FORPACK 12/ 400 MCG DISCAIR INHALASYON ICIN TOZ, 60 DOZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FORPACK 12/ 400 MCG DISCAIR INHALASYON ICIN TOZ, 60 DOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FORPACK 12/400 MCG DISCAIR INHALASYON ICIN TOZ, 60 DOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • östrojen ve KOAH

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 250/41
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-05-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

FORPACK6/400mcginhalasyoniçinölçülüdozluaerosol

Ağızdansolunarakkullanılır.

Etkinmadde:İnhalasyoniçinherbirdoz6mcgformoterolfumaratdihidratve400mcg

budesonid içermektedir.

Yardımcımaddeler:Dehidrat alkol, HFA-134a, oleik asitiçerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa,lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.FORPACKnedir veneiçinkullanılır?

2.FORPACK’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FORPACKnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.FORPACK’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

2

1.FORPACKnedir veneiçinkullanılır?

FORPACK, etkin maddeolarak 6 mcgformoterolfumarat dihidrat ve 400mcgbudesonid içerir.

FORPACK6/400mcg,inhalasyoniçinölçülü120dozlukaerosoltüplerdebulunurve1adet

inhaler içermektedir.

Formoterolfumaratdihidrat“uzunetkilibeta-agonistler”veya“bronkodilatörler”olarak

adlandırılanilaçlargrubunadahildir.Solunumyollarınızdakikaslarıngevşemesini

sağlamak suretiyle etkigösterir. Bu sizin dahakolaynefesalmanızı sağlar.

Budesonid„kortikosteroid‟olarakadlandırılanbirgrupilacadahildir.Akciğerlerinizdeki

şişme veiltihaplanmayı azaltarak veönleyerek etki gösterir.

Doktorunuzsizebuilacıastımveyaamfizem(akciğerlerin,havapeteklerininçeperlerininhasara

uğramasınedeniyleanormalolarakgenişlemesi)-kronikbronşit(bronşlarıniçyüzeyiniörten

mukozanın kronik iltihabı) tedavisiiçin reçete etmiştir.

Astım:

FORPACK,astımsemptomlarınındüzeltilmesivekontrolaltınaalınmasıamacıylakullanılır.

Astımhastalığının basamaklıtedavisinde3. basamaktan itibaren kullanılır.

Amfizem-Kronik bronşit:

FORPACKyetişkinlerdeortaveağıramfizem-kronikbronşitbelirtilerininiyileştirilmesinde

kullanılabilir.Amfizem-Kronikbronşitçoğunluklasigaraiçmeninyolaçtığı,solunumyollarının

akciğerlerdeki uzun süreli bir hastalığıdır.

2.FORPACK’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FORPACK’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Formoterolfumarat,budesonidve/veyaürününiçeriğindekiyardımcımaddelerden

herhangi birinekarşı aşırı duyarlılığınızvarsa,

Statusastmatikusun(astımnöbeti)veyaastımınveyaamfizem-kronikbronşitinakut

alevlenmelerivarsa.

FORPACK’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Diyabetiniz(şeker hastalığı) varsa

Akciğerinizdeveyasolunumyollarınızdailtihaplanma(enfeksiyon) varsa

3

Yüksektansiyonunuzvarsaveyabugünekadarkalpsağlığınızlailgilibirproblem

yaşadıysanız(düzensizkalpatışıdahil,çokhızlıbirnabız,atardamarlardadaralmaveya

kalpyetmezliği)

Tiroid veyaböbreküstü bezlerinizle ilgili problemlerinizvarsa

Kan potasyum düzeyinizdüşükse

Ağırkaraciğerrahatsızlığınızvarsa

FORPACK‟ikullanmayabaşlamadan öncedoktorveyaeczacınızadanışınız.

QTc-aralığıuzamış(uzamışQTc-aralığıolarakisimlendirilensorunugösterenanormal

EKG[kalpritimizlemi])hastalardaFORPACKkullanırkendikkatliolunmalıdır.

Formoterol QTc-aralığının uzamasınaneden olabilir.

