FLUREND %0, 25 ORAL SPREY, 30 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLUREND %0, 25 ORAL SPREY, 30 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLUREND %0,25 ORAL SPREY, 30 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 255/34
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 25-12-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FLUREND

®

%0.25 oral sprey, çözelti

Ağız içine püskürtülerek uygulanır.

Etkin madde:

1 ml sprey çözeltisi 2,5 mg flurbiprofen içerir.

Yardımcı maddeler:

Gliserol, etil alkol, sorbitol (E420), kremofor, sodyum sakkarin, sodyum

hidroksit, sodyum benzoat (E211), nane esansı, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLUREND

®

nedir ve ne için kullanılır?

2. FLUREND

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLUREND

®

nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLUREND

®

’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FLUREND

®

nedir ve ne için kullanılır?

Orofarenjiyal alana da bağlı (örn. dişeti iltihapları, ağız iltihapları, yutak iltihapları) ağrılarda

rahatsızlığı giderici, antiinflamatuar olarak semptomatik tedavide kullanılır. Diş tedavileri

sonrasında da koruyucu olarak kullanılır.

FLUREND

, ağzı beyaz plastik sprey pompası ile 30 ml’lik HDPE şişede ve karton kutu

ambalajda takdim edilir.

2. FLUREND

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLUREND

®

’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Flurbiprofene veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine

karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,

Asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara karşı hassasiyetiniz

varsa,

Önceden bronkospazm (bronşiyal daralma nedenli nefes alma güçlüğü), asetilsalisilik asit

ya da diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçların kullanımına bağlı rinit ya da ürtiker

geçirdiyseniz,

Peptik ülseriniz varsa veya geçmişte bu hastalığı geçirdiyseniz.

FLUREND

®

’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

FLUREND

®

’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FLUREND

’in kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FLUREND

kullanılırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

FLUREND

’in araba

makine

kullanmaya

etkisi

konusunda

çalışılmamıştır,

fakat

farmakodinamik özellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki oluşturması

beklenmez.

FLUREND

®

’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FLUREND

, 1 ml'sinde 2 mg sodyum benzoat (E211) içermektedir. Deriye, göze ve mukoz

membranlara hafif derecede iritan etki gösterebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FLUREND

, furosemidin diüretik faaliyetini nadiren azaltabilir. Ayrıca, flurbiprofen nadiren

antikoagülan ilaçlarla etkileşime girebilir. Bunun yanı sıra flurbiprofenin digoksin, tolbutamid

ve antiasit ile bir etkileşimi olmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FLUREND

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde 3 defa ilgili bölgeye doğrudan 2 püskürtme yapılarak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

FLUREND

ağızda ilgili bölgeye püskürtülerek uygulanır.

Uygulama sırasında aşağıdaki yönlendirmeleri takip ediniz:

FLUREND

’i ilk kullanımda, yüzden uzak bir yöne doğru tutarak, düzenli bir

püskürtme elde edinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basınız.

Başınız dik ve karşıya bakar pozisyonda iken, Şekil 1’de olduğu gibi sprey

kolunu ağız içerisinde ilgili bölgeye yönlendirerek pompalama düğmesine önerilen

sayıda basarak uygulayınız. (Bkz. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için

talimatlar)

Şekil 1

III.

Uygulama sonrasında şişeyi kutusuna yerleştirerek dik duracak şekilde saklayınız.

Değişik yaş grupları:

Pediyatrik popülasyon:

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer FLUREND

®

’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz

var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUREND

®

kullandıysanız:

FLUREND

®

’ten

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı ile

konuşunuz.

FLUREND

®

’ i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FLUREND

®

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

FLUREND

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir

bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FLUREND

’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Görülebilecek

diğer

etkiler

aşağıdaki

kategorilerde

gösterildiği

şekilde

sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1’inde görülür.

Yaygın

: 100 hastanın en az 1’inde, en fazla 10’unda görülür.

Yaygın olmayan

: 1000 hastanın en az 1’inde, en fazla 10’unda görülür.

Seyrek

: 10000 hastanın en az 1’inde, en fazla 10’unda görülür.

Çok seyrek

: 10000 hastanın 1’inden az görülür.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

Hassasiyet bulguları

Lokal irritasyonlar

Bunlar FLUREND

’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile

karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız

yan etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde

yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna

tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek

kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı

sağlamış olacaksınız.

5. FLUREND

®

’in saklanması

FLUREND

®

’i

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLUREND

®

’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Santa Farma İlaç San. A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 58 89

Üretim yeri:

Santa Farma İlaç San. A.Ş.

GEBKİM 41455 Dilovası - KOCAELİ

Tel: (+90 262) 674 23 00

Fax: (+90 262) 674 23 21

Bu kullanma talimatı /./ tarihinde onaylanmıştır.