FOLCA 15 MG 100 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FOLCA 15 MG 100 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FOLCA 15 MG 100 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsiyum folinat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699717090378
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-06-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Dahasonratekrar okumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişisel olarak sizereçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

KULLANMA TALİMATI

FOLCA15mg Tablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:15 mgkalsiyum folinat

Yardımcımaddeler:Mikrokristalinselüloz,laktozmonohidrat,magnezyumstearat,

saf su(üretim esnasındabuharlaşır)

BuKullanma Talimatında:

1.FOLCAnedir veneiçinkullanılır?

2.FOLCA’yı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.FOLCAnasılkullanılır?

4.Olası yan etkiler nelerdir?

5.FOLCA’nınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. FOLCAnedir veneiçinkullanılır?

Hertablet15mgkalsiyumfolinatiçerir.FOLCA100tabletlikHDPEşişelerşeklinde

pazarlanmaktadır.

KalsiyumfolinatBgrubuvitaminlerdenbirisidir.Bumadde,folikasitantagonistleridenilen

belli bir tipteki ilaçların (ör. metotreksat) zararlı etkilerini azaltmak için kullanılmaktadır.

Kalsiyumfolinatayrıca,gebeliksırasındayadabebeklikdönemindeortayaçıkanveyakaraciğer

hastalığı,beslenmeyetersizliğiyadabesinemilimininzayıflamasıdurumlarındaoluşanbazı

anemi(kansızlık) tiplerini (megaloblastik anemiler) tedavi etmek için kullanılabilmektedir.

2. FOLCA’yı kullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

FOLCA’yı aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

Kalsiyum folinatyadailacın içindeki maddelerden birine karşı alerjinizvar ise

B

vitamini eksikliği nedeniyle oluşan bir anemi(kansızlık) var ise

Aşağıdaki kalıtımsal şeker hastalıklarından biri sizdevar ise:

-Galaktozintoleransı

-LappLaktazeksikliği

-Glukoz-galaktozmalabsorpsiyonu

2

FOLCA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

Kapesitabin,fluorourasilyadaaynıilaçgrubundan(fluoropirimidinler)olanbaşkailaç

kullanıyorsanız

Fenobarbiton, fenitoin veprimidonun içeren başkailaçkullanıyorsanız

Folikasitantagonistidenilenilaçlardanaldıktansonrakusmaolursa,doktorunuzsize

FOLCA’nın damaryadakas içineuygulananeşdeğerini reçete edebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

FOLCA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

FOLCA’yı bolsu ile birlikte almalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FOLCA’yı hamilelik dönemindeyalnızcadoktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FOLCA’yıemzirmedönemindeyalnızcadoktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

FOLCA’nıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

FOLCAtabletlerlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazısekerlere

karşıintoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanım

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaFOLCA’nınetkisideğişebilir.Aşağıdakiilaçları

kullanıyorsanızlütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Kanserilaçlarıolankapesitabin,fluorourasilyadaaynıilaçgrubundan(fluoropirimidinler)

diğer kalsiyum folinat ilebirlikte alındığında nöbet ve bayılma olabilir

Fenobarbiton,fenitoinveprimidonun(epilepsitedavisindekullanılır)etkinliğiazalabilir.

Eğerbuilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuz,kantahliliisteyerekilaçlarınkandüzeyinebakıp,

herhangi bir nöbetgelişiminiönlemek için dozu değiştirebilir

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3

3. FOLCAnasılkullanılır?

FOLCA’yıherzamandoktorunuzunbelirlediğişekildekullanınız.Emindeğilsenizmutlaka

doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Folik asitantagonistleri denilen ilaçların zararlı etkilerinin azaltılması içinkullanım:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecektir.Bununlabirlikte,

genellikledozfolikasitantagonistininalınmasından12ila24saatsonra,48saatsüreyleher6

saattebir 15mg’dır(1 tablet).

Doktorunuz,folikasitantagonistininzararlıetkileriniazaltmadayardımcıolmasıaçısındanidrarı

alkaliyapan bir başkailaçdahaalmanızı isteyebilir.

Megaloblastik anemi

Megaloblastik anemi tedavisindedozgünde15 mgtablettir.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletlerbol su ileyutulmalıdır.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanım:

12yaş üzeriçocuklardaki tedavi programı,yetişkinlerdeuygulanan programa benzerdir.

12yaşaltıçocuklardakalsiyumfolinatyadafolikasitileağızdantedaviiçinuygundozları

içeren başkailaçformlarımevcuttur.

Yaşlılarda kullanım:

Bu hastagrubundaetkililik vegüvenilirlik değerlendirilmemiştir.

Özel kullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Bu hastagrubundaetkililik vegüvenilirlik değerlendirilmemiştir.

EğerFOLCA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla FOLCAkullandıysanız:

FOLCA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızderhalbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FOLCA’yı kullanmayıunutursanız:

Hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

4

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FOLCA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FOLCA’yıkullanmayıdurdurunveDERHALdoktorunuza

bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

- Şiddetlialerjikreaksiyon(anikaşıntılıdöküntü(kurdeşen),ellerde,ayaklarda,bileklerde,

yüzde,dudaklarda,ağızdayadaboğazda(yutmayıvenefesalmayızorlaştıran)şişmeolmasıve

bayılacakmışsınızgibihissetmek)

Buçokciddibiryanetkidir.Budurumsizdemevcutise,sizinFOLCA’yakarşıciddialerjiniz

var demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

- Nöbet (kriz)

- Bayılma

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FOLCA’nınsaklanması

FOLCA’yı çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraFOLCA’yı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 20/04/2016tarihindeonaylanmıştır.

Ruhsat Sahibi: ATABAY KİMYA SAN. VETİC.A.Ş.

Acıbadem, Köftüncü Sokak No: 1

34718 Kadıköy/İSTANBUL

ATABAYİLAÇFABRİKASIA.Ş.

Acıbadem, Köftüncü Sokak No:1

Üretim yeri: ATABAYİLAÇFABRİKASIA.Ş.

Acıbadem, Köftüncü Sokak No: 1

34718 Kadıköy/İSTANBUL

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2018

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) today announced that one of its operating companies, Endo Pharmaceuticals Inc., is voluntarily recalling two lots of Robaxin® (methocarbamol tablets, USP) 750mg Tablets 100 Count Bottle pack to the consumer level. The products have been found to have incorrect daily dosing information on the label due to a labeling error which misstates the daily dose as "two to four tablets four times daily" rather than the correct dosage of "two tablets three times daily." (see pic...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.