FLUPAMID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLUPAMID SR 1,5 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLUPAMID SR 1,5 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • indapamid

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536030012
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

FLUPAMİD 1.5mgSRtablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:1.5mgindapamid.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,polivinilpirolidonK-30,hidroksipropil

metilselüloz,kolloidalsilikondioksit,magnezyumstearat,titanyumdioksit(E171),polietilen

glikol vegliserin içermektedir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdebu ilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında size önerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1.FLUPAMİDnedir veneiçinkullanılır?

2.FLUPAMİD’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.FLUPAMİDnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.FLUPAMİD’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. FLUPAMİDnedir veneiçinkullanılır?

FLUPAMİDSRtablet,yuvarlak,beyaz,süreklisalımsağlayan30ve90tabletlikblister

ambalajdabulunmaktadır.

FLUPAMİDesansiyelhipertansiyontedavisiiçindoktorunuztarafındanreçetelenmiştir.

Yüksekkanbasıncını(hipertansiyon)düşürmeyeyarayanbirilaçtırve“indapamid”

aktifmaddesiniiçerir.“İndapamid”diüretikdir.Pekçokdiüretikböbreklerdeoluşan

idrarmiktarınıarttırır.Ancakindapamidbirazfarklıdır.Çünküböbreklerdeoluşanidrar

miktarınıçokazarttırmaktadır.

2. FLUPAMİD’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FLUPAMİD’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Etkinmaddeye,yardımcımaddelerinherhangibirineveyasülfonamidtüreviilaçlara

aşırıduyarlılığınız(alerjik)varsa,

Ciddiböbrekyetmezliğinizvarsa,

Ciddikaraciğeryetmezliğinizveyahepatikensefalopatihastalığınızvarsa(karaciğer

yetmezliğinebağlıolarak beyinfonksiyonlarındabozulma),

Hipokalemivarsa(çokdüşükkanpotasyumseviyesi).

2

FLUPAMİD’iaşağıdaki durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Karaciğerrahatsızlığınızvarsa,

Diyabet hastası iseniz,

Gut hastası iseniz,

Kalpritimbozukluğuveyaböbreksorunlarınızvarsa,

Paratiroidbezesinindüzgünçalıştığınıkontroletmenizgerekiyorsa.

Dahaönceışığahassasiyetreaksiyonugeçirdiysenizdoktorunuzasöyleyiniz.

Kandakidüşüksodyumvepotasyumveyayüksekkalsiyumseviyelerinikontroletmek

içindoktorunuzkantetkikleriisteyebilir.

Builacınaktifmaddesiantidopingtestlerisırasındapozitifreaksiyonverebilir.

Sporculardadikkatliolunmasıgerekir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FLUPAMİD’inyiyecekveiçecekilekullanılması

FLUPAMİD’iaçveyatok karnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FLUPAMİDkullanımıhamilelikdönemindetavsiyeedilmemektedir.Hamilelik

dönemindeoluşan ödemin tedavisindekesinliklekullanılmamalıdır.

Hamileysenizveyahamilelikplanlıyorsanızenkısazamandaalternatifbirtedaviye

geçilmelidir.

Tedavisırasında hamile olduğunuzufarkederseniz hemen doktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaya daeczacınıza danışınız.

FLUPAMİDannesütünegeçmektedir.Bunedenleemzirmedönemindekullanılması

tavsiyeedilmez.

Araçvemakinekullanımı

FLUPAMİD’inuyarıcıetkisiyokturancaktedavibaşlangıcındaveyadozartırıldığında

kan basıncının düşmesine bağlıolarak başdönmesi veyayorgunluk oluşabilir. Bu nedenle,

araçvemakinekullanırken dikkatliolunmalıdır.

FLUPAMİD’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Builaçlaktoziçermektedir.Doktorunuztarafındanbazışekertürlerinekarşıduyarlılığınız

veyaalerjinizolduğubelirtilmişseveyaşekerhastalığınız(diyabet)varsabuilacı

kullanmadan öncemutlakadoktorunuzadanışınız.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

FLUPAMİDLityumilebirliktekullanılmaz(depresyontedavisindekullanılanbirilaç).

