FORZA PEDIYATRIK

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FORZA PEDIYATRIK 100 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FORZA PEDIYATRIK 100 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699543570044
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMA TALİMATI

FORZApediatrikşurup

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her bir5 mlşurup160.00 mgparasetamol,5.00 mgfenilefrin HCl,1.00

mgklorfeniramin maleatiçerir.

Yardımcımaddeler:Metilparaben,propil paraben,sorbik asit,sitrik asit,sodyum

hidroksit,sodyum sakarin,lycasin,propilenglikol,sorbitol,ponceau 4 RLake,etil

alkol,vanilyalısütesansı,deiyonizesu

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.FORZAnedir veneiçinkullanılır?

2.FORZA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FORZAnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.FORZA’nınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. FORZA nedirveneiçinkullanılır?

FORZA,şurupformundabirilaçtır.FORZAşurupsütlüvanilyakokulu,berrakve

koyu pemberenklidir.

FORZA,birağrıkesici,ateşdüşürücü(parasetamol),birantihistaminik(klorfeniramin

maleat)vemukozanınşişliğiniazaltaraktıkanıklıklarıgiderenbirdekonjestan

(fenilefrinHCl) olmak üzereüçetkin maddeiçeren kombinebir ilaçtır.

FORZA,100ml’likçocukkorumalıpolietilenkapaklı,amberrenklicamşişede5

ml’lik dereceliölçeği ilebirlikte orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.

FORZA,gripvesoğukalgınlığınabağlıateş,üşüme,vücutağrıları,başağrısı,burun

tıkanıklığı, hapşırmaveburunakıntısıgibibelirtileri azaltır.

2/10

2. FORZA’yıkullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

FORZA’yıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer kullanan kişinin

EtkinmaddelerveyadiğeradrenerjikilaçlaraveyaFORZA’nıniçerdiğimaddelerden

herhangi birinekarşı (bkz.yardımcı maddeler listesi) alerjisi varsa,

Şiddetlikaraciğer(Child-Pugh kategorisi > 9)veyaböbrek hastalığı varsa,

Şiddetliyüksek tansiyonveyahızlıkalp atışının eşlik ettiği bir hastalığı varsa,

Koronerarter(kalbibesleyen damar)hastalığı varsa,

Monoaminoksidazinhibitörleri(depresyontedavisindekullanılanilaçlar)iletedavi

görüyorsaveyabuilaçlardagördüğütedavininkesilmesinitakibenhenüz2hafta

geçmediyse,

Mesaneyadabağırsaklarında tıkanıklık varsa,

Midenizdedaralmayaneden olan peptik ülseri varsa,

Şeker hastalığı (diabetesmellitus)

Tiroid bezinin fazla çalışması (hipertiroidi)

Astımdahilolmak üzereherhangi bir akciğer hastalığı varsa,

Sara(epilepsi) hastasıysa,

Göztansiyonu (glokom)varsa,

Feokromasitoma hastalarında,

6yaşın altında kullanılmamalıdır.

FORZA’yıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer kullanan kişide

Kalp ritmbozuklukları, kalp-damarhastalıkları, kalpyetmezliği

Yüksek tansiyon,

Prostat büyümesi,

Böbrekyetmezliği,

Tiroid fonksiyon bozukluğu,

Konjenital (doğuştan) kalp hastalığı (QT sendromu veyaTorsades dePointes),

60yaş üzerindeyseniz

3/10

Depresyon,psikiyatrikyadaduygusalbozukluklaryadaParkinsontedavisinde

kullanılanmonoaminoksidazinhibitörü(MAOI)birilaçkullanıyoryadason2hafta

içindekullanılmışsa,

Beyin damarlarındasertlik (serebral ateroskleroz),

Nedenibilinmeyenotururyadayatarpozisyondanayağakalkarkengörülenkan

basıncı düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,

Ameliyat durumundaFORZA kullanımdan kaçınılmalıdır.

FORZAkansızlık,akciğerhastalığı,karaciğerveböbrekfonksiyonbozukluğuolan

hastalardadoktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Parasetamolilkkezkullanılıyorsaveyadahaöncekullanılmahikayesivarsa,

kullanımınilkdozundaveyatekrarlayandozlarındaderidekızarıklık,döküntüveyabir

derireaksiyonuoluşabilmektedir.Budurumdadoktorileirtibatageçilerekilacın

kullanımınınbırakılmasıvealternatifbirtedaviyegeçilmesigerekmektedir.

Parasetamolilederireaksiyonugözlenenbirkişibirdahabuilacıveyaparasetamol

içerenbaşkabirilacıkullanmamalıdır.Budurum,ciddiveölümlesonuçlanabilen

Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikve

kızarıklıklaseyredeniltihap),toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolu

kabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)veakutjeneralizeekzantematözpüstüloz

(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülüiçicerahatdoluküçükkabarcıklar)

dahilcilt reaksiyonlarınaneden olabilmektedir.

Parasetamol,klorfeniraminmaleatvefenilefrinHCliçerendiğerilaçlarınFORZA

şurup ile eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

Karaciğerenzimlerindeyükselmevegelipgeçicisarılıklakarakterizekalıtsalbir

hastalık olan Gilbert sendromu varsa,

Glukoz6-fosfatdehidrojenazenzimeksikliğinizvarsa(kırmızıkanhücrelerini

oksidasyon reaksiyonlarıdenen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği)

Kemik iliğinde işlev bozukluğu varsa

FORZAetkinmaddelerindenparasetamolakutyüksekdozdakaraciğerüzerineciddi

zehirli (toksik) etkigösterir.

Alkolikkaraciğerhastalarındadikkatlikullanılmalıdır.Günlükalınanparasetamol

dozunun 2 g’ı aşmamasıgerekir.

FORZA’yıkullanımısırasındaçarpıntıyadakalpatışınınhızlanmasıgelişirse,tedavi

durdurulmalıdır.

FORZA’yıönerilendendahauzunyadadahayüksekdozdakullanmayınız.FORZA’yı

önerilendozlarınvesüreninüzerindekullanıldığındakaraciğerhasarınaveböbrek

yetmezliğineneden olabilen parasetamol maddesini içermektedir.

3-5güniçindeyenişikayetlerinoluşmasıyadaağrınınve/veyaateşinazalmaması

halindeFORZA kullanmayason verinizvebir doktoradanışınız.

Fenilefrinindedahilolduğusempatomimetikilaçlardenilenilaçlardaseyrekolarak

beyindeiltihaplanma(ensefelopati)/beyindamarlarınıngeçicidaralmasısendromu

bildirilmiştir.Anibaşlayanşiddetlibaşağrısı,bulantıkusmavegörmebozukluğugibi

belirtileri olan budurumda, FORZA kullanımıhemen kesilmelidir.

Karınağrısı,rektalkanama(dışkıbölgesindekanama)gibibasur(hemoroid)gelişirse

FORZA kullanımıderhaldurdurulmalıvedoktorabaşvurulmalıdır.

6yaşın altındaki çocuklardazorunlu tıbbi gerekçeolmadan kullanılmamalıdır.

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini farkedersenizdoktorunuzadanışınız:

Sürekliöksürük veyaastımyadakronik bronşitgibi nefes problemleri varsa,

4/10

Çok fazla balgam oluşumu varsa

Bu uyarılargeçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasizin için geçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FORZA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

FORZAalkolle birlikte kullanılırsakaraciğer hasarınaneden olabileceğinden bu ürünü

kullanırken alkollü içeceklerkullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

FORZA uyuşukluğaneden olabilir. Bu nedenle araçvemakinekullanılacaksadikkatli

olunmalıdır.

FORZA’nıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

FORZAsorbitoliçermektedir.Eğer dahaöncedendoktor tarafındançocuğunuzun bazı

şekerlerekarşı intoleransı (hassasiyet) olduğu söylenmişse bu tıbbiürünü çocuğunuza

vermeden öncedoktorunuzla temasageçiniz.

FORZA 5 ml’sinde 3 mg sodyum ihtivaeder. Yani esasında sodyum içermez.

