FLURO-5 DEVA 1000 MG/ 20 ML I.V./ I.A. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLURO-5 DEVA 1000 MG/ 20 ML I.V./ I.A. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLURO-5 DEVA 1000 MG/20 ML I.V./I.A. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, 1
ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kendine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 230/6
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-03-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 9

KULLANMA TALİMATI

FLURO-5 DEVA 1000 mg/20 ml I.V./I.A. enjeksiyonluk çözelti

Damar yoluyla uygulanır.

Steril, sitotoksik

Etkin madde: Her bir ampul 1 ml’sinde 50 mg 5-fluorourasil, 20 ml’sinde (toplam hacim)

1000 mg 5-fluorourasil içerir.

Yardımcı madde (ler): Sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLURO-5 DEVA nedir ve ne için kullanılır?

2. FLURO-5 DEVA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLURO-5 DEVA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLURO-5 DEVA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FLURO-5 DEVA nedir ve ne için kullanılır?

FLURO-5 DEVA, içinde enjeksiyonluk çözelti içeren bir anti kanser ilacıdır. Anti-kanser

ilaçları ile tedavi zaman zaman kanser kemoterapisi olarak da adlandırılmaktadır.

FLURO-5 DEVA, etkin madde olarak 5-fluorourasil, yardımcı madde olarak ise sodyum

hidroksit ve enjeksiyonluk su içermektedir.

FLURO-5 DEVA, flakon denilen cam şişelerde ambalajlanmıştır ve şişenin içerisinde 20

ml’lik çözelti bulunmaktadır.

FLURO-5 DEVA, özellikle meme ve kolon kanserinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra

birçok

yaygın

kanser

hastalığında

kullanılmaktadır.

FLURO-5

DEVA,

anti

kanser

ilaçlarıyla kombine olarak veya radyoterapi ile birlikte kullanılabilir.

2 / 9

2. FLURO-5 DEVA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLURO-5 DEVA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

5-fluorourasile ve FLURO-5 DEVA’nın içindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen

aşırı duyarlılığınız varsa.

Diğer

antineoplastik

ajanlarla

tedaviden

sonra

kemik

iliği

hasarı

meydana

gelmişse.

(radyoterapi de dahil)

Uzun bir hastalık dönemi sonrası ciddi güçsüzlük durumunda.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız.

Bebeğinizi emziriyorsanız.

Kötü huylu olmayan kanseriniz varsa.

FLURO-5 DEVA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

hücre

sayınızda

çok

fazla

düşüş

varsa

(Kan

testleri

kontrol

edilmesi

gerekmektedir.)

Böbreklerinizle ilgili probleminiz varsa.

Karaciğerinizle ilgili probleminiz varsa (sarılık gibi).

Göğüs ağrınız (anjina) veya kalp yetmezliği öykünüz varsa. Tedaviniz sırasında göğüs

ağrısı meydana gelmişse doktorunuza bildiriniz.

Dihidroprimidin

dehidrogenaz

(DPD)

enzim

noksanlığında

veya

enzim

aktivitesinde

azalma varsa.

Aşağıdaki belirtilen ilaçları kullanıyorsanız;

Metotreksat (bir tür anti kanser ilacı)

Metronidazole (bir tür antibiyotik)

Kalsiyum lökoverin (kalsiyum folinat olarak da adlandırılır, anti-kanser ilaçlarının zarar

verici etkisini azaltmak için kullanılmaktadır.

Allopurinol (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Varfarin (kan pıhtısının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Brivudin, sorivudin ve analogları (antiviral ilaç grubu)

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FLURO-5 DEVA hamile kadınlarda ve hamile kalmayı düşünen kişilerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FLURO-5 DEVA emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

3 / 9

Emziren

anneler

FLURO-5

DEVA

tedavi

sırasında

anne

sütü

beslemeyi

durdurulmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

FLURO-5 DEVA’nın araba sürme ya da makine kullanma yeteneğinizi etkileyecek herhangi

bir etkisini görürseniz araç ve makina kullanmayınız.

FLURO-5 DEVA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda yaklaşık 7 mmol (ya da 161 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum,

kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Anti kanser ilaçları (siklofosfamid, vinkristin, metotreksat, sisplatin, doksorubisin), bir tür

antibiyotik ilaç olan metronidazol, anti kanser ilaçlarının zarar verici etkisini azaltmak için

kullanılan lökoverin, kan pıhtısının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan varfarin, antiviral

ilaçlar (brivudin, sorivudin), gut tedavisinde kullanılan allopurinol, mide ülseri tedavisinde

kullanılan simetidin, sara tedavisinde kullanılan bir ilaç olan fenitoin, şizofreni, psikotik

depresyon

gibi

psikiyatrik

hastalıkların

tedavisinde

etkili

olan

klozapin

gibi

ilaçları

alıyorsanız doktorunuzun bunları bilmesi önemlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FLURO-5 DEVA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Doktorunuz FLURO-5 DEVA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Size uygun FLURO-5 DEVA dozu hesaplandıktan sonra uzman sağlık personeli tarafından

tedaviniz uygulanacaktır.

FLURO-5

DEVA,

toplardamara

enjeksiyon

veya

infüzyon

olarak

veya

atardamar

içine

infüzyon şeklinde uygulanmalıdır.

İntravenöz infüzyon:

Vücut ağırlığına göre 15 mg/kg’ lık (600 mg/m

) günlük doz, her bir infüzyon için 1 g’dan

fazla olmayacak şekilde, 300-500 ml %5’ lik glukoz çözeltisinde veya %0,9’ luk NaCl içinde

sulandırılır ve dakikada 40 damla oranında 4 saat boyunca intravenöz infüzyon olarak verilir.

Bu doz, toksisite ortaya çıkıncaya kadar veya toplam doz 12-15 g’ a ulaşıncaya kadar birbirini

takip eden günlerde verilir. Günde en fazla 1 g ile bazı hastalar 30 g’ a kadar ilaç almışlardır.

Hematolojik ve gastrointestinal toksisite iyileşinceye kadar tedaviye ara verilmelidir.

4 / 9

Alternatif olarak FLURO-5 DEVA 24 saat boyunca sürekli infüzyon şeklinde verilebilir.

İntravenöz enjeksiyon:

İntravenöz enjeksiyonla vücut ağırlığına göre günde 12 mg/kg (480 mg/m

), 3 gün süresiyle

verilebilir. Herhangi bir toksisite belirtisi olmazsa, hasta 5, 7 ve 9. günlerde ağırlığa göre 6

mg/kg alabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

FLURO-5

DEVA’nın

çocuklarda

kullanımına

ilişkin

güvenilirliği

etkinliği

bilinmediğinden önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılara uygulanan FLURO-5 DEVA dozu yetişkin dozları ile benzerdir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozukluklarında doz azaltılmalıdır.

Eğer FLURO-5 DEVA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FLURO-5 DEVA kullandıysanız:

FLURO-5 DEVA ile doz aşımına maruz kalmış olan hastalar, en az dört hafta kan değerleri

yönünden (hematolojik) takip edilmeli ve anomali saptandığında uygun tedavi kullanılmalıdır.

FLURO-5 DEVA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

FLURO-5 DEVA’yı kullanmayı unutursanız

Doktorunuz

dozun

zaman

uygulanacağına

karar

verecektir.

Takip

eden

dozun

yeni

uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FLURO-5 DEVA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe FLURO-5 DEVA’nın dozunu azaltmayınız ya da

tedaviyi durdurmayınız. FLURO-5 DEVA tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye

gitmesine neden olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FLURO-5 DEVA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

5 / 9

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın:

İltihap oluşturan mikrobik hastalık (enfeksiyon)

Yaygın olmayan:

Yaygın enfeksiyon (sepsis)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

Akyuvar

sayısında

azalma

(lökopeni),

kemik

iliğinin

baskılanması

(miyelosupresyon), kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni),

kanda

granüler

lökositlerin

normalden

sayıda

bulunması

(granülositopeni),

pulcuğu

sayısında

azalma

(trombositopeni),

kansızlık, kandaki tüm hücrelerde azalma (pansitopeni)

Seyrek:

Beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agranülositoz)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

Bağışıklık sisteminin baskılanması (immünosupresyon)

Çok seyrek:

Ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafilaktik reaksiyon), en şiddetli alerjik

reaksiyon (anafilaktik şok)

Endokrin hastalıkları

Seyrek:

Tiroid

hormonu

artışı

artışı

(total

tiroksin),

artışı

(total

triiyodotironin))

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan:

Kanda ürik asit miktarının yükselmesi (hiperürisemi)

