FLUPAMID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLUPAMID 2,5 MG 60 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLUPAMID 2,5 MG 60 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • indapamid

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536090481
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALİMATI

FLUPAMİD2.5mgfilmtablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde: 2.5İndapamid

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,Laktozmonohidrat,Jelatin,Talk,Magnezyumstearat,

SodyumCMC,Maltodekstrin, Dekstrozmonohidrat, Titanyumdioksit(E171),Lesitin-

EmulpurIP,Sodyumsitratdihidrat, FD&CRed No.3(E127),FD&CBlueNo.2(E132).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bukullanma tali matınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa,lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçk işisel olaraksiziniçin reçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builac ın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu ilacı

kull andığınızısöyleyiniz.

Bu talimattay azılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksek

veya dü şükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. FLUPAMİDnedirveneiçinkullanılır?

2. FLUPAMİD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. FLUPAMİDnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. FLUPAMİD’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. FLUPAMİDnedir veneiçinkullanılır?

FLUPA MİDçentiksiz, pemberenkli,yuvarlakşekillitablettir.30ve60tabletlikblister

ambalajlardasunulmakta dır.FLUPAMİDesansiyelhipertansiyontedavisiiçin doktorunuz

tara fından reçetelenmiştir. Yüksekkanbasıncını(hipertansiyon)düşürmeyeyarayanbir

ilaçt ırve“indapamid”atkifmaddesiniiçerir.“İndapamid”diüretikdir.Pekçokdiüretik

böbrekler deoluşanidrarmiktarınıarttırır.Ancakindapamidbirazfarklıdır.Çünkü

böbreklerde oluşan idrarmiktarınıçokazarttırmaktadır.

2. FLUPAMİD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FLUPAMİD’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

ğer:

−Etkinmaddeye,ya rdımcımaddelerinherhangibirineveyasülfonamidtüreviilaçlaraaşırı

duya rlılığınız(alerjik),

−Ciddiböbrekyetmezli ğinizvarsa,

−Ciddikarac iğeryetmezliğinizveyahepatikensefalopatihastalığınızvarsa(karaciğer

yetmezli ğinebağlıolarakbeyin fonksiyonlarındabozulma),

−Hipokalemi varsa(çokd üşük kan potasyumseviyesi).

FLUPAMİD’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

−Karac iğerhastalığınızvarsa,

−Diyabetha stasıiseniz,

−Gutha stasıiseniz,

−Kalpritimbozuklu ğu veyaböbrek bozukluklarınızvarsa,

−Paratiroid bezesinin düzgünçal ıştığınıkontrolettirmenizgerekiyorsa.

Dahaönce ışığahassasiyet reaksiyonugeçirdiysenizdoktorunuzasöyleyiniz.

Kandaki düşüksodyumvepotasyumveyayüksekkalsiyumseviyelerinikontroletmekiçin

doktorunuzkantetkikleri isteyebilir.

Builac ınaktifmaddesiantidopingtestlerisırasındapozitifreaksiyonverebilir.Sporcularda

dikkatliolunma sıgerekir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.”

FLUPAMİD’inyiyecekveiçecekilekullanılması

FLUPAMİD’iaçveyatokkarnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FLUPAMİD’ikullanımıhamilelikdönemindetavsiyeedilmemektedir.Hamilelik

dönemi ndeoluşan ödemintedavisindekesinliklekullanılmamalıdır.

Hamileysenizveya hamilelikplanl ıyorsanızen kısazamandaalternatif bir tedaviye

geçilmelidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FLUPAMİDannesütüne geçmektedir. Bu nedenle emzirmedönemindekullanılmasıtavsiye

edilmez.

Araçvemakine kullanımı

FLUPAMİD’inuyarıcıetkisiyokturancaktedavibaşlangıcındaveyadozartırıldığındakan

sıncınındüşmesinebağlıolarakbaşdönmesiveyayorgunlukoluşabilir.Sonuçolarak,araçve

makinekullanmabecerinizbozulabilir.Bunedenle,araç ve makinekulla nırkendikkatli

olunmal ıdır.

FLUPAMİD’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

FLUPAMİDlaktoziçermektedir.Doktorunuztarafındanbazışekertürlerinekarşıduyarlılığınız

veya alerjinizoldu ğu belirtilmişse veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı

kullanmadan öncemutlakadoktorunuzada nışınız.

FLUPAMİDhertablette1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozdasodyuma

ğlıherhangi biryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

FLUPAMİDlityumile birliktekullanılmaz(depresyontedavisindekullanılan birilaç).

Aşağıdakiilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz:

Kalpritimbozuklukla rıiçinkullanılanilaçlar(örn.kinidin,hidrokinidin,dizopiramid,

amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, dijitalis)

Depresyon,anksiyete, şizofrenigibizihinselhastalıklarıntedavisindekullanılanilaçlar

(örn. imipramingibitrisiklikantidepresanlar, nöroleptikler,antipsikotikler)

Bepridil(gö ğüsağrısınaneden olananginapektorishastalığınıntedavisindekullanılır.)

Kisaprid, diphemanil(gastro-intestinalbozuklukla rın tedavisindekullanılır)

Sparfloksasin,moksifloksasin (enfeksiyon tedaviedici antibiyotik)

Halofantrin (baz ısıtmatürlerinin tedavisinde)

Pentamidin(pnömonitedavisinde)

Mizolastin(samannezlesigibialerjikreaksiyon tedavisindekulla nılır)

Ağrıkesiciolarakkullanılansteroidiçermeyenantiinflamatuvarilaçlar(örn.ibuprofen)

veyayüksekdozsalisilatlar(örn.aspirin)

Anjiyotensin dönüştürücüenzim(ADE)ihibitörleri(yüksekkanbasıncıvekalp

yetmezli ğitedavisindekullanılır)

A ğızdanalınan kortikosteroidler(ciddiastım veyaromatoid artrit hastalığındakullanılır)

Uya rıcı(stimülan)laksatifler

Baklofen (multiple skleroz-MS-gibi hastal ıklarda ortaya çıkan kas katılığının

tedavisinde)

Potasyumtutucu diüretikler (spironolakton,amilorid,triamteren), potasyumtuzlar ı

Metformin(diyabethastal ığındakullanılır)

İyotiçeren kontrastmadde(X-ışınlarıileyapılantestler)

Kalsiyumtabletleriveyadi ğerkalsiyumtakviyeleri

Otoimmün bozukluklar ıntedavisindeveya organ nakli ameliyatlarından sonra

reddedilmeyiönlemekamac ıyla,veyaciddiromatizmave dermatolojikhastalıkların

tedavisindekulla nılanimmünosüpresanlar(örn.siklosporin,takrolimusveyadiğer

ilaçlar)

Tetrakozaktid(Crohn has talığınıntedavisinde)

E ğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınızabu konuhakkında bilgiveriniz.

3. FLUPAMİDnasılkullanılır?

Uygunkullan ımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

FLUPAMİD’inönerilendozusabahbirtablettir.Diüretiketkisinebağlıolarakgeceuykunuzun

bölünmemesi için FLUPAMİD’isabahalmanızönerilir.Tabletleraçveyatok karnınaalınabilir.

Uygulama yoluvemetodu:

FLUPAMİDağızyoluylaalınır.

Tabletiyeterli miktardasu ileçi ğnemedenyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Yaşlılardakullanımı:

ğerböbrekfonksiyonlarınormalveyaçokazderecedebozukiseyaşlıhastalarFLUPAMİDile

tedavi edilebilir.

Çocuklardakullan ımı:

FLUPAMİD’inçocuklarveergenler tarafından kullanılmasıtavsiyeedilmemektedir.

Özelkullan ımdurumları:

Böbrekyetmezli ği:

Ciddiböbrekyetmezli ğiolan hastalardatedavikontrendikedir.

Karac iğeryetmezliği:

Ciddikaraci ğeryetmezliğiolan hastalardatedavikontrendikedir.

Doktorunuzay rıbirtavsiyedebulunmadıkça, butalimatlarıtakip ediniz.

EğerFLUPAMİD’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

K ullanmanızgerekendendahafazlaFLUPAMİDkullandıysanız:

FLUPAMİD’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız birdoktorveya eczacı ile

k onuşunuz.

Yüksekmiktardaal ınanFLUPAMİDmidebulantısı,kusma,düşükkanbasıncı,kramplar,baş

dönmesi,uykuhali, şaşkınlıkveböbreklertarafındanüretilenidrar miktarındadeğişiklikgibi

etkilergörülebilir.

FLUPAMİD’ikullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.Birsonrakidozunuzunormalzamanında

almayadevamediniz.

İlacınızıhergün kullanmalısınız.Düzenlikullanıldığındatedavidahaetkiliolacaktır.

FLUPAMİDiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Hipertansiyontedavisiuzunsürelibirtedavidir.Tedavikesildi ğindekanbasıncıtekrar

yükselecektir.Bu ilac ıkullanmayıbırakmadan öncedoktorunuzadanışınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi FLUPAMİD’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkilera şağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyay gın

:10 hastan ın enaz1 indegörülebilir.

Yayg ın

:10 hastan ınbirindenaz,fakat100 hastanınbirinden fazlagörülebilir.

