuklarda daha yüksektir (bkz. bölüm 4.2). Yetişkinlerde olduğu gibi, çoklu oral

doz uygulamasını takiben fluoksetin ve norfluoksetin geniş ölçüde birikmiştir; kararlı

durum konsantrasyonları, günlük doz uygulamasının 3 ila 4 haftası içinde elde edilmiştir.

Geriyatrik popülasyon: Kinetik parametreler gençlerle

karşılaştırıldığında sağlıklı

yaşlılarda

değişmemiştir.

Farmakokinetik/farmakodinamik özellikler

Veri bulunmamaktadır.

20 / 21

5.3.Klinik öncesi güvenlilik verileri

İn vitro ya da hayvan çalışmalarında karsinojenite ya da mutajeniteye neden olduğuna dair bir

kanıt bulunamamıştır.

Yetişkin hayvan çalışmaları:

2-jenerasyonlu sıçan üreme çalışmasında, fluoksetin sıçanların çiftleşme veya fertilitesinde

hiçbir advers etki oluşturmamıştır, teratojenik değildir ve büyüme, gelişim veya yavru üreme

parametreleri üzerinde bir etkisi olmamıştır. Diyetle verilen doz konsantrasyonları yaklaşık

olarak 1.5, 3.9 ve 9.7 mg fluoksetin/kg vücut ağırlığına eşdeğerdir. Diyetlerinde üç ay boyunca

günlük yaklaşık olarak 31 mg/kg’a eşdeğer dozda fluoksetinle tedavi edilen erkek farelerde,

testis ağırlığında düşüş ve hipospermatogenez tespit edilmiştir. Ancak bu doz seviyeleri

maksimum tolere edilen dozu (MTD) aştığı için anlamlı toksisite belirtileri gözlenmiştir.

Juvenil hayvan çalışmaları:

Sıçanlarda

yapılan

juvenil

toksikoloji

çalışmasında

postnatal

günlerde

uygulanan 30 mg/kg/gün fluoksetin hidroklorür geri dönüşsüz testiküler dejenerasyon ve

nekroz, epididimal epitelyal vakuolasyon, dişi üreme sisteminde immatürite, inaktivite ve

doğurganlıkta azalmayla sonuçlanmıştır. Erkeklerde (10 ve 30 mg/kg/gün) ve dişilerde (30

mg/kg/gün) cinsel olgunlaşmada

gecikmeler ortaya çıkmıştır. Bu bulguların insanlardaki

anlamı bilinmemektedir.

mg/kg

uygulanan

sıçanlarda

kontrollerle

karşılaştırıldığında

femur boyunun azaldığı görülmüş, iskelet kası dejenerasyonu,

nekrozu

ve rejenerasyonu

saptanmıştır. 10 mg/kg/gün ile hayvanlarda ulaşılan plazma düzeyleri, pediyatrik hastalarda

genellikle gözlemlenen düzeylerin yaklaşık olarak 0.8 ila 8.8 katı (fluoksetin) ve 3.6 ila 23.2

katı

(norfluoksetin)

olmuştur.

mg/kg/gün

hayvanlarda

ulaşılan

plazma

düzeyleri,

pediyatrik

hastalarda

genellikle

ulaşılan

düzeylerin

yaklaşık

olarak

0.04

katı

(fluoksetin) ve 0.3 ila 2.1 katı (norfluoksetin) olmuştur.

Juvenil farelerde yapılan bir çalışma serotonin taşıyıcısı inhibisyonunun kemik oluşumundaki

ilerlemeyi

önlediğini

ortaya

koymuştur.

bulgu

klinik

bulgularla

destekleniyor

gibi

görünmektedir. Bu etkinin geri dönüşlü olduğu belirlenmemiştir.

Juvenil farelerle yapılan başka bir çalışma (postnatal 4 ila 21. günlerde tedavi edilmiştir),

serotonin

taşıyıcısı

inhibisyonunun

faredeki

davranış

üzerinde

uzun

süreli

etkisinin

olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgunun klinik anlamı belirlenmemiştir.

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Prejelatinize nişasta

Dimetikon

21 / 21

Metilen klorür

Titanyum dioksit (E171)

Tartrazin (E102)

İndigo karmin (E132)

Jelatin (E441) (sığır kemiklerinden elde edilmiştir)

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

48 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

16 ve 24 kapsül içeren Alüminyum folyo - PVC blister ve karton kutu ambalaj.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller,

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak

imha edilmelidir.

7.RUHSAT SAHİBİ

:Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Adres

:Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe / İSTANBUL

Telefon

:(0216) 398 10 63 - 4 hat

Faks

:(0216) 419 27 80

8. RUHSAT NUMARASI

187/63

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 16.06.1998

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-12-2018


Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-12-2018


Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-12-2018


Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-guanidino-1-hexanone hexahydrochloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0134/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-7-2018

Reconcile (Nexcyon Pharmaceuticals Ltd)

Reconcile (Nexcyon Pharmaceuticals Ltd)

Reconcile (Active substance: Fluoxetine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4770 of Mon, 16 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/133/R-18

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety