FLUREND

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLUREND %0,25 ORAL SPREY 30 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLUREND %0,25 ORAL SPREY 30 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699527520034
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-03-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

FLUREND ®

%0,25oral sprey

Ağıziçinepüskürtülerekuygulanır.

Etkinmadde:30 mloralsprey0,075gflurbiprofen içerir.

Yardımcımaddeler:Gliserin,etilalkol(%96),sorbitol(E420),kremoforRH40,sodyum

sakkarin, sodyumhidroksit, sodyum benzoat (E211), naneesansı, deiyonizesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. FLUREND ®

nedir veneiçinkullanılır?

2. FLUREND ® ’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. FLUREND ® nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. FLUREND ® ’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. FLUREND ® nedir veneiçinkullanılır?

Orofarenjiyalalanadabağlı(örn.dişetiiltihapları,ağıziltihapları,yutakiltihapları)ağrılarda

rahatsızlığıgiderici,antiinflamatuarolaraksemptomatiktedavidekullanılır.Diştedavileri

sonrasında dakoruyucuolarak kullanılır.

FLUREND ® ,spreypompasıile30ml’likplastikbeyazopakşişedevekartonkutuambalajda

takdimedilmektedir.

2. FLUREND ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FLUREND ® ’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Flurbiprofeneveyaürününformülündebulunanyardımcımaddelerdenherhangibirine

karşı aşırı hassasiyetinizvarsa,

Asetilsalisilikasitveyadiğersteroidolmayanantiinflamatuarilaçlarakarşıhassasiyetiniz

varsa,

Öncedenbronkospazm(bronşiyaldaralmanedenlinefesalmagüçlüğü),asetilsalisilikasit

yadadiğersteroidolmayanantiinflamatuarilaçlarınkullanımınabağlırinityadaürtiker

geçirdiyseniz,

Peptik ülserinizvarsaveyageçmişte bu hastalığıgeçirdiyseniz.

2

FLUREND ® ’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Böbrekyetmezliği, kalpyetmezliğiyadakaraciğeryetmezliğinizvarsa,

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FLUREND ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

FLUREND ® ’in kullanımyolu nedeniyleyiyecekveiçeceklerleetkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizveyahamile kalmayı planlıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

FLUREND ®

kullanırkenemzirmeyeson verilmeliyadailaçkesilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

FLUREND ® ’inaraçvemakinekullanımınaetkisiçalışılmamıştır,fakatfarmakodinamik

özellikleri vegenel emniyet profiline dayanılarakbir etkioluşturması beklenmez.

FLUREND ® ’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

FLUREND ® ,sorbitol(E420)içermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

FLUREND ® ,herdozunda10g’dandahaazgliseriniçerir.Budozdagliserinekarşıherhangi

bir etkibeklenmemektedir.

FLUREND ® ,herdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozda

sodyuma bağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün, azmiktarda[her dozda100 mg’dandahaaz]etanol (alkol) içerir.

FLUREND ® ,30ml’sinde0,6gsodyumbenzoat(E211)içermektedir.Deriye,gözevemukoz

membranlarına hafifderecedeiritandır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

FLUREND ®

,furosemidindiüretikfaaliyetininadirenazaltabilir.Ayrıca,flurbiprofennadiren

antikoagülanilaçlarlaetkileşimegirebilir.Bununyanısıraflurbiprofenindigoksin,tolbutamid

veantiasitilebir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. FLUREND ® nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Günde3 defailgili bölgeyedoğrudan 2 püskürtmeyapılarak uygulanır.

Uygulama yoluvemetodu:

FLUREND ® oral spreyağızdailgili bölgeyepüskürtülerek uygulanır.

3

Değişikyaş grupları

Pediyatrikpopülasyon:

12yaşaltı çocuklardakullanılmamalıdır.

Geriyatrikpopülasyon:

Yaşlılardakullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Özel kullanımdurumları

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliği olan hastalardadikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliği olan hastalardadikkatli kullanılmalıdır.

EğerFLUREND ® ’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla FLUREND ® kullandıysanız

FLUREND ®’ denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FLUREND ® ’i kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanızbekleyinizvebir sonraki dozunuzuzamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

FLUREND ® iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

FLUREND ® iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkilerhakkındabirbilgi

bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FLUREND ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Hassasiyet bulguları

Lokal iritasyonlar

BunlarFLUREND ® ’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. FLUREND ® ’insaklanması

FLUREND ® ’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olanson kullanma tarihinden sonra FLUREND ® ’ikullanmayınız.

4

RuhsatSahibi:SantaFarmaİlaçSan.A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel:(+90212)220 64 00

Fax: (+90 212)222 58 89

Üretimyeri:SantaFarmaİlaçSan. A.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No:72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel:(+90 212)534 79 00

Fax: (+90 212)521 06 44

Bu kullanma talimatı25.12.2013tarihinde onaylanmıştır.