Psikiyatrik hastalıkları

Seyrek:

Zihin karışıklığı (konfüzyon)

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek:

Hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi), beyin orta

kısmında bir bölge olan bazal ganglionların anormal fonksiyonuyla ilgili

reaksiyonlar (ekstrapiramidal motor reaksiyonlar), serebellar(beyincikle

ilgili)

bozukluk,

kortikal

(korteksle

ilgili)

bozukluk,

göz

titremesi

(nistagmus), baş ağrısı, baş dönmesi, parkinson benzeri semptomlar,

piramidal bulgular, neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde

bulunması (öfori), lökoensefalopati (yaşamın erken döneminde meydana

gelen beyaz cevheri etkileyen bir grup hastalık), konuşma bozuklukları

(afazi), konvülsiyon, koma, optik nevrit (sinir iltihabı), kol ve bacaklarda

sinir hastalığı (periferal nöropati)

Göz hastalıkları

Yaygın:

Gözü koruyan zarın iltihabı (konjuktivit)

Yaygın olmayan:

Aşırı

göz

yaşı

salgılanması

(lakrimasyon),

göz

kapaklarının

serbest

kısımlarının dışına kıvrılması(ektropiom), şaşılık, bir göz yaşı kanalı

hastalığı(dakriostenoz), görsel değişiklikler, göz kapağı iltihabı (blefarit),

azalmış görme yeteneği.

6 / 9

Kardiyak (kalple ilgili) hastalıkları

Yaygın:

Sırt ağrısı, kalp atım sayısının artışı (taşikardi), EKG değişiklikleri, kalbi

besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı

(anjina pektoris)

Seyrek:

Kalp ritm bozukluğu) aritmi, kalp krizi (miyokard infarktüsü), kalp kası

(miyokard) iltihabı, kalp yetmezliği, kalp kası ile ilgili bir hastalık (dilate

kardiyomiyopati), kardiyojenik(kalple ilgili) şok, kalp durması, ani kalp

ölümü

Vasküler hastalıkları

Seyrek:

Kan damarları iltihabı (vaskülit), Raynaud fenomeni ( soğuğa maruz

kalan

parmaklarda

hissizleşme

beyaz

görünüm),

kanla

beslenmenin

mekanik

olarak

tıkanmasına

bağlı

oluşan

kansızlık

(iskemi)(serebral

iskemi,

intestinal

iskemi,

periferal

iskemi),

damar

tıkanıklığı (tromboembolizm)

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal (göğüs boşluğunun ortası) hastalıkları

Yaygın olmayan:

Burun

kanaması

(epistaksis),

solunum

güçlüğü

(dispne),

bronşların

spazmı (bronkospazm)

Gastrointestinal (mide barsakla ilgili) hastalıkları

Çok yaygın:

İshal (diyare), bulantı, kusma, ağız içi iltihabı (stomatit), mukoza iltihabı

(mukozit)

Yaygın olmayan:

Gastrointestinal ülserasyon, gastrointestinal kanama

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın olmayan:

Karaciğer hücre hasarı

Seyrek:

Karaciğer nekrozu (hücre ölümü)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın:

Saç dökülmesi (alopesi), el ayak sendromu

Yaygın olmayan:

Bir cilt hastalığı (dermatit), renk pigmentinin artışı (aşırı pigmentasyon),

doku ya da ciltte renk maddesinin azlığı (hipopigmentasyon), tırnaklarda

değişiklik (tırnak kaybı da dahil), tırnağın kısmen ya da genel olarak

yatağından oynaması (onikoliz), bir tür cilt döküntüsü (ekzantem), cilt

kuruluğu,

kurdeşen

(ürtiker),

ışığa

duyarlılık

(fotosensitivite),

radyasyonla ve güneş ışığı ile hasarlanmış deride “recall” fenomeni.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok yaygın:

Ateş, yorgunluk

Yaygın olmayan:

Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu (tromboflebit)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

7 / 9

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. FLURO-5 DEVA’nın saklanması

FLURO-5

DEVA’yı

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25°C

altındaki

sıcaklığında,

ışıktan

koruyarak

ambalajında

saklayınız.

Flakon

açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

FLURO-5 DEVA’yı dondurmayınız ya da soğutmayınız.