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz:

Kalpritimbozukluklarıiçinkullanılanilaçlar(örn.kinidin,hidrokinidin,

dizopiramid,amiodaron,sotalol,ibutilid,dofetilid,dijitalis),

3

Depresyon,anksiyete,şizofrengibizihinselhastalıklarıntedavisindekullanılanilaçlar

(örn.imipramin gibitrisiklikantidepresanlar, nöroleptikler, antipsikotikler.),

Bepridil(göğüs ağrısınaneden olananginapektorishastalığınıntedavisindekullanılır),

Kisaprid,diphemanil(gastro-intestinalbozukluklarıntedavisindekullanılır),

Sparfloksasin,moksifloksasin(enfeksiyontedaviediciantibiyotik),

Halofantrin(bazısıtmatürlerinintedavisinde),

Pentamidin(pnömonitedavisinde),

Mizolastin(samannezlesigibialerjikreaksiyontedavisindekullanılır),

Ağrıkesiciolarakkullanılansteroidiçermeyenantiinflamatuvarilaçlar(örn.

ibuprofen)veyayüksekdozsalisilatlar(örn. aspirin),

Anjiyotensindönüştürücüenzim(ADE)ihibitörleri(yüksekkanbasıncıvekalp

yetmezliğitedavisindekullanılır),

Ağızdanalınankortikosteroidler(ciddiastımveyaromatoidartrithastalığında

kullanılır)

Uyarıcı(stimülan)laksatifler,

Baklofen(multipleskleroz-MS-gibihastalıklardaortayaçıkankaskatılığının

tedavisinde),

Potasyumtutucudiüretikler(spironolakton,amilorid,triamteren),potasyum

tuzları,

Metformin(diyabethastalığındakullanılır),

İyotiçerenkontrastmadde(X-ışınlarıileyapılantestler),

Kalsiyumtabletleriveyadiğerkalsiyumtakviyeleri,

Otoimmünbozukluklarıntedavisindeveyaorgannakliameliyatlarındansonra

reddedilmeyiönlemekamacıyla,veyaciddiromatizmavedermatolojikhastalıkların

tedavisindekullanılanimmünosüpresanlar(örn.siklosporin,takrolimusveyadiğer

ilaçlar),

Tetrakozaktid(Crohn hastalığınıntedavisinde).

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. FLUPAMİDnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar

FLUPAMİD’inönerilendozutercihensabahlarıalınanbirtablettir.Diüretiketkisine

bağlıolarakgeceuykunuzunbölünmemesiiçinFLUPAMİD’isabahalmanızönerilir.

Tabletleraçveyatok karnına alınabilir.

Uygulamayoluvemetodu

FLUPAMİDağızyoluylaalınır.

Tabletiyeterlimiktardasu ileçiğnemedenvekırmadanyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:FLUPAMİD’inçocuklarveergenlertarafındankullanılması

tavsiyeedilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:Eğerböbrekfonksiyonlarınormalveyaçokazderecedebozukise

yaşlı hastalarFLUPAMİDiletedaviedilebilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Ciddiböbrekyetmezliğiolanhastalardatedavikontrendikedir.

Karaciğeryetmezliği:Ciddikaraciğeryetmezliğiolanhastalardatedavikontrendikedir.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,bu talimatlarıtakipediniz.

4

EğerFLUPAMİD’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaFLUPAMİDkullandıysanız

FLUPAMİD’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

YüksekmiktardaalınanFLUPAMİDmidebulantısı,kusma,düşükkanbasıncı,

kramplar,başdönmesi,uykuhali,şaşkınlıkveböbreklertarafındanüretilenidrar

miktarındadeğişiklikgibietkilergörülebilir.

FLUPAMİD’ikullanmayıunutursanız

Unuttuğunuzdozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.Birsonrakidozunuzunormal

zamanındaalmayadevamediniz.

İlacınızıhergün kullanmalısınız.Düzenlikullanıldığındatedavidahaetkiliolacaktır.

FLUPAMİDiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Hipertansiyontedavisiuzunsürelibirtedavidir.Builacıkullanmayıbırakmadanönce

doktorunuzadanışınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FLUPAMİD’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın

:10 hastanınenaz1 indegörülebilir.