EğertablettenFORPACK‟egeçmişseniz,kortikosteroidlerleilişkilinezle,egzemavekas-eklem

ağrısıgibietkilergörülebilir.Budurumlariçinözeltedavibaşlatılmalıdır.Yorgunluk,başağrısı,

bulantı ve kusma oluşması halindelütfen doktorunuzadanışınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

FORPACK’inyiyecekveiçecekilekullanılması

FORPACK‟ingıdalarlabirliktealınmasıhalindeetkileşimkonusundabilgiyoktur.Solunumyolu

vebeslenmeyolunun farklıolması nedeniyle etkinliğinde birazalmaveyaartmabeklenmemelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanızFORPACK‟ikullanmadanöncedoktorunuzla

konuşunuz. DoktorunuzaksinisöylemedikçeFORPACK‟ikullanmayınız.

FORPACKkullandığınızdönemdehamilekalırsanız,FORPACK‟ikullanmayıbırakmayınız,

ancak derhal doktorunuzla irtibatageçiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmzirmedönemindeFORPACKkullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

4

Araçvemakinekullanımı

FORPACK‟in araçvemakine kullanmayeteneği üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

FORPACK’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Bu tıbbi ürün azmiktarda–her dozda100 mg‟dandahaaz-alkoliçerir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Bitkiselilaçlarvereçetesizsatılanilaçlardadahil,başkailaçlarkullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandıysanız, lütfen doktor veyaeczacınızasöyleyiniz.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmaktaisenizdoktor veyaeczacınızasöyleyiniz:

Betablokörilaçlar(yüksektansiyonuntedavisiiçinkullanılanatenololveyapropanolol

gibi),gözdamlaları dahil(glokomtedavisindekullanılan timololgibi)

Hızlıvedüzensizkalpatışlarıiçinkullanılanilaçlar(kinidin,disopiramid,prokainamid

gibi)

Alerji tedavisindekullanılan ilaçlar(terfenadingibi)

Çoğunluklakalpyetmezliğinin tedavisindekullanılan digoksingibiilaçlar.

Diüretikler(furosemidgibi). Bunlaryüksek tansiyonun tedavisindekullanılır.

Ağızdan alınan steroid ilaçlar(prednizolon gibi)

Ksantin ilaçları (teofilin veyaaminofilin). Bunlargenelde astım tedavisindekullanılır.

Antikolinerjikilaçlar(tiotropiumgibi).Bunlarsolunumyoluhastalıklarınıntedavisinde

kullanılır.

Diğer solunumyolugenişleticiler (salbutamolgibi)

Depresyonvekaygıdurumununtedavisindekullanılantrisiklikantidepresanlar

(amitriptilin gibi).

DepresyontedavisindekullanılanMono-AminOksidazİnhibitörleri,MAOIolarakda

bilinir (fenelzin gibi)

Depresyon tedavisindekullanılan nefazodon,

Ciddiruhhastalıklarınıntedavisindekullanılanfenotiyazintüreviilaçlar(klorpromazinve

proklorperazingibi)

HIVenfeksiyonununtedavisindekullanılan„proteazinhibitörleri‟olarakadlandırılan

ilaçlar(ritonavir)

Mantarenfeksiyonlarınıntedavisindekullanılanilaçlar(itrakonazol,ketokonazol,

posakonazol, vorikonazol)

Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar(levo-dopagibi)

5

Tiroidbezininhastalıklarındaveişlevbozukluklarınıntedavisindekullanılanilaçlar

(levo-

tiroksin gibi),

Antibiyotikler(klaritromisin vetelitromisin gibi)

Eğeryukarıdakilerdenherhangibirisiziniçingeçerliyseveyaemindeğilseniz,FORPACK

kullanmadan öncedoktorveyaeczacınızadanışınız.

Ayrıcaameliyatveyadiştedavisiiçingenelanestezialacaksanızdoktorveyaeczacınıza

söyleyiniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.FORPACKnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Astım:

Yetişkinler:

Yetişkinleriçinönerilendozgündeikikezbirinhalasyondur(sabahveakşamyaklaşık12saat

aralıklarla).Bazıhastalariçin,gündetoplamikikez2inhalasyondozunuaşmamaküzeredaha

yüksekdozkullanılması gerekebilir.

YetişkinhastalardaönerilenFORPACKbaşlangıçdozu,hastalarınastımşiddetinebağlıdır.

ÖnerilenmaksimumFORPACKdozu gündeikikez6mcg/400 mcg‟dir.

12yaş veüzeri ergenler:

12yaşveüzeriergenleriçinönerilendozgündeikikezbirinhalasyondur(sabahveakşam

yaklaşık 12saat aralıklarla).