Eğer ürün düşük ısıya maruz kalırsa çökeltiler görülebilir. Bu çökeltiler 60°C’ de hafif ısıtma

ve çalkalamayla çözülebilir. Bu durumda kullanmadan önce vücut sıcaklığına gelecek şekilde

soğutulmalıdır.

FLURO-5 DEVA, ilk kez açıldıktan veya sulandırıldıktan sonra tek kullanım içindir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLURO-5 DEVA’yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında herhangi bir bozukluk fark ederseniz FLURO-5 DEVA’yı

kullanmayınız.

Sitotoksik ve sitostatik beşeri tıbbi ürünlerin kullanımları sonucu boşalan iç ambalajlarının

atıkları TEHLİKELİ ATIKTIR ve bu atıkların yönetimi 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı

Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre yapılır.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel: 0 212 692 92 92

Fax: 0 212 697 00 24

E-mail: deva@devaholding.com.tr

Üretim Yeri:

Deva Holding A.Ş.

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 14/03/2011 tarihinde onaylanmıştır.

8 / 9

AŞAĞIDAKİ

BİLGİLER

BU

İLACI

UYGULAYACAK

SAĞLIK

PERSONELİ

İÇİNDİR.

FLURO-5 DEVA flakon, kanser kemoterapisinde uzmanlaşmış hekimler tarafından ya da

onların gözetiminde kullanılmalıdır.

Kontaminasyon:

5-fluorourasil

irritan

madde

olduğundan

deri

mukoz

membranlarla

temasından

kaçınılmalıdır. Gözler ya da deri ile temas gerçekleştiğinde bu bölgeler bol su ya da serum

fizyolojik ile yıkanmalıdır. Ciltteki geçici sızlama için tahriş edici özelliği olmayan bir krem

uygulanabilir. Gözle temas halinde veya çözelti yutulmuşsa veya solunmuşsa tıbbi yardım

için bir doktora başvurulmalıdır.

Hazırlama talimatı:

FLURO-5 DEVA, kemoterapötik ajanların güvenli kullanımı konusunda eğitim görmüş olan

profesyonel kişiler tarafından kullanım için hazırlanabilir. Hazırlık sadece özel bir alanda

gerçekleştirilir.

İlacın hazırlanması ve enjektöre transferi gibi işlemler aseptik koşullarda, sitotoksikler için

ayrılmış özel alanlarda yapılmalı ve bu işlemleri uygulayan personel koruyucu elbise, eldiven,

gözlük ve maske kullanmalıdır.

Hamile personelin bu kemoterapötik ajanların kullanımında görev almamaları önerilir.

İmha etme

Hem tıbbi ürünün artanı hem de seyreltilmek için ya da infüzyon için hazırlanmış çözeltinin

tamamı hastanenin sitotoksik maddelere uygulanan standart prosedürlerine göre ve zararlı

atıkların

imha

edilmesi

için

yürürlükte

olan

yasal

gereklere

uygun

olarak

ortadan

kaldırılmalıdır.

Başlangıç tedavisi infüzyon veya enjeksiyon şeklinde olabilir, daha az toksisite nedeniyle

infüzyon şeklinde uygulama genelde tercih edilmektedir.

İntravenöz infüzyon:

Vücut ağırlığına göre 15 mg/kg’ lık (600 mg/m

) günlük doz, her bir infüzyon için 1 g’ dan

fazla olmayacak şekilde, 300-500 ml %5’ lik glukoz çözeltisinde veya %0.9’ luk NaCl içinde

sulandırılır ve dakikada 40 damla oranında 4 saat boyunca intravenöz infüzyon olarak verilir.

Bu doz, toksisite ortaya çıkıncaya kadar veya toplam doz 12-15 g’ a ulaşıncaya kadar birbirini

takip eden günlerde verilir. Günde en fazla 1 g ile bazı hastalar 30 g’ a kadar ilaç almışlardır.

Hematolojik ve gastrointestinal toksisite iyileşinceye kadar tedaviye ara verilmelidir.

Alternatif olarak FLURO-5 DEVA 24 saat boyunca sürekli infüzyon şeklinde verilebilir.

9 / 9

İntravenöz enjeksiyon:

İntravenöz enjeksiyonla vücut ağırlığına göre günde 12 mg/kg (480 mg/m

), 3 gün süresiyle

verilebilir. Herhangi bir toksisite belirtisi olmazsa, hasta 5, 7 ve 9. günlerde ağırlığa göre 6

mg/kg alabilir.