Yaygın :10 hastanınbirindenaz,fakat100 hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000 hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek

:10.000 hastanınbirindenazgörülebilir.

Yaygın:

- Makülopapüler döküntü

Yaygınolmayan:

- Kusma;

- Deridealerjikbelirtiler,deridöküntüleri.Dahaöncealerjikveyaasmatikreaksiyon

belirtileri olan kişilerdepurpura(deri üzerindeküçük kırmızı noktalar).

Seyrek:

- Başdönmesi,başağrısı,yorgunlukveparastezi(ellerdeveayaklardauyuşmaveya

karıncalanma);

- Gastrointestinal rahatsızlıklar(midebulantısı, kabızlık gibi), ağızkuruluğu;

- Yaşlılardavekalpyetmezliği olan hastalardadehidrasyon riskinde artış.

Çok Seyrek:

- Düzensizkalp atışı, düşük kan basıncı;

- Böbrek hastalıkları;

- Pankreatit (pankreas iltihaplanması–üst karında ağrı ilesonuçlanır);

- Karaciğerfonksiyonlarındabozulma.

5

- Trombositopenigibikanhücrelerindedeğişiklik(derininkolaycamorarmasıve

burunkanaması);Lökopeni(kandakiakyuvarhücrelerindeazalma–

açıklanamayan ateş, boğazağrısı ve diğergribalsemptomlar); Anemi(kansızlık).

- Anjiyoödemve/veyaürtiker,ciddiderireaksiyonları.Yüzün,dudakların,ağızın,

dilinveyaboğazınyutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşişmelerinde,şiddetli

kaşınmaveyaileriseviyedederidöküntüsü.Bugibidurumlardahemen

doktorunuzaulaşınız.

- Kandakalsiyum seviyesindeyükselme.

Bilinmiyor:

- Laboratuvarparametrelerinde(kantestleri)değişmelergörülebilir.Budurumda

doktorunuzkantestleriyapılmasınıisteyebilir.Aşağıdabelirtilenlaboratuvar

parametrelerindedeğişiklikgörülebilir:

Kandapostasyumtuzuseviyesinindüşmesi-kas zayıflamasınanedenolabilir.

Kandasodyumtuzuseviyesinindüşmesi–sukaybıvedüşükkanbasıncına

sebepolabilir.

Ürikasitteyükselme–guthastalığına(eklemlerdeağrı–özellikle

ayaklarda) sebepolabilirveyaguthastalığınızvarsabu durum kötüleşebilir.

Diyabetiolanhastalarınkanşekerindeyükselme.

Karaciğerenzimdüzeylerindeartış.

-Anormal EKG sonuçları

-Hayatıtehdit edici düzensizkalp atışı (TorsadedePointes)

-Sarılık (hepatit)

-Bayılma

-Sistemiklupuseritematözgibikollajenvasküler(bağlayıcıdokurahatsızlığı)

rahatsızlığınızvarsabu dahakötü olabilir.

-GüneşveyayapayUVAışınlarınamaruziyetsonrasındahassasiyet(derigörünümünde

değişiklik)vakaları bildirilmiştir.

-Karaciğeryetmezliğivarsahepatikensefalopatibaşlangıcıgörülebilir(karaciğer

yetmezliğinebağlıolarakbeyin fonksiyonlarındaki bozulma);

Eğer bu yan etkiler ciddileşirseveya bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir

yan etki ilekarşılaşırsanız doktorunuzu veyaeczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5. FLUPAMİD’insaklanması

FLUPAMİD’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

15-25 C’nin arasındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraFLUPAMİD’ikullanmayınız.Sonkullanmatarihi

ambalaj üzerindebelirtilen ayın songününekadargeçerlidir.

6

Ruhsat sahibi:SanovelİlaçSan. veTic.A.Ş.

34460İstinye-İstanbul

Üretimyeri :SanovelİlaçSan. veTic.A.Ş.

34580 Silivri-İstanbul

Bu kullanma talimatı…../…./….tarihindeonaylanmıştır.