FORZA 30 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FORZA 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FORZA 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699543010281
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMA TALİMATI

FORZA ®

tablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her birtablet250mgparasetamol,5 mgfenilefrin HCl,2 mg

klorfeniramin maleat,100 mgoksolamin sitratiçerir.

Yardımcımaddeler:Laktoz, P.V.P K30, Avicel pH 102, Starch 1500, Cab-0-sil,Talk,

Magnezyum Stearate

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.FORZA ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.FORZA ® ’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FORZA ®

nasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.FORZA ® ’nınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. FORZA ®

nedir veneiçinkullanılır?

FORZA,parasetamol,fenilefrin,klorfeniraminmaleat,oksolaminsitratetkinmaddelerini

içerenvebeyazrenkte, biryüzünde“Forza”yazan, diğeryüzü çentiklitabletlerdir.

FORZA,30tabletiçerenblisterambalajlarda,orijinalkutudakullanıma

sunulmaktadır.

FORZA,birağrıkesiciveateşdüşürücü(parasetamol),birantihistaminik

(klorfeniraminmaleat),balgamıeriticietkisiilesalgılarısulandıranveböylece

öksürüğütedaviedenbirantitüssif(oksolaminsitrat)vemukazonınşişkinliğini

azaltaraktıkanıklığıgiderenbirdekonjesten(fenilefrinhidrokorür)olmaküzeredört

etken maddeiçeren kombine birilaçtır.

FORZA,gripvesoğukalgınlığınabağlıateş,üşüme,vücutağrıları,başağrısı,burun

tıkanıklığı hapşırmaveburunakıntısıgibibelirtileriniazaltır.

2/8

2. FORZA ® ’yıkullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

FORZA ® ’yıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Etkinmaddeler veyadiğeradrenerjik ilaçlaraveya FORZA ’nın içerdiğimaddelerden

herhangibirinekarşı(bkz.yardımcımaddeler listesi) alerjinizvarsa,

Şiddetlikalp-damar, karaciğer (Child-Pugh kategorisi> 9) veyaböbrek hastalığınızvarsa,

Şiddetliyüksek tansiyon veyahızlıkalp atışının eşlik ettiğibir hastalığınızvarsa,

İdraraçıkmasonrası, mesanedebirmiktar idrarın kaldığı, prostatadenomu denilen

rahatsızlığınızvarsa,

Mesaneyadabağırsaklarınızdatıkanıklık varsa,

Midenizdedaralmayaneden olan peptik ülserinizvarsa,

Astımdahilolmak üzereherhangibirakciğer hastalığınızvarsa,

Göztansiyonunuz(glokom) varsa,

Glukoz6-fosfatdehidrojenazenzimeksikliğinizvarsa(kırmızıkan hücrelerinioksidasyon

reaksiyonlarıdenen hasarvericidurumdan koruyanproteinin eksikliği),

Sara(Epilepsi) hastasıysanız,

Parasetamoliçeren başkailaçkullanıyorsanız,

Hamileysenizveyabebeğiniziemziriyorsanız,

12yaşından küçükseniz,

FORZA ® ’yı aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Alkol kullanıyorsanız,

Süreklialkolkullanımınızınyanında karaciğer rahatsızlığınızvarsa,

Geçmişte kalbin atım hızının bozulmasına (aritmi)bağlıolarak Torsades dePointes veya

QTuzaması görüldü ise,

Kalp-damar sistemihastalıklarınızvarsa,

Serebralaterosklerozhastasıysanız,

Belirsiznedenle tansiyonunuzdüşüyorsa(idiyopatik ortostatik hipotansiyon) varsa,

Feokromositoma (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalinmiktarında

artışa sebep olur) hastasıysanız,

Tiroid fonksiyon bozukluğunuzvarsa,

Prostat büyümenizvarsa,

Bronşiyal astımınızvarsa,

3/8

Şeker (diabetes mellitus) hastasıysanız,

Karaciğerenzimlerindeyükselme(örneğinalaninaminotransferaz(ALT)düzeyi)ve

gelipgeçici sarılıklakarakterizekalıtsal bir hastalık olan Gilbertsendromunuzvarsa

Ameliyat olacaksanız,

Depresyon,psikiyatrikyadaduygusalbozukluklaryadaParkinsontedavisinde

kullanılanmonoaminoksidazinhibitörü(MAOI)birilaçkullanıyorsanızyadason2

haftaiçindekullandıysanız.

