FLUOROPOS GOZ DAMLASI 1MG/ ML 5ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLUOROPOS GOZ DAMLASI 1MG/ ML 5ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLUOROPOS GOZ DAMLASI 1MG/ML 5ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fluorometholone

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699702717143
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

FLUOROPOS1,0mg/mlgözdamlasısüspansiyonu

Yalnızcagözkapağınıniçineuygulanır.

Etkinmadde:1mlgözdamlasısüspansiyonununiçeriğinde1,0mgfluorometholon

YardımcıMaddeler:Benzalkonyumklorür(koruyucu);sodyumklorür;sodyum

dihidrojenfosfat-dihidrat;sodyummonohidrojenfosfat-dodekahidrat;polivinilalkol;

polisorbat80;hipromeloz;sodyumedetat;enjeksiyonluksu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçimönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.FLUOROPOSnedirveneiçinkullanılır?

2.FLUOROPOS’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FLUOROPOSnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.FLUOROPOS’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. FLUOROPOSnedirveneiçinkullanılır?

FLUOROPOSkartonkutuda10mlhacimli1damlalıkbulunangözdamlasıdır.

FLUOROPOSgözdekiiltihaplanmalardavebellimaddelerekarşıaşırıhassasiyette(alerji)

kullanılır.

FLUOROPOSöngözbölümününbakterilerdenkaynaklanmayanlokal(bölgesel)tedavisinde

kullanılır.

2.FLUOROPOS’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FLUOROPOS’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

FluorometholonveyaFLUOROPOSiçeriğindekibileşenlerekarşıaşırıhassasiyetiniz

(alerji)varsa,

Virüs,bakteriveyamantarkökenligözhastalıklarında(özellikleherpeskornea

superficialis,keratomiyoz,göztüberkülozunda),korneayaralanmalarındave

ülserlerinde(yara),göziçbasıncındakiartışta(glokom,kapalıveyaaçıkaçılıglokom,

glokom).

FLUOROPOS’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

FLUOROPOSiletedaviesnasında,özellikleeğertedavi3haftadanfazlasürüyorsagöziçi

basıncıdüzenliolarakgözdoktorutarafındankontroledilmelidir.

FLUOROPOSiletedaviesnasındalenskullanılmamalıdır.

FLUOROPOSdoktortarafındanzorunlugörüldüğüdurumlardagözdekiiltihaplanmalara

karşıbelliyüksekgöziçbasıncıdurumlarındadauygunolabilir.Budurumgözdoktoru

kontrolündegerçekleştirilmelidir.

FLUOROPOS’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Herhangibirbilgimevcutdeğildir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

FLUOROPOShamileliğinilküçayındakullanılmamalıdır.FLUOROPOShamileliğindevam

edendönemlerindesadecedoktorunuzunilaçfaydasınınmuhtemelyanetkilerinegöredaha

yüksekolduğuyönündekideğerlendirmesindensonrakullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

FLUOROPOSemzirmedönemindesadecedoktorunuzunilaçfaydasınınmuhtemelyan

etkilerinegöredahayüksekolduğuyönündekideğerlendirmesisonrasıkullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Talimatlarauygunbirbiçimdeuygulanmışdaolsabuilacıngörmeyeteneğinidolayısıylada

trafiktetepkisüresinikısasüreliolarakolumsuzyöndeetkilemesisebebiyleFLUOROPOS

uygulamasısonrasıtaşıtkullanımındankaçınılmalıdır.

Uygulamasonrasıgeçiciolarakaletveyamakinekullanımındankaçınılmalıdır.

FLUOROPOS’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Benzalkonyumklorürgözdetahrişmeydanagetirebilir.Yumuşakkontaktlenslerle

temasındankaçınınız.Benzalkonyumklorüryumuşaklenslerderenkdeğişimimeydana

getirebilir.Lensleruygulamaöncesiçıkarılmalıveuygulamasonrasıtakılmadanönceenaz

15dakikabeklenmelidir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

FLUOROPOSilebaşkailaçlararasındaetkileşimortayaçıkmamıştır.

Uyarı:Başkagözdamlasıveyagözmerhemikullanıyorsanız,ilaçlarınuygulanmaları15

dakikaaraylagerçekleştirilmelidir.Gözmerhemleridaimaensonolarakuygulanmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullanınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızıbunlarhakkındabilgiveriniz.

3.FLUOROPOSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuztarafındanbaşkaşekildeönerilmediğitakdirdeFLUOROPOS’udaimakullanma

talimatındayeraldığıbiçimdekullanılmalıdır.Kullanımhususundaeminolmadığınız

durumlardadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kullanmadanönceçalkalayınız.

Doktortarafındanfarklıbirbiçimdeönerilmedikçe:

Günde2-4defagözkapağınıniçine1damladamlatınız.İlk24-48saatiçerisindeuygulama

saatbaşıgerçekleştirilebilir.

Tedavisüresihastalıkbelirtilerinebağlıdırvedoktortarafındantespitedilmelidir.

Fluorometholoniçerikliilaçlarınuzunsürelikontrolsüzkullanımındanherşartta

kaçınılmalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Gözdamlasıgenelolarak,şişeucunungözeveyacildetemasetmesindenkaçınılarak

kullanılmalıdır.Koruyucubaşlığıçıkarınız,başınızıhafifçearkayaatınız,altgözkapağını

gözünüzerindenbirazkaldırınızveşişeyehafifbirbasınçuygulayarakgözkapağınıniçine1

damladamlatınız.Sonragözkapaklarınızıyavaşçakapatınız.Kullandıktansonraşişeyisıkı

birbiçimdekapatınız.

FLUOROPOSgüneeşitbiçimdeyayılarakkullanılmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:Çocuklardakullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanım:Yaşlılardaveyetişkinhastalararasındaayrıntılıbirgüvenilirlikve

etkililikfarkısaptanmamıştır.

Özelkullanımdurumları:

Özelkullanımıyoktur.

Eğer FLUOROPOS’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzavayaeczacınızilekonuşun.

KullanmanızgerekendendahafazlaFLUOROPOSkullandıysanız:

Özelönlemleregerekyoktur.Gözeuygulananyüksekdozlarsebebiylezehirlenmebelirtileri

bilinmemektedirvebeklenmemektedir.İlacınyanlışlıklaiçilmesidurumunda(örn.çocuklar

tarafından)inceltmekiçinbirazsuveyaçay(½bardak)içilmelidir.Geneldeekönlemlere

gerekyoktur.Küçükçocuklardabunarağmenbirdoktoradanışılmalıdır.

FLUOROPOS‘dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

FLUOROPOS’ukullanmayıunutursanız

Tatbikedilmesigerekendozunikikatınıuygulamayınızveolağanbiçimdeuygulamayıen

kısasüredegerçekleştiriniz.Dahasonradayukarıdabelirtilenveyadoktorunuzunbelirttiği

döngüde/zamanaralığındauygulamayadevamediniz.

lacınkullanımınailişkinbaşkasorularınızolmasıdurumundadoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

FLUOROPOS’latedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Herhangibirveribulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiFLUOROPOS’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

FLUOROPOSuzunsürekullanıldığındagöziçbasıncındaartışvekataraktmeydanagelebilir.

Bubasınçartışıilacınkullanımınınbırakılmasısonrasıortadankalkar.Uzunsürelikullanımda

mercektebulanıklaşma,yaralarıniyileşmesindeyavaşlamavemevcutkornea,konjunktiva

duvarıinceliğindeyırtılmaolasılığıartar.Buyanetkilerinmeydanagelmesıklığıhususunda

bilgimevcutdeğildir.

Seyrekolarakbuilacınkullanılmasısonrasıgözdeyanmabildirilmiştir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FLUOROPOS’UNsaklanması

FLUOROPOS’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Işıktanvesoğuktankoruyunuz.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambajındaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra FLUOROPOS’u

kullanmayınız/sonkullanmatarihindenöncekullanınız.

Açıldıktansonrakullanımsüresi

FLUOROPOSaçıldıktansonrasadece4haftakullanılabilir.

Ruhsatsahibi:BİEMTıbbiCihazveİlaçSan.VeTic.Ltd.Şti.

TurgutReisCad.No:2106570TandoğanAnkara

Üretici:URSAPHARM,Industriestr.,66129Saarbrücken,Tel.:+4906805/9292-0,

Faks:+4906805/9292-88,Email:info@ursapharm.de

Bukullanmatalimatı01.02.2011tarihindeonaylanmıştır.