FORPACKinhalasyonunutakibenastımkontrolündeiyileşmetedavibaşlangıcınınilk15dakikası

içerisindemeydanagelebilmesinerağmen,maksimumyarartedavibaşlangıcındansonra2hafta

veyadahauzunbirsüreeldeedilemeyebilir.Hastalıkbelirtilerininrahatlamaderecesive

rahatlama başlangıcı içingereklizaman kişiden kişiyedeğişkenlik gösterebilir.

EğerdahaöncekullanmaktaolduğunuzetkiliFORPACKtedavidozuastımkontrolünüzün

sağlanmasında başarısızolursa, tedavinizdoktorunuztarafındanyeniden değerlendirilmelidir.

FORPACK‟ianigelişenbronkospazmın(bronş daralmaları)tedavisindekullanmayınız.

6

Dozuygulamadönemleriarasındaastımbelirtilerimeydanagelirse,belirtilerinhemen

rahatlatılması içininhalekısaetkilibeta

-agonistkullanınız.

Amfizem-kronik bronşit:

YetişkinhastalariçinönerilendozgündeikikezbirFORPACK6mcg/400mcgdozununinhale

edilmesidir.

Dozuygulamadönemleriarasındanefesdarlığımeydanagelirse,belirtilerinhemenrahatlatılması

içininhalekısa etkilibeta

-agonistkullanınız.

Uygulama yoluvemetodu:

İnhalasyon spreyinin doğru kullanımı doktorveyaeczacı tarafından sizegösterilecektir.

Doktorunuzinhalasyon spreyininasılkullanıldığınızızaman zaman kontrol etmelidir.

HastalığınızınkontrolününsağlanmasıiçinFORPACK‟idüzenlibirşekildeveyasize

reçetelendiği gibikullanmalısınız.

İlaç, ağızlığın da dahilolduğu plastikgövdeiçerisinde basınçlıbir tüpteyeralmaktadır.

İlacınızı kullandıktan sonraağzınızı suyla iyiceçalkalayınızvebu suyu tükürünüz. Bu işlem

ağzınızdabir mantarenfeksiyonu (pamukçuk)gelişme olasılığınıazaltacaktır.

Kullanıma ilişkin detaylıbilgi, kullanmatalimatındamevcuttur.İnhalasyonspreyinin doğru

kullanımı için aşağıda verilenkuralları dikkatleizleyiniz.

İnhalasyonspreyininkullanımtalimatı

İnhalasyon spreyinin testedilmesi:

İnhalasyonspreyiniziilkkezkullanacağınızzamançalışıpçalışmadığınıtestediniz.Ağızlık

kapağınıbaşparmağınızveparmaklarınızileyanlardan hafifçesıkarakçıkarınızveçekip ayırınız.

Çalıştığındaneminolmakiçin,inhalerspreyinizisallayınız,ağızlığıkendinizdenuzaktutunuzve

havayabirpufserbestbırakılmasıiçintüpübastırınız.İnhalasyonspreyinizibirhaftaveyadaha

7

uzunsürekullanmadığınızdaağızlıkkapağınıçıkarmalısınızveboşluğaikikezsıkım

yapmalısınız.

İnhalasyon spreyinizi kullanacağınızzaman oturunuzveyaayakta dik durunuz.

1.İlkresimdegösterildiğigibiağızlıkkapağınıçıkarınız.Ağızlığıntemizolduğundanemin

olmak için içini ve dışınıkontrol ediniz.

2.İnhalasyon spreyinizi herkullanımdan önceiyiceçalkalayınız.

3.İnhalasyonspreyinizibaşparmağınızağızlığınaltında,inhalasyonspreyinizintabanında

olacak şekildedik tutunuz.

4.Ağızlığı dişlerinizin arasına koyunuzvedudaklarınızı sıkıcakapatınız.

5.Ağzınızdanyavaşvederinnefesalınızveaynıandabirpufdozboşaltmakiçininhalasyon

spreyinizin üstkısmına basınız.

8

6.Nefesiniziyaklaşık10saniyeveyarahatçatutabildiğinizkadartutunuzveağızlığı

ağzınızdançıkarıpparmağınızıinhalasyonspreyinizinüstkısmındançekiniz.Sonra

yavaşçaağızdan nefes veriniz.İnhalerin içinenefes vermekten kaçınınız.

