FLUZOLE 50 MG 7 KAPSUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLUZOLE 50 MG 7 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLUZOLE 50 MG 7 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • flukonazol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2016/198
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 04-04-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA

TALIMATI

FLUZO.LF.'50

kapsül

Ağızdan

alrnrr.

Etkiıı

madde:

kapsül

flukonazol

içerir

Yardımcı

maddeler:

Laktoz,

nişasta,

aerosil, magne4rum

Stearat,

sodyum

lauril

sülfat

ilacı

kullanmaya

başIamadan

önce

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz,

çünkü

sizin

için

önemli

bilgiler

içermektedir.

Bu kullaııına taliınatını saklayınız.

Daha sonra

tekrar okuınaya

ihtiyaç

duyabilirsiııiz'

Eğer

ilave

soıularınız

oluı'sa'

lütfen doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

ilaç

kişisel olarak sizin

için

ı'eçete

edilmiştir, başkalarına

vermeyiniz.

Bu ilacın

kullaıumı Sırasında, doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

doktorunuza bu

ilacı

kullandığuıızı

öyleyiniz.

talimatta

yazılanlara

aynen

uyuıxuz.

İlaç

hakkında

size

önerilen dozun

dışında

yüksek

veya

düşük

kullanınayınıZ.

Kullanma

Talimatrnda:

1. FLUZDLP

nedir

ve ne

için

kullanılır?

2. FLUZoLe'ii

kullanmadan

önce

dikkat

edilmesi

gerekenler

FLaZoLe

nasıl

kullanılır?

olası

etkİIer

nelerdir?

FLaZDLP'ün

saklanması

Başlıklan

almaktadır.

ı'.FLaZDLE@

nedir

için

kullanılır?

FLUZ)LE@

''u-a'a

pembe

kapsül içinde beyazhomojen

toz bulunmaktadır.

FLIJZ}LE@,

antifungal

(mantarlara

karşı

kullanılan)

adı verilen

grup

ilaçtan

biridir.

Etkin

madde

flukonazoldür.

t/tt

FLUZoLE@'],

maya|ar

dahil

mantarlardan

kaynaklanan enfeksiyonları

tedavi

etmek

için

kullanılır.

Ayrıca,

mantar enfeksiyonu

kapmanızı

önlemek

için

kullanılabilir.

Mantar

enfeksiyonlarlnln

yaygln

nedeni,

Caııdida

adı

verilen bir

mayadır.

ilaç

size

doktorunuz taraflndan

aşağıdaki

nıantar enfeksiyon

tiirlerini

tedavi

etmek

için

verilebilir.

Genital

kandidiyaz

(üreme

bölgelerinin

ti.ir

ınantar hastalığı), ani veya

tekrarlayan

vajinal

mantar hastahğı;

kandidiyal

balanit

(penis

baş

bölgesi

iltihabı)

Mukozal

pamukçuk,

ağızda

Veya

boğazda

enfeksiyon.

Normal

veya

bağışıklık

fonksiyonları

bozulmuş

hastalar tedavi

edilebilir.

Deri

enfeksiyonları

-örn.

Ayak

mantarı,

mantar

hastalığı,

kaşıntı.

Aşağıdakilerden

kaynaklanan

(sistemik)

mantar

enfeksiyonlan:

dolaşımı,

vücut organları

(örn.

kalp,

akciğerler),

karın

zarı,

kalbin içini

örten

yassr

epitel

dokudan oluşan

Zar veya

idrar

yolunda

bulunan

mantar

(Candida)

Cryplococcus,

örn.

menenjit

akciğer

deri

gibi

diğer

bölgelerdeki

enfeksiyonlar

Bağışıklık

sistemi

yeterli

hastalarda,

gelişen

sistemik

mantar

hastalıklarında

Aşağıdakiler

çin

size

FLIıJ

Z)LE@ verilebilir.

mantar

enfeksiyonu

kapmanlzı önlemek

(bağışıklık

sisteminiz

düzgün

çalışmıyorsa).

Habis

hastalık sebebiyle

kanserde

hücre

öldürücü

ilaç

tedavisi

veya

kanserde

ışın

tedavisi uygulamasl sonucu

mantar enfeksiyonlara

zemin

hazırlayan

hastalarda mantar

enfeksiyonlarlnln

önlenmesinde.