FORZA, Ponceau 4 RLake(E124) içerir. Alerjik reaksiyonlarasebep olabilir.

FORZA,propilenglikol içerir. Alkol benzeri semptomlaraneden olabilir.

Bu tıbbi ürün azmiktarda–her 5 ml. de100 mg’dan dahaaz-etanol (alkol)içerir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında FORZAPEDİATRİK’inetkisi değişebilir. Çocuğunuz

aşağıdaki ilaçları kullanıyorsalütfen doktorasöyleyiniz:

Eğer çocuğunuz:

Monoamin oksidazinhibitörleri veyaparasetamoliçeren başkabir ilaçkullanıyorsa,

FORZA kullanılmamalıdır.

Sakinleştirici (sedatifler,trankilizanlar) ilaçlar

Mide boşalmasında gecikmeyaratan ilaçlar(ör. propantelin)

Mide boşalmasınıhızlandıran ilaçlar(ör.metoklopramid gibi)

Antidepresan ilaçlar(ruhsal çöküntü tedavisindekullanılan bazıilaçlar)

Antibiyotik olarak kloramfenikolkullanılması

Karaciğerenzimleriniuyaran ilaçlar (ör.rifampisin)

Fenobarbital gibibazı uyku ilaçları

Fenitoin, karbamazepin gibi sarahastalığında kullanılan bazı ilaçlar

Varfarin vekumarin türevi kan pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar

Zidovudin (AİDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

5/10

Domperidon (bulantı-kusma tedavisindekullanılır.)

Alkol

Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar(tropisetron vegranisetron)

FORZA’yıburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(psikiyatrik

rahatsızlıklarıntedavisindekullanılır),iştahkesiciilaçlarvebazısinirsistemiuyarıcı

ilaçlarveyamonoaminooksidazinhibitörleri(MAOI)(psikiyatrikrahatsızlıkların

tedavisindekullanılır.Ör.maklobemid)ileberaberkullanılmasıbazentansiyon

yükselmesine neden olabilir.

Sarıkantaron(St.John’sWort-Hypericumperforatum,hafifveortaşiddetteki

depresyon tedavisindekullanılır)

Kardiyakglikozitlerle(kalpyetmezliğindekullanılır)birliktekullanımkalpritmi

bozukluğu riskiniartırır.

Ergoalkoloitleri(ergotaminvemetiserjit;migrentedavisindekullanılır.)ilebirlikte

kullanılmasıyan etkiriskiniartırır.

FORZAsarahastalığındakullanılanfenitoinadlıilacınmetabolizmasınıengeller,bu

nedenle fenitoin zehirlenmesineneden olabilir.

Eğerçocuğunuzreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsaveyason

zamanlarda kullandıise lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.FORZAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediği takdirdeaşağıdaki dozlardakullanınız:

6–12 yaş grubu çocuklarda (22–43kg):

Her 6 saattebir 10 ml(2ölçek)

6yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır. 6-12yaşarası kullanımıönerilmemektedir.

Günde4 dozdan fazla kullanmayınız.

FORZA’yı5günden uzun sürelikullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Kapağı açmak için:

FORZA ağızyoluyla kullanılır.

FORZA’yıyemeklerdenönceveyasonra

kullanabilirsiniz.

6/10

Değişikyaş grupları:

Yetişkinlerdekullanımı:

12yaşın üzerindekiçocuklarveyetişkinlerde

Her 6 saattebir 20 ml(4ölçek)

Yaşlılarda kullanımı:

FORZA 60yaşın üzerindeki hastalardakullanılmamalıdır.

Özel kullanımdurumları:

FORZA, karaciğer veyaböbrekyetmezliği olan hastalardakullanılırken dikkatli olunmalıdır.

FORZA şiddetli karaciğer veyaböbrekyetmezliğiolan hastalardakullanılmamalıdır.