7.Herbirpufilaçalımıarasındayaklaşıkyarımdakikabekleyinizvesonra2-6.basamakları

tekrarlayınız.

8.Dahasonra,ağzınızısuileçalkalayınızvetükürünüz.Bunuyapmanızağzınızdapamukçuk

oluşumunun ve ses kısıklığının önlenmesineyardımcı olmak için önemlidir.

9.Kullanımdansonratozdankorumakiçinağızlığınkapağınıhemenkapatınız.Ağızlık

kapağı doğru bir şekildeyerleştirildiğinde tamyerine oturacaktır. Eğeryerineoturmuyorsa,

ağızlık kapağınıdiğeryöneçeviriniz. Çokfazla güçuygulamayınız.

Eğerspreyinüstkısmındanveyaağzınızınyanlarından“buhar”geldiğinigörürseniz,2.

basamaktan itibaren uygulamayatekrar başlamalısınız.

İnhalasyonspreyinintemizlenmesi

İnhalasyon spreyinizi haftadaen azbir keztemizleyiniz.

1.Ağızlık kapağınıçıkarınız.

2.Tüpü plastik gövdeden çıkarmayınız.

3.Kuru bir bezveyakumaşileağızlığın içinivedışını ve plastik gövdeyi siliniz.

9

4.Ağızlıkkapağınıdoğrubirşekildeyerleştiriniz.Kapağıyerleştirmekiçinçokfazlagüç

uygulamayınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12yaşaltındakiastımlıçocuklardaFORPACK‟inetkinliğivegüvenilirliğikanıtlanmadığındanbu

yaşgrubundakullanılmasıönerilmez.12yaşveüzeriergenlerdekullanımiçinbakınız“Uygun

kullanımvedoz/uygulamasıklığı için talimatlar.”

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardadozayarlanması gereklideğildir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliği olan hastalardaFORPACKkullanımı ile ilgili veriyoktur.

Karaciğeryetmezliği:

KaraciğerhastalığıolanhastalarFORPACKkullanımı sırasındayakından izlenmelidir.

Tedavi kesileceği zaman dozun giderekazaltılması önerilmektedir. Tedavi,birden kesilmemelidir.

Astımveamfizem-kronikbronşitinizinanivegiderekkötüleşmesihayatıtehditedenbir

durumdur, acilolarak doktor kontrolünealınmanızgerekir.

Rahatlatıcı inhaleriniziher zamanyanınızdabulundurmalısınız.

Hastalıkbelirtileri olmasabileFORPACK‟idoktorunuzunönerdiği şekildehergün almalısınız.

Astımbelirtilerikontrolaltınaalındıktansonra,doktorunuzFORPACKdozunuyavaşyavaş

azaltabilir.

İlaçbaşlandıktansonrailküçaydoktorunuzsiziyakındantakipedecektir.FORPACKiletedavi

sırasında,astımlailişkili yanetkilervealevlenmelergörülebilir.BöylebirdurumdaFORPACKile

tedaviyedevametmeniz,fakatFORPACK‟ebaşlandıktansonraastımbelirtilerikontrolaltına

alınamazsaveyakötüleşirsetıbbi destekalmanızgerekir.

İnhalersteroidinkombineedildiğiileriyaşhastalarda,pnömoniriskiartabilmektedir.Amfizem-

kronik bronşitteyüksekdozkullanımının avantaj sağladığınailişkin klinikkanıtlaryetersizdir.

10

EğerFORPACK’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ile konuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaFORPACKkullandıysanız:

FORPACK’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FORPACK‟ikullanmanızgerekendenfazlakullandığınızdaensıkoluşabilecekbelirtilertitreme,

başağrısı veyakalbinizinhızlıçarpmasıdır.

FORPACK’ikullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

EğeralmanızgerekenbirFORPACKdozunualmayıunutursanız,hatırlarhatırlamazdozunuzu

alınız. Ancak neredeysebir sonraki dozzamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

FORPACKiletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

İlacı kullanmayı doktorunuzadanışmadan anidenkesmeyiniz.

Doktorunuzunönerisidışındatedaviyisonlandırmanız,hastalığınşiddetlenmesinevetedavinin

aksamasına neden olabilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiFORPACK‟iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Tüm ilaçlargibiFORPACKyanetkilereneden olabilir, ancak bunlar herkeste oluşmaz.