FORZA’yıönerilendendahauzunyadadahakısasürelikullanmayınız.FORZAönerilen

dozlarınvesüreninüzerindekullanıldığındakaraciğerhasarınanedenolabilen

parasetamolmaddesiniiçermektedir.

Parasetamol aniyüksek dozlardaciddikaraciğerzehirlenmesineneden olabilir.

Karaciğerve/veyaböbrek rahatsızlığınızvarsa,

Kansızlığınızvarsa,

AkciğerrahatsızlığınızvarsaFORZA’yıdoktor kontrolü altındakullanmalısınız.

Parasetamoliçerenbirürünüilkkezkullanıyorsanızyadadahaöncekullandıysanız,ilk

dozdayadatekrarlayandozlardaderidekızarıklık,döküntüveyabirderireaksiyonu

oluşabilir.Budurumdadoktorlairtibatageçiniz.İlacıbırakarakalternatifbirtedaviye

geçmenizgerekir.Böylebirderireaksiyonuoluşumundabuilacıyadaparasetamol

içerenbaşkabirilacıkullanmamalısınız.Budurum,ciddiveölümlesonuçlanabilencilt

reaksiyonlarına neden olabilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FORZA ® ’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

FORZAalkollebirliktekullanılırsakaraciğerhasarınanedenolabileceğindenbuürünü

kullanılırken alkollü içeceklerkullanmamalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile isenizveyahamile kalmayıplanlıyorsanız, FORZA almadan öncedoktorunuza

danışınız.

Tedaviniz sırasında hamileolduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, FORZA almadan öncedoktorunuzadanışınız.

4/8

Araçvemakinekullanımı

FORZA uyuşukluğaneden olabilir. Bu nedenle araçvemakinekullanırkendikkatliolunuz.

FORZA ®

FORZA ® ’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemli

bilgiler

FORZA,laktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(hassasiyetiniz)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğer:

Monoamin oksidazinhibitörleri (maklobemid dahil) veyaparasetamol içeren başkabir

ilaçkullanıyorsanızalıyorsanızFORZA kullanmayınız.

Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında FORZA’nınetkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları

kullanıyorsanızlütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Sakinleştirici(sedatifler,trankilizanlar) ilaçlar

Mide boşalmasında gecikmeyaratan ilaçlar(ör.Ppropantelin)

Mide boşalmasınıhızlandıran ilaçlar(ör. Metoklopramid gibi)

Kolestiramin gibikolesterol düşürücü ilaçlar

Karaciğerenzimleriniuyaranilaçlar (ör. Bazı uyku ilaçları, sarahastalığında

kullanılan ilaçlar)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Varfarin vekumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar)

Zidovudin (AİDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisindekullanılır.)

Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar(tropisetron vegranisetron)

Alkol

Antidepresanlar (ruhsal çöküntü tedavisindekullanılan ilaçlar: imipramin,

amitiriptilin, bitkisel bir ilaçsarı kantaron-St.JohnWort gibi)

Tüberküloztedavisindekullanılan rifampisin ve izoniazid

Kalp ve astım hastalığı için kullanılan (sempatomimetikler)ilaçlar

Kalp ritmbozukluğu vetansiyon için kullanılan ilaçlar(beta-blokerler, debrisokin,

guanetidin, rezerpin)

Migren tedavisindekullanılan ergo alkaloitleri (ergotamin ve metilserjit)

Kalp rahatsızlıklarında kullanılan digoksin vekardiyakglikozitler

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin

5/8

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangibir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.FORZA ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediği takdirdeaşağıdaki dozlardakullanınız:

12 yaşın üzerindeki çocuklar veyetişkinlerde:

Her 6 saatte1 tablet alınız.