Cryptococcus'dan

kaynaklanan

enfeksiyonun

geri

gelmesini

önlemek

(AiDS

hastalannda)

Doktorunuz

ktiltiir

diğer

laboratuar

çalışmalannın

sonuçlan

bilinmeden önce

tedavinize

başlayabilir.

Sonuçlar

belli

olduğunda,

tedavi

gerektiği

şekilde

doktorunuz

tarafindan

düzenlenecektir.

FLuZoLE@oü

kuııanmadan

önce

dikkat

edilmesi

gerekenler

FL|J

ZDLtr.@'

ğıd

KULLANMA\aINI

Eğer,

Aşağıdakilere aşm

duyarlılığınız

olduysa:

FLıı

Z)LE@'

herhangi

bir bileşenine

Mantar

enfeksiyonu tedavi

etmek

için

aldığınız

diğer

ilaçlara.

Aşırı

duyarlılık

beliıtileri

kaşınma, ciltte

kızarma veya

nefes alma zorluğunu

kapsayabilir.

Alerjiyi

tedavi

etmeye

yönelik

antihistamin olan

terfenadin

veya

astemizol alıyorsanrz

Mide

bozulması

için

kullanılan

sisaprid

alıyorsanrz

Şizofreni

hastasıysan|Zye

antipsikotik

ilaç

olan

pimozid

alıyorsanız

KalP

ritim bozukluğu için

kinidin

içeren

ilaç alıyorsanız.

FLUZOLE@'ü

aşağıdaki

durumlarda

DİKKATLİ KULLAI\INIZ

Eğer,

Karaciğer

Veya

böbrek

sorunlarınız

varsa

Kanınızdaki

potasyum,

kalsiyırm

veya

magnezyılm

dizeyleri

anormalse

Özellikle

eİos

ve kanser

gibi

ciddi

hastalığınız

varsa

Potansiyel olarak birden

fazla eş

zaman|ı

karaciğeri

zedeleyen

veya

tahriş eden

ilaç

alıyorsanız

karaciğer

dokulannızı

öldürecek

(hepatik

nekroz)

altta

yatan

hastalık

oluşursa.

Flukonazol

karaciğerinizin

zedelenmesi

veya tahriş

olması

durumu

geri

dönüşümlüdür.

Tedavi

sırasında

ciddi

karaciğer

hasarı oluşması

durumuna

karşı

doktorunuz

sizi

takip edecektir,

gerekirse

ilacınızı

kesebilir.

Toksik

epidermal

nekroliz

Stevens-Johnson

sendromu

gibi

dökiinti.ilü

deri

reaksiyonlan

gelişirse.

Sıvı

dolu

kabarclk

özelliği

gösteren

bozukluk veya

genelde

kendiliğinden

geçen,

yıj,z

ayakta dantele benzer

kızanklık

oluşturan

aşın

duyarhlık

durumu oluşursa, doktorunuz

tedavinizi

kesebilir.

Günde

terfenadin

kullanıyorsanız

Vücudun alerji

oluşturan

maddelere

karşı

verdiği

çok

şiddetli

yarut,

aşın duyarlılık

gelişirse

Elektrolit bozukluğunuz

Varsa

Flukonazol

birlik1e başka

ilaç kullanıyorsanız

Karaciğerde

enzim

olan

CY3A4

tarafından

yıkılmayaıı,

fakat

kaydında

aralığını uzaffığı

bilinen

eşzamanlı

ilaç

alıyorsanız

Flukonazol dahil

bazı

azot

grubu

ilaçlar

kalbin

elektriksel etkinliğine

kayıtta

(EKG)

aralığının

uzadığı

gözlenmiştir.

Kalp

ritim

sorunlan

dahil

kalp

hastalığınız

varsa

3ltt

Doğuştan

veya

belgelenmiş

kalpte

ciddi

aritmilere

ölümlere

açabilen

durum varsa

Özellikle

kalp

yetmezliği

olduğunda

kalp

adalelerinizde

akut,

subakut

Veya kronik

hastalığınlz

varsa

Kalbiniz

dakikada

60'dan

atıyorsa

(sinüs

bradikardisi)

varsa

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

döneınde dahi olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza

daruşımz.

FLUZDLE@

kapsülün

yiyecek

içecek

kullanılması

Mevcut

değil.

Hamilelİk

İlacı

kullanmadan

önce

doktorunuza

veya

eczacınıza danışınız.

Doktorunuz

tersini

söylemedikçe

hamilelik

esnasında

FLUZOLE@

kullanmayınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz hemen

dolctorunuza

veya eczlcınıZa

daııışınız.

Emzirme

İlacı

kullanmadan

önce

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

elik

esnasında

FLIJ

Z)LE@

kuı

anma

|nlz.

Araç

makine

kullanımı

Araç

veya

makine

kullanırken,

baş dönmesi

veya nöbet

ortaya

çıkabileceği

dikkate

alınmalıdır.

FLUZOLF@'ün

içeriğinde

bulunanbazıyardımcr

maddeler

hakkında

önemli

bilgiler

tıbbi ürün

laktoz ihtiva

eder.

Eğer

daha

önceden

doktorunuz

tarafındanbazı

şekerlere

karşı

dayanlksız

olduğunuz söylenmişse

tıbbi

ürünü almadan önce doktorunuzla

temasa

geçiniz.

tıbbi

ürün

kapsülde

mmol'den

daha

az sodyum

ihtiva

eder;

yani

esasında

sodyum

içermez.

Diğer

ilaçlar

birlikte

kullanımı

Z)LE@

ınmam

gerekti

den,

derlıal doktorunuza

diriniz.

Alerjiyi

tedavi

etmeye

yönelik

antihistamin olan

terfenadin veya

asternizol

alıyorsanız

Mide

rahatsızlığı

için

kullanılan

sisaprid

alıyorsanız

Şizofreni

hastasıysanlz

antipsikotik

ilaç

olan

pimozid

alıyorsanız

4111

Kalp

ritim bozukluğu

için

kinidin

içeren

ilaç alıyorsanız.

FLIIJZ}LE€'iıe

bir antibiyotik

olan

eritromisinin

birlikte

kullanımı

tavsiye

edilmez.

Aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

alıyorsanrz

bunu

doktorunuza

bildiriniz.

FLIJZ)LE@

etkileşim

gösterebilecek

bazı

i|aç|ar

şunlardrr,

tıbbi

ürünler

birlikte

kullanımı

önlem

ve doz ayarlaması

gerektirir:

Anestezide

kullanılan

alfentanil,

fentanil

Depresyon

tedavisinde

kullanılan

arnitriptilin

nortriptilin

Ciddi

mantar

hastalıkları

için

kullanılan

Amfoterisin

pıhtılarını

önlemek

için

incelten

varfarin

(veya

benzer

ilaçlar)

antibiyotik

olan

azitremisin

Uyumanıza

yardımcı

olan

veya

kaygı,

endişeye

karşı

midazo|am,

triazolam

gibi

beıuodiazepinler

basrncrnı düşürücü

olan

bazı

ka|p hastalıklarında

da kullanılan

nifedipin,

isradipin amlodipin

felodipin

gibi kalsiyum

kanal

blokerler

Eklem

kireçlenmesi

tedavisinde

kullanılan selekoksib

Kansertedavisindekullanılansiklofosfamid

Sıtma tedavisinde

kullanılan halofantrin

Atorvastatin

simvastatin

gibi

CYP3

veya

fluvastatin

gibi

CYPZC9

ınetabolize edilen,

yağları

bozuklukları

için

kullanılan

HMG-Co

redüktaz

inhibitörleri

basrncınr

düşürücü

ilaç

olan

losartan

Eroin

bağımlılığının

tedavisinde

kullanılan

metadon

Naproksen,

lornoksikam,

meloksikam, diklofenak

gibi

ağrı,

ateş

iltihaba

etkili

ilaçlar

Doğum kontrol

ilacı

olan oral

kontraseptiller

Endojen

steroidler

Akut

organ

reddi ve

iltihap

gidermek

için kullanılan

prednizon

AIDS

hastalığı

tedavisinde

kullanılan sakinavir

Çeşitli

kanserlerin

tedavisinde

kullanılan

vinka

alkaloidleri

A Vitamini

Klorpropamid,

glibenklamid,

glipizid

veya tolbutamid

gibi

şeker

hastalığı

ilaçlan

Srvı

tutulması

yüksek

basıncını

tedavi

etmek

için

kullanılan

hidroklorotiazid

gibi

tabletleri

5lll

Sarayt

kontrol

altına almak

için

kullanılan fenitoin,

karbamazepin

Enfeksiyonlara

yönelik

antibiyotik

olan

rifampisin

veya

rifabutin

Nakil

reddini

önlemek

için

siklosporin

veya

takrolimus

Astımı

kontrol

etmek

için kullanılan

teofilin

İnsan immün

Yetmezlik Virüsü

(HlV)

enfekte olan

hastalarda

kullanılan

olarak

bilinen

zidovudin

Eğer

reçeteli

reçetesiz

herhangi

bir ilacı

anda kullanıyorsanıZ

veya

soıı

zamanlarda

kullandınız

ise lütfen dokıorunuza veya eczacınıZa

bunlar

hakkında

bilgi

veriniz.

FLUZOLE@

nasıl

kullanılır?

Uygun

kullanrm

dozluygulama

sıklığı

için

talimatlar:

Flukonazolun

günlük

dozu

mantar

enfeksiyonun

cinsi

ciddiyetine

bağlı

olmalıdır.

Tekrarlayan

dozlarla tedavi

gerektiren

enfeksiyon tiplerinde, tedavi

klinik

parametreler

veya

laboratuar

testleri

akİif

mantar enfeksiyonun

geçtiğini

belirtene

kadar

devam

etmelidir.

Yetersiz

tedavi

süresi

aktif

enfeksiyonun

nüksetmesine

neden olur.

Nüksü

önlemek

için;

AiDS'ıi

kriptokoksik

menenjit idame tedavi

gerekir.

Doktor

tarafından

başka

şekilde

tavsiye edilmediği

takdirde

aşağıdaki

doz|ar

uygulanabilir:

Cryptococcus'dan

(bir

ttir

mantar

enfeksiyonu)

kaynaklanan

enfeksiyonun

geri

selmesini

önlemek

Mantar

enfeksiyonu

kapmanızı

önlemek

için

Sistemik

mantar

enfeksiyonlar

Mantar

deri

enfeksiyonları

Mukoza

pamukçuk-doz,

enfeksiyonun

bulunduğu

bölgeye

bağlıdır

Genital

kandidiyaz

Süresiz

olarak

günde

100-200 mg

Enfeksiyon

kapma

riskiniz

olduğunda,

günde

50-400

Sistemik

enfeksiyon

riskiniz

yüksekse,

giinde

mg'dır. Flukonazol

uygulaması,

önceden

tahmin

edilen kandaki

parçalı

hücre

sayısında

aza|ma

(nötropeni)

olan

hastalarda

başlangıcından

kaç

giin

önce

başlamalı

nötrofil

sayısı

1000/

'ün

üzerine

çıktıktan

sonra

sün

daha

devam

etmelidir.

Birinci

günde

400 mg,

daha sonra

hafta

boyunca

günde

200-400 mg Veya

gerekirse

daha

uzun

süre.

AiDS

hastasıysanız,

doktorunuz

nüksü

önlemek

için

primer

ktirden

sonra

ilacı

günde

olarak süresiz

kullanabilinir.

2-4hafta

boyunca

günde

(Atlet

ayağı

için

haftaya kadar

verilebilir)

7-l4

veya

14-30

gün

boyunca

günde

Dozlarbazen

mg'a

artınlır.

Oral

6/tr

Uygulama

yolu

metodu:

Ağızdan

alınır.

Flukonazol

oral,

hem de dakikada

ml'yi

aşmayacak

hızda'

damar

yolundan

kullanım

için

hazır|anmış

ürünlerin

intravenöz

infüzyonu

şeklinde

verilir.

Verilme

yolu

hastanın

klinik

durumuna

bağlıdır.

intravenöz

yoldan

oral

yola

geçerken

veya bunun

aksini

yaparken günlük

dozu

değiştirmeye

gerek

yokrur.

Değişik

yaş

grupları:

Çocuklarda

kullanımı:

2hafta|ıktan

kiiçük

haftalık

haftalık

yaş

Yukarıda

beliıtilenle

aynı

doz, fakat 3

günde

bir verilir.

günde

maksimum

|Zmgkgdonı.

Yukarıda

beliıtilenle

aynı doz'

fakat

günde

verilir.

günde

maksimum

12mglkgdonı.

Mantar

enfeksiyonl

arını

önleme

Sistemik

fungal

enfeksiyonlar

Mukozal

enfeksiyonlar

Enfeksiyon

kapma

riski

bulunduğunda

günde

3-l2

mglkg.

Günde

6-12mgkg.

Günde

mg/kg.

iık

günde

mglkg'

Çocuklarda

giinde

maksimum

dozajı

aşılmamalıdır.

yaşından

kiiçiik

çocuklardaki

üreme

bölgesi Candida

enfeksiyonunun

tedavisinde

flukonazol

kullanımı

önerilmemekİedir

Yaşlılarda

kullanımı:

Normal

yetişkin

dozu, böbrek

sorunlarınız

yoksa

verilecektir.

Özel

kullanım durumları:

Böbrek

yetmezliği:

gerekİiren

tedavide

ayarlaması

gerekmemektedir.

Doktorunuz,

böbrek

enfeksiyonunu

bağlı olarak

dozunuzu

değiştirebilir.

Karaciğer

yetmezliği:

Mevcut

değil.

Tlrl

Eğer

FLIJZ)L*

'ün

etkisinin

çok

güçIü

veya

zayıf

olduğuna

dair

izleniminiz

doktoıuııuz

veya

eczactnız

konuşunuz.

Kullanmanız

gereken

daha

azla

FLTJZOLE@ kullandıysanız:

Doktorunuzun

size

söylediği

miktardan

daha

fazlasını almayınız.

FLUZ)Lf''den

kullannxanıZ

gerekenden

fazlasıııı

kullanmışsanız

doktor

veya

eczacı

konuşunuz.

FLUZOLE''ü

kulıanmayr unutursantz:

Unutulan

dozları

deııgelemek

için

çift

almayınız

FLıı

ZDLE@ iıe tedavi

nlandırrldığındaki

şabilecek

etkiler

Doktorunuz

size

söylemediği siirece

FLIJZDLE@ almayı

durdurmayınız.

FLIJZOLE@

almayı

kesmeniz

gereken

durumlarda

sizin

için

yöntemi

doktorunuz

belirleyecektir.

FLUZOLE@

kullanımı

ilgili

herhangi

sorunuz

olursa doktorunuza danrşrnız.

Olası

etkiler

nelerdir?

Tüm

ilaçlar

gibi,FLIJZoLE@'ün

içeriğinde

bulunan

maddelere

duyarlı

kişilerde

etkiler

olabilir.

Ciddi

alerjik

reaksiyonlar

seyrek

gönilse

birkaç

kişi

alerjik

reaksiyon

gösterir.

Aşağıdaki

semptomlardan

herhangi

birini

yaşlyorsanl

derhal

doktorunuza

bildiriniz:

hınltı,

nefes

alma

zorluğu

veya

göğüste

sıkışma

Göz

kapakları,

yizveya

dudaklarda

şişme

Tüm vücutta

kaşıntı,

ciltte

kızarma

Veya

kaşıntılı krrmızı

lekeler

Deri

dökiintiisü

Kabarmaya neden

olan,

döktintti

gibi

şiddetli

deri

reaksiyonları

(ağzı

dili

etkileyebilir).

AioS

hastasıysanız,

FL|JZOLE@ dahiı

ilaçlara

şiddetli

deri

reaksiyonlan

gösterme

olasılığıruz

daha

yüksektir.

etkiler

aşağıdaki kategorilerde

gösterildiği

şekilde

sıralanmıştır.

Çok

yaygın

hastanın

inde

görülebilir.

Yaygın

0 hastada

birden

az, fakat

hastada

birden

fazla

görülebilir.

Yaygın

olmayan

100 hastada

birden

az, fakat

1000

hastada

birden

fazla

görülebilir

Seyrek

1.000 hastada

birden

görülebilir.

8/11

Çok

seyrek

Bilinmeyen

10.000

hastada

birden

görülebilir.

Eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor

Yaygın

Baş ağrısı

Kann

ağnsı

Bulantı

Kusma

Midede

rahatsızlık

ishal

Dökiintti

Yüksek

alkalen

fosfataz

düzeyleri

Aspartat aminotransferazda

artış

alkalin

fosfatazda

artış

Yaygın

olmayan

Uykusuzluk

Uykululuk

hali

Nöbetler

Sersemlik

Uwşma

bozukluğu

Denge bozukluğundan

kaynaklanan

baş

dönmesi

(vertigo)

Hazımsızlık,

sindirim bozukluğu

Gazve

ağız

kuruluğu

Safra

akışının

yavaşlamaslveya

durması

Sarılık

Bilirubinde

artış

Kaşıntı

Kurdeşen

Terlemede artış

ağrısı

Yorgunluk

Keyifsizlik

Ateş

9/tl

Seyrek

Beyaz

hücreleri

sayısında

azalma

Kandaki

parçalı

hücre

sayısında azalma

Trombosit-kan

pulcuğu-sayısında azalma

Vücudun

alerji

oluşturan

maddelere

karşı

verdiği

çok şiddetli

yanıt,

aşlrı duyarlılık

(alerji

Sonucu

yüz

ve boğazda

şişme,

yüzde

ödem,

kaşıntı, kurdeşen

dahil

olmak üzere)

Yüksek kolesterol

Yüksek

trigliserit

potasyum

düzeyinin

normalin

üstiine

yükselmesi

Tiffeme

uzamasl

Yaşamı

tehdit

eden

düzensiz

kalp ritmi

(torsade

pointes)

Nadiren

ölümle

sonuçlanan karaciğer

ilgili

toksisite

Karaciğer

yetmezliği

Karaciğer iltihabı

Karaciğer

hücrelerine

olan veya

karaciğer

hücrelerini etkileyen dokulann

ölümü

veya

hasar

Deride

içi

sıvı

dolu

kabarcıklarla

seyreden

ciddi bir

hastalık

(toksik

epidermal

nekroliz)

Ciltte

göz

çevresinde

ofurması,

şişlik

kızamıklıkla

seyreden

iltihap

(Stevens-

Johnson sendromu)

Akut

yaygın

ekzantematöz

püstiiloz

eksfoliyatif

deri

hastalıklan

Yüzde

ödem

Saç döki.ilmesi

Pediyatrik

hastalar

Pediyatrik

klinik

araştrrmalar

sırasında

kaydedilen advers

olay

insidansı

modeli

laborafuar

anormallikleri,

yetişkinlerde

görülenlerle

karşılaştırılabilir

niteliktedir.

Eğer

kullaııma

talimatında

bahsi

geçmeyeıı herhangi

yaıı

etki

karşılaşırsanıZ

doktoıanuzu

veya

eczacınıZı

bilgilendiriniz.

etkilerin

raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan veya

almayan herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda

hekiminiz,

eczaclnlz

veya

hemşirenjz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınlz

t0/tt

etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde

alan

"ilaç Yan Etki

Bildirimi"

ikonuna

tıklayarak

800 314 00

numaralı

etki

bildirim

hattını

arayarak

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

GÜFAM)'ne

bildiriniz.

Meydana

gelen yan

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

i|acın

güvenliliği

hakkında

dahafaz|abilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınrz.

FLUZOLE@'ün

saklanması

FLUZ)L*

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ambalajında

saklayınız.

25oC'nin

altındaki

sıcaklığında,

ışıktan ve

rutubetten

koruyarak

saklayınız.

kullanma

tarihi

uyumlu olarak

kullanınız.

Ambalajdaki

soıı

kullaııma

tarihinden

Sonra

FLUZ)L*

kullanmayınız.

Eğer üründe

velveya

ambalajında

bozukluklar

fark

eders

enizFLLJZoLE@'ü

kullanmayınız.

Ruhsgt

Salıihi:

Biofarma

ilaç

Sanayi

ve Ticaret

A.Ş.

Akpınar

Mah.

osmangaziCad.

5 Sancaktepe/istanbul

Telefon:

(0216)

(Pbx)

Faks:

(0216)

Üretim

Yerİ:

Biofarma

ilaç

Sanayi

Ticaret

A.Ş.

Akpınar

Mah.

osman

gazi

Cad.

Sancalııtepe/İstanbul

Telefon:

(0216)

(Pbx)

Faks:

(0216)

Bu kullanma talimatı

tarihinde

onaylanmıştır,

ttlrl