EğerFORZA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla FORZAkullandıysanız:

Dozaşımıdurumlarındasolgunluk,bulantıvekusmasıkgörülenerkenbelirtilerdir.Ancak

bazıdurumlardasaatlercebelirtigörülmeyebilir.Bunedenleaşırıdozveyakazaylailaçalma

durumlarındaderhaldoktorunuzahaberverinizveyahastaneyebaşvurunuz.Akut(kısa

sürede)yüksekdozalındığındakaraciğerzehirlenmesineyolaçabilir.Aşırıdozunzararı

alkolikkaraciğerhastalarındadahayüksektir.Parasetamoldozaşımıhementedavi

edilmelidir.

Dozaşımındakarşılaşılanetkilerolasıyanetkilerbölümündelistelenenetkilerlebenzerdir.

Ciddivakalardazihinkarışıklığı,halüsinasyonlar(hayalgörme),nöbetlervekalpritm

bozuklukları görülebilir.

Dozaşımındasakinlik,merkezisinirsistemininparadoksaluyarılması,toksikpsikozis

(duygudurumbozukluğu),nöbet,apne(solunumungeçiciolarakdurması),konvülsiyonlar

(istemliolarakçalışankasların,istemdışıkasılması),antikolinerjiketkiler(bulanıkgörme,

ağızkuruluğu,idrartutulması,kabızlık),distonikreaksiyonlar(istemdışı,güçlükas

kasılmalarıvepostürbozukluğu),vearitmi(kalpatışındaanormallik)dahilkardiyovasküler

kollaps(damarlarıngenişleyipburadakanıntoplanmasıylaoluşanağırbirçöküntütablosu)

meydanagelebilir.

Tavsiyeedilendozlardagörülenyanetkilerleberabergerginlik,huzursuzluk,titreme,

kasılmalar, çarpıntıveyüksek tansiyongörülebilir.

FORZA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FORZA’yıkullanmayıunutursanız:

EğerFORZA’nınbirdozunuçocuğunuzavermeyiunutursanız,hatırladığınızandadozu

verinizve6 saat sonragerekiyorsa(doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

7/10

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FORZA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaFORZA’yıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilttekızarıklık, kaşıntı,ürtiker (kurdeşen)

Deri döküntülerigibialerjik cilt reaksiyonları

Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerjisonucuyüzveboğazdaşişme)

Akutjeneralizeeksantematozpüstülozis(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygın

döküntülü, içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)

Eritemmultiform(geneldekendiliğindengeçenel,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklıkoluşturan, aşırı duyarlılık durumu)

Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikve

kızarıklıkla seyreden iltihap)

Lyellsendromu(Fatalsonuçlardahiltoksikepidermalnekroliz,ilaçveçeşitli

enfeksiyonlarabağlıolarak gelişebilen bir deri hastalığı)

Kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) veyahızlanma, çarpıntı

Kalbibesleyen damarlardatıkanma (iskemik kalphastalığı)

Karaciğerişlev bozuklukları

Çokmiktardaalındığındakansızlık,uzunsürelikullanımındakanhücrelerinin

sayısındaazalma(trombositopeni,trombositopenikpurpura,lökopeni,nötropeni,

pansitopeni),

Beyazkan hücrelerinin sayısındaazalma(agranülositoz)

Astımvenefes darlığı

Çok miktardaalındığındakaraciğerdebozukluk

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbiriortayaçıkarsa,çocuğunuzun

FORZA’yakarşıciddialerjisivardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmasınagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır.

8/10

Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az,fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler iletahmin edilemiyor.

Yaygın

Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali

Üst solunumyolu hastalık belirtileri

Bulantı, kusma,gazabağlımide-barsakta şişkinlik, karın ağrısı,kabızlık, ishal, ağız

kuruluğu

Sinirlilik, uykusuzluk

Kas zayıflığı ve titremesi

Yaygınolmayan

Mide-bağırsak kanaması,mide-bağırsak bozuklukları

Uyuşukluk, sersemlik

Yorgunluk, telaş hali, huzursuzluk

Böbreklerdeyetmezliğeyol açabilen böbrek hasarı

İdraryapmadazorlanma

Erkek hastalardaidraryapamama(önceden mevcut bir prostatik büyüme budurumu

hazırlayıcı faktör olabilir)

Seyrek

Kanpulcuğusayısındaazalma(trombositopeni),akyuvarsayısındaazalma(lökopeni),

kanhücrelerindeazalma(pansitopeni),kansızlık(anemi),hemolitikanemigibikan

sayımdeğişiklikleri

Deridöküntüsü,kaşıntı,alerjiködem,yüzde,dildeveboğazdaşişlik(anjioödem),

yaygınakıntılıdöküntüler(akutjeneralizeaksantematözpüstülozis),el,yüzveayakta

dantelebenzer kızarıklıkoluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)

Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el, ayak,yüzvedudakların şişmesi,yada

özellikleboğazdanefes darlığınayolaçacak şişme)

Akciğerdenefes darlığınayolaçacakastım benzeri belirtiler(bronkospazm), bronşiyal

salgılardakalınlaşma

İştahsızlık

Depresyon, kabuslar

9/10

Baş dönmesi, iritabilite(uyaranlarakarşı aşırı duyarlı olma durumu), konsantre

olamama

Hayalgörme(özellikleçocuklarda) dahilmerkezisinir sistemiuyarımbelirtileri

Bulanıkgörme

Kulak çınlaması

Halsizlik, göğüs sıkışması

Kan basıncı artışı

Sarılık dahilhepatit

Anksiyete(endişe)

Bilinmiyor

Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma(ensefelopati), uykusuzluk,

titreme

Baş ağrısı

Hafifsersemlikten derinuykuyakadardeğişenyatışmahali, çocuklardaparadoksikal

eksitasyon(vücut/organların uyarılması),yaşlılardakonfüzyonel psikoz(bilinç

bulanıklığıylaseyreden sinirsel bozukluk)

Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklıkvepullanma)dahilalerjik reaksiyonla, ışığa

duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker

Kas seyirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)

Ürinerretansiyon (idraryapamama)

Metabolik fonksiyonun endokrin ve diğer düzenleyicileri üzerindekietkileri

Sinirlilik,irritabilite(uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolmadurumu),huzursuzlukve

heyecanlanma

İnsomnia(uykusuzluk)

Kan basıncının (özelliklehipertansif hastalıklarda)yükselmesi, refleks bradikardi(kan

basıncındaki anormalyükselişi önlemek için kalp atımhızınınyavaşlaması)

Bulantı, kusma

Miksiyon(idraryapma)başlangıcında zorlanma vedamla, ağrılı idraryapma bildirilmiştir.

Midriyazis(gözbebeğininaşırıderecedegenişlemesi),akutaçılıglokom(kapalıaçılıgöz

tansiyonu)olanlardagörülmesi dahaolasıdır.

10/10

Alerjikreaksiyonlar(ör:raş

(deridöküntüsü) ,ürtiker(kurdeşen),alerjikdermatit(cilt

döküntüsü)),diğersempatomimetiklerle(sempatiksinirsistemininyaptığınabenzeretkiler

meydanagetirenilaçlar)oluşabilecekçaprazduyarlılığındahilolduğuhipersensitivite(aşırı

duyarlılık)reaksiyonlarıdır.

Dizüri(güçlükleveyaağrıylaidraryapma), ürinerretansiyon(idraryapamama), budahaçok

mesaneçıkışobstrüksiyonuyla(tıkanmasıyla)meydanagelir,prostatikhipertrofi(prostat

bezibüyümesi)gibifenilefrinkalpatımhızındahafifbirartışayolaçabilir.Nadirenbaş

dönmesi,başağrısı,hipertansiyon(yüksektansiyon;kanbasıncınınnormaldeğerlerin

üstündeolması)vehuzursuzluk bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.Forza’nınsaklanması

FORZA’yıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız

0 C’nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra FORZA PEDİATRİK’i kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

ALİRAİFİLAÇ SAN.A.Ş.

Kağıthane/İSTANBUL

ÜretimYeri:

ALİRAİFİLAÇ SAN.A.Ş.

Başakşehir/İstanbul

Bu Kullanma Talimatı…………tarihinde onaylanmıştır.