Durumunuzagöredoktorunuzgerekligördüğüdurumlardaher4saatte1tabletkullanılabilir.

Günde6 tabletten fazla kullanmayınız.

FORZA’yı 5günden uzun sürelikullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

FORZA’yıyeterli miktarda(örneğin bir bardak) su ilealınız.

FORZA’yıyemeklerdenönceveyayemeklerden sonrakullanabilirsiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

FORZA, 12yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

FORZA’nınyaşlılardakullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanımdurumları:

FORZA, karaciğer veyaböbrekyetmezliği olan hastalardakullanılırken dikkatli olunmalıdır.

FORZA şiddetli karaciğer veyaböbrekyetmezliğiolan hastalardakullanılmamalıdır.

EğerFORZA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla FORZA kullandıysanız:

Dozaşımıdurumlarındasolgunluk,bulantıvekusmasıkgörülenerkenbelirtilerdir.Ancak

bazıdurumlardasaatlercebelirtigörülmeyebilir.Bunedenleaşırıdozveyakazaylailaçalma

durumlarındaderhaldoktorunuzahaberverinizveyahastaneyebaşvurunuz.Akut(kısa

sürede)yüksekdozalındığındakaraciğerzehirlenmesineyolaçabilir.Aşırıdozunzararı

alkolikkaraciğerhastalarındadahayüksektir.Parasetamoldozaşımıhementedavi

edilmelidir.Dozaşımındakarşılaşılanetkilerolasıyanetkilerbölümündelistelenenetkilerle

benzerdir.Ciddivakalardazihinkarışıklığı,halisünasyonlar(hayalgörme),nöbetlervekalp

ritm bozuklukları görülebilir.

Dozaşımı durumunda baş dönmesi, renk solgunluğu, kusmaveheyecanlanma görülebilir.

Dozaşımındasakinlik,merkezisinirsistemininparadoksaluyarılması,toksikpsikozis

(duygudurumbozukluğu),nöbet,apne(solunumungeçiciolarakdurması),konvülsiyonlar

(istemliolarakçalışankasların,istemdışıkasılması),antikolinerjiketkiler(bulanıkgörme,

ağızkuruluğu,idrartutulması,kabızlık),distonikreaksiyonlar(istemdışı,güçlükas

6/8

kasılmalarıvepostürbozukluğu),vearitmi(kalpatışındaanormallik)dahilkardiyovasküler

kollaps(damarlarıngenişleyipburadakanıntoplanmasıylaoluşanağırbirçöküntütablosu)

meydanagelebilir.

FORZA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FORZA ®

kullanmayı unutursanız:

Eğer FORZA’nın bir dozunu almayıunutursanız, hatırladığınızandadozu alınızve6 saatsonra

gerekiyorsa(doktorunuzun önerisidoğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiFORZA ®

Tablet’in içeriğindebulunan maddelereduyarlıolan kişilerdeyan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa FORZA’yıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL doktorunuza

bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilttekızarıklık, kaşıntıgibialerjik ciltreaksiyonları

Çok miktardaalındığındakansızlık, uzun sürelikullanımındakan hücrelerininsayısında

azalma(trombositopeni, trombositopenik purpura,lökopeni, nötropeni, pansitopeni),

Beyazkan hücrelerinin sayısındaazalma(agranülositoz)

Lyellsendromu (Fatalsonuçlardahiltoksik epidermalnekroliz, ilaçveçeşitlienfeksiyonlara

bağlıolarak gelişebilen bir derihastalığı)

Stevens-Johnson sendromu (cilttevegözçevresindekan oturması, şişlik vekızarıklıkla

seyreden iltihap)

Akutjeneralizeeksantematozpüstülozis(yüksek ateşin eşlikettiğiakutyaygındöküntülü,içi

cerahatdolu küçük kabarcıklar)

Astımvenefesdarlığı

Çok miktardaalındığındakaraciğerdebozukluk

Bunların hepsiçokciddiyan etkilerdir.Eğer bunlardan birisizdemevcutise, sizinFORZA’ya

karşıciddialerjinizvar demektir. Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az,fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler iletahmin edilemiyor.