Yayg ın olmayan:100 hastanınbirindenaz, fakat1000 hastanınbirinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1.000 ha stanın birindenazgörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hasta nın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Mevcutverileregöres ıklığıtahminedilememektedir.

Yaygın:

-Makülopapüler döküntü

Yaygınolmayan:

-Kusma;

-Deridealerjikbelirtiler,deridöküntüleri.Dahaöncealerjikveyaasmatikreaksiyon

belirtileri ola n kişilerdepurpura(deriüzerindeküçük kırmızınoktalar).

Seyrek:

-Ba şdönmesi,başağrısı,yorgunlukveparestezi(ellerdeveayaklardauyuşmaveya

rıncalanma);

-Gastrointestinal rahats ızlıklar(midebulantısı,kabızlıkgibi),ağızkuruluğu;

-Ya şlılardavekalpyetmezliği olan hastalardadehidrasyonriskindeartış.

ÇokSeyrek:

-Düzensizka lp atışı, düşükkan basıncı;

-Böbrek ha stalıkları;

-Pankreatit(pankreas iltihaplanma sı–üstkarındaağrıilesonuçlanır);

-Karaci ğerfonksiyonlarındabozulma.

-Trombositopenigibikanhücrelerindede ğişiklik(derininkolaycamorarmasıve burun

kana ması);Lükopeni(kandakiakyuvarhücrelerindeazalma–açıklanamayanateş,boğaz

ğrısıvediğergribalsemptomlar);Anemi(kansızlık).

-Anjiyoödemve/veyaürtiker,ciddiderireaksiyonlar ı.Yüzün,dudakların,ağızın,dilinveya

ğazınyutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşişmelerinde,şiddetli kaşınmaveyaileri

seviyedederidöküntüsü.Bugibidurumlardahemen doktorunuza ulaşınız.

-Kandakalsiyumseviyesindeyükselme.

Bilinmiyor:

-Laboratuvarparametrelerinde(kantestleri)de ğişmelergörülebilir.Budurumdadoktorunuz

kantestleriya pılmasınıisteyebilir.Aşağıdabelirtilenlaboratuarparametrelerindedeğişiklik

görülebilir:

·Kandapostasyumtuzu seviyesini n düşmesi-kaszayıflamasınaneden olabilir.

·Kandasodyumtuzu seviyesini n düşmesi–su kaybıvedüşükkan basıncınasebepolabilir.

·Ürikasitteyükselme–guthastal ığına(eklemlerdeağrı–özellikleayaklarda)sebepolabilir

veyaguthastal ığınızvarsabu durumkötüleşebilir.

·Diyabetiolan hastala rınkan şekerindeyükselme.

·Karaci ğerenzimdüzeylerindeartış.

-Anormal EKG sonuçlar ı

-Haya tıtehditedicidüzensizkalpatışı(TorsadedePointes)

-Sa rılık(hepatit)

-Bay ılma

-Sistemiklupuseritematözgibikollajenvasküler(b ağlayıcıdokurahatsızlığı)rahatsızlığınız

varsabu dahakötü olabilir.

-Güne ş veyayapayUVAışınlarınamaruziyetsonrasındahassasiyet (derigörünümünde

ğişiklik)vakalarıbildirilmiştir.

-Karac iğeryetmezliğivarsahepatikensefalopatibaşlangıcıgörülebilir(karaciğer

yetmezli ğinebağlıolarakbeyin fonksiyonlarındakibozulma);

Yanetkilerinraporlanmas ı

KullanmaTali matındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczac ınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan" İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaral ıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaoldu ğunuzilacın

güvenlili ğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbuyanektilerciddileşirseveyabukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibir

yanetki ilek arşılaşırsanızdoktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. FLUPAMİD’insaklanması

Çocuklar ıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerde,25°C’ninaltındakiodasıcaklığında

saklay ınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullan ınız

Ambalajdakisonkullanmatarihindensonra FLUPAMİD’ikullanmayınız.Sonkullanmatarihi

ambalaj üzerindebelirtilenay ın songününekadargeçerlidir.

Ruhsatsahibi:

Adı :SanovelİlaçSan. veTic. A.Ş.

Adresi: İstinyeMahallesi,BalabandereCaddesi, No:14,34460 Sarıyer/İstanbul

Tel :0 212 362 18 00

Faks :0 212 362 17 38

Üretimyeri:

Adı :SanovelİlaçSan. veTic. A.Ş.

Adresi: Balaban Mahallesi, CihanerSokağı, No:10, 34580 Silivri/İstanbul

Telefon:0 212 746 52 52

Faks :0 212 746 53 94

Bu kullan matalimatı…../…./….tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline