FLUIBRON PEDIATRIK SURUP, 150 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLUIBRON PEDIATRIK SURUP, 150 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLUIBRON PEDIATRIK SURUP, 150 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • * ambroxol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 188/90
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-10-1998
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

FLUİBRON ® pediatrikşurup

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:5ml(1ölçek)şurupsolüsyonu,15mgambroksolHCliçerir.

Yardımcımaddeler:Sorbitol%70solüsyonu(E420),gliserin,propilenglikol,

hidroksietilselüloz4000,benzoikasit,sitrikasitmonohidrat,sodyumsakarin,frambuaz

esansıvedemineralizesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.FLUİBRON ® nedirveneiçinkullanılır?

2.FLUİBRON ® ’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FLUİBRON ® nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.FLUİBRON ® ’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.FLUİBRON ® nedirveneiçinkullanılır?

FLUİBRON ® ,balgamsalgısınısulandıranvesalgılanmasınıkolaylaştıranbalgam

söktürücübirilaçtır.Busayedebalgamınkolaycaatılmasınısağlayaraksolunumgüçlüğünü

giderirveöksürüğüazaltır.

FLUİBRON ®

,150mlşurupiçeren,balrengişişelerde,5ml’likplastikölçeğiilebirlikte

sunulur.Renksiz,berrakşurupgörünümündedir.

FLUİBRON ®

balgamınkoyuveyapışkanolmasıilebirlikteolananivesüregensolunum

yoluhastalıklarındabalgamsöktürücüolarakkullanılır.

2.FLUİBRON ® ’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FLUİBRON ® ’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Bromheksinveyaambroksolakarşıaşırıduyarlysanız.

FLUİBRON ® ’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Böbrek,karaciğerhastalığınızveyapeptikülseriniz(midede,onikiparmakbağırsağında

veyayutakborusununaltkısmındagelişenülser)varsaçokdikkatlikullanınız.

2

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FLUİBRON ® ’unyiyecekveiçecekilekullanılması

urup,yemeklerdensonraalınır.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Yeterliklinikçalışmaolmadığındanhamileliğinilküçayında,ancakzorunluhallerde,fayda-

riskdeğerlendirmesiyapılarakkullanılabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirenlerdeçokdikkatlikullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

FLUİBRON ® ’unaraçveyamakinekullanmabecerinizietkilediğinedairbilgiyoktur;dikkatli

olunmalıdır.

FLUİBRON ® ’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

FLUİBRON ® ,sorbitol(E420)içermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

ekerlerekarşıdayanıksızolduğunuzsöylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Balgamındışarıatılmasınıengelleyebilecekkodeingibiöksürükgidericiilaçlarlabirlikte

kullanmayınız.

Atropin(gözbebeğinigenişletmekvekalpdurmasınıönlemekiçinkullanılanancakter,

tükürükvemukussalgılarınıazaltıcıetkisiolanbirilaç)veantimuskarinik(sinir

sistemindeasetilkolindenilenbirkimyasalmaddeyiblokeedenilaçgrubu)etkigösteren

amantadin(parkinsonhastalığıtedavisindekullanılanbirilaçgrubu),trisiklik

antidepresanlar(depresyontedavisindekullanılanbirilaçgrubu),haloperidol(şizofreni

tedavisindekullanılanbirilaçgrubu),antihistaminikler(alerjitedavisindekullanılanbir

ilaçgrubu),prokainamid(kalpritimbozukluğutedavisindekullanılanbirilaçgrubu)gibi

diğerilaçların(ipratropium-kronikakciğerhastalıklarındakullanılanbirilaçgrubu)

mukozasalgılarınınbirikimineyolaçabileceğinigözönündebulundurunuz.

Kalpglikozidleri(kalpyetmezliğindekullanılanbirilaçgrubu),kortikosteroidler(ağrıve

iiltihaptedavisindekullanılanbirhormongrubu),bronkodilatörler(akciğerlerdekibronş

denilenhavayollarınıgenişletenilaçlar),diüretik(idraroluşumunuartıranilaçlar)ve

antibiotiklerle(mikroorganizmalarakarşıetkigösterenilaçlar)karşılıklıetkileşimiyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.FLUİBRON ® nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Çocuklarda;

0-2yaşarasında:Günde2defa1/2ölçek(2,5ml),

3

2-5yaşarasında:Günde3defa1/2ölçek(2,5ml),

5-12yaşarasında:Günde2-3defa1ölçek(5ml).

Tedavininbaşlangıcındadozlarbirmisliartırılabilir.

DoktorunuzFLUİBRON ® iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Uygulamayoluvemetodu:Ağızyoluylaalınır.Suveyameyvesuyuilesulandırılabilir.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:0-12yaşarasındakibebekveçocuklardakullanımiçin“Uygun

kullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar”bölümünebakınız.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlıhastalardakullanımınailişkinözelbirdurum

bulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:Böbrek,karaciğerhastalığıvepeptikülseriolanlarda

çokdikkatlikullanılmalıdır.

EğerFLUİBRON ®

’unetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaFLUİBRON ® kullandıysanız

imdiyekadarinsanlardazehirlenmevakasıbildirilmemiştir.Aşırıdozhalindemideboşaltılıp

yıkanır,belirtileriönlemeyeyönelikvedestekleyicitedaviuygulanır.

FLUİBRON ®

’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FLUİBRON ® ’ukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

FLUİBRON ® iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bilinmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FLUİBRON ® ’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FLUİBRON ® ’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Cilttedöküntü

Mukozalardadeğişiklik

Yüzdeşişme

Nefesalmadagüçlük

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinFLUİBRON ® ’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Cilttedöküntü

4

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz

Bulantı,kusma

Karınağrısı

İ shal

Kuvvetsizlik

Başağrısı

Kaşıntı

BunlarFLUİBRON ® ’unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FLUİBRON ® ’unsaklanması

FLUİBRON ® ’u çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

KutuüzerindeyazılıolansonkullanmatarihindensonraFLUİBRON ®

’ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:SantaFarmaİlaçSanayiiA.Ş.

Okmeydanı,BoruçiçeğiSokak,No:1634382Şişli-İSTANBUL

Tel:(+90212)2206400

Fax:(+90212)2225759

ÜretimYeri:SantaFarmaİlaçSanayiiA.Ş.

SofalıçeşmeSokak,No:72-7434091Edirnekapı-İSTANBUL

Tel:(+90212)5347900

Fax:(+90212)5210644

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.