Aşağıdakilerdenbiri olursaFORPACK’ikullanmayı durdurunuzveDERHAL doktorunuza

bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüzünüzde,özellikleağzınızınetrafında(dilve/veyaboğazve/veyayutmagüçlüğü)şişme

veyanefesalmagüçlüğüilebirliktedöküntü(anjiyoödem)ve/veyaanibayılmahissi.

Bununolmasıalerjinizolabileceğinigösterir.Buseyrekbirdurumdurve1.000kişide

1‟den azgörülür.

İlacınızıinhaleettiktensonraanihırıltı.Buçokseyrekbirdurumdurve10.000kişide

1‟den azgörülür.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutiseaciltıbbimüdahaleye

veyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

11

Diğerolasıyanetkiler

Yaygın(10 kişide1’denazkişidegörülür)

Palpitasyonlar(kalpçarpıntınızıhissetmeniz),titremeveyasallanma.Buetkilergörülürse

bunlargenelliklehafifyanetkilerdirveFORPACK‟ikullanmayadevamettikçeortadan

kalkar.

Ağızdapamukçuk(birmantariltihabı).FORPACK‟ikullandıktansonraağzınızısuile

durulamanızhalindegörülmeihtimalidahaazdır.

Hafifboğazağrısı, öksürük veses boğuklaşması,

Baş ağrısı, titreme

Yaygınolmayan(100 kişide1’denazkişidegörülür)

Yorgun, sinirli veyaheyecanlıhissetmek,

Uyku bozuklukları,

Sersemlik hissi,

Bulantı (hasta hissetme),

Hızlıkalp atışı,

Cilttemorarmalar,

Kas krampları.

Seyrek(1.000 kişide1’denazkişidegörülür)

Deri döküntüsü, kaşıntı

Bronkospazm(solunumyollarındakikaslarınkasılarakhırıltıyanedenolması).Hırıltı

FORPACKkullandıktanhemensonragelişirseFORPACKkullanımınıkesipderhal

doktorunuzla konuşunuz.

Kan potasyum seviyesindedüşme,

Düzensizkalp atışı.

Çok seyrek(10.000 kişide1’denazkişidegörülür)

Depresyon,

Özellikleçocuklardadavranış değişiklikleri,

Göğüsteağrı veyadaralma(angina pektoris),

Kan şekeri (glikoz) seviyesinde artış,

Ağızdahoş olmayan tat hissedilmesi gibitat almadeğişiklikleri,

Kan basıncındadeğişmeler,

12

Kalbinizdenormal olmayan elektriksel sinyal üretimi(QTcaralığının uzaması),

Kandakikortizolseviyesininfazlaartmasınabağlıkiloartışına,yüzdeyuvarlaklaşmaya,

yüksekkanbasıncınaveaşırıkıllanmayayolaçan,birböbreküstübezihastalığıolan

Cushingsendromu.

İnhalekortikosteroidler,özellikleuzunsüreliolarakyüksekdozdaalındığındavücudunuzdaki

normal steroid hormonuüretimini etkileyebilir.Bu etkiler:

Kemik mineralyoğunluğunda değişiklikler(kemiklerin incelmesi),

Katarakt(gözdeki lensin bulutlanması),

Glokom (gözdeki basıncın artması),

Çocuk veergenlerdebüyüme hızında azalma,

Böbreküstü bezlerine etki.

Buetkilerininhalekortikosteroidlerlegörülmeihtimalikortikosteroidtabletlereoranladaha

düşüktür.

Eğeryanetkilerdenherhangibiriciddileşirseveyabutalimattabahsigeçmeyenherhangibiryan

etkiilekarşılaşırsanızlütfen doktor veyaeczacınızı bilgilendiriniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. FORPACK’insaklanması

FORPACK’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C‟ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Direktgünışığındanvedonmaktankoruyunuz.

Aerosol kutusu delinmemeli, boş olsabilekırılmamalı, ateşten uzak tutulmalıdır.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraFORPACK’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizFORPACK‟ikullanmayınız.

13

RuhsatSahibi: NeutecİnhalerİlaçSan.veTic.A.Ş.

Sakarya1. OrganizeSanayiBölgesi

2. Yol No:3

Arifiye/ Sakarya

Telefon: 0850201 23 23

Faks: 0212 482 24 78

e-mail:info@neutecinhaler.com

ÜretimYeri : NeutecİlaçSan. Tic.A.Ş.

1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı30.12.2013tarihinde onaylanmıştır.