7/8

Yaygın

Başağrısı, başdönmesi, uykululuk hali

Üstsolunumyolu hastalıkbelirtileri

Bulantı, kusma, gazabağlımide-barsaktaşişkinlik,karın ağrısı, kabızlık

Yaygınolmayan

Mide-barsak kanaması

Tedavidozlarındauzun sürelikullanımdaböbrek üzerinezararlıetki

Seyrek

Kan pulcuğu sayısındaazalma(trombositopeni), akyuvar sayısındaazalma(lökopeni), kan

hücrelerindeazalma(pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitik anemigibikansayım

değişiklikleri

Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el,ayak,yüzvedudakların şişmesi, yadaözellikle

boğazdanefesdarlığınayolaçacak şişme)

Deridöküntüsü, kaşıntı, alerjik ödem, yüzde, dildeveboğazdaşişlik (anjioödem), yaygın

akıntılıdöküntüler (akutjeneralizeaksantematözpüstülozis), el, yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklık oluşturan,aşırıduyarlılık (eritemamultiform)

Akciğerdenefesdarlığınayolaçacak astımbenzeribelirtiler (bronkospazm), bronşiyal

salgılardakalınlaşma

İshal, hazımsızlık

Karaciğerdebozukluk, sarılık dahilhepatit(karaciğer iltihabı)

Halsizlik, göğüssıkışması

İştahsızlık

Depresyon, kabusgörme

İritabilite,konsantreolamama

Bulanık görme

Kulak çınlaması

Kalp atımının hızlanması(taşikardi),çarpıntı, kalpteritmbozukluğu (aritmi)

Düşük tansiyon

Çocuklardagözyanılsaması

Bulantı, kusma, mideyanması, bağırsak hareketlerindeartma, ağızmukozasındageçicihis

azalması

Çokseyrek

Lyellsendromu (ilaçveçeşitlienfeksiyonlarabağlıolarak bir gelişebilen derihastalığı)

Beyazkan hücrelerinin sayısındaazalma

8/8

Bilinmiyor

Merkezisinir sistemindeuyarılma, beyindeiltihaplanma(ensefelopati),ellerdetitreme

(tremor)

Sinirlilik,iritabilite(uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolmadurumu), huzursuzluk,

heyecanlanma

Uykusuzluk

Kasseyirmesiveinkoordinasyonu (koordinasyonunbozulması)

Üriner retansiyon (idrar yapamama)

Eksfoliyatifdermatit(deridekızarıklık vepullanma) dahilalerjik reaksiyonla, ışığa

duyarlılık,derireaksiyonları, ürtiker

Ürtiker (kurdeşen)

Hafifsersemliktenderinuykuyakadar değişen sedasyon, başağrısı, çocuklarda

paradoksikaleksitasyon (vücut/organların uyarılması),yaşlılardakonfüzyonelpsikoz

(bilinçbulanıklığıylaseyreden sinirselbozukluk)

Ağızkuruluğu

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.FORZA ® ’nınSaklanması

FORZA ®’ yıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarak kullanınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

RuhsatSahibi:

ALİRAİFİLAÇ SAN.A.Ş.

Kağıthane/İSTANBUL

ÜretimYeri:

ALİRAİFİLAÇ SAN.A.Ş.

Başakşehir/İstanbul

Bu Kullanma Talimatı…………tarihinde onaylanmıştır.